Кількісні показники оцінки забруднення атмосферного повітря (ДСП-201-97) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кількісні показники оцінки забруднення атмосферного повітря (ДСП-201-97) 

Рівень забруднення Ступінь небезпеки Кратність перевищення ГДЗ
Допустимий Безпечний < 1
Недопустимий Слабко небезпечний > 1-2
Недопустимий Помірно небезпечний > 2-4
Недопустимий Небезпечний > 4-8
Недопустимий Дуже небезпечний > 8

 

Згідно вказаного алгоритму вирішуємо наведену задачу:

1. Визначаємо ГДК та класи небезпеки речовин.

Речовини Концентрація у атмос-ферному повітрі, мг/дм3 ГДКс.д., мг/дм3 Клас небезпеки
Пил неорганічний ( з вмістом SiO2 < 20%) 0,41 0,15
Ангідрид сірчистий 0,12 0,05
Вуглецю оксид 2,1 3,0
Азоту диоксид 0,064 0,04
Формальдегід 0,006 0,003
Фенол 0,005 0,003
Сірководень* 0,006 0,008 (ГДКм.р.)
Бенз (а) пірен 0,1 мкг/100 м3 0,1 мкг/100 м3

 

2. Визначаємо наявність ефекту сумації речовин у даній суміші.

2.1. Ефектом сумації володіють наступні сполуки (5 сполучень):

- сірководень і формальдегід;

- сірчистий ангідрид і сірководень;

- сірчистий ангідрид і діоксин азоту;

- сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, диоксиду азот і фенол;

- сірчистий ангідрид і фенол.

2.2. Не проявляють ефекту сумації у даній суміші речовини (2):

- пил неорганічний;

- бенз(а)пірен.

3. Розрахунок К.к.д.с.с.:

К.к.д.с.с. = Ö (12 + 12 + 12 + 12 + 12) + 2 = √ 7 = 2,6

4. Розраховуємо ГДЗ = К.к.д.с.с * 100% = 2,6 * 100% = 260%.

5. Розраховуємо сумарний показник фактичного забруднення (åПЗ) атмосферного повітря:

0,41(пил) 0,12 (SO2) 2,1(CO) 0,064(NO2) 0,006(форм.) 0,005(фенол) 0,006(H2S) 0,1(бензпірен)

å ПЗ =( --------- +----------- +--------- + ------------- + ------------- + -------------- + ------------+ ---------------) *100% =

0,15*1 0,05*1 3,0* 1,1 0,04*0,9 0,003*0,9 0,003*0,9 0,008*0,9 0,1*0,8

 

= (2,73 + 2,4 + 0,64 + 1,78 + 2,22 + 1,85 + 0,83 + 1,0) * 100% = 13,45 * 100% = 1345%.

1345%

6. Розраховуємо кратність перевищення ГДЗ визначається по формулі: --------- = 5,17.

260%

Гігієнічний висновок: Дані лабораторного контролю атмосферного повітря, отримані на стаціонарному посту спостереження, розташованому на території житлової забудови Індустріального району м. Дніпропетровська, свідчать про недопустимий рівень забруднення атмосферного повітря, який, згідно вимог ДСП 201-97, можна вважати небезпечним для здоров’я населення, що мешкає на даній території (кратність перевищення ГДЗ складає 5,17).

Дата Підпис Прізвище

Додаток 2

Еталонна задача «Гігієна планування населених місць»

У селищі міського типу Н. передбачається будівництво підприємства по виробництву виробів із деревинно-стружкових плит з використанням синтетичних смол, як зв’язуючих. Підприємство відноситься до 3 класу згідно з Санітарною класифікацією підприємств (ДСП №173). Санітарно-захисна зона (СЗЗ) підприємства зп проектною документацією складає 300 м. Планується озеленення території на 60% площі. У межах СЗЗ, що створюється, розташован спортивний майданчик та підприємство пробутового обслуговування.

Завдання:

1. Визначте розмір СЗЗ згідно з класом підприємства.

2. Зробіть висновок про правильність планування території СЗЗ, що проектується та можливості розташування на ній окремих об’єктів.

Еталон гігієнічного висновку:

Розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) підприємства 3 класу згідно з вимогами Санітарної класифікації підприємств (ДСП №173) складає 300 м, що відповідає проектній документації по організації СЗЗ. Не викликає заперечень площа озаленення СЗЗ (не менш 50% при ширіні зони від 300 до 1000 м – п.5.13 ДСП №173). Однак, згідно вимогам ДСП планування та забудови населених пунктів №173, на території СЗЗ не допускається разташування спортивних споруд (п.5.3). У зв’язку з вищевикладеним проект організації СЗЗ підприємства по виробництву виробів із деревинно-стружкових плит з використанням синтетичних смол не узгоджується.

Дата Підпис Прізвище

Тема 3. Санітарна охорона ґрунту та очищення населених місць. Гігієна житлових і громадських будівель та споруд.

1. Мета: Навчитися оцінювати санітарний стан ґрунту та рівень його забруднення хімічними сполуками за даними лабораторних досліджень, ознайомитись з організацією санітарного нагляду за санітарним станом ґрунту населених пунктів; проводити дослідження та давати гігієнічну оцінку якості внутрішнього середовища житлових приміщень.

2.1. Знати:

2.1.1. Санітарні вимоги до якості грунту населених пунктів.

2.2.2. Систему санітарного нагляду за станом грунту.

2.1.3. Особливості збору, видалення та знешкодження відходів лікувально-профілактичних закладів.

2.1.4. Основні фактори внутрішнього середовища житла та вплив на стан здоров’я людини.

2.2. Вміти:

2.2.1. Давати гігієнічну оцінку якості ґрунту за даними лабораторних досліджень.

2.2.2. Планувати і проводити профілактичні заходи по санітарній охороні ґрунту з метою профілактики захворювань.

2.2.3. Відібрати проби для санітарно-хімічних та санітарно-епідеміологічних досліджень грунтів.

2.2.4. Досліджувати та давати гігієнічну оцінку якості внутрішнього середовища житлових приміщень.

3. Питання для самопідготовки:

3.1. Джерела забруднення ґрунту в сучасних умовах індустріалізації та хімізації народного господарства.

3.2. Вплив забруднення ґрунту на здоров`я і санітарні умови життя населення. Роль ґрунту у виникненні та розповсюдженні інфекційних захворювань (анаеробних інфекцій) та інвазій.

3.3. Грунт і захворювання неінфекційної етіології.

3.4. Процеси та показники самоочищення ґрунту. Оцінка санітарного стану ґрунту за хімічними і біологічними показниками.

3.5. Теоретичні основи і методика гігієнічного нормування гранично допустимих концентрацій вмісту шкідливих хімічних речовин у ґрунті.

3.6. Принципи санітарного очищення населених місць. Гігієнічні вимоги до збору, зберігання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів.

3.7. Особливості поводження з відходами лікувально-профілактичних закладів.

3.8. Житло як фактор формування індивідуального здоров’я.

3.9. Основні гігієнічно значущі фактори житла та їх гігієнічна оцінка.

3.10. Методи інструментального дослідження основних показників житлового середовища.

 

4. Структура та зміст заняття:

Заняття проводиться у навчальних аудиторіях кафедри. Контроль початкового рівня знань здійснюється письмово по тестах (15 тестів протягом 15 хвилин). Надалі студенти самостійно вивчають нормативні документи з теми, потім розбирають основні питання з викладачем. Для закріплення знань із питань санітарного очищення населених місць студентам демонструється навчальний фільм. За допомогою нормативних документів студенти вирішують ситуаційні завдання по оцінці санітарного стану ґрунтів населеного пункту з оформленням гігієнічного висновку (Додаток 1).

Друга частина заняття присвячена визначенню факторів внутрішнього середовища приміщення та оцінці їх згідно діючих гігієнічних регламентів. Студенти знайомляться з основними нормативними документами з гігієнічної оцінки факторів житлового середовища та демонструють уміння виміряти параметри мікроклімату (температуру, відносну вологість повітря) та природну освітленість та оцінити їх за допомогою нормативних документів. Результати вимірювань оформляють у вигляді гігієнічного висновку. Крім того, вирішують задачу щодо оцінки гігієнічних умов проживання у квартирі (Додаток 2).

Наприкінці заняття студенти доповідають результати й обговорюють висновки до типових ситуаційних завдань, підписують протоколи й одержують завдання для самопідготовки.

5. Література:

5.1. Основна:

5.1.1. Гігієна та екологія. Підручник. / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 51 – 59, 71 – 93, 166 - 169, 210-224.

5.2. Додаткова:

5.2.1. Комунальна гігієна / Є.Г. Гончарук, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий, О.П. Яворівський та ін.; За ред. Є.Г. Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003. – С. 327-419, 553–614.

5.2.2. Комунальная гигиена / К.И.Акулов, К.А.Буштуева, Е.И.Гончарук и др./ Под ред К.И.Акулова, К.А.Буштуевой.-М.:Медицина, 1986.-С. 184-261, 415-460.

5.2.3. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології: Підручник / І.І.Даценко, Р.Д.Габович. – К.: Здоров’я, 2004. –792 с.

5.2.4. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене:

Учеб. Пособие/ Е.И. Гончарук, Р.Д. Габович, С.И Гаркавый и др.; Под ред Е.И. Гончарука. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1990. - С. 218-229.

5.2.5. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник/ Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін.; За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Вища шк.., 1995.-С.316-324.

Додаток 1

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.023 с.)