Змістовий модуль 7. Гігієна надзвичайних ситуацій.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 7. Гігієна надзвичайних ситуацій.Конкретні цілі:

· Вміти пояснювати необхідність і невідкладність медичної, протипожежної та інших видів допомоги потерпілим від лихоліть різного генезу (природних, техногенних, соціальних).

· Вирізняти міжнародні та національні організаційні структури по наданню допомоги потерпілим від різного виду лихоліть та ліквідації їх наслідків.

· Планувати медичну допомогу потерпілим у катастрофах, інших катаклізмах, їх життєзабезпечення (розміщення, водопостачання, харчування, зняття стресу).

· Знати принципи організації та проведення санітарного нагляду за розміщенням у польових умовах, водопостачанням, харчуванням, умовами праці ліквідаторів наслідків катастроф та інших надзвичайних ситуацій.

· Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Тема СРС 9. Організація санітарного нагляду за харчуванням і водопостачанням в умовах катастроф.

1. Мета: Розкрити фізіолого-гігієнічне та морально-психологічне значення водопостачання і раціонального харчування формувань у польових умовах при ліквідації наслідків екстремальних ситуацій та в умовах бойових дій. Оволодіти методами медичного контролю за повноцінністю та безпечністю водопостачання і харчування формувань в польових умовах при надзвичайних ситуаціях та бойових діях.

2.1. Знати:

2.1.1. Методи організації водопостачання та харчування військових і цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і під час війни. Батальйонні пункти харчування, типи польових кухонь, інших засобів.

2.1.2. Поняття “раціональне харчування”, умови його забезпечення.

2.1.3. Порушення здоров’я та захворювання, які можуть виникати при недотриманні кожної з умов водопостачання та раціонального харчування.

2.1.4. Методи профілактики аліментарних, інфекційних захворювань, гельмінтозів, харчових отруєнь, уражень через воду та їжу отруйними речовинами (ОР), радіоактивними речовинами (РР), бактерійними засобами (БЗ).

2.2. Вміти:

2.2.1. Проводити санітарне обстеження джерел водопостачання при їх розвідці, дослідження води на отруйні, радіоактивні речовині за допомогою приладів та за органолептичними, санітарно-хімічними показниками польовими методами.

2.2.2. Визначати дози коагулянту та хлорного вапна для проведення очистки і знезараження води у польових умовах за хлорпотребою та методом перехлорування за Клюкановим.

2.2.3. Встановлювати вміст активного хлору в хлорному вапні, таблетках "пантоцид", "аквасептол" та оцінка ефективності знезараження води по залишковому хлору польовими (крапельними) методами.

2.2.4. Оцінювати харчування особового складу формувань різними методами:

- розрахунковими, за розкладкою продуктів (меню-розкладка);

- шляхом вивчення набору продуктів у добовому раціоні, умов їх зберігання, кулінарної обробки, реалізації;

- контрольно-ваговим методом (зважування продуктів при завантаженні у казан, готових порцій і блюд);

- шляхом вивчення харчового статусу організму особового складу формувань (за соматоскопічними, соматометричними, фізіометричними, біохімічними, клінічними показниками);

- експресним (за допомогою приладів) та лабораторним аналізом продуктів і готової їжі.

2.2.5. Організовувати і проводити медичний контроль за водопостачанням та повноцінністю харчування особового складу формувань (і потерпілого населення) та необхідні профілактичні заходи його забезпечення.

2.2.6. Проводити медичні заходи при виникненні аліментарних, інфекційних кишкових захворювань, гельмінтозів, харчових отруєнь, уражень через воду й (або) їжу сильнодіючими отруйними (СДОР), радіоактивними речовинами, розслідувати причини їх виникнення, проводити профілактику.

3. Питання для самопідготовки:

3.1. Організація водопостачання і харчування військових та цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і під час війни, його форми (колективне, групове, індивідуальне). Батальйонні пункти харчування, типи польових кухонь, інших засобів.

3.2. Раціональне (повноцінне) харчування, умови його забезпечення. Фізіологічні норми харчування як основа його повноцінності та адекватності потребам організму.

3.3. Водопостачання і харчування в умовах зараження місцевості та об'єктів СДОР, РР, бактерійними засобами при застосуванні зброї масового ураження.

3.4. Харчові концентрати, сухі пайки, раціони виживання як засоби харчування особового складу формувань в гострий період катастроф, бойових дій, інших надзвичайних ситуацій.

3.5. Обов’язки медичної служби, методи і засоби гігієнічного контролю за повноцінністю та безпечністю харчування і водопостачання особового складу формувань й потерпілого населення в польових умовах при надзвичайних ситуаціях, в умовах бойових дій.

3.7. Методи оцінки харчового статусу організму (соматоскопічні, соматометричні, фізіометричні, біохімічні, клінічні та інші)

3.8. Порушення здоров’я, захворювання, пов’язані з кількісною та якісною неадекватністю добового раціону, з порушенням режиму харчування, з невідповідністю якості продуктів і блюд ферментним можливостям травної системи (поняття ензиматичної констеляції).

3.9. Інфекційні захворювання з аліментарним механізмом передачі, гельмінтози, харчові отруєння, методи їх розслідування і профілактика у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни.

4. Структура та зміст заняття:

Для опрацювання теми необхідно ознайомитись із змістом «Довідника для стулентів…» з дисципліни і контрольними питаннями до підсумкового модульного контролю. Далі слід засвоїти матеріали, викладені у сучасній навчально-методичній літературі (підручниках, навчальних посібниках тощо), рекомендованих для вивчення гігієни у вищих медичних навчальних закладах.

Для поглибленого вивчення теми необхідно ознайомитись з науковою літературою (монографіями, статтями). Пошук літературних джерел студент проводить самостійно, керуючись орієнтовним переліком питань та списком літератури, вказаними в методичних розробках. Під час самостійного навчання студент може отримати консультацію у викладача.

Оцінювання теми, яка виносяться лише на самостійну роботу і не входить до аудиторних навчальних занять, проводиться при підсумковому модульному контролі.

5. Література:

5.1. Основна:

5.1.1. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 606-641.

5.1.2. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены / Е.Г. Гончарук, , Ю.І. Кундиев, В.Г. Бардов и др. – К.: Вища школа, 2000 – С. 512-537 .

5.1.3. Беляков В.Д., Жук Е.Г. Военная гигиена и эпидемиология. – М. – 1988. – С.78-118.

5.2. Додаткова:

5.2.1. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. Т.1 – 544 с., т.2 – 496 с.

5.2.2. Ванханен В.Д. Петровский К.С. Гигиена питания. Практическое пособие.- К.: Вища школа, 1981. – С. 107-120.

5.2.3. Ванханен В.Д., Майструк П.Н. и др. Гигиена питания. – К. – 1980. – С. 101-107.

5.2.4. Инструкция о порядке расследования, учёта и проведения лабораторних исследований в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы при пищевых отравлениях. – М. Минздрав СССР, 1973.

5.2.5. Гігієна харчування з основами нутриціології / За ред. В.І.Ципріяна. – К.: Здоровя, 1999. – С.19-88, 104-112, 366-467, 476-479.

Тема СРС 10. Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій.

1. Мета: Висвітлити особливості умов праці особового складу військових і цивільних аварійно-рятувальних формувань при ліквідації наслідків катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Ознайомитися з силами та засобами медичної служби військових і цивільних формувань по гігієнічному забезпеченню праці ліквідаторів наслідків катастроф. Оволодіти методами та засобами медичного контролю за станом здоров’я і працездатності ліквідаторів наслідків катастроф.

2.1. Знати:

2.1.1. Значення гігієнічного забезпечення умов праці військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях.

2.1.2. Характерні особливості умов праці при надзвичайних ситуаціях у залежності від їх походження.

2.1.3. Шкідливі і небезпечні фактори, які супроводжують катастрофи та інші надзвичайні стани, їх вплив на здоров’я і працездатність ліквідаторів наслідків катастроф та потерпілого населення.

2.1.4. Клінічні та психофізіологічні методи оцінки працездатності, стомленості, стану здоров’я ліквідаторів.

2.2. Вміти:

2.2.1. Виявляти шкідливі та небезпечні фактори, які виникають при різних видах надзвичайних ситуацій і можуть впливати на стан здоров’я та працездатність учасників ліквідації їх наслідків.

2.2.2. Виявляти клінічні, психофізіологічні ознаки зниження працездатності, порушень здоров’я учасників ліквідації наслідків катастроф.

2.2.3. Навчати особовий склад методам та засобам збереження здоров’я і працездатності при ліквідації наслідків катастроф та інших лихоліть, використанням індивідуальних засобів захисту (респіраторів, протигазів, спецодягу), допінгів, психотропних препаратів тощо.

2.2.4. Володіти доступними і доцільними в умовах катастроф методами і засобами медичного контролю за важкістю, напруженістю праці, психофізіологічним, фізичним станом ліквідаторів наслідків катастроф та потерпілого населення.

3. Питання для самопідготовки:

3.1. Класифікації катастроф і надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального походження.

3.2. Шкідливі та небезпечні чинники, які діють на ліквідаторів катастроф та інших надзвичайних ситуацій природного походження (землетруси, повені, бурі, зсуви та інші).

3.3. Шкідливі та небезпечні чинники, які діють на ліквідаторів катастроф та інших надзвичайних ситуацій техногенного походження на хімічних, нафтоперегонних і подібних підприємствах.

3.4. Шкідливі та небезпечні чинники, які діють на ліквідаторів радіаційних аварій і катастроф (на прикладі Чорнобильської катастрофи).

3.5. Психоемоційне напруження та стрес, які розвиваються у ліквідаторів катастроф та інших надзвичайних ситуацій, методи і засоби їх профілактики та лікування.

3.6. Профілактичне значення слова, команди, використання допінгів, психотропних препаратів з метою подолання стресів, психоемоційних реакцій у ліквідаторів наслідків катастроф, потерпілого населення.

3.7. Гігієнічна характеристика індивідуальних засобів захисту, які використовуються ліквідаторами при пожежах, повенях, інших лихоліттях.

3.8. Особливості режиму і умов праці, її важкості, інтенсивності, тривалості та напруженості при ліквідації наслідків катастроф та інших надзвичайних ситуацій, методи їх виявлення і оцінки в умовах катастроф.

4. Структура та зміст заняття:

Для опрацювання теми необхідно ознайомитись із змістом «Довідника для стулентів…» з дисципліни і контрольними питаннями до підсумкового модульного контролю. Далі слід засвоїти матеріали, викладені у сучасній навчально-методичній літературі (підручниках, навчальних посібниках тощо), рекомендованих для вивчення гігієни у вищих медичних навчальних закладах.

Для поглибленого вивчення теми необхідно ознайомитись з науковою літературою (монографіями, статтями). Пошук літературних джерел студент проводить самостійно, керуючись орієнтовним переліком питань та списком літератури, вказаними в методичних розробках. Під час самостійного навчання студент може отримати консультацію у викладача.

Оцінювання теми, яка виносяться лише на самостійну роботу і не входить до аудиторних навчальних занять, проводиться при підсумковому модульному контролі.

5. Література:

5.1. Основна:

5.1.1. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 642-649.

5.1.2. Беляков В.Д., Жук Е.Г. Военная гигиена и эпидемиология. – М.: Медицина, 1988. – С. 10-26, 118-131.

5.2. Додаткова:

5.2.1. Руководство по медицинскому обеспечению СА и ВМФ. – М., 1971. – С. 43-59.

5.2.2. Гигиена военного труда. Учебное пособие. / Под ред. М.Ф.Кошелева. – Л., 1997. – С. 198.

5.2.3. Каракчиев Н.И. Токсикология ОВ и защита от ядерного и химического оружия. – Ташкент, 1978. – 438 с.

5.2.4. Киеня А.И., Бандажевский Ю.И. Здоровый человек. Основные показатели. Минск: И.П. «Экоперспектива», 1997. – С. 108.

5.2.5. Медицина катастроф. Учебное пособие. / Под ред. В.М. Рябочкина, Г.И. Назаренко. – М. – «ИНИ Лтд»,1996. – С. 272.

5.2.6. Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. – К., Здоров’я,1993. – С. 3-92.

5.2.7. Дубицький А.Є., Семенов І.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. Навчальний посібник, 2 видання. – Київ, „Курс”, 1999. – 383 с.

5.2.8. Гігієна праці. / За ред. А.М. Шевченка. – К.:”Інфотекс”, 2000. – 607с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.220.231.235 (0.018 с.)