Моделювання ситуацій початку уроку. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Моделювання ситуацій початку уроку.Відпрацювання техніки психологічного

Настроювання учнів на урок і саморегуляції

Педагогічної діяльності на початковому етапі

Спілкування з учнями

Елементи педагогічної технології, які слід відпрацювати: а) встановлення особистішого контакту з учнями на початку спілкування; б) концентрація їхньої уваги на темі і завданнях уроку; в) формування когнітивної установки; г) орієнтація учнів на діалог, співпрацю з учителем під час уроку.

Розвиток педагогічного мислення студентів: розуміння педагогічних функцій власної діяльності на початковому етапі уроку; визначення педагогічних завдань і надзавдання своєї діяльності; аргументація доцільності обраних засобів їх досягнення; передбачення можливих бар'єрів у спілкуванні з учнями на початку уроку та обгрунтування засобів запобігання їм; прогнозування наслідків своєї діяльності; визначення шляхів професійного самовдосконалення.

Формування професійних умінь: орієнтуватися вситуації спілкування, обирати доцільну модель поведінки, зміст діяльності; гідно презентувати себе в умовах публічної діяльності; створювати ситуацію діалогу в навчанні; активізувати увагу учнів, настроювати їх на розв'язання пізнавальних завдань; здійснювати рефлексивне управління пізнавальною діяльністю учнів; володіти психологічною саморегуляцією в процесі професійної діяльності,


План роботи

1, Захист студентами, які моделюватимуть ситуації початку уроку, своїх творчих розробок (домашня робота), Розкриття власного педагогічного задуму щодо конструювання взаємодії з учнями (визначення функцій, завдань і надзавдання педагогічної діяльності; мотивація вибору засобів їх розв'язання; бажана емоційно-психологічна атмосфера початкового етапу уроку, його темпоритм, доцільність обраної педагогічної позиції, дистанції спілкування; результат, що прогнозується).

2, Моделювання педагогічної діяльності вчителя в ситуаціях початку уроку (творча робота 2—3-х студентів — залежно від умов проведення заняття),

3, Відповіді студентів — виконавців ролі вчителя на запитання, які виникли під час перегляду; уточнення мети і завдань творчих задумів, аргументація власних дій і поведінки, Обмін думками, поглядами на природу і мету педагогічної діяльності.

4, Аналіз студентами — виконавцями власної діяльності особливостей свого психологічного стану під час моделювання. Орієнтовні напрямки самоаналізу: що вдалося реалізувати із задуманого, а що — ні? чому? чи змінив би щось у своєму задумі? яких умінь зпсихологічної саморегуляції потребує професійна діяльність учителя? чи зумів я розподілити свою увагу, чи бачив реакцію слухачів на свої дії, чи враховував її? чи вдалося мені дотриматися самоконтролю? наскільки доцільним було моє мовлення, невербальна поведінка? чи допомогло це мені встановити особистісний контакт з аудиторією? чи спрямував я слухачів на активну пізнавальну діяльність? що повинно стати предметом мого професійного самовиховання?


5, Підсумковий аналіз викладача, коригування поведінки і діяльності студентів, Визначення напрямків професійного самовдосконалення; рекомендації щодо відбору засобів роботи над собою, виконання вправ з психотехніки, техніки мовлення, організації самотренінгу.

14. МАЙСТЕРНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ

В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

МОНОЛОГ ЯК ПРИХОВАНИЙ ДІАЛОГ

Метаї усвідомлення специфіки організації взаємодії вчителя з учнями під час викладу нового матеріалу у формі монологу, опанування технології побудови прихованого діалогу.

Обладнання: підручники за фахом, схема "Аналіз забезпечення діалогізації монологу вчителя на уроці", відеозаписи фрагменті^ уроку зі зразками педагогічного монологу.

Опорні поняття:активізація навчання, діалог, модальність, монолог, образне бачення, персоніфікація, співпереживання, ешврозду-ми, установка на відповідь.

План заняття

1. Діагностика рівня теоретичної готовності: розуміння сутності монологу і діалогу на уроці.

2. Обговорення головних теоретичних положень з теми.

3. Аналіз зразків монологічного викладу матеріалу.

4. Виконання вправ на реконструкцію тексту монологічного викладу матеріалу з метою активізації взаємодії з учнями на уроці.

5. Моделювання педагогічної діяльності.

Завдання для студентів

1. Підготуватися до обговорення головних теоретичних питань, ознайомившись із рекомендованою літературою.

11. Труднощі, які виникають в учнів у процесі сприймання монологу вчителя під час викладу нового матеріалу.

1.2. Поняття "активізація навчання", сутність активізації сприймання учнями нового матеріалу.

1.3. Технологія побудови педагогічного монологу як внутрішнього, прихованого діалогу.

2. Виконати усно вправи.

3. Розробити за визначеною темою фрагмент уроку — виклад нового матеріалуу формі монологу. Визначити прийоми діалогізації висловлювання. Підготуватися до проведення розробленого фрагмента в аудиторії.

Рекомендована література

1. Воробьев Г. Г. Школа будущего начинается сегодня.—М., 1991. — С. 150—159.

2. Зишшя И, А. Психологические вопросы лекционной пропаганды // Основы лекторского мастерства. — М., 1985. — С. 68—76, 89—96.

3. Зорина Л. Я. Слово учителя в учебном процессе. — М., 1978. — С.25-28, 41—45.

4. КарнегиД. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. — М., 1989. — С. 267—283, 437—470.

5. Томан Іржі. Мистецтво говорити. — К., 1989. — С. 233—255.

6. Яковлев Н. М., Сохор А. М. Методика и техника урока в школе.—М., 1985.—С.59—ИЗ.

7. Юсупов И. М. Психология взаимопонимания. — Казань, 1991.— С.106—118.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1о Діагностика рівня теоретичної готовності: розкриттясутності монологу і діалогу на уроці

Обговоренню основних теоретичних положень може передувати тестова перевірка готовності студентів до роботи на занятті. Подаємо один з варіантів.

Завдання 1. Визначте, які з указаних характеристик стосуються уроку-монологу, а які — уроку-діалогу. Оберіть відповіді до кожного з них увигляді цифри + букви.

1. Сенс уроку:
а) в освоєнні досвіду через осмислення власних
проблем;
б) в оволодінні знаниями-моделями.
2. Початок уроку:
а) як завдання, прийняте всіма дітьми, що потре-
бує розв'язання;
б) як переосмислення завдання уроку через усві-
домлення проблеми для себе.
3. Загальний шлях уроку:
а) виконання типових дій з опертям на модель,
міркування в одному напрямку;
б) виконання розумових експериментів кожним,
пошук індивідуальних розв'язків, міркування
різними способами у пошуку сенсу.
4. Позиція вчителя:
а) переважно вислуховує, допомагає побачити су-
перечності, аналізувати;
б) переважно інформує і дотримується єдино
можливого способу розв'язання проблеми.
5. Результат уроку в свідомості учня:
а) "Я зрозумів", "Було цікаво...";
б) "Я для себе зрозумів...", "Виявляється..."
Відповідь подайте у вигляді запису:
Урок-монолог: їж, 2х...
Урок-діалог: ...
Завдання 2. На прикладі однієї з тем уроку, обраної
вами, стисло розкрийте, як ви розумієте відмінність уро-
ку-монологу та уроку-діалогу стосовно характеристик
початку уроку або загального шляху уроку, проілюстру-
вавши 2аб або Заб.
Завдання 3. Розкрийте зміст понять, дібравши відповідні
визначення. Одне з понять не має відповідника. Дайте йо-
му визначення самостійно. Одне з визначень не стосується
зазначених понять, вкажіть, який термін воно розкриває.

1. Монолог а) мобілізація вчителем (за допомо-

2. Діалог гою спеціальних засобів) інтелек-

3. Діалог педаго- туальних, моральних і фізичних гічний сил учнів на досягнення конк-

4. Активізація нав- ретних завдань навчання і вихо-чання вання;

5. Персоніфікація б) внутрішній механізм контакту,
змісту повідом- засадовим для якого є психічне
лення явище "зараження", зумовлене
  здатністю педагога створювати
  систему образних бачень, що
  породжує емоційну реакцію слу-
  хача;
в) різновид усного мовлення, що ха-
  рактеризується висловлюванням
  однієї людини, розгорненістю
  цього висловлювання, врахуван-
  ням реакції слухачів;
г) дія у педагогічному процесі, яка
  дає кожному партнерові у спілку-
  ванні можливість для самовира-
  ження;
А) розмова між двома особами, об-
  мін сенсом у спілкуванні.

Відповідь подайте у вигляді чотирьох пар (цифра + буква) та двох упорядкованих пар (поняття + визначення), які не відповідають одне одному у запропонованій системі.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.011 с.)