Блок контролю та самоконтролю 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Блок контролю та самоконтролю1. Закінчіть речення:

Форми організації навчання - це

Семінар - це..

Екскурсія - це..

Факультатив - це....

2. Зробіть класифікацію форм організації навчання за такою основною:

а) урочні позаурочні;

б) теоретичні практичні комбіновані

3. Яке із наведених визначень поняття "форма організації навчання", на
Вашу думку, є найбільш точним?

а) "Форма організації навчання - побудова вчителем навчальних
занять, організація навчальної діяльності учителя і учнів".

б) "Форма організації навчання є побудова спілкування вчителя і учнів
за встановленими принципами".

в) "Форма організації навчання - це взаємодія вчителя і учнів, яка
регулюється певними, наперед встановленими, порядком і режимом".

г) "Форма навчання як дидактична категорія означає зовнішню сторону
організації навчального процесу, що пов'язана з кількістю учнів, часом і
місцем навчання, а також порядком його здійснення".

д) "Під формою організації навчання слід розуміти спеціально
організовану діяльність вчителя і учнів, що протікає за встановленим
порядком і в певному режимі".

4. Зробіть висновок: урок, семінар, консультація, залік, екзамен,
факультатив, практикум - є (чим?).

5. Дайте визначення поняттям: "оптимізація навчання", "інтенсифікація
навчання ", "індивідуалізація навчання"

6. Доповніть речення:

 

♦ "Вибір форм організації навчання зумовлюється..."

♦ "Самостійне виконання учнями навчальних завдань поза уроками
називається..."

♦ Кожна екскурсія поділяється на чотири основні етапи:
а) теоретична і практична підготовка;

б).......................................................;

в)........................................................;

г)........................................................;

7. Проведіть класифікацію уроків за дидактичною метою.

8. Визначте помилку в динамічній моделі:

1.Метод. 2.Мета. 3.Форма. 4. Зміст. 5. Результат.

9. Яке визначення поняття "урок " є правильним?

а/ урок - це систематично застосовувана для вирішення задач навчання, виховання і розвитку учнів форма організації діяльності постійного складу вчителів і учнів за даний відрізок часу;

б/ урок - це динамічна і варіаційна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії певного складу вчителів і учнів, яка в себе включає зміст, форми, методи, засоби навчання і систематично застосовується для вирішення завдань навчання, розвитку і виховання в процесі навчання.

в/ урок - це спосіб досягнення мети, певним чином впорядкована діяльність. І 10. Урок має мету:

а/ виховну;

б/ організаційну;

в/ навчальну;

г/ розвивальну.

11. За якими ознаками визначаються типи уроку?

а/ за кількістю учнів;

б/ за освітньою метою;

в/ за основними етапами навчального процесу;

ті за способами пояснення нового матеріалу.. Структура якого уроку наведена нижче?

1.Організація учнів до занять.

2 Коротке опитування учнів з найважливіших питань пройденої теми з
метою встановлення зв'язку нового матеріалу з раніше вивченим.

3 Постановка цілі і визначення основної мети занять, а також повідомлення плану нового матеріалу.

4 Вивчення нової теми.

5. Коротке опитування учнів з нового матеріалу з метою його більш глибокого засвоєння.

6 Завдання додому.

І2. За яких умов проводяться комбіновані уроки?

а/ коли необхідно пояснити новий матеріал;

б/ за необхідності;

в/ після вивчення окремих тем або розділів навчальної програми.

13. Основні напрямки індивідуальної роботи з учнями на уроці:

а/ самостійна робота на уроці;

б/ перевірка і оцінка знань;

в/ усний виклад матеріалу вчителем;

г/ розробка індивідуальних завдань відповідно рівню підготовки кожного учня.

14. Завдання додому треба задавати:

а/ на початку уроку;

б/ в середині уроку;

в/ наприкінці уроку.

15.Назвіть основні ознаки уроку. Із пропонованих відповідей виберіть правильну, довівши помилковість інших.

а/. Уроку властиві такі ознаки: постійний склад учнів, наявність класної кімнати, певного навчального обладнання, поєднання навчання з вихованням.

б/. Урок характеризується такими ознаками: керівна роль вчителя, наявність розкладу, індивідуальний підхід до учнів, забезпечення перевірки знань.

в/. Урок — це форма організації навчання, якій властиві такі ознаки: наявність розкладу, присутність усіх учнів, самостійна навчальна робота школярів.

Г/. Правильної відповіді немає.

16. Назвіть основні типи уроків за дидактичною метою. Із запро­понованих відповідей оберіть правильну, обґрунтувавши, чому вас не задовольняють інші.

а/. Основні типи уроків такі: заучування напам'ять, комбінований урок, екскурсія, індивідуальна робота з учнями, формування понять, умінь, демонстраційний.

б/. В сучасній школі традиційно виділяють такі типи уроків: урок індивідуальної роботи, формування умінь і навичок, ілюстрації навчального матеріалу, контролю знань, урок-лекція, урок-диспут.

в/. Можна виділити такі типи уроків: урок оволодіння новими знаннями, формування умінь і навичок, застосування знань на практиці, контролю і корекції знань, систематизації і узагальнення знань, умінь та навичок, комбінований урок.

г/. Правильної відповіді немає.

17. Вкажіть на фактори, які визначають високий рівень пізнавальної активності і самостійності учнів у процесі виконання домашніх завдань.

а/. Уміння міцно заучувати навчальний матеріал.

б/. Вміння поєднувати навчальну роботу з коротким відпочинком.

в/. Вміння раціонально організовувати робоче місце.

г/. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

д/. Вміння здійснювати самоконтроль.

е/. Володіння методами навчальної роботи.

є/. Вміння добирати відповіді на запитання.

ж/. Організовувати роботу спочатку над важкими, а потім над легкими завданнями.

В - 2

Завдання для самоконтролю

1. Назвіть основні форми організації навчання, розкрийте їх сутність.

2. Як ви розумієте поняття "урок"? Якими факторами визначається розвиток певних форм навчання?

3. Назвіть основні вимоги до уроку, розкрийте їх сутність.

4. Чим зумовлено поділ уроків на певні типи? Назвіть основні традиційні типи уроків.

5. Назвіть позаурочні форми навчання, їх дидактичну спрямованість.

6. Зробіть історичний екскурс розвитку класно-урочної форми організації навчання.

7. Визначте основні компоненти технології підготовки вчителя до уроку.

8. Визначте місце і роль домашньої навчальної роботи в системі освіти школярів.

9. Назвіть основні ознаки уроку. Із пропонованих відповідей виберіть правильну, довівши помилковість інших.

А. Уроку властиві такі ознаки: постійний склад учнів, наявність класної кімнати, певного навчального обладнання, поєднання навчання з вихованням.

Б. Урок характеризується такими ознаками: керівна роль вчителя, наявність розкладу, індивідуальний підхід до учнів, забезпечення перевірки знань.

В. Урокце форма організації навчання, якій властиві такі ознаки: наявність розкладу, присутність усіх учнів, самостійна навчальна робота школярів.

Г. Правильної відповіді немає.

10. Назвіть основні типи уроків за дидактичною метою. Із запропонованих відповідей оберіть правильну, обґрунтувавши, чому вас не задовольняють інші.

А. Основні типи уроків такі: заучування напам'ять, комбінований урок, екскурсія, індивідуальна робота з учнями, формування понять, умінь, демонстраційний.

Б. В сучасній школі традиційно виділяють такі типи уроків: урок індивідуальної роботи, формування умінь і навичок, ілюстрації навчального матеріалу, контролю знань, урок-лекція, урок-диспут.

В. Можна виділити такі типи уроків: урок оволодіння новими знаннями, формування умінь і навичок, застосування знань на практиці, контролю і корекції знань, систематизації і узагальнення знань, умінь та навичок, комбінований урок.

Г. Правильної відповіді немає.

11. Вкажіть на фактори, які визначають високий рівень пізнавальної активності і самостійності учнів у процесі виконання домашніх завдань.

А. Уміння міцно заучувати навчальний матеріал. Б. Вміння поєднувати навчальну роботу з коротким відпочинком.

В. Вміння раціонально організовувати робоче місце.

Г. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Д. Вміння здійснювати самоконтроль.

Е. Володіння методами навчальної роботи.

Є. Вміння добирати відповіді на запитання.

Ж. Організовувати роботу спочатку над важкими, а потім над легкими завданнями.

12. Визначте, до якої групи віднесено позаурочні форми організації навчання.

 

 

Додатковий матеріал.

 

Правила підготовки до уроку

Учитель готується до гарного уроку все життя... Така духовна філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці.

В.О. Сухомлинський

1. Систематично поповнюйте свою бібліотеку з урахуванням професійних потреб та інтересів.

2. Щоденно працюйте над розширенням власної ерудиції.

3. Книги та інші матеріали розміщуйте у своїй бібліотеці у певній системі.

4. Систематизуйте навчальний матеріал, дотримуючись принципу тематичності.

5. Опрацьовуючи інформаційні джерела, робіть виписки, дотримуючись карткової системи, розміщуючи їх за тематичним принципом.

6. Подбайте про добре обладнане робоче місце.

7. Вчитайтесь у навчальну програму, певний розділ, тему, проаналізуйте їх зв'язок з іншими темами.

8. Ознайомтесь зі змістом навчального матеріалу стосовно конкретної теми за підручником.

9. Доберіть додатковий навчальний матеріал до певної теми у межах вимог програми.

10. Відберіть потрібні методи навчання.

11. Визначте мету і замисел уроку.

12. Відтворіть у своїй уяві клас, учнівський колектив, у якому маєте проводити урок.

13. Доберіть необхідні засоби навчання (таблиці, схеми, роздатковий матеріал та ін.).

14. Співставте обрані методи, прийоми, засоби навчання з власними можливостями та можливостями учнів.

15. З'ясуйте значення незрозумілих для учнів слів і підготуйтесь до їх пояснення.

16. Змоделюйте режисерську структуру уроку.

17. Складіть і запишіть план уроку з перспективою його використання.

18. Доберіть і зафіксуйте додатковий матеріал (жарти, загадки, матеріал для дидактичної гри).

19. Продумайте прийоми використання наочних посібників, підготувавши необхідні пристрої.

20. Підготуйте одяг. Перед уроком огляньте перед дзерка­лом свою зовнішність.

21. Запитайте себе:

— Ти готовий до уроку?
І впевнено відповідайте:

— Так, я готовий до уроку! (Самонавіювання).

22. Будьте готові до "руйнування" вашого плану (з об'єктивних чи суб'єктивних причин), продумайте запасний варіант.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 259; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.175.223 (0.031 с.)