Схема гігієнічної оцінки розкладу уроків 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема гігієнічної оцінки розкладу уроківКожний студент записує в зошит та оцінює розклад уроків. Аналізуючи розклад, необхідно з¢ясувати таке:

а) чи відповідає кількість уроків в тиждень установленим нормам;

б) розподілу уроків по важкості протягом кожного дня, тижня відповідно кривій працездатності;

в) наявність подвійних уроків – однойменних або однакових по характеру діяльності (гуманітарні або математичного циклу, спів або читання і т.п.);

г) в які дні тижня та на якому уроці в розкладі передбачений урок праці та фізичної культури.

Тема СРС 4. Гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання та трудового навчання дітей і підлітків. Наукові основи проведення лікарсько-професійної консультації.

1. Мета: Оволодіти методикою гігієнічної оцінки фізичного виховання дітей різного віку; оволодіти методикою гігієнічної оцінки організації трудового навчання дітей та підлітків; оволодіти методикою визначення професійної придатності підлітків; оволодіти методиками проведення лікарсько – професійної консультації та прогнозуваня успішності професійної діяльності учнів.

2.1. Знати:

2.1.1. Гігієнічні основи раціональної організації фізичного виховання дітей та підлітків.

2.1.2. Методи вивчення функціональних можливостей організма, їх реакцію на дію різних норм фізичного виховання, факторів загартування.

2.1.3.Основні організаційні форми трудового навчаня і виховання дітей та підлітків.

2.1.4. Основні законодавчі та інструктивно – методичні документи по організації та здійсненні трудового вихованя та навчання дітей і підлітків.

2.1.5. Зміст та задачі професійної орієнтації, лікарської консультації і професійного відбору підлітків психо та анатомічно – фізіологічні особливості реакції організма підлітків на дію несприятливих професійних факторів.

2.1.6. Основи законодавчі, інструктивні та директивні документи з охорони праці та медичного огляду підлітків.

2.2. Вміти:

2.2.1. Самостійно проводити контроль за санітарним станом місць проведення занять з фізичної культури, спортивного обладнання, інвентаря, огляд дітей з метою розподілу їх на групи фізичного виховання.

2.2.2. Самостійно здійснювати поточний санітарний нагляд за режимом та умовами трудового навчання дітей та підлітків, складати санітарний висновок по результатам дослідження об'єктів трудового навчання, розробляти гігієнічні заходи з оптимізації режима та умов трудового навчання.

2.2.3. Самостійно складати санітарну характеристику професій, яким навчаються і які освоюють підлітки на підприємствах в районі обслуговування санітарно – епідеміологічної станції.

2.2.4. Використовувати стандартні переліки медичних протипоказань до прийняття на работу чи навчання підлітків з різними відхіленнями в стані здоров'я (згідно даних клінічного обстеження).

2.2.5. Здійснювати професійний вибір та прогнозування успішності проесійної діяльності учнів.

3. Питання для самопідготовки:

3.1. Гігієнічні принципи та оцінка раціональної організації фізичного виховання дітей і підлітків. Види, засоби та форми фізичної культури в сучасних навчальних закладах.

3.2. Гігієнічна оцінка місць проведення занять з фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах і школі.

3.3. Фізіолого-гігієнічні основи оцінки уроку фізичної культури. Гігієнічні вимоги до місць проведення занять з фізичного виховання.

3.4. Лікарський контроль за організацією занять фізичною культурою та гігієнічні аспекти медичного забезпечення фізичного виховання дітей і підлітків.

3.5. Фізіолого – гігієнічні основи проведення контролю за трудовим навчанням школярів.

3.6. Професійна орієнтація як гігієнічна проблема.

3.7. Проведення медичного професійного відбору і медичної професійної консультації підлітків.

3.8. Наукові основи проведення лікарсько-професійної консультації. Поняття про професійний відбір.

4. Структура та зміст заняття:

Студенти самостійно опановують всі розділи по темі. Крім того, на підстави даних ситуаційної задачі студенти знайомляться з методиками визначення рівня професійної придатності учня 9-го класа, визначають ступінь успішності професійної діяльності підлітка. (Додаток 1. Приклад задачі та еталон відповіді).

5. Література:

5.1. Основна:

5.1.1 Гігієна та екологія /за ред. чл.-кор. АМН України, професора В.Г.Бардова.- Вінниця.: Нова книга, 2006.- С.457-467

5.1.2. Гигиена детей и подростков: Учебник / В.Н. Кардашенко, Е.П. Стромская и др. Под ред. В.Н. Кардашенко. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Медицина, 1988. – С. 169 - 261.

5.1.3. Гігієна дітей та підлітків. Підручник /За ред. чл.-кор. АПН України, проф. В.І. Берзіня. – Київ. Видавничий дім “Асканія”, 2008. – С. 123-164.

5.2. Додаткова:

5.2.1. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков: Учеб. пособие / В.И. Берзинь, И.И. Слепушкина, А.Г. Глущенко и др. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1989. – С. 127 – 162, 178 – 186.

5.2.2. Державні санітарні правила і норми влаштуваня навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу ДСанПіН 5.5.2. 008 – 01 – К., 2002. – 54 с.

5.2.3. Наказ № 518/674 від 20.07.2009 р. «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загально-освітніх навчальних закладах».

Додаток 1

Еталон задачі «Гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання та трудового навчання дітей і підлітків»

Дівчина, 16 років, після закінчення 9-ти класів загальноосвітньої середньої школи влаштовується на роботу у будівельний трест учнем штукатура. Під час медичного огляду встановлено: скарги на здрров'я відсутні. Об'єктивно: довжина тіла 166 см, маса тіла 51 кг, обвід грудної клітки 76 см, формула статевого дозрівання Ах2Р2М22Ме (14 років). Функціональні показники: динамометрія правої кисті – 22 кг, лівої – 21 кг; ЖЕЛ – 2500 мл. Шкіра чиста, блідо-рожева, зів чистий, пальпуються множинні шийні і пілщепні лімфоузли. В легенях перкуторно легеневий звук, дихання везикуляоне. Межі серця: ліва – на 1,5 см ліворуч від середньої лінії, права – 0,5 см праворуч від грудини, верхня – ІІ межреберря. Тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці і у точці Боткіна. Пульс 78 уд/хв, ритмічний . АТ – 110/60 мм.рт.ст. Живіт м'який. Печінка не виходить із під ребер, безболісна при пальпації.

Аналіз крові: еритроцитів – 3,0 х 1012/л, гемоглобін – 105,0 г/л, кольоровий показник – 0,7, лейкоцитів – 7,5 х 109/л, СОЕ – 15 мм/год. Ревмотпроби негативні. Аналіз сечі: патологічних змін не виявлено. ЕКГ: ритм синусовий, правильний, дещо знижений зубець. Т. Рентгенографія грудної клітини: мі тральна конфігурація серця. Дані анамнезу: протягом останнього року хворіла респіраторним захворюванням 3 рази, перенесла вітряну віспу і в 12 років перенесла ревматизм в активній фазі, після якого сформувалась недостатність мі трального клапану; в 13 років перенесла операцію з приводу хронічного тонзиліту, отримувала протягом 3-х років проти рецидивне лікування; в 15 років знята з диспансерного обліку.

1. Дати оцінку професійної придатності підлітка.

2. Встановити етіологічні фактори або/та фактори ризику для здоров’я.

3. Визначити необхідну нормативну документацію, на підставі якої даєте гігієнічну оцінку ситуації.

4. Розробити програму проведення профконсультативної роботи з підлітком.

Еталон висновку

Для гігієнічної оцінки ситуації необхідно використовувати «Методические рекомендации по комплексной оценке состояния здоров’я детей и подростков при массовых врачебных осмотрах». – Москва, 1982 г. На підставі аналізу данних задачі можна зробити висновок, що на даний період дівчина не може працювати учнем штукатура в будівельному тресті. Вона потребує комплексного обстеження, котре включає в себе електрокардіограму та ультразвукове обстеження сердечного м’яза, комплексне обстеження лімфатичних вухлів – їх біопсію. Необхідна консультація фтизіатра, гематолога та кардіолога. Етіологічними факторами та факторами ризику для здоров’я підлітка може бути: а) переохолодження; б) праця з фізичним навантаженням; в) протяг.

Для того щоб обрана підлітком професія повністю відповідала анатомо-фізіологічним особливостям його організму, необхідно провести всі заходи, які гарантують правильне визначення професійної придатності. Ці питання вирішуються проведенням грамотної професійної орієнтації та лікарською професійною консультацією. Систематично визначаючи нахил та здібності кожного учня, його стан здоров’я, вчителі та вихователі школи повинні систематично проводити професійно-орієнтовану роботу як з усім колективом, так і з кожним учнем.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 178; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.014 с.)