Аналіз зразків узагальненого досвіду, 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз зразків узагальненого досвіду,поданогоу фрагментах фільмів

"Час учнівства", "Найдовший екзамен",

відеофільму "Педагог-новатор Во Шаталов"

Завдання 1. Подивіться фрагменти науково-популярного фільму "Час учнівства" (автор сценарію С. Соловейчик, режисер В. Виноградов). У ньому розглянуто досвід учителів-новаторів Василя Олександровича Сухомлинсь-кого, Віктора Федоровича Шаталова, Ігоря Петровича Волкова. Ці видатні педагоги сміливо вийшли за межі звичного і внесли у традиційну дидактику істотні зміни. Зверніть увагу на характер навчального процесу і з'ясуйте головні механізми його організації. Обміркуйте відповіді на питання:

1. Про які важливі, нові відкриття В. О. Сухомлинсько-го йдеться у фільмі? Якими прийомами досягається співпереживання вчителя і учнів у навчанні, забезпечується "емоційне пробудження розуму"?

2. Як створюється сприятливий психологічний клімат науроці за методикою Г. Лозанова?

3. Яким є співвідношення свободи учня і педагогічного керівництва на уроках ї. П. Волкова? Яку роль відіграє особистість учителя в організації діалогу?

4. Вважається, що педагогіка співробітництва є альтернативою авторитарному стилю керівництва шкільним навчанням. Висловте свою думку на підставі аналізу матеріалів фільму.

Завдання 2. Перегляньте фрагмент фільму "Найдовший екзамен" (автор сценарію С. Соловейчик, режисер В. Виноградов) ^ У фільмі розповідається про унікальний досвід виховання в сім'ї Бориса Петровича та Олени Олексіївни Нікітіних, учителя літератури Євгена Миколайовича Ільїна. Обміркуйте відповіді:

1. Яка позиція батьків у сім'ї Нікітіних? Як батьки забезпечують особистісний розвиток дітей?

2. Які особливості моральної атмосфери, стосунків між батьками та дітьми у родині Нікітіних?

3. Якою є провідна ідея досвіду вчителя-новатора Є. М. Ільїна?

4. Які прийоми використано для залучення учнів до активного діалогу і керування ним у процесі взаємодії (досвід Є. М. Ільїна)?

Завдання 3. Переглянувши фрагмент фільму "Найдовший екзамен", проаналізуйте стиль спілкування вчителя Є. М. Ільїна з учнями. Скористайтеся схемою, розробленою О. О. Леонтьєвим у праці "Педагогічне спілкування" (М., 1979.— С. 41):

  доорозичливии, підоадьо- недоорозичливии
  рює  
б) допускає вияв власної дум- авторитарний, не терпить
  ки, вільної поведінки учнів заперечень, вияву влас-
    них думок, вільної мане-
    ри себе тримати, зупиняє
    і весь час тримає учнів під
    жорстким контролем
в) зацікавлений, активний байдужий, собі на умі
г) відкритий, не боїться від- думає лише про престиж,
  верто висловлювати свої носить маску, прагне будь-
  почуття, визнавати свої що триматися за свою со-
  недоліки ціальну роль
д) динамічний, гнучкий у негнучкий, не бачить проб-
  спілкуванні, легко розв я- лем і не вміє помітити по-
  зує проблеми, що вини- чаток конфлікту
  кають, гасить усілякі кон-  
  флікти  
є) ввічливий і привітний з спілкується лише зверх-
  учнями, поважає їхню гід- ньо, однаковий з усіма, не
  ність, індивідуалізує спіл- диференціює свого спіл-
  кування з різними уч- кування
  нями  
є) може поставити себе на все бачить лише зі своєї
  місце учня, подивитися на позиції, неуважний до
  проблему його очима; ство- співрозмовника, створює
  рює в учня, який відпові- у нього відчуття, що його
  дає, відчуття, що його пра- не розуміють
  вильно розуміють  

ж) активний, весь час пере- пасивний, пускає спілку-буває у спілкуванні, під- вання на самоплив тримує тонус у класі

Завдання 4. Продивіться фрагменти відеофільму "В. Ф. Шаталов", в якому розкривається педагогічний досвід видатного донецького вчителя Віктора Федоровича Шаталова та його послідовників.

Про методичну систему В. Ф. Шаталова висловлюють найсуперечливіші думки. Одні педагоги палко підтримують його творчі пошуки, твердять, що його система закладає основи школи майбутнього. Інші вельми обережно підходять до знахідок педагога-новатора. Треті ж просто заперечують ідеї В. Ф. Шаталова, стверджуючи, що в його методиці немає нічого нового, що вона ближча до старої школи зубрячки.

Очевидно, у досвіді В. Ф. Шаталова є ряд суперечливих моментів, але це не знижує цінності, значущості його організаційно-методичної системи навчання, яка дає змогу кожному вчителю прилучати школярів до щоденної напруженої розумової праці, зміцнює в учнів упевненість у своїх силах. Усвідомте досвід В. Ф. Шаталова, його ідеї, форми та методи роботи з учнями. Висловте свою думку з приводу таких питань.

1. У чому виявляється гуманізм педагогічної стратегії В. Ф. Шаталова?

2. Які характерні особливості спілкування В. Ф. Шаталова з учнями класу?

3. Яку роль в організації взаємодії вчителя з учнями відіграють листи з опорними конспектами?

4. Які риси діалогічної взаємодії реалізуються у досвіді проведення уроків В. Ф. Шаталовим та його послідовниками?

5. Роботанад карткою передового педагогічного досвіду вчителя-майстра

Ознайомтеся з карткою передового педагогічного досвіду вчителя. За поданим зразком під час педагогічної практики складіть картку передового досвіду для картотеки на кафедрі педагогічної майстерності.

Як зразок наводиться картка педагогічного досвіду роботи вчителя-методиста з м. Полтави Люції Михайлівни Вовк.

Картка

передового педагогічного досвіду

вчителя СШ № 32 м. Полтави

Вовк Люції Михайлівни

1.Адреса досвід у: м. Полтава, Київський район, середня школа № 32.

2. Автор досвіду: Люція Михайлівна Вовк, учитель української мови та літератури. Має вищу педагогічну освіту, працює в 5—11-х класах. Стаж роботи—28 років. Учитель-методист, член методичної ради школи, керівник методичного об'єднання вчителів української мови та літератури школи, член методичної ради районного відділу народної освіти.

Л. М. Вовк — творчий, ініціативний педагог, учитель за покликанням. Головний принцип її педагогічної діяльності: чуйне, доброзичливе і водночас вимогливе ставлення до учнів, довір'я до них.

3. Темадосвіду роботи: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури.

4. Короткий зміст передового досвіду. Сутність досвіду Л. М. Вовк— це добре володіння усіма формами та методами ведення сучасного уроку української літератури. Розроблена нею система активізації діяльності учнів на уроках містить стимулювання пізнавальних інтересів учнів (зв'язок із життям, добір цікавого матеріалу, літературні ігри), емоційне стимулювання пізнавальної активності (забезпечення безпосереднього сприймання творів, створення емоційного фону, активізація відтворюючої уяви), вольове стимулювання пізнавальної активності ^проблемні запитання, проблемні завдання, самостійні роботи творчого характеру), прийоми активізації інтелектуальної сфери (прийоми аналізу і синтезу, порівняння, систематизації та узагальнення).

Активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках літератури сприяє: 1) проведення вчителем-майстром Л. М. Вовк нестандартних уроків (урок-лекція, урок у бібліотеці, урок у музеї, урок-прес-конференція, урок-подорож, урок-залік); 2) використання вчителем форм і методів розвитку творчої самостійності учнів (проблемні ситуації, диспути, семінари, реферати, повідомлення); 3) система творчих робіт учнів, виконуючи які вони демонструють уміння глибоко розкрити тему, логічно та образно викласти думки, робити потрібні висновки та узагальнення; 4) лаконічність і точність питань, найчастіше проблемного характеру, які потребують свідомих і тривалих розумових зусиль; 5) емоційна чуйність учительки, яка позитивно впливає на настрій у спілкуванні з.учнями; 6) навчання учнів на високому рівні труднощів, що підтримує необхідний тонус у навчанні.

5. Рівень творчої новизни — досвід має значні елементи пошукової, творчої діяльності.

6. Рівень наукової обгрунтованості — передовий педагогічний досвід перебуває на стадії емпіричного обгрунтування.

7. Тривалість функціонування — понад двадцять років.

8. Характер матеріалів про передовий досвід Л. М. Вовк. Наслідки досвіду відбиті у планах та конспектах уроків, на стенді, у творчих роботах учнів, альбомах. Досвід роботи відтворено у брошурі "Високий обов'язок учителя" (Полтава, 1985).

9. Результативність досвіду і пропаганда. Передовий педагогічний досвід Л. М. Вовк неодноразово обговорювався на методичному об'єднанні вчителів української мови та літератури у школі, міському методичному кабінеті. Досвід пропагується на факультеті української філології у Полтавському педінституті.

Підпис автора картки

Підпис викладача

"___" __________199 р.

Як бачимо, це заняття спрямоване на засвоєння студентами знань про діяльність учителів-новаторів, їхню майстерність, творчий пошук, воно сприяє глибшому усвідомленню передових технологій організації уроку як взаємодії.

17, КОНКУРС ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ;

ДІАЛОГ УЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ

НА УРОЦІ

Мета: узагальнення досвіду творчої самостійної роботи студентів, визначення напрямів їхнього подальшого професійного самовиховання, стимулювання потреби в ньому.

Обладнання: відеомагаітофон; дидактичні засоби навчання, необхідні для реалізації задумів конкурсних уроків.

План заняття

1. Підготовка до конкурсних змагань, Виконання вправ з метою психологічного настроювання на творчу діяльність.

2. Конкурс: моделювання ситуацій уроку.

3. Підведення підсумків конкурсу.

Завдання для студентів

1. Підготувати фрагмент уроку (організація навчання на засадах діалогічної взаємодії вчителя з учнями) для його демонстрації на конкурсі (час виступу— до 7 хвилин). Тема, етап уроку— за вибором студента.

2. Розробити режисуру свого спілкування з аудиторією на підставі аналізу умов проведення конкурсу: визначити завдання і надзавдання своєї діяльності, засоби встановлення особистісного кон-

гакту, завоювання ініціативи у спілкуванні, розвитку діалогу зі слухачами; продумати смислові та емоційні акценти свого викладу, його тон, темпоритм; визначити оптимальну дистанцію спілкування, своє розміщення в просторі аудиторії; обміркувати інструмен-говку спілкування (голос, мовлення, міміку, пантоміміку, пластику рухів).

3. Підготуватися до демонстрації вправ, які використовуються під час підготовки мовленнєвого і психофізичного апарату до творчої роботи в публічних умовах.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1, Підготовка до конкурсних змагань.

Виконання вправз метою психологічногоПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 170; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.032 с.)