Поняття, структура та особливості права Європейського СоюзуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття, структура та особливості права Європейського Союзу 

1. Правова система Європейського Союзу та її структурні елементи

2. Поняття та система права Європейського Союзу та його основоположні категорії

3. Основні доктринальні підходи щодо правового статусу Європейського Союзу

4. Міжнародна правосуб’єктність Європейського Союзу: поняття та процедури реалізації

5. Порядок вступу нових держав-членів в Європейський Союз.

6. Порядок виходу держави-члена Європейського Союзу з даної міжнародної організації.

7. Право Європейського Союзу як наука та навчальна дисципліна

 

Література:

1. Бирюков М.М. Европейское право до и после Лиссабонского договора / М.М.Бирюков. – М. : Научная книга, 2010. – 240 с.

2. Варга Ч. Структура європейського права у порівняльній перспективі // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С.48-53

3. Вишняков О. Ідентифікація права Європейського Союзу // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С. 23-32

4. Головко-Гавришева О. Право Європейського Союзу: система, джерела, особливості [Електронний ресурс] / Оксана Головко-Гавришева. – Режим доступу до ресурсу:

www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzlubp/2008_2/37715.pdf

5. Денисов В.Н. Право Європейського Союзу та правопорядок України: механізм взаємодії. // Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / за ред. В.Н. Денисова. – К. : Юстініан, 2006. – С. 540–550.

6. Ентін Л.М. Право Європейського Союзу: основні категорії та поняття: навч. посіб. – К. : ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 102 с.

7. Клемин А.В. Формирование единого европейского правопорядка : некоторые итоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.edc.spb.ru/activities/conferences/40years/klemin.html

8. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти) : монографія / Л.А.Луць. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 304 с.

9. Маргієв В.І. О некоторых особенностях внутреннего права Европейского Сообщества [Електронний ресурс] / В.І. Маргієв // Правоведение. – 1999. – № 1. – С. 208–214. – Режим доступу до ресурсу : http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=148696

10. Муравйов В., Смирнова К. Європейське право: правова категорія, доктрина, наука. – Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С. 11-22

11. Муравйов В., Святун О., Смирнова К. Історія становлення та розвитку науки європейського права в Україні // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С.161-180

12. Петров Р. Поняття “acquis communautaire” у праві Європейського Союзу. - Право України. – 2003. – № 9. – С.142–146

13. Петров Р. «Acquis вступу» як складова феномену права Європейського Союзу // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С.54-65

14. Cтрєльцова О. Європейське право як багатовимірний феномен: підходи до розуміння і визначення поняття // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С.66-76

15. Mestmäcker E.-J. On the Legitimacy of European law / Mestmäcker Earnst-Joachim // Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationals. – 1994. – № 58. – Р.615–636.

16. Twigg-Flesner L. EU law / Jo Steiner Christian Twigg-Flesner, Lorna Woods // Oxford University Press, USA. – 2006. – 9 edition. – 792 p.

Тема 2

Історія права Європейського Союзу

(4 години)

Заняття

1. Загальна характеристика сучасних підходів щодо періодизації історії права Європейського Союзу.

2. Основні етапи формування права Європейського Союзу.

3. Зародження права Європейських Співтоварист у 50-60 рр: Парижський та Римські договори.

4. Розвиток права Європейських Співтовариству 70-80 рр.: Договір про злиття, Єдиний європейських акт.

Заняття

5. Становлення права Європейського Союзу в 90 – 2000 рр.: Маастрихтський договір, Амстердамський договір, Ніццький договір.

6. Зміст та структура проекту Договору котрий встановлює Конституцію для Європи та проблеми його ратифікації державами-членами ЄС.

7. Лісабонський договір 2007р. та систематизація права ЄС: зміст, структура та його юридична природа

Література

1. Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.) / Ин-т Европы. – М.: Наука, 1996. – 395 с.

2. Європейська інтеграція / [уклад. М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох ; пер. з нім.]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 394 с.

3. Зайцев А. Лиссабонский договор и институционализация гражданского диалога в Евросоюзе // Общество, политика, економика и право. – 2011. - №4. – С. 24-32 / Режим доступу до ресурсу: http://dom-hors.ru/issue/pep/2011-4/zaitsev.pdf

4. Кавешников Н. Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС // Актуальные проблемы Европы. – 2010. - №2. – С. 54-76 / Режим доступу до ресурсу: http://www.ieras-library.ru/doc/liss1.pdf

5. Кашкин С. Лиссабонский договор – новый этап развития права Европейского Союза // Государство и право. – 2008. - №9. – С. 59-66

6. Костенко M.Л, Лавренова Н.В. ЕС после Маастрихта: федерация, конфедерация или международная организация ? // Государство и право. 1994. -№4.-С. 105-113.

7. Луць Л.А. Генезис ідеї європейської єдності // Актуальні проблеми політики: Збірник наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 13-14. – С. 668-675.

8. Микієвич М. Від Парижу до Лісабону: завершення процесу міжнародної персоналізації Європейського Союзу // Вісник Львівського університету: серія Міжнародні відносини.- 2012. – вип..30. – С. 157-168

9. Мещерякова О. Лиссабонский договор (Договор о реформе) и проблема структуры Европейского Союза // Вестник РУДН, серия Юридические науки. – 2012. - №1. – С. 201-207 / Режим доступу до ресурсу: http://www.intlaw-rudn.com/research/library/publications/pravo-mezhdunarodnyh-organizacii/lissabonskii-dogovor-dogovor-o-reforme-i-problema-struktury-evropeiskogo-soyuza/at_download/file

10. Ніццький договір та розширення ЄС / М-во юстиції України. Центр порівняльного права; За наук. ред. С.Шевчука. – К.: Логос, 2001. – 196 с.

11. Юмашев Ю.М. Правовая эволюция Европейских Сообществ : до и после Маастрихта // Московский журнал международного права. – М., 1992. – №3. – С. 73-93.

12. Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием) // Отв. ред. С.Ю.Кашкин. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 622 с.

13. Энтин Л.М. Право Европейского Союза.Новый этап эволюции: 2009-2017 годы. – М. Аксиом, 2009. - 304с / Режим доступу до ресурсу: http://www.eurocollege.ru/fileserver/books/esi-library5.pdf

14. Энтин Л. Лиссабонский договор и реформа правовой системы ЕС: квалификационные особенности и управления развитием // Право и управление. XXI век. – 2012. - №2(23). – С. 25-31 / Режим доступу до ресурсу: http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=B5DD267A-3287-B247-A1A9-47E196CD582E

15. Dougan M. The Treaty of Lisbon 2007: Winning minds, not hearts // Common Market law review. - 2008. - Vol. 45, Issue 3. - P. 617-703.

16. Cruz B.J. The Legacy of the Maastricht-Urteil and the Pluralist Movement / Cruz Baquero, Julio // European Law Journal. – 2008. – Vol. 14. – No. 4. – Р.389–422.

Тема 3

Норми та принципи права Європейського Союзу

 

1. Поняття, структура та особливості норм права Європейського Союзу

2. Класифікація норм права Європейського Союзу

3. Дія норм права Європейського Союзу в часі просторі та за колом осіб

4. Імплементація норм права Європейського Союзу в національному праві держав-членів

5. Поняття, ознаки та особливості принципів права Європейського Союзу

6. Система принципів права ЄС та їх класифікація

7 Зміст принципу субсидіарності та його місце в системі загальних принципів права Європейського Союзу

 

Література

 

1. Андрійчук О. Роль загальних правових принципів у процесі за-стосування європейського права / О. Андрійчук // Юридичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 45 48.

2. Андрійчук О. Роль комунітарних принципів у процесі застосу-вання права ЄС / О. Андрійчук // Юридичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 49-53

3. Брацук І. Механізм імплементації норм права ЄС у національні правопорядки держав-членів // Щомісячний правовий часопис «Юридична Україна». – 2009. – №5. – С. 126-131

4. Ведяхин В. М. Понятие и классификация принципов права / В. М. Ведяхин, К. В. Ведяхина // Право и политика. – 2002. – № 4. – C. 19-28.

5. Жукевич І. Принципи права Європейського Союзуяк гарантія реалізації захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні // Університетські наукові записки. – 2009. - №1. – С. 44-48 / Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Unz/2009_1/07.pdf

6. Колисніченко В. Принципи права Європейського союзу у світлі Лісабонського договору // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов ; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса : “Фенікс”, 2009. – Вип. 36. – С.181–187 / режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/app/2009_36/app-36_Kolesnichenko_V_V_(181-187).pdf

7. Колесниченко В. Принципы права Европейського Союзу (к проблеме методологии исследования) // Режим доступу до ресурсу: http://194.44.242.244/Portal/Soc_Gum/App/2012_46/Kolesnich.pdf

8. Леанович Е. Роль права Європейского Союза в процессе унификации коллизионных норм, применимых к внедоговорных обязательствам[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:http://www.evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1720&Itemid=232

9. Лукашук И. И. Нормы международного права / И. И. Лукашук. – М.: Наука, 1997. – 448 с.

10. Марочкин С.Ю. Сфера реализации и эффективность норм международного права // Международное и внутригосудорственное право: проблемы сравнительного правоведение. Межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1984. – 131 с.

11. Миронов М.А. Международное право: нормы и их юридическая сила. – М., "Юридическая литература", 1980. – 158 с.

12. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія / С. П. Погребняк. – Х. : Право, 2008. – 240 с.

13. Стрельцова О. Загальні принципи права як джерело права Європейського Союзу // Правова держава: Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Вип. 14. – К., 2003. – С. 516–526 / режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Almpr/2012_3/01_055.pdf

14. Энтин Л.М. Право Европейского Союза.Новый этап эволюции: 2009-2017 годы. – М. Аксиом, 2009. - 304с / Режим доступу до ресурсу: http://www.eurocollege.ru/fileserver/books/esi-library5.pdf

15. Craig P. The ECJ, National Courts and the Supremacy of Community Law / Paul Craig // The European Constitution in the Making / R. Miccu and I. Pernice eds.. – 2004. – Р. 35–51.

16. Hoskins M. Tilting the Balance: Supremacy and National Procedural rules / M. Hoskins. – ELRev. – 1996. № 21. – Р.365-377.

17. Karen J. Alter, Establishing the Supremacy of European Law / J.Karen. – Oxford : Oxford University Press, 2001. – 258 p.

 

Тема 4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.008 с.)