Судова система Європейського СоюзуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Судова система Європейського Союзу(4 години)

Заняття

1.Правові засади організації та функціонування судової системи Європейського Союзу

2. Поняття та ознаки судової системи Європейського Союзу

3. Структура судової системи Європейського Союзу: ланки та інстанції

4. Принципи організації та функціонування судової системи Європейського Союзу та їх класифікація

5. Правовий статус суддів Європейського Союзу

Заняття

6. Суд Європейського Союзу як основне ядро судової системи ЄС: склад та порядок розгляду справ

7. Юрисдикція Суду Європейського Союзу та процесуальні форми її реалізації

8. Тлумачення Суду Європейського Союзу як форма реалізації права Європейського Союзу

9. Вплив Суду Європейського Союзу на формуванні та розвиток норм та принципів права Європейського Союзу

10. Роль Суду ЄС у становленні та розвитку конституційних засад функціонування ЄС

11. Взаємозв’язок та взаємодія судових органів Європейського Союзу із судовими органами держав-членів та їх роль у встановленні інтеграційного правопорядку

 

Література

1. Анакіна Т. Обмеження темпоральної дії рішень Суду Правосуддя /
Т. Анакіна // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 7. – С. 47–49

2. Анакіна Т. Особливості відхилення від принципу stare decisis судами Європейського Союзу // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 3. – С. 22–26

3. Анакіна Т. Прецедентні рішення Суду Європейських співтовариств у становленні правопорядку ЄС // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 2. – С. 49–52

4. Брацук І.З. Роль Федерального Конституційного суду в імплементації права ЄС у національному правопорядку Німеччини // Науково-аналітичний журнал "Митна справа".- книга 2,част.2. – 2012. - №3(81). – С.191-196

5. Бошно С. Прецедент, закон и доктрина (опыт социолого-юридического исследования) / С. Бошно // Государство и право. – 2007. – № 4. – С. 72–78.

6. Буроменский М., Хорольский Р. Защита прав человека в Европейском Союзе / М. Буроменський, Р. Хорольський // Пробл. законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип. 36. – С. 84–90.

7. Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : Монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 353 с.

8. Комарова Т. Вплив Суду ЄС на конституціоналізацію права Європейського Союзу // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С.197-204

9. Комарова Т. Преюдиціальні рішення Європейського Суду у механізмі реалізації права ЄС / Т. Комарова // Юрид. вісн. України. – 2004. – № 6. – С. 5

10. Малишев Б. В. Теоретичне обґрунтування прецедентної форми судової правотворчості в англійській юридичній науці // Часопис Київ. ун-ту права. – 2003. – № 4. – С. 14–19.

11. Марченко М. Н. Европейский суд справедливости — основной носитель судебной власти в Европейском союзе // Вест. Москов. ун-та. Серия 11. Право. – 2006. – № 2. – С. 69–81.

12. Марченко М. Н. Прецедентный характер решений Европейского суда справедливости / М. Н. Марченко // Вест. Москов. ун-та. Серия 11. Право. – 2006. – № 3. – С. 40–53.

13. Тимченко Л., Кононенко В. Вплив Суду ЄС на розвиток права Європейського Союзу // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С.189-196

14. Яворська І. Правотворча функція Суду Європейських Співтовариств. - Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 25. – С.207–211.

15. Arnull A. The European Union and its Court of Justice / A.Arnull // OUP. – Oxford, 1999. – 593 p.

16. Claes M. The National Court’s Mandate in the European Constitution / Monica Claes. – Oxford : Hart Publishing, 2006. – 818 p.

 

Тема 8

Основні свободи внутрішнього ринку Європейського Союзу

 

1. Поняття та елементи внутрішнього ринку права Європейського Союзу

2. Принципи внутрішнього ринку права ЄС та їх загальна характеристика

3. Правове регулювання вільного руху товарів в рамках ЄС

4. Правове регулювання вільного руху послуг в рамках ЄС

5. Правове регулювання принцип вільного руху капіталів в рамках ЄС

6. Правове регулювання вільного руху працівників в рамках ЄС

 

Література

 

1. Бояр А. Проблеми та перспективи розвитку єдиного ринку Європейського Союзу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. – С.170-177 / Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/misnarod_vidnos/2009_3/R2/Boyar.pdf

2. Гаряча Ю. Правові засади внутрішнього ринку Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети. – 2012. - №1(10). – С.275-279 / Режим доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/10/35.pdf

3. Дейвис Гарет Право внутреннево рынка Европейского Союза // М.Ю. Зарицкая (перевод с англ.). – К. Знання-Прес. – 2004. – 423.

4. Козинський С. Інноваційний контекст формування внутрішнього ринку в Європейському Союзі // Економічні інновації. – 2010. – вип.41. - С. 143-150 // Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ei/2010_41/PDFFiles/18_Koz.pdf

5. Макаруха З. Феномен простору свободи, безпеки та юстиції у праві Європейського Союзу: концептуальна база // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С.90-96

6. Микієвич М.М. Проблеми формування міжнародної правосуб’єктності Європейського Союзу в контексті реалізації його зовнішньої політики // Проблеми державотворення і захисту прав людини в України: Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. 5–6 лютого 2004. – Львів, 2004. – С.468–469

7. Муравйов В.І., Березовська І.А., Правові засади функціонування зон вільної торгівлі в практиці Євросоюзу // Український часопис міжнародного права. – 2012. - №3. – С. 61-68 // Режим доступу до ресурсу: http://jusintergentes.com.ua/archives/2012/3/16.pdf

8. Осипчук О. Особливості свободи пересування та проживання в ЄС громадян третіх країн // Київський студентський журнал міжнародного права. – 2012. - №20. – С. 66-71 /http://www.jg.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/09/KSJIL_Issue_20.pdf

9. Пушкарьов В. Принципи що забезпечують вільний рух товарів між державами-членами ЄС. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Серия «Юридические науки». Том 22 (61). – 2009. - №2. – С. 383-388 // Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/uztnu/law/2009_2/052_pushkarev.pdf

10. Решота О. Становлення внутрішнього ринку Європейського Союзу: передумови та особливості // Науковий вісник «Демократичне врядування». – 2012. – № 9. / Режим доступу до ресурсу: http://www.lvivacademy.com/visnik9/fail/Reshota.pdf

11. Тачинська Й., Ільченко О. Право внутрішнього ринку ЄС / Навчальний посібник. К., 2005. - 143 с.

12. Щодра О. Правові засади надання послуг громадянам третіх країн у Європейському Союзі // Вісник Львівського ун-ту: Серія міжнародні відносини. – 2008. – вип.25. – С. 200-206 // Режим доступу до ресурсу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/2008_25/28.pdf

13. Cellerino С. The New European External Action Service and the Lisbon Call for Coherence of European External Action: Issues of Accountability and Scope // Тhe Columbia Journal of European Law. – 2010. – № 17. P. 22-27

14. Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce – wnioski i rekomendacje//Pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, K. Piecha. – Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2005. – 150s.

Тема 9

Право зовнішніх зносин Європейського Союзу

1. Становлення Спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу

2. Правові засади спільної зовнішньої політики та політики безпеки Євросоюзу

3. Компетенція Європейського Союзу в сфері зовнішніх зносин

4. Договірний механізм регулювання зовнішніх зносин Євросоюзу: процедура укладення договорів, їх дія та види

5. Інституційний механізм регулювання зовнішніх зносин Євросоюзу.

6. Порядок та процедури прийняття рішень в сфері СЗППБ ЄС

7. Правові засади приєднання до Європейського Союзу нових держав

Література

 

1. Барановский В.Г. Новые аспекты общей внешней политики и политики безопасности // В сб.: Правовые аспекты Европейской интеграции. — М.: МГИМО (У) МИД России, 2002. — С. 25 — 31.

2. Довгань В.М. Повноваження Європейського Парламенту у сфері зовнішньої політики Європейського Союзу//Українське право.-2003.-№1.-С.221-224.

3. Гріненко О. Зовнішні зносини ЄС з розвинену тими країнами: міжнародно-правовий аспект // Наше право. – 2011. - №2. – С.156-159 / http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nashp/2011_2_2/Grinenko.pdf

4. Кембаев Ж.М. Общая внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза: правовые основы становления и перспективы развития// Журнал российского права. – 2007.-№6.-С.88-96.

5. Микієвич М.М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері Зовнішньої політики та безпеки: Монографія. – Львів, 2005. – 416с

6. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика) / / В.І.Муравйов. – К. : Академ-Прес, 2002. – 426 с.

7. Прядко А. Еволюція становлення та функціонування інституціональних засад здійснення зовнішньої політики та політики безпеки Європейським Союзом // Київський студентський журнал міжнародного права. – 2012. - №20. – С. 72-77 /http://www.jg.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/09/KSJIL_Issue_20.pdf

8. Энтин М.Л. Правовые основы внешней политики Европейского Союза.//Московский журнал международного права. – 2003. - №4. - С.86-116

9. Уткин С. Основные инструменты оющей внешней политики и политики безопасности ЕС // Мировая економира и международные отношения. – 2005. - №11. – С. 44-54

10. Утко Г. Європейська служба з питань зовнішньої діяльності як новітній інституційний елемент зовнішньої політики ЄС // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_54/Gileya54/P23_doc.pdf

11. Фалалєєва Л., Давиденко О. Особливості реалізації спільної зовнішньої та без пекової політики Європейського Союзу // Вісник Академії адвокатури України. – 2012. - №2(24). – С. 82-88 / Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vaau/2012_2/Text/12flgpes.pdf

12. Шпак Д. Інституційний механізм здійснення спільної зовнішньої політики, політики безпеки Європейського Союзу // Київський студентський журнал міжнародного права. – 2012. - №20. – С. 78-82 / http://www.jg.kiev.ua/wp-content/uploads/2012/09/KSJIL_Issue_20.pdf

13. Энтин Л. Правовые основы внешней политики Европейского Союза // Московский журнал международного права . – 2003. - №4. – С. 86-116

14. Bindi Federiga. The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe`s role in the world / Federiga Bindi (ed). – Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2010. – 367 p

15. McGoldrick, Domonic, 'International Relations Law of the European Union',
New York, Addison Wesley Longman Inc., 1997 and 2002, pp. 249

 

Тема 10Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.011 с.)