Що з нижченаведеного не є причиною неетичної поведінки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що з нижченаведеного не є причиною неетичної поведінки.в) структура організації та її цілі;

За способом обгрунтування управлінські рішення бувають:

а) інтуїтивні, на судженнях, раціональні;

У менеджменті виділяють такі види відповідальності:

в) юридичну та соціальну;

Етика – це:

а) норми поведінки, сукупність загальноприйнятих юридичних та моральних правил, вимоги, які людина ставить перед собою, або які вимагає суспільство у певному середовищі та соціальній групі;

Повноваження – це:

б) обмежене право використовувати ресурси підприємства (матеріальні, фінансові, трудові тощо) і скеровувати зусилля підлеглих працівників на виконання встановлених завдань;

12.Координаційна структура управління – це:

в) структура, що передбачає одночасне виконання великої кіль

ості програм;

13.Поточний контроль полягає у:

в) оперативному усуненні відхилень під час здійснення виробничих та організаційних операцій.

14.Комунікаційний процес складається з таких елементів:

б) відправник, ідея, повідомлення, отримувач, оцінка ступеня розуміння ідеї, зворотний зв’язок;

15.Групи керівників – це:

а) менеджери переважно одного рівня управління, яких об’єднає виконання функціональних обов’язків;

 

3.Стратег планув - це процес визначення головних цілей орг, ресурсів, необхідних для їх досягн, та пол, направленої на придбання та викор цих ресурсів. Стратег планув має на меті довгост забезпеч результативн під-ва і освоєння його нових можливостей. 1- Місія - забезпеч задовол потреб якісних та красивих меблях. 2 Цілідовго-відкрити представництва в Червоног,Стрию,Терноп до…- розробити нові дизайни до 2015р. середньо -закупити нові станки до 2012- відкрити новий маг у Львові до 2011 коротко- прийняти на роботу дизайнера меблів, - підняти зарплату начальнику цеху2009р добудувати виробниче приміщ на площу у 500м кв.. Оцінка та аналіз зовнішнього середовища -Дослідж впливів зовніш середов, SWOT-аналіз для визначення сильних та слабкихсторін.4. Управлін дослідж сильних сторін- помірні ціни, висока якість, надійність, зручність, с лабкі- конкуренція, слабка реклама, малий розмір вироб приміщ. 5. Аналіз стратег альтернат – розв’яз проблеми –збільш витрат на рекламу- дослідити пріоритети конкурентів для використання їх- збільшення к-сті випуску прод. Вибір стратег - обмеження зростання, цілі встановлюються від досягнутого.

 

Екзаменаційний білет №13

Розкрити сутність методів прийняття управлінських рішень. Які фактори впливають на прийняття рішень у менеджменті?.

Методи прийняття управлінських рішень: Науковий метод передбачає застосування чітко регламентованих аналітичних процедур: 1.Збір інформації 2.Аналіз інформації.3.Формування гіпотези.4.Перевірка гіпотези шляхом підтвердження достовірності: а. Реалізація рішення, якщо гіпотеза правильна; б. Повернення, якщо гіпотеза виявилася неправильною.5.Реалізація рішення.

Метод Системна орієнтація ґрунтується усвідомленні того, що організація є відкритою системою, яка складається із взаємопов’я-заних елементів. МетодЗастосування моделей дає змогу приймати рішення, при обґрунтуванні яких враховуються всі фактори і альтернативи, що виникають у складних умовах виробничо-господарської діяльності. Модель – відображення у схемі, формулі, взірці характерних ознак досліджуваного об’єкта. Застосування моделей: за внутрішньою сутністю та особливостями функціонування виділяють такі моделі: фізичні (вони є описом об’єкта в збільшеному або зменшеному масштабах); аналогові (функціонують як реальні об’єкти, але зовні не схожі на них); математичні (їх особливість полягає у використанні символів у процесі опису властивостей і характеристик об’єкта).

На процес прийняття управлінських рішень впливають такі фактори:

Особисті якості менеджера (освіта, знання, вік, досвід, характер тощо);2.Поведінка менеджера (звички, психологія тощо);3. Середовище прийняття рішення;4. Інформаційні обмеження (обумовлені зростанням витрат на отримання додаткової інформації). 5.Взаємозалежність рішень.

6.Очікування можливих негативних наслідків.7.Можливість застосування сучасних технічних засобів.8.Наявність ефективних комунікацій.9.Відповідність структури управління цілям та місії організації тощо.

 

Вплив – це:

в) поведінка одного індивіда, яка вносить зміни в поведінку, відчуття, відносини іншого індивіда;

До умов прийняття управлінських рішень не належить:

г) чесність і творчий підхід.

Основні види моделей:

в) фізичні, аналогові, математичні;

Основними рівнями управління є:

а) інституційний, управлінський, технічний;

Школу людських стосунків представляли:

б) Мері Паркер Фолліт, Елтон Мейо;

6. Основними етапами розвитку менеджменту були:

а) процесний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід, етап виділення різних шкіл в управлінні;

7. Анрі Файоль виділив в управлінні такі функції:

г) планування, організація, розпорядництво, координування та контроль.

8. Представники школи поведінських наук стверджували, що:

а) в основі управління повинні лежати методи налагодження міжособистих стосунків, підвищення ефективності людських стосунків, формування колективів за психологічною сумісністю тощо;

 

9. Етична поведінка – це:

в) сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам моралі, свідомості чи порядку, що склались у суспільстві або до яких воно прямує;

10.Формальні методи прогнозування поділяються на:

а) кількісні та якісні;

11.Відповідальність – це:

а) покладений на посадову особу обов'язок виконувати поставлені завдання і забезпечувати їх позитивне вирішення;

12.На формування структури управління підприємством впливають:

а) розмір підприємства, форма підприємницької (виробничо-господарської, громадської) діяльності, вид діяльності;

13.Заключний контроль здійснюється для:

а) врахування керівництвом можливих майбутніх ситуацій, виявлення помилок у плануванні, розподілу винагород та покарань;

14.Влада – це:

а) можливість і право впливати на поведінку людей;

15.Цільові виробничі (господарські) групи – це:

б) групи, що складаються з осіб, які виконують одне завдання;

 

3Лінійна організаційна структура управління — це така структура, між елементами якої існують лише одноканальні взаємодії. За лінійної структури кожний підлеглий має лише одного керівника, який і виконує всі адміністративні та спеціальні функції у відповідному підрозділі. Функціонал орг структури управління становить поділ функцій управління між окремими підрозділами апарату управління. За функціон структури управ кожний виробничий підрозділ отримує розпорядж одночасно від кількох керівників функціонал підрозділів підприємства. Лінійно-штабна організаційна структура. Вона є різновидом лінійної оргструктури. За такої структури для розвантаження вищого керівництва створюється штаб, до складу якого включають фахівців з різних видів діяльності. Всі виконавці підпорядковуються безпосередньо лінійним керівникам.

Екзаменаційний білет №14

Розкрити сутність планування як функції менеджменту. Дати характеристику процесу стратегічного планування..

Функція планування – вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення. Суть планування проявляється: у конкретизації цілей розвитку всієї фірми та кожного підрозділу окремо на встановлений період; у визначення господарських завдань, засобів їх досягнення, терміні та послідовності їх реалізації; у виявленні матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, необхідних для вирішення поставлених завдань.

Процес стратегічного планування включає наступні етапи: формулювання місії організації ( Місія – це смисл існування організації, чітко виражена причина її існування.);

визначення цілей організації (Цілі – це бажаний, можливий і необхідний стан, який повинен бути досягнутий. Правила формулювання цілей: Цілі повинні бути: конкретними і підлягати вимірюванню; орієнтовані в часі; сконцентровані на найважливішому; глибоко продуманими;досяжними (реальними).; оцінка та аналіз зовнішнього середовища (на даному етапі оцінюється вплив факторів зовнішнього середовища на роботу організації щоб визначити які шанси є і які небезпеки можуть виникнути з боку зовнішнього середовища.); управлінське дослідження сильних та слабких сторін організації (проводиться з метою виявлення можливостей самого підприємства (самоаналіз); аналіз стратегічних альтернатив; вибір стратегії (Вибір стратегії доцільно здійснювати на основі оцінки таких факторів: рівня ризику, впливу минулих стратегій, впливу власників, залежності від фактора часу).

До основних принципів менеджменту зараховують такі:

б) оптимальне поєднання централізації і децентралізації, демократизація управління, єдиноначальство і колегіальність, поєднання прав,обов’язків і відповідальності;

За Г.Мінцбергом є такі групи управлінських ролей:

а) міжособові, інформаційні, пов’язані з прийняттям рішень;

Рівні управління з’явилися внаслідок:

а) вертикального та горизонтального поділу праці;

4. Процес прийняття рішення обмежують:

б) вартість інформації,час, невизначеність зовнішнього середовища; особисті якості та поведінка менеджера;

5. До факторів зовнішнього середовища організації не входять:

в) технологія;Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 357; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.42.32 (0.021 с.)