Еталон гігієнічного висновку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еталон гігієнічного висновку.Мною, студентом VI курсу 22 групи II медичного факультету ДДМА Петренком С. М. проведено аналіз даних лабораторних досліджень якості води річки С. у контрольному створі ріки на 1 км вище зони відпочинку. Результати лабораторного дослідження води свідчать про перевищення гігієнічних регламентів для водойм ІІ категорії водокористування за показниками епідемічної безпеки – індексу ЛПКП, колі-фагів та яєць гельмінтів.

Крім того, у воді водойми виявлено вміст фреону-12 та метанолу, які проявляють ефект сумації при сумісній присутності (як речовини 2 класу небезпеки з однаковим лімітуючим показником шкідливості). Розрахунок ефекту сумації вказаних речовин проведено за формулою:

 

С1 С2 13,0 3,6

----- + ------- = ------- + ----- = 1,3 + 1,2 = 2,5 (> 1).

ГДК1 ГДК2 10,0 3,0

 

Висновок.У результаті спуску стічних вод міста Д. вода у контрольному створі річки С. нижче за течією не відповідає вимогам СанПіНу 4630-88 для водойми ІІ категорії водокористування за показниками епідемічної безпеки та хімічного забруднення (з урахуванням ефекту сумації хімічних речовин перевищення гігієнічного регламенту в 2,5 рази). Забороняється:

1. Спуск стічних вод міської каналізаційної мережі та хімічних підприємств даного кількісного та якісного складу.

2. Використання пляжу населенням до досягнення показників якості води водойми згідно гігієнічних нормативів.

 

Дата Підпис (Петренко С.М.)

 

Тема 2. Санітарна охорона атмосферного повітря. Гігієна планування населених місць.

1. Мета: Навчитися методиці гігієнічної оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря та небезпеки для здоров’я населення та намітити систему заходів попередження несприятливого впливу забруднення атмосферного повітря.

2.1. Знати:

2.1. Гігієнічно значущі показники атмосферного повітря як природного середовища, головні механізми його самоочищення.

2.2. Характеристику найбільш потужних джерел забруднення атмосфери та систему заходів щодо зменшення їх впливу на стан повітря населених місць.

2.3. Основні законодавчі та нормативно-інструктивні документи у галузі санітарної охорони атмосферного повітря.

2.4. Принципи гігієнічного нормування забруднюючих речовин у повітрі.

2.2. Вміти:

2.1. Давати гігієнічну оцінку кількісних та якісних показників забруднення атмосфери за даними лабораторних досліджень.

2.2. Давати гігієнічну оцінку заходів з санітарної охорони повітря (планувальним заходам – організації санітарно-захисних зон промислових підприємств).

3. Питання для самопідготовки:

3.1. Атмосферне повітря, як фактор природного середовища: склад, фізичні і хімічні властивості, значення для життєдіяльності живих організмів, роль у біосфері.

3.2. Гігієнічна характеристика основних джерел забруднення атмосферного повітря та якісного складу їх викидів.

3.3. Трансформація забруднювачів у повітрі. Послаблення та посилення дії токсикантів.

3.4. Характеристика груп заходів з охорони атмосферного повітря: технологічних, планувальних, санітарно-технічних, законодавчих, їх зміст.

3.5. Планувальні заходи: функціональне зонування території (промислова, селітебна, ландшафтно-рекреаційна зони).

3.6. Санітарна класифікація підприємств. Вимоги до розмірів та облаштування санітарно-захисних зон.

3.7. Гігієнічне нормування забруднювачів у атмосфері. Поняття ГДК забруднювачів у атмосферному повітрі, гранично допустимого викиду (ГДВ) та тимчасово узгодженого викиду (ТУВ).

3.8. Організація поточного контролю за якістю атмосферного повітря населених місць (стаціонарні, пересувні та підфакельні пости спостереження за станом атмосферного повітря). Функції державної санітарно-епідемічної служби.

5. Структура та зміст заняття:

Після тестового контролю вихідного рівня знать (15 тестів на 15 хвилин) студенти під керівництвом викладача розбирають основні питання теми згідно п.2.1 – 2.8. Знайомляться з діючими нормативними документами у галузі гігієни атмосферного повітря та санітарної охорони повітряного басейну населених пунктів.

Потім студенти отримують індивідуальні завдання, які містять 2 задачі. Перша задача містить дані лабораторних досліджень якості атмосферного повітря постів спостереження на території населених пунктів. На підставі отриманих даних, наведених у задачах, студенти проводять розрахунки та надають гігієнічний висновок про ступінь забруднення атмосферного повітря та небезпечність для здоров’я населення.

Друга задача містить ситуацію щодо організації зон санітарної охорони промислових підприємств, як планувального заходу запобігання негативного впливу забрудненого промисловими викидами атмосферного повітря на населення.

При виконанні завдань студенти користуються діючими нормативними документами, а також еталонами оформлення гігієнічних висновків (Додатки 1, 2, 3).

5. Література:

5.1. Основна:

5.1.1. Гігієна та екологія. Підручник. / За ред.. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 122-130, 138-147.

5.1.2. Навчальний посібник для студентів з теми «Санітарна охорона атмосферного повітря. Гігієна планування населених місць» - кафедральне видання.

5.2. Додаткова:

5.2.1. Комунальна гігієна / Є.Г. Гончарук, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий, О.П. Яворівський та ін.; За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003. – С. 420-504, 680- 723.

5.2.2. Комунальная гигиена / К.И. Акулов, К.А. Буштуева, Е.И. Гончарук и др./ Под ред К.И. Акулова, К.А. Буштуевой. – М.:Медицина, 1986. – С. 184-187, 190-203, 207-211,226-228, 229-236.

5.2.3. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. – К.: Здоров’я, 2004. – 792 с.

5.2.4. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (ДСП-201-97).

5.2.5. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів – ДСП №173.

5.2.6. ГОСТ 17.2.3.01-86 Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.

Додаток 1

Еталонна задача «Санітірна охорона атмосферного повітря»

Середньоарифметичні значення середньодобових концентрацій забруднювачів в атмосферному повітрі на території житлової забудови Індустріального району м. Дніпропетровська за 12 місяців спостереження на стаціонарнім посту складають:

Пил неорганічний ( з вмістом SiO2 < 20%) - 0,41 мг/дм3;

Ангідрид сірчистий - 0,12 мг/дм3;

Вуглецю оксид - 2,1 мг/дм3;

Азоту диоксид - 0,064 мг/дм3;

Формальдегід - 0,006 мг/дм3;

Фенол - 0,005 мг/дм3;

Сірководень* - 0,006 мг/дм3;

Бенз (а) пірен - 0,1 мкг/100 м3

 

* - середньоарифметичне значення максимально разових концентрацій.

 

Завдання:

1. Визначте ГДК речовин, їх класи небезпечності та групи речовин, що мають ефект сумації токсичної дії.

2. Проведіть необхідні розрахунки та оцінку рівня забруднення атмосферного повітря за допомогою ДСП-201-97 та визначте ступінь небезпеки для стану здоров’я населення, що мешкає на даній території.

Еталон рішення задачі

Оцінка забруднення атмосферного повітря проводиться з урахуванням кратності перевищення показників забруднення (ПЗ) їх нормативного значення (ГДЗ) і включає визначення рівня забруднення (допустимий, недопустимий) та ступеню його небезпечності (безпечний слабко небезпечний, помірно небезпечний, небезпечний, дуже небезпечний) згідно з таблицею:

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ (ДСП-201-97)

Студенти повинні вирішити задачу з оцінки рівня та ступеня небезпеки забруднення атмосферного повітря на території населеного пункту за результатами лабораторного контролю на стаціонарних постах спостереження. В задачу ввійшли реальні дані різних років із стаціонарних постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря на території різних адміністративних районів м.Дніпропетровська.

При вирішенні задач студенти використовують Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (ДСП-201-97).

1. Визначають ГДК речовин згідно Додатку 1 (розділ Б, Значення гранично допустимих концентрацій з указанням виду ГДК (максимально-разові або середньодобові) та класу небезпеки речовин (1 - 4).

2. У тому ж Додатку 1 (розділ А), визначають наявність ефекту сумації биологичної дії речовин при сумісній присутності з коефіцієнтом комбінованої дії (ккд), який дорівнює 1,0.

3. Гранично допустиме забруднення (ГДЗ) атмосферного повітря – це відносний інтегральний критерій оцінки забруднення атмосферного повітря населених місць, який характеризує інтенсивність і характер сумісної дії всієї сукупності присутніх у ньому шкідливих домішок. У випадку присутності у повітрі однієї домішки ГДЗ дорівнює 100%.

4. Для розрахунку ГДЗ складної суміші необхідно визначити для конкретної сукупності речовин коефіцієнту комбінованої дії (ккд). У випадках, коли присутні в атмосферному повітрі забруднюючі речовини представляють собою складну суміш з визначеними та невизначеними коефіцієнтами комбінованої дії, визначається по формулі:

 
 


К.к.д.с.с. = Ö å (К.к.д12 + К.к.д22 +…+ К.к.дn2 ) + n , де:

 

- К.к.д.с.с – коефіцієнт комбінованої дії складної суміші;

- å - знак суми;

- К.к.д1, 2, n - коефіцієнт комбінованої дії сумісно присутніх речовин (дорівнює 1);

- n - число речовин у суміші, значення к.к.д. яких відсутні в офіційних списках.

ГДЗ = К.к.д.с.с * 100 %

5. Сумарний показних фактичного забруднення (å ПЗ) атмосферного повітря розраховується за формулою:

С1 С2 С3 С4

å ПЗ = ------------- + ------------- + ------------- + -------------- * 100%,

ГДК1 * К1 ГДК2* К2 ГДК3* К3 ГДК44

 

де: - ПЗ - сумарний показник забруднення (в %),

- С1, С2, С3, С4 – значення фактичних концентрацій речовин, які входять до складу суміші:

- ГДК1, ГДК2, ГДК3, ГДК4 – значення гранично допустимих концентрацій відповідних забруднюючих речовин, які входять до складу суміші;

- К1, К2 , К3, К4 - значення коефіцієнтів, які враховують класс небезпеки відповідної речовини: для речовин 1- го класу - 0,8; 2- го класу - 0,9; 3- го класу - 1,0; 4- го класу - 1,1.

 

Кратність перевищення ГДЗ (n) визначається за формулою:

å ПЗ

n = ---------

ГДЗ

та оцінюється згідно таблиці:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.009 с.)