ТОП 10:

ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯСТАРШОЇ АКУШЕРКИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

 

1. Посаду старшої акушерки жіночої консультації може обіймати молодший спеціаліст з медичною освітою, який отримав кваліфікацію акушерки, має досвід практичної і організаційної роботи і стаж роботи акушеркою не менш 5 років.

2. Старша акушерка жіночої консультації приймається на роботу та звільнюється керівником лікувально-профілактичного закладу, до складу якого входить жіноча консультація або завідувачем жіночої консультації.

3. Старша акушерка жіночої консультації знаходиться в підпорядкуванні завідувача жіночої консультації.

4. У своїй роботі старша акушерка жіночої консультації керується положенням про жіночу консультацію, діючим законодавством, наказами, іншими нормативними актами органів охорони здоров’я, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією.

5. У безпосередньому підпорядкуванні старшої акушерки жіночої консультації знаходиться середній і молодший медичний персонал консультації.

6. Основним завданням старшої акушерки жіночої консультації є правильна організація праці середнього і молодшого медичного персоналу та забезпечення своєчасного виконання ними лікарських призначень вагітним і гінекологічним хворим.

7. Відповідно до основних завдань старша акушерка жіночої консультації забезпечує:

7.1. Ознайомлення середнього і молодшого медичного персоналу з їх обов'язками.

7.2. Контроль за своєчасним і кваліфікованим виконанням акушерками лікувальних і діагностичних призначень лікарів у жіночій консультації та вдома; ведення ними облікової медичної документації відповідно до форм, затверджених МОЗ України; дотриманням середнім і молодшим медичним персоналом встановлених правил внутрішнього трудового розпорядку.

7.3. Проведення заходів щодо раціональної організації праці середнього і молодшого персоналу.

7.4. Раціональний розподіл та використання кадрів середнього і молодшого медичного персоналу жіночої консультації.

7.5. Своєчасність заміщення акушерок і молодшого персоналу, які не вийшли на роботу.

7.6. Належний санітарно-гігієнічний стан жіночої консультації.

7.7. Поповнення, правильне збереження і витрати медикаментів, перев'язувального матеріалу, інстру-ментарію та предметів господарського призначення для потреб жіночої консультації.

7.8. Правильне збереження та облік отруйних, наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів.

7.9. Своєчасний обмін медичної документації між жіночою консультацією та пологовим будинком (відділенням).

7.10. Складання графіків роботи середнього і молодшого медичного персоналу жіночої консультації.

7.11. Розробку і проведення заходів щодо підвищення кваліфікації середнього, молодшого медичного персоналу та виховання їх у дусі сумлінного відношення до праці та високої культури обслуговування населення.

8. Старша акушерка жіночої консультації має право:

8.1. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.

8.2. Давати вказівки підпорядкованим їй середнім і молодшим медичним працівникам щодо дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

8.3. Вносити пропозиції про заохочення цих працівників або накладення на них дисциплінарних стягнень за окремі упущення в роботі або порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

Диретор Департаменту охорони

материнства, дитинства

та санаторного забезпечення С.І. Осташко


ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

АКУШЕРКИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

 

1. Посаду акушерки жіночої консультації може обіймати молодший спеціаліст з медичною освітою, який отримав кваліфікацію акушерки.

2. Акушерка приймається на роботу та звільнюється керівником лікувально-профілактичного закладу.

3. Акушерка знаходиться в підпорядкуванні лікаря акушера-гінеколога, завідувача жіночої консультації та старшої акушерки.

4. У своїй роботі акушерка керується діючим законодавством, положенням про жіночу консультацію, наказами, іншими нормативними актами органів охорони здоров’я, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією.

5. Основним завданням акушерки являється проведення лікувально-профілактичної та санітарно-прос-вітньої роботи в області акушерства та гінекології під керівництвом лікаря.

6. У відповідності до основних завдань акушерка здійснює:

6.1. Підготовку амбулаторного прийому, який проводить лікар;

6.2. Ознайомлення жінок з правилами внутрішнього розпорядку та режимом роботи жіночої консультації.

6.3. Допомогу лікарю під час проведення діагностичних, лікувальних та оперативних маніпуляцій.

6.4. Проведення разом з лікарем профілактичних гінекологічних оглядів.

6.5. Санітарно-просвітницьку роботу в області акушерства та гінекології, в т.ч. випуск санітарних бюлетенів, зокрема з питань планування сім’ї.

6.6. Контроль за роботою молодшого медичного персоналу.

6.8. Контроль за відвідуванням вагітних та хворих, які підлягають диспансерному обліку.

7. Акушерка жіночої консультації зобов’язана:

7.1. Виконувати правила асептики та антисептики, правильно стерилізувати, обробляти та зберігати перев’язувальний матеріал та інструменти медичного призначення.

7.2. Вести медичну облікову документацію.

7.3. Виконувати при необхідності обов’язки операційної сестри.

7.4. Надавати першу медичну допомогу при невідкладних станах з послідуючим викликом лікаря.

7.5. Звітувати завідувачу відділення, у разі його відсутності черговому лікарю про всі ускладнення або хвороби у вагітних чи гінекологічних хворих.

7.6. Виконувати акушерський патронаж.

7.7. Проводити санітарно-просвітницьку роботу вагітних, членів їх сімей про особливості гігієни вагітних, раціональне харчування, необхідність регулярного відвідування лікаря.

7.8. При виявленні відхилень від нормального стану скерувати на прийом до лікаря - акушера-гінеко-лога.

7.9. Результати патронажу акушерка повинна звітувати лікарю та записувати в патронажний журнал.

8. Акушерка жіночої консультації має право:

8.1. Вносити пропозиції завідуючому відділення з раціонального розподілу роботи.

8.2. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію.

8.3. Давати вказівки підпорядкованим їй молодшим медичним працівникам щодо дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

8.4. Вносити пропозиції про заохочення цих працівників або накладення на них дисциплінарних стягнень за окремі упущення в роботі або порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

 

Директор Департаменту охорони

материнства, дитинства

та санаторного забезпечення С.І. ОсташкоІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ АМБУЛАТОРНОЇ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

  Показник норматив    
Наявність сучасного медичного обладнання для надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги ≥ 90% Кількість наявного передбаченого табелем оснащення су-часного медичного обладнання/кількість передбаченого табелем оснащення сучасного медичного обладнання Х 100 Табель Оснащення, затверджений наказом МОЗ України № 951 від 04.11.2010
Наявність ЛПМД надання амбулаторної акушерсько-гінекологіч-ної допомоги ≥ 95% Наявність у закладі ЛПМД надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги на електронних та /або паперових носіях/кількість затверджених наказами МОЗ України УКПМДМ Х 100 Накази МОЗ України, якими зат-верджено УКПМДМ
Забезпечення навчання медичного персоналу медико-організацій-ним технологіям УКПМДМ та ЛПМД 95-98% Кількість медичних працівників, які задіяні у виконанні ЛПМД та пройшли навчання з медико-організаційних тех-нологій наявних УКПМДМ та ЛПМД/загальну кількість медичних працівників, які задіяні у виконанні ЛПМД (фізичних осіб) Х 100 Журнал навчання медичного персоналу
Своєчасність постановки на облік вагітних, % 90-95% Кількість жінок, які поставлено на облік до 12 тижнів ва-гітності/загальну кількість жінок, що були на обліку по ва-гітності і пологам Х 100 Індивідуальна карта вагітної і породіллі, 111/о, Ф. 21
Охоплення вагітних УЗД 98-99% Кількість вагітних, що пройшли УЗД дворазово у терміні вагітності до 21 тижня/загальну кількість жінок, що були на обліку по вагітності і пологам Х 100 Індивідуальна карта вагітної і породіллі, 111/о, Ф. 21
Охоплення вагітних обстеженням на ВІЛ/СНІД   90-95% Кількість вагітних, що пройшли обстеженням на ВІЛ/СНІД дворазово у терміні вагітності до 23 тижня/загальну кількість жінок, що були на обліку по вагітності і пологам Х 100 Індивідуальна карта вагітної і породіллі, 111/о, Ф. 21
Охоплення вагітних обстеженням на HBsAg   99-99,5% Кількість вагітних, що пройшли обстеженням/на загальну кількість жінок, що були на обліку по вагітності і пологам Х 100 Індивідуальна карта вагітної і породіллі, Ф.111/о, Ф. 21
Частота антенатальної загибелі плоду ≤ 5,4 на 1000 вагітних   Кількість вагітних, у яких відбулася антенатальна загибель плоду у терміні вагітності 22 тижні і більше/загальну кількість жінок, що були на обліку по вагітності і пологам Х 1000 Індивідуальна карта вагітної і породіллі, Ф.111/о, Дані стат. управління
Охоплення жінок скринінгом на рак шийки матки   70-75% і більше Кількість жінок 18 років і старших, яким протягом останніх 3 років проведено скринінг на рак шийки матки/загальну кількість жінок 18 років і старших Х 100 Медична карта амбулаторного хворого, медичний паспорт дільниці, Ф. 20
Виявлення онкозахворювань в I-II cтадіях: - рак молочної залози - рак шийки матки - рак тіла матки - рак яєчників   80-90% 75-90% 75-85% 40-55% Кількість виявлених жінок з окремими онкозахворюван-нями в I-II cтадіях/загальну кількість вперше зареєстрованих хворих з окремими онкозахворюваннями Х 100   Ф. 35 зд.
Летальність до 1 року: - рак молочної залози - рак шийки матки - рак тіла матки - рак яєчників     ≤ 8,0% ≤ 12,0% ≤ 8,0% ≤ 20,0% Кількість померлих жінок упродовж одного року після ви-явлення онкозахворювання/кількість жінок з вперше виявленим онкозахворюванням у попередньому році Х 100 Ф.35 зд.

Додаток 1

 

РЕКОМЕНДАЦІЇПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.008 с.)