Поняття та ознаки державного апарату, його співвідношення з механізмом держави.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття та ознаки державного апарату, його співвідношення з механізмом держави.Механізм держави — це система всіх державних органі­зацій, які здійснюють її завдання і реалізують функції. З цієї точки зору соціальне призначення держави здійсню­ється її механізмом, який складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, які є різно­видом державних організацій.

Апарат держави — це система всіх державних органів, які здійснюють завдання, виконують певні функції держави.

Про державні підприємства і установи як складові частини системи державних організацій слід ска­зати, що вони являють собою організовані державою тру­дові колективи робітників і службовців на чолі з призначе­ним і діючим на основі єдиноначальності відповідальним керівником. На відміну від державного апарату, зміст діяльності підприємств полягає у створенні матеріальних цінностей, задоволенні суспільних інтересів, здійсненні інших економічних функцій. Для державних установ типо­вою є невиробнича діяльність у сфері охорони здоров'я, наукових досліджень, проектуванні, навчально-виховної, духовно-освітньої роботи тощо.

Слід мати на увазі, що державні підприємства і устано­ви не можуть вважатися державними органами, вони не є носіями державної влади. Вони відрізняються від державних органів тільки їм властивою організаційною структу­рою, характером повноважень. До того ж адміністрація підприємств і установ здійснює управлінські функції вик­лючно в сфері своєї діяльності, у рамках даного підприєм­ства чи установи.

Державні підприємства і установи як різновид держав­них організацій не можна ототожнювати з органами дер­жави, в той же час їх не можна й протиставляти, тому що державний апарат в процесі здійснення державного керів­ництва, забезпечує практичну реалізацію функцій держави саме завдяки діяльності підприємств і установ, якими він керує.

Принципи: а) демократизм; б) національна рівноправність; в) законність; г) суверенність; д) розподіл влади; е) соціальна справедливість; є) гуманізм і милосердя; ж) поєднання переко­нання і примусу; з) привселюдність, відкритість, врахування гро­мадської думки та ін.

Демократизм в Україні характеризується тим, що державний апарат формується за волею більшості населення, виражає і ви­конує волю громадянського суспільства.

Національна рівноправність полягає в тому, що як корінна, так і всі інші національні групи, що проживають на території Ук­раїни, є рівноправними. Держава гарантує всім здійснення, охо­рону, захист та відтворення політичних, економічних, громадян­ських, соціальних та культурних прав.

Законність означає, що державний апарат організується і діє на основі законів. Його діяльність спрямована на виконання законів і відбувається у порядку, передбаченому чинними за­конами.

Суверенність полягає в тому, що робота державного апарату як єдиного носія влади будується на засадах верховенства, повноти, неподільності, самостійності влади всередині країни та рівноправності і незалежності від будь-кого у зовнішніх від­носинах.

Державний апарат є виразником суверенітету народу і нації.

Державна влада в Україні здійснюється за принципом розпо­ділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада України, вищим органом у системі виконавчої влади — Кабінет Міністрів. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (Конституційним Судом та судами загальної юрисдикції), що будуються за територіаль­ним і спеціальним принципами. Забезпечено закріплення стримувань і противаг між різними гілками влади.

Принцип соціальної справедливості державного апарату озна­чає, що його завданням є забезпечення соціальної злагоди, кон­сенсусу між різними частинами суспільства, балансу різних інте­ресів усіх соціальних прошарків, груп та інших верств населення.

Гуманізм і милосердя виявляються в тому, що державний апа­рат визначає, гарантує, допомагає здійснювати всім верствам на­селення їх суб'єктивні права, охороняє й захищає основні права людини і громадянина, віддаючи пріоритет загальнолюдським цінностям, забезпечує гуманне і милосердне ставлення до всього населення України і кожного, окремо взятого індивіда.

Важливим принципом державного апарату України є поєд­нання переконання і примусу. Примус до осіб застосовується ли­ше тоді, коли вичерпано всі можливості переконання, і особа не підкорилася загальнодержавним інтересам та інтересам гро­мадянського суспільства.

Привселюдність, відкритість та врахування громадської думки означає, що свої функції державний апарат виконує від­крито, співпрацює з різними громадськими об'єднаннями і руха­ми, вивчає громадську думку і враховує її в організації та здійсненні покладених на нього завдань.

Державний апарат є системою державних органів.

 

Структура державного апарату, принципи його організації та функціонування.

Апарат держави — це система всіх державних органів, які здійснюють завдання, виконують певні функції держави.

Принципи: а) демократизм; б) національна рівноправність; в) законність; г) суверенність; д) розподіл влади; е) соціальна справедливість; є) гуманізм і милосердя; ж) поєднання переко­нання і примусу; з) привселюдність, відкритість, врахування гро­мадської думки та ін.

Демократизм в Україні характеризується тим, що державний апарат формується за волею більшості населення, виражає і ви­конує волю громадянського суспільства.

Національна рівноправність полягає в тому, що як корінна, так і всі інші національні групи, що проживають на території Ук­раїни, є рівноправними. Держава гарантує всім здійснення, охо­рону, захист та відтворення політичних, економічних, громадян­ських, соціальних та культурних прав.

Законність означає, що державний апарат організується і діє на основі законів. Його діяльність спрямована на виконання законів і відбувається у порядку, передбаченому чинними за­конами.

Суверенність полягає в тому, що робота державного апарату як єдиного носія влади будується на засадах верховенства, повноти, неподільності, самостійності влади всередині країни та рівноправності і незалежності від будь-кого у зовнішніх від­носинах.

Державний апарат є виразником суверенітету народу і нації.

Державна влада в Україні здійснюється за принципом розпо­ділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада України, вищим органом у системі виконавчої влади — Кабінет Міністрів. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами (Конституційним Судом та судами загальної юрисдикції), що будуються за територіаль­ним і спеціальним принципами. Забезпечено закріплення стримувань і противаг між різними гілками влади.

Принцип соціальної справедливості державного апарату озна­чає, що його завданням є забезпечення соціальної злагоди, кон­сенсусу між різними частинами суспільства, балансу різних інте­ресів усіх соціальних прошарків, груп та інших верств населення.

Гуманізм і милосердя виявляються в тому, що державний апа­рат визначає, гарантує, допомагає здійснювати всім верствам на­селення їх суб'єктивні права, охороняє й захищає основні права людини і громадянина, віддаючи пріоритет загальнолюдським цінностям, забезпечує гуманне і милосердне ставлення до всього населення України і кожного, окремо взятого індивіда.

Важливим принципом державного апарату України є поєд­нання переконання і примусу. Примус до осіб застосовується ли­ше тоді, коли вичерпано всі можливості переконання, і особа не підкорилася загальнодержавним інтересам та інтересам гро­мадянського суспільства.

Привселюдність, відкритість та врахування громадської думки означає, що свої функції державний апарат виконує від­крито, співпрацює з різними громадськими об'єднаннями і руха­ми, вивчає громадську думку і враховує її в організації та здійсненні покладених на нього завдань.

Державний апарат є системою державних органів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.005 с.)