Джерела права Європейського СоюзуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Джерела права Європейського Союзу1. Поняття, ознаки та особливості джерел права Європейського Союзу

2. Система джерел права Європейського Союзу та їх класифікація

3. Джерела «первинного права» Європейського Союзу та їх юридична природа

4. Джерела «вторинного права Європейського Союзу: регламент, директива,

рішення, рекомендації та висновки та їх юридична природа.

5. Джерела прецедентного права та їх місце в системі джерел права ЄС

6. Міжнародні договори як джерела права Європейського Союзу

7. Загальні принципи права як джерела права Європейського Союзу

8. Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини 1950 р. та Хартія основних прав Європейського Союзу 2000 р. та їх місце в системі джерел права ЄС.

 

Література

 

1. Абдулин А. Право Европейских Сообществ: к вопросу классификации источников // Известия вузов. Правоведение. – 2001. - №4. – С. 177-197

2. Булгакова Д. Особливості первинних джерел права Європейського Союзу // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2010. - №4(5). – С. 301-308 / Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2010_4/Bulgakova_D_O.pdf

3. Блажівська Н. Імплементація директиви Європейського Союзу про електронні підписи / Наталя Блажівська // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С.225–232.

4. Брацук І. Дія директив ЄС в національних правопорядках держав-членів. – Щомісячний правовий часопис «Юридична Україна». – 2010. – №11-12. – С. 122-127

5. Брацук І. Дія регламентів ЄС у національних правопорядках держав-членів.- Щомісячний правовий часопис "Юридична Україна". – 2012. - №4. – С. 84-89

6.Василенко В. А. Источники международного права / В. А. Василенко // Основы теории международного права. – К. : Выща школа, 1988. – С. 228–264.

7. Глотова С. Прямая применимость (еффект) директив Европейских Сообществ во внутреннем праве государств-членов ЕС // Московский журнал международного права. – 1999. – №3. – С. 175-188

8. Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джерела права // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2011. – № 1. – С. 34–41. / режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapnu/2011_1/4Dashko.pdf

9. Кашкин С., Четвериков А. На пути к европейской конституции: Европейский конвент и перспективы разработки Конституционного договора Европейского Союза // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 2003. – №1(42). – С. 38-41

10. Ледях И. А. Хартия основных прав Европейского Союза / И. А. Ледях // Государство и право. – 2002. – № 1. – С. 51–58.

11. Малахов В. Право Европейского Союза: проблема источников: монография. – М.: Моск. Ун-т МВД России, 2003. – 192.

12. Марченко М. Н. Источники права: понятие, содержание, система и соотношение с формой права / М. Н. Марченко // Вест. Москов. ун-та. Серия 11. Право. – 2002. – № 5. – С. 3–16.

13. Мюллер-Графф П.- К. Лиссабонский договор в системе первичного права Европейского Союза // Право в современном мире. – 2008. - № 1. – С. 80-99 / Режим доступу до ресурсу: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/11/02/1270172473/1-2008-9.pdf

14. Петрова К. Юридична природа джерел європейського права // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С.104-113

15. Шевчук С. В. Судовий прецедент у праві ЄС / С. В. Шевчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 6 (68). – С. 78–85.

16. Шевчук С. Хартія основних прав та свобод Європейського Союзу: новий рівень розвитку чи криза страсбурзької юстиції / С. Шевчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. – № 3. – С. 133–136.

17. Blutman L. Preclusive Effect of Directives: An Explanatory Framework for the Post-Lisbon Era [Електронний ресурс] / László Blutman // Miskolc Journal of International Law. – 2009. – Vol. 6. – № 2. – Р.60–79. – Режим доступу: http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/20092blutman1.htm

18. Prechal S. Directives in EC law / S.Prechal // Oxford University Press, 2005. – 2 th ed. – 384 p.

Тема 5

Взаємодія права Європейського Союзу з міжнародним та національним правом держав-членів ЄС

 

1. Доктринальні підходи щодо вирішення питання співвідношення права ЄС з міжнародним та національним правом держав-членів

2. Юридична природа міжнародного права та права Європейського Союзу: спільні та відмінні риси

3. Форми взаємозв’язку та взаємодії міжнародного права та права Європейського Союзу.

4. Вплив міжнародного права на формування та розвиток права ЄС та його місце в міжнародному правопорядку

5. Форми взаємодії права ЄС та національного права держав-членів

6. Принцип прямої дії права ЄС та механізми його застосування в процесі взаємодії права ЄС та національного права держав-членів.

7. Принцип верховенства (примату) права ЄС та механізми його застосування в процесі взаємодії права ЄС та національного права держав-членів.

 

Література

 

1. Белова Г. По вопросу о верховенстве європейського права // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvdau/2012_18/18.pdf

2. Брацук І. Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та національного права держав-членів. – Підприємництво, господарство і право. – 2009. - №9. – С.18-22

3. Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу верховенства права ЄС.- Науково-аналітичний журнал "Митна справа".- книга 1,част.– 2012. - №2(80). – С.405-412

4. Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу.- Щомісячний правовий часопис \"Юридична Україна\".– 2010. - №2. – С.129-133

5. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. – М., Госюрисдат 1960. – 238 с.

6. Зіглер К. Міжнародне право та право Європейського Союзу: між асиметричною конституціоналізацією та фрагментацією // Європейське право: науково-практичний фаховий журнал (додаток до юридичного журналу «Право України»). -2012. - №1. – С. 32-47

7. Зимненко Б.Л. Согласование норм внутригосударственного и международного права в правовой системе России / Б.Л.Зимненко // Московский журнал международного права. – 2000. – № 4. – С. 94-103.

8. Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве / Денисов В.Н., Евентов В.И. и др. – К. : Наукова думка, 1992. – 244 с.

9. Королев М. А. Наднациональность с точки зрения международного права // Московский журнал международного права. – 1997. – №2 – с. 3- 21.

10. Курашвили А. Ю. Проблемы самоисполнимости международных договоров во внутригосударст­венной правовой системе [Електронний ресурс] / А. Ю. Курашвили // Правоведение. – 2006. – № 4. – С.176–185. –Режим доступу: http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1248852

11. Луць Л.А. Проблеми взаємодії національних та міждержавних правових систем // Правова держава: Щорічник наук. праць Ін-ту держ. і права ім. В.М.Корецького НАН України. – К., 2002. – Вип. 13. – С. 394-400.

12. Марченко М.Н. Верховенство права Европейского Союза по отношению к национальному праву государств-членов. - Журнал российского права. – 2009. – №5. – С.117–124.

13. Муравйов В. Засоби впливу права Європейського Союзу на внутрішні правопорядки третіх країн // Міжнародне право. – 2002. – № 6. – С. 74-76.

14. Пухтецька А. Принцип верховенства права: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства / А. Пухтецька // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 3. – С. 33-43. / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2010-03/a5.pdf

15. Тихомиров Ю. А. Международное и внутреннее право : динамика соотношений [Електронний ресурс] / Ю.А. Тихомиров // Режим доступу до ресурсу : http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=151749

16. Шпакович О. М. Вплив права Європейського Союзу на внутрішнє право третіх країн / О. М. Шпакович // Віче. – 2007. – № 5-6. – С. 72-74.

17. Gaja G. Dualism – A Review / G.Gaja // A. Nolkaemper & J. Nijman (eds). New Perspectives on the Divide between International Law and National Law. – Oxford : OUP, 2007. – 250 p.

18. Gerven W. van. Bridging the Gap between Community and National laws: Towards the Principle of Homogeneity in the Field of Legal Remedies / W. van Gerven // Common Market Law Review. – 1995. – № 32. – Р.679–702.

 

Тема 6

Інститути та органи Європейського Союзу

(4 години)

Заняття

1. Поняття, зміст та структура інституційно-організаційного механізму права ЄС.

2. Принцип єдності інституційного механізму Європейського Союзу

3. Правові засади функціонування інституційно-організаційного механізму ЄС.

4. Європейський Парламент та його місце в інституційній системі ЄС: формування, внутрішня структура, повноваження, порядок прийняття рішень.

5. Європейська Комісія як один з головних інститутів Європейського Союзу: порядок формування, склад, структура, компетенція та основні напрямки діяльності

Заняття

6. Рада Європейського Союзу: особливості формування, порядок функціонування, повноваження та порядок прийняття рішень

7. Місце Європейської Ради в інституційному механізмі Європейського Союзу: порядок формування, склад, структура, організація роботи та процес прийняття рішень

8. Суд Європейського Союзу як основоположний інститут ЄС: загальна характеристика

9. Правовий статус Європейського Центрального Банку та Рахункової палати ЄС.

10. Консультативні органи Європейського Союзу

Література

1. Войтенко І. Наднаціональні інституції Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети. – 2009. - №4(13). – С. 231-237 / Режим доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/SpPrior_13/31.pdf

2. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : навч. посіб. / І.А.Грицяк. – К. : “К.І.С.”, 2006. – 300 с.

3. Зеленов Р. Законодательные процедуры Европейского Союза. Эволюция полномочий Европарламента // Государство и право. – 2005. – №1. – С. 97-103

4. Капустин А. Я. Общая характеристика основных принципов институционной системы Европейского Союза // Известия ВУЗов. Правоведение. – 2000. - №1(228). – С.217-236 / Режим доступу до ресурсу: http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=158515

5. Клочкова Ю. Европейский Парламент в системе политических институтов Европейского Союза // Международное публичное и частное право. – 2005. - №2(23). – С. 5-8

6. Лабенська Л. Класифікація органів Європейського Союзу у сфері забезпечення безпеки і правопорядку масових заходів // Вісник Дніпропетровського університету ім.. А. Нобеля, серія «Юридичні науки». – 2011. - №1. – С.16-21 / Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vduep_jur/2011_1/3.pdf

7. Микієвич М.М. Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки : монографія / М.М.Микієвич. – Львів, 2005. – 416 с.

8. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції / В. Посельський. – К. : Смолоскип, 2002. – 168 с.

9. Теорія та практика європейського врядування: навч. Посібник / Л.Л. Прокопенко, О.М. Рудік, І.Д. Шумляєва, Н,М, Рудік – Д:ДРІДУ НАДУ, 2009. – 216 с.

10. Энтин Л.М. Право Европейского Союза.Новый этап эволюции: 2009-2017 годы. – М. Аксиом, 2009. - 304с / Режим доступу до ресурсу: http://www.eurocollege.ru/fileserver/books/esi-library5.pdf

11. Lasok D. Law and Institutions of the European Communities / Lasok D. & J.W. Bridge. – London ; Butterworths, 1987. – 4th ed. – 570 p.

12. Puchala D. J. Institutionalism, Intergovernmentalism, and European Integration: a Review Article / D. J. Puchala // Journal of Common Market Studies. – 1999. – Vol. 37. – No. 2. – Р. 317–331.

 

Тема 7Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.011 с.)