Яка роль менеджера є визначальною для директора підприємства з іноземними інвестиціями? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка роль менеджера є визначальною для директора підприємства з іноземними інвестиціями?а) лідер;

Школу наукового управління представляли:

г) Фредерік І.Тейлор, Френк і Лілія Гілбрейт, Генрі Гант

Анрі Файоль виділив в управлінні такі функції:

г) планування, організація, розпорядництво, координування та контроль.

Процесійний підхід у менеджменті – це:

в) процес побудови організації;

 

Цілі – це:

б) конкретний кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації;

 

До складу фінансово-промислових груп не входять:

в) Національний банк.

До представників школи наукового управління не належали:

г) Анрі Файоль.

За характером вирішуваних організацією завдань управлінські рішення бувають:

б) організаційні запрограмовані, організаційні незапрограмовані,компромісні;

 

Під оптимізацією управлінського рішення розуміють:

а) вибір найефективнішого варіанта рішення з можливих альтернатив;

Під час стратегічного планування можна вибрати такі альтернативи економічного розвитку підприємства:

б) зростання, обмежене зростання, скорочення, суміш попередніх варіантів;

.Організаційна структура управління – це:

б) впорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки, які дозволяють управляти організацією;

Абрахам Маслоу виділяв такі групи потреб:


б) фізіологічні, безпеки і захищеності, соціальні, поваги, самовираження;

За рівнем достовірності ірмація буває:

в) цілком достовірна, ймовірно достовірна, ймовірно недостовірна, недостовірна;

Дуглас МакГрегор виділяв такі стилі керівництва:

в) авторитарний, демократичний, ліберальний.

Завдання 3. /40 балів /.За допомогою схематичної моделі стратегічного планування сплануйте діяльність та сформулюйте стратегію підприємства, основним видом діяльності якого є торгівля фруктами та овочами. 1.Формулювання місії(забезпечення потреб споживачів в фруктах та овочах найвищої якості, за допомогою передових технологій зберігання продуктів які не містять в собі шкідливих властивостей. )

2. визначення цілей (довгострокові: розширення точок продажу на Україні (Київ, Харків)до кінця 2012р.середньострокові:ввести службу доставки до 2010р.; короткострокові: до 5 липня 2009р збільшити асортимент прод)

3.оцінка та аналіз зовнішнього середовища(підприємство повинне визначити які плюси і небезпеки можуть бути із зовн.сер.:споживачі, постачальники,конкуренти,держава.)

4.визначення сильних і слабких сторін (сильні:висока якість продукції, сучасні технології щодо зберігання продуктів; слабкі: високі ціни, відсутність реклами)


5.аналіз стратегічних альтернатив(обмежене зростання, зростання, скорочення, комбіноване)

6. на основі свот аналізу і стратегічного аналізу підприємству доцільно обрати стратегію…

 

Екзаменаційний білет №4

Розкрити сутність адміністративних методів менеджменту, їх значення і необхідність застосування в управлінській діяльності.

Адміністративні методи- це сукупність засобів і прийомів впливу на організаційні відносини між працівниками в процесі функціонування системи з метою керування її станом у відповідності до умов що змінюються. Характерними особливостями цих методів є прямий вплив на об’єкт управління і обов’язків характер виконання, обов’язків характер виконання, суворо визначена відповідальність за невиконання. охоплюють такі способи впливу: організаційні –реалізуються через документи тривалої дії та здійснюються шляхом:

організаційного регламентування (закони, положення, статути)

організаційного нормування (норми витрат сировини, енергії…)

організаційного інструктування (правила, інструкції, вимоги)

організаційного інформування (акти, телеграми, протоколи)розпорядчі – забезпечують усунення недоліків, відхилень, що виникають у процесі виробничо-господарської діяльності(накази, розпорядження, вказівки).дисциплінарні – використовують у конкретних ситуаціях, реалізуючи їх через зауваження, догани, переміщення посадових осіб, звільнення тощо.

Значення методів менеджменту – наявність та уміле їх використання (високу ефективність)

Класичну (адміністративну) школу управління представляли:

в) Анрі Файоль, Ліндан Ірвік, Джеймс Д.Муні;

Ситуаційний підхід у менеджменті – це:

г) розгляд ситуації як певного набору обставин, що впливають на організацію за конкретний проміжок часу;

Серед умов, що перераховані нижче, виберіть ті, які визначають успіх організації:

в) здатність до виживання,результативності,практичної реалізації тощо;

Технологія – ц

в) засіб перетворення вхідних елементів у вихідні.

Великі корпорації зацікавлені у франчайзингових відносинах,оскільки:

б) вони прагнуть постійно розширювати свої сфери впливу та завойовувати нові ринки збуту;

Процес менеджменту – це:

б) послідовність певних етапів, виконання яких сприяє забезпеченню управлінського впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей організації;

Методи менеджменту – це:

в) сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення місії організації та її ці

Управлінські рішення класифікують за такими ознаками:

в) за тривалістю дії, за рівнем прийняття, за характером вирішуваних завдань, за сферою охоплення, за способом обгрунтування, за способом прийняття.

Основні види моделей:

 

г) фізичні, аналогові, математичні.

Що з нижченаведеного не є причиною неетичної поведінки

в) структура організації та її цілі;

Тактика – це:

б короткотермінова стратегія;

Основними організаційними структурами управління є:

а) лінійні та функціональні

Герцберг ділив всі потреби людей на такі категорії:

в) гігієнічні і мотиваційні;

Документація – це:

б) письмове надання інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності й розумової діяльності людини, носієм якої вона є;

Ренсон Лайкерт виділяв такі стилі керівництва:

б) авторитарно-експлуататорський, авторитарно-доброзичливий, консультативно-демократичний, на засадах участі в управлінні;

 

4. Стратег планув - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої на придбання та використання цих ресурсів. Стратег планув має на меті довгост забезпеч результативн під-ва і освоєння його нових можливостей. 1-Місія- забезпеч задовол потреб споживачів в нових моделях та популярних марках авто. 2Цілідовго- відкрити своє представниц в Києві до 2015- відкрити новий канал постачання з Німеч до 2014 середньо- зробити ремонт виставкових приміщень до 2012 – відкрити власних салон в Терноп до 2012короткост- прийняти на роботу нових продавців- відкрити обслуговуючу станцію до кінця 2009. 3.Оцінка та аналіз зовнішнього середовища-Дослідж впливів зовніш середов,SWOT-аналіз для визначення сильних та слабких сторін.4.Управлін дослідж сильних сторін-помірні ціни, висока якість, зручні кредити, після продажне обслугов та гарантії.слабких- плинність кадрів, слабка реклама. 5. Аналіз стратег альтернат – розв’язання проблеми плинності кадрів збільшуючи зарпл,- збільше виділень $ на рекламу6.Вибір стратегії- зростання- коли рівень цілей перевищує рівень поперед показників

Екзаменаційний білет №5

Розкрити сутність соціально-психологічних методів менеджменту, їх значення для мотивації трудової діяльності.

Соціально-психологічні методи менеджменту - система засобів і важелів впливу на соціально-психологічний клімат у колективі, на трудову та соціальну активність працівників. Використовують їх з метою підвищення виробничої активності працівників, створення відповідних соц.-психологічних умов їж д-сті.

соціальні плани ( створення умов праці, забезпечення відпочинку, організацію побуту, охорони праці)

моральні стимули (впливають через нагородження орденами, медалями, грамотами)

методи формування колективів та соціально-психологічного клімату в них( забезпечують вплив на засадах добору членів колективів за особливостями характеру, стажу роботи..)

Мотивація – це свідоме прагнення задоволення потреб до успіху; це сукупність усіх мотивів, що впливають на поведінку людини. Одним з фактором , що визначає матеріальні стимули праці є соціально – психологічні фактори ( надбавки, премії)

Основними рівнями управління є: а) інституційний, управлінський, технічний;

Школу людських стосунків представляли:

б) Мері Паркер Фолліт, Елтон Мейо;

Основними етапами розвитку менеджменту були:

а) процесний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід, етап виділення різних шкіл в управлінні;

з погляду системного підходу всі організації є:

а) відкритими системами;

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 284; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.180.255 (0.011 с.)