У чому проявляється взаємодія керуючої та керованої систем організації? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У чому проявляється взаємодія керуючої та керованої систем організації?г) у побудові організаційних структур управління.

Організація – це:

в) група людей, діяльність яких свідомо, керовано або спонтанно координується для досягнення певної мети;

До адміністративних методів менеджменту належать:

б) організаційні дії,розпорядчі дії,дисциплінарні дії;

За способом обгрунтування управлінські рішення бувають:

а) інтуїтивні, на судженнях, раціональні;

У менеджменті існують такі види формальних груп:

в) групи керівників, цільові групи, комітети;

Етика – це:

а) норми поведінки, сукупність загальноприйнятих юридичних та моральних правил, вимоги, які людина ставить перед собою, або які вимагає суспільство у певному середовищі та соціальній групі; Правила – це:

в) дії, які потрібно здійснити в специфічній ситуації, які розраховані на конкретне і обмежене питання.

До дивізійних структур управління організацією належать:

б) територіальні, споживчі, продуктові;

13.Теорія очікувань Врума заснована на таких складових:

б) очікування “зусилля-результат”, очікування “результат-винагорода”, очікування цінності винагороди;

14.За складністю документація буває таких видів:

а) проста і складна;

15.У межах ситуаційного підходу до управління працювали:

в) Фідлер, Херсі і Бланшар, Мітчел і Хаус, Врум і Йєттон;


3Представ школи наук пізнання золили б висновки про те що потрібно збільшувати стимули до зростання продуктив праці, розробити рекомендації з орг праці врахувавши можливості людей, провести відбір висококваліф працівн з бажанням до праці.Раціональне рішення – ріш які приймаються за допомог аналіт процесу.Це процес послідовних дій. 1Виненкнення ситуації 1а винекнення проблеми 1б діагноз проблеми: знижуватися продуктивність праці на під-ві1в- формування вимог до інформації- подумати звідки взяти чітку достовірну інф 2.-збір та обробка інф 2а- збір інф 2ма способами формал. Неформал 2б-оцінка інф- наскільки важлива і стосується суті проблеми. 2в-формув обмежень та критеріїв для прийняття рішень 3 виявлення та оцінка альтернатив закладених у розроблених методах менедж 3а-установл альтернатив: перекваліфікація працівників- підвищення стимулів для зростання продуктивп рац – закупівля нового обладн 3б-оцінка альтернатив- 1)+ нові знання у галузі – затрати коштів та часу- ризик що не поможе2) + точно що поможе, швидкість ефекту – незначні затрати коштів3)+ незначне покращення прод, нове облад – величезні кошти,час, пристосув праців до ново облад4-підготовка та оптиміз рішень 4а на основі оцінки альтернатив вибираю рішення№2 найбільше плюсів та менше -4б оформлення оптимат ріш 5Прийнят управл рішень 5а-обговорення проекту рішення(залучаються інженери, майстри, бухгалтери, менеджер по кадрам)5б затвердження рішень-видання наказу по підприємству 6Реалізац ріш 6а організв иконан рішень 6б контрол за викон ріш 63 звіт про викон.


Екзаменаційний білет №8

Розкрити сутність та класифікацію ролей менеджерів.

Менеджер– це людина, яка займає постійну управлінську посаду, наділена повноваженнями приймати рішення з певних ланок роботи організації, що функціонує в ринкових умовах.

Американський теоретик Г.Мінцберг визначив 10 ролей, які, в залежності від рівнів управління приймають на себе керівники в різній мірі. Він поділив їх на 3 великі класи:

Міжособові ролі: головний керівник; лідер; зв’язківець.

Головний керівник ( директор,Президент)- символ офіційної влади в організації,виконання поточних обов’язків. Лідер – «веде за собою»,спонукає працівників до досягнення цілей, мотивує підлеглих до якісного виконання своєї роботи. Звязківець – обслуговує горизонтальні і вертикальні лінії,комунікація в компанії і за її межами.

Інформаційні ролі: отримувач інформації ; розповсюджувач інформації; представник ;

Отримувач інформації – отримує всі види інф. від внутрішніх і зовнішніх джерел.

Розповсюджувач інформації- передає зібрану інформ. підлеглим.

Представник- передає відібрану інф. стороннім споживачам через виступи, звернення.

Ролі, пов’язані з прийняттям рішень: підприємець, який веде пошук можливостей
удосконалення організації; стабілізатор (ліквідатор порушень у діяльності організації); розподілювач ресурсів; відповідальний за переговори, які веде організація.

Підприємець- проектує роботу орг. Є ініціатором змін орган.

Стабілізатор – стабілізує ситуацію,усуває порушення шляхом коригуючих дій.

Розподілювач ресурсів – вирішує питання розподілення ресурсів в орг.

Відповідальний за переговори – участь у переговорах та укладання угод з різними партнерами, відстоювання інтересів організації.

Формальні групи виникають внаслідок:

а) наказу керівництва;

2. До основних категорій менеджменту належать такі поняття:

б) організація, функції управління, рівні управління, методи управління, стилі керівництва, управлінські рішення тощо;

Яка роль менеджера є визначальною для директора малого підприємства?

г) лідер;

Планування реалізації стратегії не включає:

в) місії;

Етап формування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунків базувався на:

г) визнанні людини пріоритетним фактором виробничо-господарської діяльності.

Системний підхід у менеджменті грунтується на:

а) розгляді ситуації як певного набору обставин, що впливають на організацію за конкретний проміжок часу;

Внутрішнє середовище організації визначають такі фактори: г) цілі, завдання,стуктура,технологія,люди.

До факторів зовнішнього середовища непрямої дії належать:

а) стан економіки,система економічних відносин,стан техніки та технології,науково-технічний прогрес,політичні обставини,міжнародні події,міжнародне оточення,соціально-культурні обставини;

Порядок прийняття раціонального рішення такий:

в) виникнення ситуації,що вимагає прийняття рішення; збір і аналіз релевантної інформації,виявлення та оцінка альтернатив,вибір оптимального варіанта рішення,проектування рішення,реалізація та оцінка результатів.

10. До переваг соціальної відповідальності не належать:

в) складність забезпечення високого рівня підзвітності суспільству;

Планування реалізації стратегії (оперативне планування) здійснюється за такими напрямками:

б) адміністративний, економічний, соціальний;

12.До адаптивних структур управління організацією належать:

а) матричні, проектні, програмно-цільові, координаційні;

13.Теорія справедливості твердить, що:

в) працівники суб’єктивно порівнюють свої винагороди із затраченими зусиллями та з винагородами інших працівників, які виконують аналогічну роботу. Доки працівники не вважатимуть винагороди справедливими, їх віддача в роботі буде низькою.

14.За призначенням документація буває таких видів:

б) типова і спеціалізована;

Ситуаційний підхід “шлях-ціль” розробили

б) Мітчел і Хаус;

31Менеджмент ділових організацій несе перед суспільством подвійну відповідальність: юр і соц. Соц відповід - певний рівень добровільного реагування орг на соц проблеми.Слід врахувати наявність аргументів за і проти соц відповід.Аргументи на користь соц. відповід:-сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи;-зміна потреб і очікувань широкої громадськості;-залучення додаткових ресурсів для надання допомоги у розв’язанні соц проблем;-моральні зобов’язання щодо соц відповідальності. Аргументи проти соц відповід:-порушення принципу максимізації прибутку;-додаткові витрати на соц відповід;-недостатня звітність широкій громадськості;-недостатня кваліф у розв’язанні соц проблем.

Екзаменаційний білет №9.

Розкрити сутність соціальної відповідальності менеджерів.

Соціальна відповідальність – добровільний відгук організації на соціальні проблеми суспільства.

Три форми: 1) за чистоту навколишнього середовища 2) перед споживачами 3) перед найнятими на роботу жінками та представниками національних меншин.

Переваги соц. Відповідальності: 1) довгострокові перспективи розвитку суспільства; 2) створює можливості впливу на зміну суспільства; 3) розв’язання соц. Проблем ; 4) формування норм моралі в організації; 5) доброзичливі відносини між підприємцями.

Недоліки: 1) порушення принципу максимізації прибутку; 2) зростання собівартості продукції у зв’язку із збільшенням витрат на соц. Потреби; 3) недостатній рівень умінь вирішувати соц. Проблеми.4) недостатній рівень звітності перед широкою аудиторією.

Анрі Файоль виділив в управлінні такі функції:

г) планування, організація, розпорядництво, координування та контроль.

2. Представники школи поведінських наук стверджували, що:

а) в основі управління повинні лежати методи налагодження міжособистих стосунків, підвищення ефективності людських стосунків, формування колективів за психологічною сумісністю тощо;

Існують такі ознаки класифікації ганізацій:

в) за кількістю цілей,за величиною,за юридичним статусом,за способом та метою утворення,за формами підприємництва;

4. Складна організація характерна тим,що:

в) має багато взаємопов’язаних цілей;

Основним мотивом започаткування малим підприємством франчайзингових відносин є:

а) розширення сфер діяльності та ринків збуту за рахунок використання відомої торговельної марки;

До управлінських ролей,пов’язаних з прийняттям рішень відносяться:

в) підприємець,стабілізатор,той,що веде переговори;розподілювач ресурсів;

Методи менеджменту – це:

в) сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення місії організації та її цілей.

Методи владного впливу:

б) націлені на упорядкування функцій, обов’язків і прав працівників,регламентацію та нормування їх діяльності;

Управлінське рішення – це:

г) правильними є відповіді б) і в).

Основні види моделей такі:

в) фізичні,аналогові,математичні;

Етапи стратегічного планування:

в) встановлення місії організації, визначення цілей організації, управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації, оцінка і аналіз зовнішнього середовища, аналіз стратегічних альтернатив, вибір стратегії;

12. Проектна організація – це:

г) тимчасова структура, яка створюється для вирішення конкретного завдання.

13.Функція контролю – це:

а) вид управлінської діяльності щодо забезпечення процесу, за допомогою якого керівництво організації (підприємства) визначає, наскільки правильні його управлінські рішення, а також потребу у здійсненні певних коректив;

 

14.Графіки - це:

в) способи наочного зображення стану і ходу виробничо-господарської діяльності за допомогою умовних позначень.

15. Теорія життєвого циклу належить:

в) Херсі і Бланшару;

3системний підхід –актує орг як сукупність взаємозалежних елементів (люди структура технолог завдання), зорієнтов на досяг різноманіт цілей в умовах мінливого зовнс ередов. Його основа трактування системи як певної цілісності Складові такої системи- взаємозалежні Кожна вироб орг є системою утвор з людей капіталу та техніки. Всі компоненти викор разом для виконання певної роботи та досягнення мети. Послідов підходу вваж що орг є соціотехнічними системами.

Екзаменаційний білет №10

Розкрити сутність і значення етики у менеджменті. У чому полягають моральні аспекти розпорядчої діяльності?.

Етика –норми поведінки, сукупність загально прийнятих юридичних та моральних правил, вимог, які людина ставить перед собою або яких вимагає від неї оточення. Відповідно етичною поведінкою є сукупність вчинків, дій людей, які відповідають нормам моралі, свідомості, порядку, що сформувалися в суспільстві або до яких воно прямує. Дуже важливим моментом в управлінській діяльності є етика стимулювання і етика стягнень. Етичні методи стимулювання підлеглих вимагають, що будь-які успіхи не залишалися без уваги,забезпечувалась гласність винагород, які не повинні розходитися з громадською думкою. Будь –які прояви лідерства негативно позначаються на моральному кліматі взаємовідносинах у колективі. Етика стягнень зобов’язує менеджерів дотримуватися таких загальних правил:

1)При накладанні стягнень керуватися лише реально перевіреними фактами, а не підозрама і чутками;

2)Міра стягнень повинна в цілому відповідати характерові вчинку

3)Не принижувати гідність підлеглого, на якого накладається стягнення, вміти співпрацювати з ним

4)Не користуватися стягненням як єдиним засобом впливу на підлеглих і не робити це часто

5)Уникати накладання стягнень одночасно на групу людей без визначення міри вини кожного

6)При накладанні стягнень пам’ятати про їх виховний характер, дотримуючись об’єктивності.

Підприємці і менеджери повинні будувати свої стосунки з підлеглими на засадах етики.,оскільки орг. функціонує в економічному просторі,де склалися певні моральні устої,принципи,культура. Не варто допускати часто негативних оцінок підлеглих тому, що це ніколи не зробить їх кращими. В той же час американські психологи встановили, що найгірший результат роботи у тих працівників, яких взагалі не оцінювали. З іншого боку в процесі виконання планів і конкретних завдань, іноді порушуються норми, виникають протиріччя, що призводить до конфліктів. Тому дуже важливим в політиці заохочень і стягнень є конкретні дії керівника, його приклад

 

Якщо організація має одну ціль, то це:

в) проста організація;

Холдинг – це:

г) правильними є відповіді а) і б).

До факторів прямої дії зовнішнього середовища належать:б) споживачі,постачальники,конкуренти,державні органи влади,законодавчі акти,партії та інші громадські організації,профспілки;

Цілі бувають:

в) короткострокові, середньострокові і довгострокові;

За видами витрат бюджети підприємств поділяються на:

б) бюджет поточних витрат, бюджет капітальних витрат;

За формою впливу методи менеджменту поділяються на:

в) кількісні та якісні методи;

Методи менеджменту пов’язані з :

а) частковими і загальними функціями менеджменту;

Прогнозування – це:

б) різновид планування, при якому використовується накопичений у минулому досвід та поточні припущення з метою визначення майбутнього;

Існує наступна типологія стилів керівництва:

а) авторитарний;

10. До адміністративних методів менеджменту не належать:

в) інструктивні дії;

11Організування – це:

б) вид управлінської діяльності, який відображає створення структури управління організацією (підприємством);

12Матрична структура управління – це:

а) структура, в якій члени проектної групи підпорядковані як керівнику проекту, так і керівнику тих функціональних відділів, де вони працюють постійно;

13.Процес контроль здійснюється у такій послідовності:

а) встановлення стандартів і критеріїв, порівняння їх із фактичними результатами, коригуючі дії;

14Органіграми характеризують:

а) структуру і взаємовідносини явища;

15.“Управлінську гратку” розробив:

б) Блейк і Моутон;

 

3Стратег планув - це процес визначення головних цілей орг, ресурсів, необхідних для їх досягн, та пол, направленої на придбання та викор цих ресурсів. Стратег планув має на меті довгост забезпеч результативн під-ва і освоєння його нових можливостей. 1-Місія- забезпеч задовол потреб споживачів в пасажирських перевез нової якості. 2Цілідовго-відкрити маршрути до Іспанії, Франції та Італ до 2015р.середньо-закупити сучасні нові автобуси до 2012ру кіл10шт- встановити контакти з фірмами по Центр Європі до 2011 коротко- відправити по 20 рейсів до Угорщ, Польщі, Словач в 2009р. – найняти 4 водіїв до кінця 20093.Оцінка та аналіз зовнішнього середовища-Дослідж впливів зовніш середов, SWOT-аналіз для визначення сильних та слабких сторін.4.Управлін дослідж сильних сторін-помірні ціни, висока якість, надійність, зручність, 2 разове харчування слабкі- конкуренція, слабка реклама, мала кількість рейсів. 5. Аналіз стратег альтернат – розв’язання проблеми –збільшення витрат на рекламу- дослідити пріоритети конкурентів для використання їх- збільшення к-сті рейсів.Вибір стратег- обмеження зростання, цілі встановлюються від досягнутого

Екзаменаційний білет №11

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 330; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.25.113 (0.02 с.)