Чим менеджер відрізняється від підприємця? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чим менеджер відрізняється від підприємця?Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойє) правильні відповіді в) і д).

12.Лінійні повноваження:

б) передаються безпосередньо від вищої посадової особи до підлеглого і далі до інших підлеглих;

13.Потреби бувають:

б) первинні і вторинні;

14.Інформація – це:

в) сукупність повідомлень, які відображають конкретний бік явища, події, виробничо-господарської діяльності;

15.Влада примусу характеризується такими особливостями:

г) правильні відповіді а) і б).

 

3.Представ школи люд стос запропонув: здійснювати управління людьми шляхом впливу керівників на підлеглих, консультац з працівн, забезпеч широк можлив спілкув на роботі, уважно ставитись до людей для підвищ продуктив праці, підвищити ефектив трудових ресурсів шляхом піклуван про кожного.Раціональне ріш – які прийм за допомог аналіт процесу.Це процес послідов дій. 1Виненкн ситуації 1а винекн проблеми 1б діагноз проблеми: конфл між праців операц підрозділ. 1в- формув вимог до інформ- подумати звідки взяти чітку достовірну інф 2.-збір та обробка інф 2а- збір інф 2ма способами формал. Неформал 2б-оцінка інф- наскільки важлива і стосується суті проблем. 2в-формув обмежень та критеріїв для прийняття рішень 3 виявлення та оцінка альтернатив закладених у розробл методах менедж 3а-установл альтернатив- звільнення персоналу та прийом іншого- виявлення джерело конфлікту та спробувати розвяз – збільшення мотивацію до праці3б-оцінка альтернатив- 1)+ не буде конфліктів, наука іншим працівникам- затрати часу-коштів- некваліфіков нових спеціаліс2) + усунення конфлікту, не потребує затрат коштів, гарний приклад менеджменту- затрати часу 3) + підвищ про праці, - ризик що не поможе, кошти-час4-підготовка та оптиміз рішень 4а на основі оцінки альтернатив вибираю рішення№2 найбільше плюсів та менше -4б оформлення оптимат ріш 5Прийнят управл рішень 5а-обговорення проекту рішення(залучаються інженери, майстри, бухгалтери, менеджер по кадрам)5б затвердження рішень-видання наказу по підприємству 6Реалізац ріш 6а організв иконан рішень 6б контрол за викон ріш 63 звіт про викон.


Екзаменаційний білет №18

Дати загальну характеристику організаційним змінам. Які причини обумовлюють необхідність організаційних змін?

організація є динамічною системою, вона постійно і безперервно змінюється. Усі зміни є постійними, взаємопов'язаними і, як правило, здійснюються з участю працівників організації. Зміни зумовлюють необхідність нововведень, які найчастіше приводять до:

- зміни цілей організації;

- зміни організаційної структури управління (розподілу повноважень, відповідальності, поділу на відділи, служби, підрозділи тощо);


- зміни техніки, технологічних процесів, конструкцій виробів;

- зміни можливостей або поведінки працівників;

- зміни в управлінні виробничо-господарською діяльністю (графіків руху деталей, послідовності виконання операцій тощо).

 

1.З функціональних позицій менеджмент – це:

в) планування, організація, мотивація та контроль, необхідні для формування та досягнення цілей;

Основними принципами менеджменту є такі:

б) оптимальне поєднання централізації і децентралізації, демократизація управління, поєднання прав, обов’язків і відповідальності, колегіальності та єдиноначальства;

Американський економіст Генрі Мінцберг виділив:

в) десять управлінських ролей, які згрупував у три групи;

4. Школу наукового управління представляли:

г) Фредерік І.Тейлор, Френк і Лілія Гілбрейт, Генрі Гант.

5. Анрі Файоль виділив в управлінні такі функції:

 

г) планування, організація, розпорядництво, координування та контроль.

6. Процесійний підхід у менеджменті – це:

г) послідовне протікання функцій менеджменту;

7. До основних категорій менеджменту належать такі поняття:

б) організація, функції управління, рівні управління, методи управління, стилі керівництва, управлінські рішення тощо;

Яка роль менеджера є визначальною для директора малого підприємства?

г) лідер;

9. До інформаційних управлінських ролей відносяться:

д) отримувач інформації,розповсюджувач інформації. представник.

10. Методи владного впливу:

б) націлені на упорядкування функцій, обов’язків і прав працівників,регламентацію та нормування їх діяльності;

11.Формальні групи є таких видів:

б) групи керівників, цільові (виробничі групи), комітети;

12.Функціональні повноваження:

а) передаються згідно з ієрархією управління за умови дотримання структури основних виробничих фунцій;

13.Винагороди бувають:

в) цінними і нецінними.

14.інформація може надходити за такими схемами:

в) централізована і децентралізована;

15.Експертна влада не завжди добра, бо:

в) дозволяє підлеглим реагувати не на керівника, а на його посаду.

3.Менеджмент ділових організацій несе перед суспільством подвійну відповідальність: юр і соц. Соц відповід - певний рівень добровільного реагування орг на соц проблеми.Слід врахувати наявність аргументів за і проти соц відповід.Аргументи на користь соц. відповід:-сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи;-зміна потреб і очікувань широкої громадськості;-залучення додаткових ресурсів для надання допомоги у розв’язанні соц проблем;-моральні зобов’язання щодо соц відповідальності. Аргументи проти соц відповід:-порушення принципу максимізації прибутку;-додаткові витрати на соц відповід;-недостатня звітність широкій громадськості;-недостатня кваліф у розв’язанні соц проблем.

 

Екзаменаційний білет №19

Розкрити сутність основних категорій “мотиви”, “стимули”, “інтереси”, “стимулювання. Дати характеристику потреб як основної ланки мотивації трудової діяльності.

Мотив-усвідомлене спонукання до дії. Інтереси – це вибіркове відношення особистості до певного об’єкта, цілеспрямоване прагнення, потреба, які викликані сукупністю соціально-економічних умов життя людини, колективу, суспільства. Стимули – це зовнішні спонукання до дії, які мають цільову спрямованість. Стимул перетворюється на мотив лише тоді, коли він усвідомлюється людиною, сприйнятий нею. Стимулювання-це процес використання конкретних стимулів на користь людини і організації

Потреби – це відчуття фізіологічного, соціального або психологічного дискомфорту, нестачі чогось, це необхідність у чомусь, що потрібне для створення і підтримки нормальних умов життя і функціонування людини. Це те, що є спільним для різних людей, а одночасно являється індивідуально для кожного. Те, що неминуче виникає і супроводжує людину у продовж життя. Потреби класифікують:

а) за природою:первинні (фізіологічні і, як правило, природжені); вторинні (психологічні, які усвідомлюються з досвідом); за суб’єктами вияву:особисті; групові;колективні;суспільні. за кількісною визначеністю і можливостями задоволення:абсолютні; дійсні;платоспроможні; задоволені; за характером, причиною виникнення:матеріальні;трудові;статусні;

 

До основних принципів менеджменту зараховують такі:

б) оптимальне поєднання централізації і децентралізації, демократизація управління, єдиноначальство і колегіальність, поєднання прав,обов’язків і відповідальності;

За Г.Мінцбергом є такі групи управлінських ролей:

а) міжособові, інформаційні, пов’язані з прийняттям рішень;

Рівні управління з’явилися внаслідок:

а) вертикального та горизонтального поділу праці;

Методи менеджменту – це:

в) сукупність способів і прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою досягнення місії організації та її цілей.

Управлінські рішення класифікують за такими ознаками:

в) за тривалістю дії, за рівнем прийняття, за характером вирішуваних завдань, за сферою охоплення, за способом обгрунтування, за способом прийняття.

Основні види моделей:

г) фізичні, аналогові, математичні.

Що з нижченаведеного не є причиною неетичної поведінки?

в) структура організації та її цілі; Основними етапами розвитку менеджменту були:

а) процесний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід, етап виділення різних шкіл в управлінні;

З погляду системного підходу всі організації є:

а) відкритими системами;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 310; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.96.43 (0.019 с.)