V. Зробіть висновок із засновків; за допомогою загальних правил силогізму встановіть, чи випливає висновок з необхідністю. Визначте фігуру силогізму. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V. Зробіть висновок із засновків; за допомогою загальних правил силогізму встановіть, чи випливає висновок з необхідністю. Визначте фігуру силогізму.1. Певна організаційна структура управління реалізується через матричну структуру. Координаційна структура управління реалізується також через матричну.

2. Найпоширенішим підходом до структуризації, особливо серед малих підприємств, є поділ за функціями. Функціональний підхід дає змогу групування роботи подібних видів діяльності.

3. Потреби - це чинник, який впливає на мотивацію. Особисті потреби впливають на нашу мотивацію.

VI. Зробіть висновок із засновків, визначте фігуру і модус силогізму: за допомогою правил фігур встановіть, чи випливає висновок з з необхідністю.

1. Перевага фірми Місrosoft. на всіх ринках програмного забезпечення зростає, а її продукція здобуває щораз ширше визнання та схвалення. Фірма Меhism не продає програмне забезпечення. Фірма Кеstl не зростає на ринках програмного забезпечення.

2. Менеджери, які беруть участь у міжнародному бізнесі, повинні також бути обізнані з трьома головними сферами: регулюванням міжнародного бізнесу, існуванням економічних інтеграційних об'єднань та культурними особливостями різних країн. Трач - не менеджер. Трач - не обізнаний з трьома головними сферами.

3. Жодний меценат не є бідною людиною. Деякі меценати підтримують мистецтво. Отже...

VII. Визначте фігуру і модус кожного силогізму і на основі цього встановіть, чи є вони правильними.

1. Всі учасники конференції ООН — чиновники. Деякі учасники

конференції - звичайні службовці. Деякі чиновники не є службовцями.

2. Деякі митники - менеджери. Усі присутні на Львівському зборі державного митного контролю - менеджери.

3. Наука про менеджмент виникла на поч XX ст. і динамічно

розвивається. Наука про підприємництво виникла на поч XX ст. Наука про підприємництво динамічно розвивається.

VIII. Зробіть висновки із засновків там, де вони можливі. Встановіть правильність силогізмів, наведених нижче, за допомогою графічної схеми відношень між їхніми термінами. Визначте їх фігуру та модус.

1. Необхідність в управлінській діяльності виникла на перших етапах становлення людського суспільства. Необхідність в управлінській діяльності потребується багатьма фірмами. Багато фірм почали потребувати необхідність в управлінській діяльності на перших етапах людського суспільства.

2. Деякі юристи працівники КНТЕУ. Горбань працює в КНТЕУ.

3. Банкіри працюють в казначействі. Павленко - банкір.

IX. Відновіть до повного силогізму наведені нижче ентимеми й установіть їхню правильність будь-яким відомим вам способом.

1. Децентралізований контроль ґрунтується на соціальних нормах, цінностях, традиціях, корпоративній культурі. Децентралізований контроль відповідає встановленим стандартам.

2. Усі депутати України мають право на недоторканість. Деякі депутати - не українці.

3. Російська нація відрізняється великою життєздатністю та наполегливістю, гнучкістю та легкістю до зміни місць. Головні риси євреїв - це почуття власної гідності, гнучкість та сміливість, яку вони називають "хунда". Євреї і росіяни - досить наполегливі та сміливі люди.

X. Проаналізуйте наведені уривки. Наведіть міркування, що зустрічаються в них у вигляді ентимеми. Відновіть ентимеми до повних силогізмів, перевірте їх логічну правильність.

1. У визначеній сутності функцій менеджменту, їхньої класифікації і трактуванні немає однозначності. Одні автори класифікують функції менеджменту за ознакою їх першочерговості в діяльності організації. Але всі погоджуються, що лише комбінування функцій може дати конкретні результати.

2. На відміну від теорії А. Маслоу ієрархія потреб Альдерфера засвідчує рух не лише від нижчих потреб до вищих. Наявність прямого та зворотного рухів щодо задоволення потреб, створює ширші можливості для стимулювання праці в організації.

XI. Які з наведених полісилогізмів є прогресивними, а які регресивними? З'ясуйте їх правильність.

1. Вовк - митник. Сегеда - митник. Ковальчук — митник.

Вовк, Сегеда, Ковальчук - студенти КНТЕУ.

Отже, всі студенти КНТЕУ - вивчають основи менеджменту.

2. Усі маркетологи - менеджери. Усі менеджери - робітники.

Усі робітники - студенти. Усі студенти - школярі. Усі школярі - діти. Отже, школярі - маркетологи.

XII. Проаналізуйте наведені сорти. З'ясуйте їх вид. Відновіть їх повну форму.

Директор Прилуцької тютюнової фабрики Янсон О.Л. Янсон О.Л. - чиновник. Чиновник - службовець. Службовець - людина. Директор Прилуцької тютюнової фабрики - людина.

XIII. Встановіть, чи є наступні умовиводи полісилогізмами або соритами.

1. Деякі бізнесмени - гарні маркетологи. Тесленко - бізнесмен, а тому що маркетологи досліджують як просувати товари на ринок, то ясно, що і Тесленко - це теж знає.

2. Відомо, що менеджер - може працювати в будь-якій сфері, тому що це - широко розвинена професія, а маркетологи, у свою чергу, не можуть працювати де завгодно, тільки у обмеженому середовищі.

XIV. Вважаючи дане судження засновками сорита, побудуйте висновок і зробіть висновок.

1. Юристи – високооплачувані працівники. Той, хто не виходить на роботу не має достатніх коштів. Малооплачувані працівники не мають достатніх коштів.

2. Організації також покликані працювати над розвитком своїх

людських ресурсів. Організація, яка не працює над розвитком людських ресурсів, не допомагає розвиткові державі. Компанія "ОЬМ" не допомагає розвиткові державі.

Тестові завдання

1. Умовивід-це… a) логічна форма мислення, за допомогою якої щось стверджується або заперечується щодо предмета нашої думки; b) форма міркування, завдяки якій з одного або декількох суджень за визначеними правилами виводять нове судження
2. Як називається спосіб мислення від загального до часткового? a) індуктивний b) кон’юктивний c) дедуктивний d) загальний
3. До якого виду умовиводів належить дане міркування? Досліджуючи життєдіяльність нижчих і вищих організмів, вчені зробили висновок про те, що для всіх живих організмів властивий біологічний обмін речовин. a) традуктивний умовивід b) дедуктивний умовивід c) індуктивний умовивід
4. Визначить дефініцію, що відповідає наданому дефінієндуму: БЕЗПОСЕРЕДНІЙ УМОВИВІД - ЦЕ ТАКИЙ УМОВИВІД,... a) в якому від схожості в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів в інших ознаках b) в якому на основі знання частини предметів класу робиться висновок про всі предмети класу c) в якому висновок про окремий предмет класу робиться на підставі класу в цілому d) в якому висновок робиться з одного засновку шляхом його логічної зміни
5. Наведеним способам утворення безпосереднього умовиводу підберіть відповідну логічну операцію. Допишіть спосіб, якому не знайдено визначення
Обернення Операція, коли суб’єкт вихідного судження стає предикатом, а предикат – суб’єктом нового судження
Перетворення Операція, внаслідок якої вихідне судження перетворюється у судження рівнозначне за змістом, але іншої структури
  отримання у висновку такого нового судження, суб’єктом котрого є поняття, що суперечить предикату вихідного судження, а предикатом – суб’єкт вихідного судження

 

6. Визначте до якого виду умовиводів він відноситься: «Усі злочини є правопорушенням, шахрайство - злочин, отже шахрайство є правопорушення.» a) індуктивний умовивід b) дедуктивний умовивід c) традуктивний умовивід
7. Визначить дефініцію, що відповідає наданому дефієндуму: ДЕДУКЦІЄЮ НАЗИВАЄТЬСЯ УМОВИВІД,... a) в якому від схожості в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів в інших ознаках b) в якому на основі знання частини предметів класу робиться висновок про всі предмети класу c) в якому висновок про окремий предмет класу робиться на підставі класу в цілому d) в якому висновок робиться з одного засновку шляхом його логічної зміни
8. Поняття, які входять до склад силогізму, називаються…______________________ силогізму. a) літерою b) поняттям c) знаком d) терміном
9. Які терміни входять до структури силогізму? a) середній, суб’єкт, предикат b) середній, крайній, більший c) суб’єкт, об'єкт, предикат
10. Скільки має бути термінів у кожному силогізмі?
три один два багато

 

11. Якою літерою позначається більший, менший і середній терміни силогізму?
A P S M С Н

 

12.

Заповніть таблицю. Які терміни силогізму містять предикат та суб’єкт висновку?

  меньший більший середній висновочний
суб’єкт висновку        
предикат висновку        

 

13. ФІГУРАМИ СИЛОГІЗМУ називаються форми силогізму, що відрізняються одна від одної... a) кількістю засновків b) наявністю у силогізмі заперечного засновку c) розташуванням середнього терміна в засновках
14. Оберіть відповідний дефієндум наданої у прикладі дефініції " Різновиди фігур, які відрізняються одна від одної кількістю і якістю суджень, котрі складають їх засновки й висновки називаються..." a) формами силогізму b) фігурами силогізму c) модусами силогізму
15. Визначить до якої фігури силогізму належать правила, наведені у прикладі.
=більший засновок має бути судженням загальним =один із засновків - судження заперечне І фігура
=менший засновок має бути ствердним =висновок завжди частковий ІІ фігура
=якщо більший засновок ствердний, то менший має бути загальним =якщо один із засновків заперечний, то більший засновок буде загальним ІІІ фігура
  VI фігура

Допишіть правила для фігур, яким не знайдено відповідних правил

16. Визначте, з яких суджень побудований даний силогізм? "Наклеп є поширення свідомо неправдивих вимислів, що ганьблять іншу особу. Дії Петренка не кваліфіковані як наклеп. Отже, Петренко не поширював явно неправдивих вимислів, що ганьблять Миколаєнка. a) суджень-визначень b) суджень можливості c) виділяючих суджень d) проблематичних суджень
17. Визначте модус силогізму: "Спроба вбивства можлива тільки з прямим умислом. В діях обвинувачуваного прямого умислу не встановлено. Отже, дія обвинувачуваного не може бути кваліфікована як замах на вбивство":   ЕАЕ АЕЕ ЕІО АОО
18. До якої фігури відносяться зазначенні модуси ААІ, ЕАО, ІАІ, ОАО, АІІ, ЕІО відносяться до…фігури I II III IV
19. Визначте вид силогізму: Крадіжку з заводу могли вчинити або Петренко, або Басов,або Кулік. Встановлено, що крадіжку скоїв Петренко. Отже, крадіжку не могли вчинити ні Бассов, ні Кулік a) умовно-категоричний b) розподільно-категоричний c) умовно-розподільний d) скорочений
20. Оберіть правильне визначення УМОВНО-РОЗПОДІЛЬНОГО силогізму: a) це такий силогізм, в якому перший або другий засновок є умовним судженням b) це такий силогізм, в якому більший засновок є умовним судженням, а менший - категоричним c) це силогізм, у котрому більший засновок є судженням умовним, а менший – розподільним.
21. Оберіть правильне визначення УМОВНО-КАТЕГОРИЧНОГО силогізму: a) це такий силогізм, в якому перший або другий засновок є умовним судженням b) це такий силогізм, в якому більший засновок є умовним судженням, а менший – категоричним c) це силогізм, у котрому більший засновок є судженням умовним, а менший – розподільним.
22. Встановіть вид умовиводу і, користуючись наведеною схемою, зробіть висновок Якщо N. діяв з власної волі, то він – людина нечесна. Якщо він діяв не з власної волі, то він маріонетка в руках іншого. Але N. діяв або з власної волі, або не з власної волі Отже: a) N. - або нечесна людина, або маріонетка в руках іншого (дилема) b) N. діяв з власної волі, то він не маріонетка в руках іншого (полісилогізм) c) Якщо N. маріонетка в руках іншого, то він – людина нечесна (соріт)
23. Чи правильно побудований даний силогізм? Якщо ні, то які загальні правила і правила фігур у них порушені: Деякі свідки у справі є родичами обвинувачуваного. Усі співробітники відділу збуту — свідки у справі. Отже, деякі співробітники відділу збуту родичі обвинувачуваного; a)правильно, не порушено жодного правила b) неправильно, порушено правило категоричного силогізму c) неправильно, порушено правило ІІ фігури d) немає жодної правильної відповіді
24. Категоричний силогізм має засновком виділяючи судження. Спираючись на основні правила силогізму, з’ясуйте, чи може бути правильним: a) силогізм з двома частковими засновками; b) силогізм, у якому один засновок – частковий, а висновок – загальний; c) силогізм другої фігури з двома ствердними засновкам; d) силогізм першої фігури, де менший засновок – заперечний
25. Визначте вид умовиводу. Посієш вчинок – звичку пожнеш. Посієш звичку – характер пожнеш. Посієш характер – долю пожнеш. Отже, посієш вчинок – долю пожнеш. a) ентимема b) епіхейрема c) соріт

Логічні вправи. Гіпотеза

Завдання 1.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 444; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.116.201 (0.019 с.)