Рада безпеки ООН: склад, порядок роботи, функціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рада безпеки ООН: склад, порядок роботи, функціїРАДА БЕЗПЕКИ ООН-головний постійно діючий політичний орган ООН, на який, згідно зі Статутом ООН, покладена головна відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Складається з 15 членів: 5 постійних членів Ради (РФ, США, Великобританія, Франція, Китай) і 10 непостійних членів, що обираються до Ради на дворічний термін відповідно до процедури, передбаченої в Статуті.Функції та повноваження Ради Безпеки зводяться до наступного: а) підтримувати міжнародний мир і безпеку у відповідності з цілями і принципами ООН; б) розслідувати будь-які суперечки або ситуації, які можуть викликати міжнародні тертя; в) робити рекомендації щодо методів врегулювання таких суперечок або умов їх дозволу; г) виробляти плани для створення системи регулювання озброєнь, визначати наявність загрози миру або акту агресії і робити рекомендації про заходи, які належить прийняти; д) закликати держави - члени ООН до застосування економічних санкцій та інших заходів, не пов'язаних з використанням збройних сил , для попередження або припинення агресії: е) вживати військові дії проти агресора; ж) робити рекомендації щодо прийому нових членів та умов, на яких держави можуть стати учасниками Статуту Міжнародного суду; з) здійснювати у стратегічних районах функції ООН по опіці; і) робити рекомендації Генеральній Асамблеї щодо призначення Генерального секретаря і разом з Генеральною Асамблеєю вибирати суддів Міжнародногосуду; к) представляти щорічні і спеціальні доповіді Генеральній Асамблеї. Порядок роботи. Рада Безпеки проводить свої засідання практично щодня з метою розгляду питань своєї порядку денного, попередження загрози миру, прийняття різних заходів щодо контролю за конфліктами та їх врегулювання і мобілізації регіональної та міжнародної підтримки цих дій. З метою забезпечення безперервності роботи кожен член Ради Безпеки повинна бутизавжди представлений у місці перебування ООН. У його засіданнях без права голосу може брати участь будь-яка держава - є членом Ради Безпеки, якщо обговорюване питання будь-яким чином зачіпає інтереси цього члена Організації. На засідання Ради може бути запрошено держава - є членом ООН, якщо воно є стороною у спорі, що розглядається Радою Безпеки. Причому він ставить такі умови для участі держави - яка не є членом Організації, які знайде справедливими.Засідання Ради Безпеки, за винятком періодичних засідань (такі засідання проводяться два рази на рік), скликаються Головою в будь-який час, коли останній вважає це за потрібне. Однак проміжок між засіданнями повинен бути не більше 14 днів.Голова скликає засідання Ради Безпеки у випадках, якщо: а) будь-які суперечка або ситуація доведені до відома Ради Безпеки відповідно до ст. 35 або п. 3 ст. 11 Статуту ООН; б) Генеральна Асамблея робить рекомендації або передає будь-яке питання Раді Безпеки відповідно до п. 2 ст. І; в) Генеральний секретар звертає увагу Ради Безпеки на будь-яке питання відповідно до ст. 99 Статуту ООН.Засідання Ради Безпеки зазвичай проводяться в місці перебування ООН (тобто в Нью-Йорку). Проте будь-який член Ради або Генеральний секретар може запропонувати, щоб Рада Безпеки збирався в іншому місці. Якщо Рада Безпеки приймає таку пропозицію, він виносить рішеннящодо місця та терміну, протягом якого Рада буде засідати в цьому місці.Головування в Раді Безпеки здійснюється його членами по черзі в англійському алфавітному порядку їх найменувань. Кожен голова займає цю посаду протягом одного календарного місяця.

Международный суд ООН

Международный Суд (МС) является главным судебным органом Организации Объединенных Наций (ООН). Он был учрежден Уставом Организации Объединенных Наций, подписанным 26 июня 1945 года в Сан-Франциско, для достижения одной из главных целей ООН: «проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира». Суд функционирует в соответствии со Статутом, который является частью Устава, и своим Регламентом. Он начал работать в 1946 году, заменив собой Постоянную палату международного правосудия (ППМП), которая была учреждена в 1920 году под эгидой Лиги Наций. Местопребыванием Суда является Дворец мира в Гааге (Нидерланды).На Суд возложена двойная функция: разрешение в соответствии с международным правом юридических споров, переданных ему на рассмотрение государствами, и вынесение консультативных заключений по юридическим вопросам. Согласно статье 96 Устава ООН, Генеральная Ассамблея ООН или Совет Безопасности ООН могут запрашивать у Международного суда консультативные заключения по любому юридическому вопросу.Кроме того, другие органы ООН и специализированные учреждения, которым Генеральная Ассамблея может дать в любое время разрешение на это, могут также запрашивать консультативные заключения Суда по юридическим вопросам, возникающим в пределах их круга деятельности.В настоящее время 4 главных органа ООН, 2 вспомогательных органа Генеральной Ассамблеи, 15 специализированных учреждений ООН и МАГАТЭ (в общей сложности 22 органа) могут запрашивать консультативные заключения Суда.Средняя продолжительность рассмотрения дела в суде примерно 4 года.

 

44. Понятие и юр природа региональных межд организ. Совет Европы
Наряду с универсальными международными организациями существуют региональные, членами которых являются государства определенного географического района. Объектом деятельности таких организаций могут быть вопросы в рамках регионального сотрудничества: совместная безопасность, экономическая, социальная, культурная и другие сферы. В главе VIII Устава ООН предусмотрены условия правомерности создания и деятельности ре-гиональных организаций безопасности. Устав ООН предъявляет определенные требования также к международным организациям в эко-номической, социальной, культурной и других специальных областях, независимо от того, являются они универсальными или региональными (гл. IX "Международное экономическое и социальное сотруд-ничество"), В частности, их создание и деятельность должны отвечать целям и принципам Устава ООН, они должны содействовать ООН в решении экономических, социальных, культурных и иных проблем. Среди значительного числа разнообразных региональных организаций выделяются организации общей компетенции, такие как Организация африканского единства, Организация американских госу-дарств, Содружество Независимых Государств и др. Совет Европы. Это - международная региональная организация, объединяющая страны Европы. Устав Совета был подписан в Лондоне 5 мая 1949 г., вступил в силу 3 августа 1949 г. На апрель 1994 года членами Совета Европы являются 32 государства, в том числе некоторые страны Восточной Евро-пы: Болгария, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Литва и Эстония. Целями Совета Европы являются: защита прав человека и расширение демократии; сотрудниче-ство по основным вопросам права, культуры, образования, информации, охраны окружающей среды, здравоохранения; ближение всех стран Европы.Главные органы Совета Европы - Парламентская ассамблея и Комитет министров, состоящий из министров, иностранных дел. Парламентская ассамблея состоит из представителей парламентов госу-дарств - членов Совета Европы. Каждая национальная делегация формируется таким образом, чтобы она представляла интересы различных политических кругов своей страны, включая оппозиционные партии. Начиная с 1989 года в работе Парламентской ассамблеи участвуют представители парламентов стран Центральной и Восточной Европы (в том числе России) со статусом специально приглашенных. Парламентская ассамблея проводит свои пленарные заседания три раза в год. Она принимает большин-ством голосов рекомендации Комитету министров и правительствам государств-членов, которые ло-жатся в основу конкретных сфер деятельности Совета Европы. Комитет министров проводит сессии два раза в год, а также регулярно собирает специальные или неформальные совещания. Он обсуждает политические аспекты сотрудничества, вырабатывает про-грамму деятельности Совета Европы, утверждает текущий бюджет, рассматривает рекомендации Пар-ламентской ассамблеи, принимает на основе принципа единогласия политические рекомендации прави-тельствам стран-членов. Рекомендации подлежат ратификации и вступают в силу только в отношении ратифицировавших их стран. В рамках Совета Европы функционируют Европейская комиссия по правам человека, Европей-ский суд по правам человека, Европейский центр молодежи, Постоянная конференция местных и ре-гиональных органов власти Европы, Фонд социального развития. Советом Европы разрабатываются и принимаются общеевропейские конвенции по самым раз-личным вопросам сотрудничества. Уже принято более 145 таких конвенций. В некоторых из них, на-пример в Европейской конвенции по правам человека, могут участвовать только государства - члены Совета Европы, в других, например в Европейской конвенции по культуре,- все европейские государст-ва. Основные органы Совета Европы находятся в Страсбурге (Франция). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).РЄ та її органів знаходиться в Страсбурзі (Франція).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.009 с.)