Розкрити зміст і значення економічних методів менеджменту. Яка роль економічних методів менеджменту у ринкових умовах господарювання? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розкрити зміст і значення економічних методів менеджменту. Яка роль економічних методів менеджменту у ринкових умовах господарювання?Екзаменаційний білет №3

Розкрити зміст і значення економічних методів менеджменту. Яка роль економічних методів менеджменту у ринкових умовах господарювання?

Економічні методи-зумовлені різноманітними економічними чинниками, за допомогою яких досягається колективне та індивідуальне задоволення потреб на всіх рівнях. До економічних методів належать: економічні плани, економічні стимули, бюджет, кредит, податки, економічні пільги, регульовані ціни, місцеві податки, збори, рентні платежі. Економічні плани – комплексна модель основних економічних показників, параметрів майбутнього стану окремих сфер підприємства, а також шляхів, способів і ресурсів, необхідних для досягнення наміченого. Економічні стимулиналежать до найефективніших чинників, що зумовлюють поведінку індивідів, сприяють гармонізації колективних, групових та індивідуальних інтересів, тому що базуються на використанні матеріальних стимулів. Бюджет як основний вираз збалансованості доходів і видатків за конкретний період дозволяє впливати на процеси зменшення витрат на виробничо-господарську діяльність, пошук шляхів збільшення доходів, створення режиму економії тощо. Фінанси як спосіб досягнення максимального достатку організації впливають на працівників шляхом отримання і використання централізованих та децентралізованих грошових коштів. Кредит виступає як спосіб тимчасової передачі грошових коштів, товарів та інших цінностей на умовах повернення та платності. Податки сприяють регулюванню взаємовідносин держави з фізичними та юридичними особами. Ціни дозволяють стимулювати випуск необхідної продукції за кількістю та якістю, досягати фінансової стабілізації, сприяти структурним змінам в організації, активізувати інвестиційний та інноваційний види діяльності


 

До основних категорій менеджменту належать такі поняття:

б) спеціалізація управління, інтеграція управління, демократизація управління, оптимальне поєднання централізації і децентралізації;

Яка роль менеджера є визначальною для директора підприємства з іноземними інвестиціями?

а) лідер;

Школу наукового управління представляли:

г) Фредерік І.Тейлор, Френк і Лілія Гілбрейт, Генрі Гант

Анрі Файоль виділив в управлінні такі функції:

г) планування, організація, розпорядництво, координування та контроль.

Процесійний підхід у менеджменті – це:

в) процес побудови організації;

 

Цілі – це:

б) конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації;


 

До складу фінансово-промислових груп не входять:

в) Національний банк.

До представників школи наукового управління не належали:

г) Анрі Файоль.

За характером вирішуваних організацією завдань управлінські рішення бувають:

б) організаційні запрограмовані, організаційні незапрограмовані,компромісні;

 

Під оптимізацією управлінського рішення розуміють:

а) вибір найефективнішого варіанта рішення з можливих альтернатив;

Під час стратегічного планування можна вибрати такі альтернативи економічного розвитку підприємства:

б) зростання, обмежене зростання, скорочення, суміш попередніх варіантів;

.Організаційна структура управління – це:

б) впорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки, які дозволяють управляти організацією;

Абрахам Маслоу виділяв такі групи потреб:

б) фізіологічні, безпеки і захищеності, соціальні, поваги, самовираження;

За рівнем достовірності ірмація буває:

в) цілком достовірна, ймовірно достовірна, ймовірно недостовірна, недостовірна;

Дуглас МакГрегор виділяв такі стилі керівництва:

в) авторитарний, демократичний, ліберальний.

Завдання 3. /40 балів /.За допомогою схематичної моделі стратегічного планування сплануйте діяльність та сформулюйте стратегію підприємства, основним видом діяльності якого є торгівля фруктами та овочами. 1.Формулювання місії(забезпечення потреб споживачів в фруктах та овочах найвищої якості, за допомогою передових технологій зберігання продуктів які не містять в собі шкідливих властивостей. )

2. визначення цілей (довгострокові: розширення точок продажу на Україні (Київ, Харків)до кінця 2012р.середньострокові:ввести службу доставки до 2010р.; короткострокові: до 5 липня 2009р збільшити асортимент прод)

3.оцінка та аналіз зовнішнього середовища(підприємство повинне визначити які плюси і небезпеки можуть бути із зовн.сер.:споживачі, постачальники,конкуренти,держава.)

4.визначення сильних і слабких сторін (сильні:висока якість продукції, сучасні технології щодо зберігання продуктів; слабкі: високі ціни, відсутність реклами)

5.аналіз стратегічних альтернатив(обмежене зростання, зростання, скорочення, комбіноване)

6. на основі свот аналізу і стратегічного аналізу підприємству доцільно обрати стратегію…

 

Екзаменаційний білет №4

Розкрити сутність адміністративних методів менеджменту, їх значення і необхідність застосування в управлінській діяльності.

Адміністративні методи- це сукупність засобів і прийомів впливу на організаційні відносини між працівниками в процесі функціонування системи з метою керування її станом у відповідності до умов що змінюються. Характерними особливостями цих методів є прямий вплив на об’єкт управління і обов’язків характер виконання, обов’язків характер виконання, суворо визначена відповідальність за невиконання. охоплюють такі способи впливу: організаційні –реалізуються через документи тривалої дії та здійснюються шляхом:

організаційного регламентування (закони, положення, статути)

організаційного нормування (норми витрат сировини, енергії…)

організаційного інструктування (правила, інструкції, вимоги)

організаційного інформування (акти, телеграми, протоколи)розпорядчі – забезпечують усунення недоліків, відхилень, що виникають у процесі виробничо-господарської діяльності(накази, розпорядження, вказівки).дисциплінарні – використовують у конкретних ситуаціях, реалізуючи їх через зауваження, догани, переміщення посадових осіб, звільнення тощо.

Значення методів менеджменту – наявність та уміле їх використання (високу ефективність)

Класичну (адміністративну) школу управління представляли:

в) Анрі Файоль, Ліндан Ірвік, Джеймс Д.Муні;

Ситуаційний підхід у менеджменті – це:

г) розгляд ситуації як певного набору обставин, що впливають на організацію за конкретний проміжок часу;

Серед умов, що перераховані нижче, виберіть ті, які визначають успіх організації:

в) здатність до виживання,результативності,практичної реалізації тощо;

Технологія – ц

в) засіб перетворення вхідних елементів у вихідні.

Великі корпорації зацікавлені у франчайзингових відносинах,оскільки:

б) вони прагнуть постійно розширювати свої сфери впливу та завойовувати нові ринки збуту;

Процес менеджменту – це:

б) послідовність певних етапів, виконання яких сприяє забезпеченню управлінського впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей організації;

Методи менеджменту – це:

в) сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення місії організації та її ці

Управлінські рішення класифікують за такими ознаками:

в) за тривалістю дії, за рівнем прийняття, за характером вирішуваних завдань, за сферою охоплення, за способом обгрунтування, за способом прийняття.

Основні види моделей:

 

г) фізичні, аналогові, математичні.

Екзаменаційний білет №5

Розкрити сутність соціально-психологічних методів менеджменту, їх значення для мотивації трудової діяльності.

Соціально-психологічні методи менеджменту - система засобів і важелів впливу на соціально-психологічний клімат у колективі, на трудову та соціальну активність працівників. Використовують їх з метою підвищення виробничої активності працівників, створення відповідних соц.-психологічних умов їж д-сті.

соціальні плани ( створення умов праці, забезпечення відпочинку, організацію побуту, охорони праці)

моральні стимули (впливають через нагородження орденами, медалями, грамотами)

методи формування колективів та соціально-психологічного клімату в них( забезпечують вплив на засадах добору членів колективів за особливостями характеру, стажу роботи..)

Мотивація – це свідоме прагнення задоволення потреб до успіху; це сукупність усіх мотивів, що впливають на поведінку людини. Одним з фактором , що визначає матеріальні стимули праці є соціально – психологічні фактори ( надбавки, премії)

Основними рівнями управління є: а) інституційний, управлінський, технічний;

Школу людських стосунків представляли:

б) Мері Паркер Фолліт, Елтон Мейо;

Основними етапами розвитку менеджменту були:

а) процесний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід, етап виділення різних шкіл в управлінні;

з погляду системного підходу всі організації є:

а) відкритими системами;

Екзаменаційний білет №6

Розкрити сутність різних шкіл у вивченні менеджменту.

Існує декілька шкіл у вивченні менеджменту:

1.Школа наукового управління( представники вперше звернули увагу на значущість людського фактора у процесі виробництва, надавали великого значення системі стимулів зростання продуктивності праці, розробляли рекомендації з її організації. Основними складовими цієї теорії було стимулювання високої продуктивності праці, відбір на навчання фізично й інтелектуально придатних для виконання певних видів праці людей.

2.школа « фордизму»(генрі Форд! В основі цієї школи покладена ідея потоко-масового виробництва. Система управління, яка ґрунтується на цій теорії, називалася «терором машин». Було сформовано механізми чіткого контролю, ефективного мотивування, безперервних технологічних процесів, інноваційного розвитку.

3.класична(адміністративна) школа( АнріФайоль! Він поділив процес управління на 5 осн. ф-цій: планування, організування розпорядництво, координування та контролювання. Визначив 14 принципів менеджменту, від дотримання яких, на його думку, залежить успішна д–сть організації)

4.школа людських стосунків (Фоліт та Мейо! Рекомендували здійснювати управління людьми шляхом впливу керівників на підлеглих, консультацій з працівниками, забезпечення широких можливостей спілкування на роботі. Вони вважали, що уважне ставлення до працівників підвищіть продуктивність праці.

5.Школа поведінських наук( основу становлять методи налагодження міжособистісних стосунків, підвищення ефект. людських ресурсів, формування колективів за психологічною сумісністю.

6. школа науки управління( основою є дослідження моделей та операцій. Представники розглядають управління як логічний прцес, який може бути виражений у математичній формі.

Екзаменаційний білет №7

Розкрити сутність сучасних підходів у менеджменті, їх значення.

Існує 3 підходи у менеджменті:

Процесний(діяльність спрямована на досягнення цілей організації, розглядають як суму взаємопов’язаних дій – функцій менеджменту, а кожну з функцій як комплекс однорідних дій, операцій, процедур).

Системний(загальний спосіб мислення і підходу стосовно організації та управління. Його основою є трактування системи як певної цілесності. Складові – взаємозалежні. Кожна організація є системою утвореною з людей, капіталу і техніки).

Ситуаційний(стверджує, що вибір і застосування методів управління залежить від ситуації (певного набору, обставин, які дяють на організацію в даний момент часу)).

Менеджмент – це:

е) всі відповіді правильні;

До міжособових управлінських ролей відносять:

в) головна фігура, лідер, зв’язківець;

Теорія життєвого циклу належить:

в) Херсі і Бланшару;

4.Представники школи людських стосунків стверджували,що:

б) основними є прийоми управління людськими стосунками за допомогою впливу безпосередніх керівників на працівників, консультацій з працівниками, забезпечення широких можливостей спілкування на роботі тощо;

Екзаменаційний білет №8

Розкрити сутність та класифікацію ролей менеджерів.

Менеджер– це людина, яка займає постійну управлінську посаду, наділена повноваженнями приймати рішення з певних ланок роботи організації, що функціонує в ринкових умовах.

Американський теоретик Г.Мінцберг визначив 10 ролей, які, в залежності від рівнів управління приймають на себе керівники в різній мірі. Він поділив їх на 3 великі класи:

Міжособові ролі: головний керівник; лідер; зв’язківець.

Головний керівник ( директор,Президент)- символ офіційної влади в організації,виконання поточних обов’язків. Лідер – «веде за собою»,спонукає працівників до досягнення цілей, мотивує підлеглих до якісного виконання своєї роботи. Звязківець – обслуговує горизонтальні і вертикальні лінії,комунікація в компанії і за її межами.

Інформаційні ролі: отримувач інформації ; розповсюджувач інформації; представник ;

Отримувач інформації – отримує всі види інф. від внутрішніх і зовнішніх джерел.

Розповсюджувач інформації- передає зібрану інформ. підлеглим.

Представник- передає відібрану інф. стороннім споживачам через виступи, звернення.

Ролі, пов’язані з прийняттям рішень: підприємець, який веде пошук можливостей
удосконалення організації; стабілізатор (ліквідатор порушень у діяльності організації); розподілювач ресурсів; відповідальний за переговори, які веде організація.

Підприємець- проектує роботу орг. Є ініціатором змін орган.

Стабілізатор – стабілізує ситуацію,усуває порушення шляхом коригуючих дій.

Розподілювач ресурсів – вирішує питання розподілення ресурсів в орг.

Відповідальний за переговори – участь у переговорах та укладання угод з різними партнерами, відстоювання інтересів організації.

Формальні групи виникають внаслідок:

а) наказу керівництва;

2. До основних категорій менеджменту належать такі поняття:

б) організація, функції управління, рівні управління, методи управління, стилі керівництва, управлінські рішення тощо;

Екзаменаційний білет №9.

Розкрити сутність соціальної відповідальності менеджерів.

Соціальна відповідальність – добровільний відгук організації на соціальні проблеми суспільства.

Три форми: 1) за чистоту навколишнього середовища 2) перед споживачами 3) перед найнятими на роботу жінками та представниками національних меншин.

Переваги соц. Відповідальності: 1) довгострокові перспективи розвитку суспільства; 2) створює можливості впливу на зміну суспільства; 3) розв’язання соц. Проблем ; 4) формування норм моралі в організації; 5) доброзичливі відносини між підприємцями.

Недоліки: 1) порушення принципу максимізації прибутку; 2) зростання собівартості продукції у зв’язку із збільшенням витрат на соц. Потреби; 3) недостатній рівень умінь вирішувати соц. Проблеми.4) недостатній рівень звітності перед широкою аудиторією.

Анрі Файоль виділив в управлінні такі функції:

г) планування, організація, розпорядництво, координування та контроль.

2. Представники школи поведінських наук стверджували, що:

а) в основі управління повинні лежати методи налагодження міжособистих стосунків, підвищення ефективності людських стосунків, формування колективів за психологічною сумісністю тощо;

Існують такі ознаки класифікації ганізацій:

в) за кількістю цілей,за величиною,за юридичним статусом,за способом та метою утворення,за формами підприємництва;

4. Складна організація характерна тим,що:

в) має багато взаємопов’язаних цілей;

Основним мотивом започаткування малим підприємством франчайзингових відносин є:

а) розширення сфер діяльності та ринків збуту за рахунок використання відомої торговельної марки;

До управлінських ролей,пов’язаних з прийняттям рішень відносяться:

в) підприємець,стабілізатор,той,що веде переговори;розподілювач ресурсів;

Методи менеджменту – це:

в) сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення місії організації та її цілей.

Методи владного впливу:

б) націлені на упорядкування функцій, обов’язків і прав працівників,регламентацію та нормування їх діяльності;

Управлінське рішення – це:

г) правильними є відповіді б) і в).

Основні види моделей такі:

в) фізичні,аналогові,математичні;

Етапи стратегічного планування:

в) встановлення місії організації, визначення цілей організації, управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації, оцінка і аналіз зовнішнього середовища, аналіз стратегічних альтернатив, вибір стратегії;

12. Проектна організація – це:

г) тимчасова структура, яка створюється для вирішення конкретного завдання.

13.Функція контролю – це:

а) вид управлінської діяльності щодо забезпечення процесу, за допомогою якого керівництво організації (підприємства) визначає, наскільки правильні його управлінські рішення, а також потребу у здійсненні певних коректив;

 

14.Графіки - це:

в) способи наочного зображення стану і ходу виробничо-господарської діяльності за допомогою умовних позначень.

15. Теорія життєвого циклу належить:

в) Херсі і Бланшару;

3системний підхід –актує орг як сукупність взаємозалежних елементів (люди структура технолог завдання), зорієнтов на досяг різноманіт цілей в умовах мінливого зовнс ередов. Його основа трактування системи як певної цілісності Складові такої системи- взаємозалежні Кожна вироб орг є системою утвор з людей капіталу та техніки. Всі компоненти викор разом для виконання певної роботи та досягнення мети. Послідов підходу вваж що орг є соціотехнічними системами.

Екзаменаційний білет №10

Розкрити сутність і значення етики у менеджменті. У чому полягають моральні аспекти розпорядчої діяльності?.

Етика –норми поведінки, сукупність загально прийнятих юридичних та моральних правил, вимог, які людина ставить перед собою або яких вимагає від неї оточення. Відповідно етичною поведінкою є сукупність вчинків, дій людей, які відповідають нормам моралі, свідомості, порядку, що сформувалися в суспільстві або до яких воно прямує. Дуже важливим моментом в управлінській діяльності є етика стимулювання і етика стягнень. Етичні методи стимулювання підлеглих вимагають, що будь-які успіхи не залишалися без уваги,забезпечувалась гласність винагород, які не повинні розходитися з громадською думкою. Будь –які прояви лідерства негативно позначаються на моральному кліматі взаємовідносинах у колективі. Етика стягнень зобов’язує менеджерів дотримуватися таких загальних правил:

1)При накладанні стягнень керуватися лише реально перевіреними фактами, а не підозрама і чутками;

2)Міра стягнень повинна в цілому відповідати характерові вчинку

3)Не принижувати гідність підлеглого, на якого накладається стягнення, вміти співпрацювати з ним

4)Не користуватися стягненням як єдиним засобом впливу на підлеглих і не робити це часто

5)Уникати накладання стягнень одночасно на групу людей без визначення міри вини кожного

6)При накладанні стягнень пам’ятати про їх виховний характер, дотримуючись об’єктивності.

Підприємці і менеджери повинні будувати свої стосунки з підлеглими на засадах етики.,оскільки орг. функціонує в економічному просторі,де склалися певні моральні устої,принципи,культура. Не варто допускати часто негативних оцінок підлеглих тому, що це ніколи не зробить їх кращими. В той же час американські психологи встановили, що найгірший результат роботи у тих працівників, яких взагалі не оцінювали. З іншого боку в процесі виконання планів і конкретних завдань, іноді порушуються норми, виникають протиріччя, що призводить до конфліктів. Тому дуже важливим в політиці заохочень і стягнень є конкретні дії керівника, його приклад

 

Якщо організація має одну ціль, то це:

в) проста організація;

Холдинг – це:

г) правильними є відповіді а) і б).

До факторів прямої дії зовнішнього середовища належать:б) споживачі,постачальники,конкуренти,державні органи влади,законодавчі акти,партії та інші громадські організації,профспілки;

Цілі бувають:

в) короткострокові, середньострокові і довгострокові;

За видами витрат бюджети підприємств поділяються на:

б) бюджет поточних витрат, бюджет капітальних витрат;

За формою впливу методи менеджменту поділяються на:

в) кількісні та якісні методи;

Методи менеджменту пов’язані з :

а) частковими і загальними функціями менеджменту;

Прогнозування – це:

б) різновид планування, при якому використовується накопичений у минулому досвід та поточні припущення з метою визначення майбутнього;

Існує наступна типологія стилів керівництва:

а) авторитарний;

10. До адміністративних методів менеджменту не належать:

в) інструктивні дії;

11Організування – це:

б) вид управлінської діяльності, який відображає створення структури управління організацією (підприємством);

12Матрична структура управління – це:

а) структура, в якій члени проектної групи підпорядковані як керівнику проекту, так і керівнику тих функціональних відділів, де вони працюють постійно;

13.Процес контроль здійснюється у такій послідовності:

а) встановлення стандартів і критеріїв, порівняння їх із фактичними результатами, коригуючі дії;

14Органіграми характеризують:

а) структуру і взаємовідносини явища;

15.“Управлінську гратку” розробив:

б) Блейк і Моутон;

 

3Стратег планув - це процес визначення головних цілей орг, ресурсів, необхідних для їх досягн, та пол, направленої на придбання та викор цих ресурсів. Стратег планув має на меті довгост забезпеч результативн під-ва і освоєння його нових можливостей. 1-Місія- забезпеч задовол потреб споживачів в пасажирських перевез нової якості. 2Цілідовго-відкрити маршрути до Іспанії, Франції та Італ до 2015р.середньо-закупити сучасні нові автобуси до 2012ру кіл10шт- встановити контакти з фірмами по Центр Європі до 2011 коротко- відправити по 20 рейсів до Угорщ, Польщі, Словач в 2009р. – найняти 4 водіїв до кінця 20093.Оцінка та аналіз зовнішнього середовища-Дослідж впливів зовніш середов, SWOT-аналіз для визначення сильних та слабких сторін.4.Управлін дослідж сильних сторін-помірні ціни, висока якість, надійність, зручність, 2 разове харчування слабкі- конкуренція, слабка реклама, мала кількість рейсів. 5. Аналіз стратег альтернат – розв’язання проблеми –збільшення витрат на рекламу- дослідити пріоритети конкурентів для використання їх- збільшення к-сті рейсів.Вибір стратег- обмеження зростання, цілі встановлюються від досягнутого

Екзаменаційний білет №11

Екзаменаційний білет №12

Дати характеристику процесу прийняття раціональних рішень.

Раціональні рішення – це рішення, які приймаються за допомогою аналітичного процесу. Цей процес включає наступну послідовність дій: 1 Етап: Виникнення ситуації, яка вимагає прийняття рішення:1. Виникнення проблеми;2. Діагноз проблеми;3. Формування вимог до інформації

2 Етап: Збір і обробка інформації щодо розроблених методів менеджменту:.Збір інформації

2. Оцінка інформації ;.3. Формування обмежень та критеріїв для прийняття рішень. 3 Етап: виявлення та оцінка альтернатив, закладених у розроблених методах менеджменту:

1. Установлення альтернатив;2. Оцінка альтернатив. 4 Етап: Підготовка та оптимізація рішення, яке приймається (вибір альтернативи): 1. Вибір оптимального варіанта рішення (альтернативи)

2. Оформлення оптимального варіанта рішення. 5 Етап: Прийняття управлінського рішення (узаконення альтернативи): 1. Обговорення проекту;2. Затвердження рішення.6 Етап:Реалізація управлінського рішення та оцінка результатів: 1. Організація виконання рішень 2. Контроль за виконанням рішення та оцінка його ефективності;3. Звіт про виконання рішення

 

Екзаменаційний білет №13

Розкрити сутність методів прийняття управлінських рішень. Які фактори впливають на прийняття рішень у менеджменті?.

Методи прийняття управлінських рішень: Науковий методпередбачає застосування чітко регламентованих аналітичних процедур: 1.Збір інформації 2.Аналіз інформації.3.Формування гіпотези .4.Перевірка гіпотези шляхом підтвердження достовірності: а. Реалізація рішення, якщо гіпотеза правильна; б. Повернення, якщо гіпотеза виявилася неправильною.5.Реалізація рішення.

Метод Системна орієнтація ґрунтується усвідомленні того, що організація є відкритою системою, яка складається із взаємопов’я-заних елементів.МетодЗастосування моделей дає змогу приймати рішення, при обґрунтуванні яких враховуються всі фактори і альтернативи, що виникають у складних умовах виробничо-господарської діяльності.Модель – відображення у схемі, формулі, взірці характерних ознак досліджуваного об’єкта. Застосування моделей: за внутрішньою сутністю та особливостями функціонування виділяють такі моделі:фізичні (вони є описом об’єкта в збільшеному або зменшеному масштабах);аналогові ( функціонують як реальні об’єкти, але зовні не схожі на них);математичні( їх особливість полягає у використанні символів у процесі опису властивостей і характеристик об’єкта).

Екзаменаційний білет №14

Розкрити сутність планування як функції менеджменту. Дати характеристику процесу стратегічного планування..

Функція планування – вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення. Суть планування проявляється:у конкретизації цілей розвитку всієї фірми та кожного підрозділу окремо на встановлений період; у визначення господарських завдань, засобів їх досягнення, терміні та послідовності їх реалізації; у виявленні матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, необхідних для вирішення поставлених завдань.

Процес стратегічного планування включає наступні етапи:формулювання місії організації (Місія– це смисл існування організації, чітко виражена причина її існування.);

визначення цілей організації (Цілі – це бажаний, можливий і необхідний стан, який повинен бути досягнутий. Правила формулювання цілей: Цілі повинні бути: конкретними і підлягати вимірюванню; орієнтовані в часі; сконцентровані на найважливішому; глибоко продуманими;досяжними (реальними). ; оцінка та аналіз зовнішнього середовища(на даному етапі оцінюється вплив факторів зовнішнього середовища на роботу організації щоб визначити які шанси є і які небезпеки можуть виникнути з боку зовнішнього середовища.); управлінське дослідження сильних та слабких сторін організації (проводиться з метою виявлення можливостей самого підприємства (самоаналіз); аналіз стратегічних альтернатив ; вибір стратегії(Вибір стратегії доцільно здійснювати на основі оцінки таких факторів: рівня ризику, впливу минулих стратегій, впливу власників, залежності від фактора часу).

До основних принципів менеджменту зараховують такі:

б) оптимальне поєднання централізації і децентралізації, демократизація управління, єдиноначальство і колегіальність, поєднання прав,обов’язків і відповідальності;

За Г.Мінцбергом є такі групи управлінських ролей:

а) міжособові, інформаційні, пов’язані з прийняттям рішень;

Рівні управління з’явилися внаслідок:

а) вертикального та горизонтального поділу праці;

4. Процес прийняття рішення обмежують:

б) вартість інформації,час, невизначеність зовнішнього середовища; особисті якості та поведінка менеджера;

5. До факторів зовнішнього середовища організації не входять:

в) технологія;

Екзаменаційний білет №15

Завдання 1. / 30 балів /. Дати характеристику елементів реалізації стратегічного плану. За допомогою яких інструментів здійснюється управління реалізацією стратегічного планування і контроль за його виконанням?

Основними елементами планування є Тактика – це короткострокова стратегія. Політика – це загальне керівництво для дій і прийняття рішень, яке полегшує досягнення цілей. Процедури показують, які конкретні дії має здійснити виконавець за певних обставин. Правила – це найбільш вузька форма планів, що повторюються. Вони являють собою опис змісту дій, які вимагаються від виконавця.

Найважливішими управлінськими інструментами реалізації стратегічного плану і контролю за

його виконанням є бюджетуванняі управління за цілями. Бюджет – це збалансований план надходжень і видатків. Існує багато видів бюджету: Місячний, квартальний, річний, бюджет робочих груп, відділів, підрозділів (центрів відповідальності); зведений бюджет, Грошовий, негрошовий ,Дефіцитний, профіцитний, збалансований , Операційний, фінансовий, інвестиційний, Бюджет поточних витрат, бюджет капітальних і витрат.

Процес формування бюджету називається бюджетуванням.Виділяють такі методи бджетування:

1. За порядком розроблення бюджету:

синхронне бюджетування (полягає в одночасній розробці та координації бюджетів на різних рівнях та різного спрямування). послідовне бюджетування (полягає в логічній послідовній розробці розпису надходжень та видатків об’єктів бюджетування з метою формування зведеного бюджету організації);

2.За рівнем централізації бюджетування:

зверху – вниз”, або централізоване бюджетування. Предбачає розробку бюджетів підрозділів нижчого рівня виходячи із зведеного бюджету організації;

знизу-вгору”, або децентралізоване бюджетування. Предбачає послідовну інтеграцію бюджетів підрозділів нижчого рівня в бюджети підрозділів вищого рівня і остаточно у зведений бюджет;

„комбіноване”, або зустрічне бюджетування.

3.за способом розрахунку планових бюджетних показників:

нормативний метод базується на засадах обчислення планових бюджетних показників відповідно до основних норм використання ресурсів, структури та розподілу капіталу;

факторний метод передбачає коригування базових (звітних) бюджетних показників з урахуванням впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища; динаміко-статистичний метод передбачає коригування базових (звітних) бюджетних показників на середній процент їх зміни за попередні періоди.

4.за рівнем пристосування бюджетування до змін внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємств:

стабільне бюджетування передбачає формування бюджету на початку періоду та відсутність жодних змін та коректив протягом періоду виконання;

гнучке бюджетування має на меті одночасну розробку декількох варіантів бюджету із врахуванням песимістичних та оптимістичних прогнозів;

поетапне бюджетування передбачає формування у незмінних часових рамках нового бюджету, виходячи з того, як виконано попередні етапи. Управління за цілями– підхід, згідно з яким кожен працівник організації має чіткі цілі, що забезпечує досягнення цілей управлінців усіх рівнів та загальних цілей організації.

Розвиток науки про управління людьми під час виробництва базувався на:

в) визнанні людини пріоритетним фактором виробничо-господарської діяльності;

Основна ідея школи “фордизму”:

в) впровадження потоково-масового виробництва;

Технологія – це:

в) засіб перетворення вхідних елементів у вихідні.

Великі корпорації зацікавлені у франчайзингових відносинах,оскільки:

б) вони прагнуть постійно розширювати свої сфери впливу та завойовувати нові ринки збуту;

 

За рівнем прийняттуправлінські рішення бувають:

а) на вищому, середньому та нижчому рівнях управління;

Під оптимізацією управлінського рішення розуміють:

а) вибір найоптимальнішого варіанта рішення з можливих альтернатив;

Соціальна відповідальність – це:

а) добровільна реакція на соціальні проблеми з боку організації;

Основними принципами менеджменту є такі:

б) оптимальне поєднання централізації і децентралізації, демократизація управління, поєднання прав, обов’язків і відповідальності, колегіальності та єдиноначальства;

Американський економіст Генрі Мінцберг виділив:

в) десять управлінських ролей, які згрупував у три групи;

До неформальних методів прогнозування не належить:

в) причинно-наслідкове (кореляційне) моделювання;

11.Згідно з класичною концепцією процесу передачі повноважень:

в) повноваження передаються від вищого до нижчого рівня.

Екзаменаційний білет №16.

Дайте характеристику делегування повноважень як складової організаційного процесу.

Повноваження –обмежене право використовувати ресурси п-ва і спрямовувати зусилля підлеглих працівників на виконання встановлених завдань. Делегування – передача повноважень і завдань особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання. Загалом делегування є способом домогтися виконання роботи іншими людьми. Існує 3 типи передачі повноважень: 1.Класичні( повноваження передаються від вищого до нижчого. 2. Функціональні ( повноваження, що дозволяють особі, якій вони передаються в межах її компетенції пропонувати певні дії підлеглим лінійних керівників. 3.Штабні(передаються особам, які здійснюють консультативні ф-ції щодо лінійних керівників

Екзаменаційний білет №17

Дати характеристику основних видів структур управління, їх переваги та недоліки.

Організаційна структура управління - упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв'язки й забезпечують керівництво організацією.Існують дві основні структури управління - лінійна і функціональна, а всі інші - комбіновані, а саме: лінійно-штабна організаційна структура управління, лінійно-функціональна, бюрократичні організаційні структури, дивізійні, адаптивні та конгломератна організаційна структура управління.

Лінійна організаційна структура складається із взаємопідпорядкованих органів у формі ієрархічної драбини, де кожен упр

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 417; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.176.39 (0.054 с.)