Програма спостереження й аналізу урокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма спостереження й аналізу уроку1. Організаційна структура уроку; початок уроку, привітання учнів, підготовка обладнання до уроку (дошка, крейда, ручка, зошити, підручники, наочні посібники та ін.).

2. Санітарно-гігієнічні умови для проведення уроку: дотримання гігієнічних вимог (повітряного, теплового, світлового режимів), відповідність меблів віку учнів; психологічна готовність учнів до уроку.

3. Тип і структура уроку: доцільність обраного типу уроку з погляду вивчення теми. Структура уроку, її компоненти, психолого-педагогічне забезпечення цілісності і завершеності уроку.

4. Особливості реалізації на уроці вимог принципів навчання.

5. Раціональність і ефективність використання на уроці методів навчання. Озброєння учнів методами самостійної пізнавальної діяльності; розвиток розумових потенційних здібностей учнів; використання індивідуальних і колективних форм навчання.

6. Методи, прийоми та види аналізу й оцінки знань, умінь та навичок учнів; об'єктивність оцінки навчальної діяльності школярів.

7. Особливості розумової діяльності учнів на уроці: а) формування уваги учнів; співвідношення мимовільної і довільної уваги; б) місце пам'яті у розумовій діяльності учнів; озброєння школярів методами і прийомами запам'ятовуння; використання прийомів для активізації різних видів пам'яті (образної, словесно-слухової, емоційної, механічної) та видів запам'ятання; в) мислительна діяльність учнів на уроці: методи, прийоми і засоби активізації мислительної діяльності (створення проблемних сигуацій, організація самостійної пізнавальної діяльності).

8. Реалізація на уроці основних вимог складових частин виховання: розумового, морального, фізичного, трудового, естетичного.

9. Поведінка вчителя на уроці: вміння володіти класним колективом, організація учнів до навчальної роботи, забезпечення трудової дисципліни; конструктивні вміння; комунікативні вміння; володіння педагогічним тактом; володіння педагогічною технікою (зовнішність; вміння володіти своїм тілом — ходити, сидіти, стояти; жести, міміка; культура педагогічного спілкування; володіння вмінням у галузі психотехніки; культура педагогічного мовлення; темп роботи).

10. Результати уроку: висновки і пропозиції; досягнення мети; якість знань, умінь та навичок учнів; виховне і освітнє значення уроку; найбільш цінні методи проведення уроку; рекомендації щодо удосконалення педагогічного процесу на уроці.

Відвідуючи урок, важливо досконало володіти методикою і технікою записів наслідків спостережень, попереднього аналізу навчально-виховного процесу з позицій пропонованої програми. Пропонована структура записів розміщується на двох розгорнутих сторінках зошита або спеціального журналу.

 


 

СХЕМА-ПЛАН УРОКУ ЗАСВОЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Клас_________ Дата_______ №____ уроку

Тема:____________________________________________

Мета: розвивальна

освітня

виховна
Обладнання:______________________________

Хід уроку

1. Активізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів:

а) методом бесіди (розробка питань до бесіди): а).....

б)..........

в)...........

б)виконання письмового завдання: а)..........

б)...........

в)...........

2. Мотивація уміння школярів.

А. На етапі первинного засвоєння знань:

а)...........................

б)..........................

в)..........................

Б. На етапі осмислення знань:

а).......................

б).......................

в)........................

3. Повідомлення теми, мети, задач уроку.

4. Первинне сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

А. Проблемний виклад питань:

а)......................................

б).......................................

в).......................................

Б. Самостійна робота з підручником при виконанні проблемних завдань:
а)...................................

б)....................................

в)...................................

5. Осмислення знань.

А. Методом бесіди:

а)

б)

в)

Б. Методом виконання пізнавальних завдань або задач:

а)....................................

б)....................................

в)....................................

6. Узагальнення і систематизація знань.

А. Методом бесіди: питання

а).....................................

б)....................................

в)....................................

7. Підсумки уроку:

а) стислий виклад основних моментів уроку;

б) бесіда;

в) оцінювання відповідей;

8. Домашнє завдання:

а) запис на дошці і в щоденниках змісту роботи;

б) перевірка розуміння учнями змісту і способів виконання завдання.
Весь навчальний процес - це ланцюг різних форм навчальної роботи,

 

Тести до теми „Форми навчання”

1 варіант

1.Вкажіть неправильну відповідь:

Урок має такі особливості:

а) є завершеним та обмеженим в часі;

б) кожен урок включається в розклад і регламентується у часі та за обсягом навчального матеріалу;

в) є постійною формою, що забезпечує систематичне засвоєння учнями знань, умінь і навичок;

г) відвідування уроків обов’язкове для всіх учнів,

д) є гнучкою формою організації навчання;

е) забезпечує лише фронтальну роботу;

є) згуртовує колектив дітей;

ж) сприяє формуванню пізнавальних якостей (активності, самостійності,...)

2. До яких вимог до уроку відноситься таке твердження:”Раціональне використання часу на уроці” –

а) дидактичних;

б) організаційних;

в) етичних;

г)санітарно-гігієнічних;

д)естетичних;

Е) психологічних.

3.До яких вимог до уроку відноситься таке твердження:”Вибір найбільш раціональних прийомів і методів навчання” –

а) дидактичних;

б) організаційних;

в) етичних;

г)санітарно-гігієнічних;

д)естетичних;

е) психологічні.

4. Який тип уроку за Онищуком має таку структуру:

- перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру;

- перевірка раніше засвоєних знань;

- повідомлення теми, мети і завдань уроку та мотивація навчання школярів;

- сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу;

- осмислення, узагальнення і систематизація знань

- підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.

а) урок засвоєння нових знань;

б) урок формування навичок і вмінь;

в) урок застосування знань,умінь, навичок;

г) урок узагальнення і систематизації знань;

д) урок контролю і корекції знань, умінь, навичок;

Е) комбінований урок.

5 Який тип уроку за Онищуком має таку структуру:

- повідомлення теми, мети і завдань уроку та мотивація навчання школярів;

- відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань;

- узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних ідей науки;

підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання

а) урок засвоєння нових знань;

б) урок формування навичок і вмінь;

в) урок застосування знань,умінь, навичок;

г) урок узагальнення і систематизації знань;

д) урок контролю і корекції знань, умінь, навичок;

Е) комбінований урок.

6. Хто з педагогів в основу класифікації уроків поставив основний спосіб їх проведення:

а) І.М.Казанцев;

б) С.П.Баранов;

в) О.В.Онищук;

г) С.В.Іванов.

7. Виберіть твердження, що відноситься до мікроструктури уроку:

а) усне пояснення з ілюстраціями;

б) сприймання і первинне усвідомлення нового матеріалу;

в) письмові роботи, програмоване опитування, репродуктивна бесіда;

г) прийоми порівняння, співставлення, створення схем, таблиць.

8.До яких форм навчання ( за дидактичною метою) відносяться семінари, екскурсії, домашня робота:

а) форми теоретичного навчання;

б) форми комбінованого та змішаного навчання;

в) форми практичного навчання.

9. Форма теоретичного оволодіння знаннями, коли вчитель протягом всього заняття повідомляє новий матеріал, а учні активно сприймають – це...

а) факультатив;

б) конференція;

в) лекція;

г) урок.

10. Порада, пояснення педагога учням будь – якого питання – це...

а) консультація;

б) конференція;

в) лекція;

г) урок.

 

Тести до теми „Форми навчання”

2 варіант

1. Вставте пропущені слова:

УРОК- це цілісний, ...... ......, ....... .. ..... регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який забезпечує активну і планомірну навчально – пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки, спрямовану на розв´язання поставлених навчально – виховних завдань.

2.До яких вимог до уроку відноситься таке твердження:”Реалізація принципів навчання у їх єдності і взаємозв’язку” –

а) дидактичних;

б) організаційних;

в) етичних;

г)санітарно-гігієнічних;

д)естетичних;

Е) психологічних.

 

3.До яких вимог до уроку відноситься таке твердження:”Рішучість, сила волі, принциповість, справедливість вчителя на уроці” –

а) дидактичних;

б) організаційних;

в) етичних;

г)санітарно-гігієнічних;

д) естетичних;

Е) психологічних.

4. Який тип уроку за Онищуком має таку структуру:

- перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань;

- повідомлення учням теми, мети і завдань уроку; мотивація навчання школярів;

- сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв'язків і залежностей між елементами виучуваного;

- узагальнення та систематизація знань;

- підсумки уроку; повідомлення домашнього завдання.

а) урок засвоєння нових знань;

б) урок формування навичок і вмінь;

в) урок застосування знань,умінь, навичок;

г) урок узагальнення і систематизації знань;

д) урок контролю і корекції знань, умінь, навичок;

Е) комбінований урок.

5. Який тип уроку за Онищуком має таку структуру:

- перевірка домашнього завдання, актуалізація та корекція опорних знань, умінь і навичок;

- повідомлення теми, мети й завдань уроку і мотивація навчання школярів;

- осмислення змісту послідовності застосування способів виконання дій;

- самостійне виконання учнями завдань під контролем і з допомогою учителя;

- звіт учнів про роботу й теоретичне обґрунтування отриманих результатів;

підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання;

а) урок засвоєння нових знань;

б) урок формування навичок і вмінь;

в) урок застосування знань,умінь, навичок;

г) урок узагальнення і систематизації знань;

д) урок контролю і корекції знань, умінь, навичок;

Е) комбінований урок.

6. Хто з педагогів в основу класифікації уроків поставив дидактичну мету:

а) І.М.Казанцев;

б) С.П.Баранов;

в) О.В.Онищук;

г) С.В.Іванов.

7. Виберіть твердження, що відноситься до макроструктури уроку:

а) повідомлення теми імети уроку;

б) сприймання і первинне усвідомлення нового матеріалу;

в) письмові роботи, програмоване опитування, репродуктивна бесіда;

г) прийоми порівняння, співставлення, створення схем, таблиць.

8.До яких форм навчання ( за дидактичною метою) відносяться лекція, конференція, факультатив:

а) форми теоретичного навчання;

б) форми комбінованого та змішаного навчання;

в) форми практичного навчання

9.Самодіяльне об’єднання учнів, які займаються поглибленим вивченням питань науки, літератури, мистецтва, фізкультури, одна з форм позакласної та позашкільної роботи це--...

а) факультатив;

б) конференція;

в) лекція;

г) гурток.

10 Форма організації педагогічного процесу, яка спрямована на вивчення учнями поза межами школи, але під керівництвом вчителя,певних предметів,явищ,процесів шляхом безпосереднього сприймання – це...

а) факультатив;

б) конференція;

в) екскурсія;

г) гурток.

 

 

 


 

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.015 с.)