Тема 2. Поняття як форма мислення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Поняття як форма мисленняТема 2. Поняття як форма мислення

Логічні вправи

(a) І.Види понять

1. Чи виражають наступні слова і словосполучення ті ж самі поняття:

організація, компанія, фірма, підприємство, консорціум, холдинг.

2. Назвіть поняття, що мають найбільший обсяг у кожній з наведених нижче груп:

o президент, віце-президент, менеджер, начальник цеху

o капітал, дохід, фінанси

o система управління, організаційна структура управління, керуюча система.

3. У кожній з наведених нижче груп понять оберіть те поняття, що має найбільший зміст:

o Менеджер зовнішньоекономічної діяльності, менеджер, менеджер зовнішньоекономічної діяльності будівельної діяльності.

o Інтеграційне об’єднання, інтеграційне об’єднання «Європейський Союз», міжнародна економічна інтеграція.

o агропромисловий комплекс, овочівництво, сільське господарство.

Серед перерахованих понять вкажіть одиничні, загальні і нульові поняття.

Менеджер, голова компанії «Промінь», бухгалтер ЗАТ ”Укртелеком”, економіст, інвестиція, СОТ, ”брудні гроші”, „чорний нал”.

Вкажіть одиничні і загальні поняття; визначте, які загальні поняття є реєструючи ми, а які - нереєструючими; виділіть збірні поняття.

Незаконне підприємство; маркетолог; агент, команда, кошторис, керуючий склад; колектив відділу. адміністратор.

6. Дайте повну логічну характеристику поняття:

юрист, офіс, структура, службовець, безробіття, ринкова інновація,

7. Чи можна використовувати як тотожні такі поняття:

a. "Метеорит", "космічне тіло, що падає на Землю".

b. "Адвокат", "захисник".

c. "Обвинувачуваний", "злочинець".

(b) ІІ. Відношення між поняттями

1. Наведіть приклади понять, що знаходяться із зазначеними нижче поняттями у відношеннях тотожності, підпорядкування, перетину:

компанія, менеджмент, компаньйон

2. Визначте відношення між поняттями в кожній з їхніх сукупностей і зобразіть їх за допомогою колових схем:

o Менеджер, людина яка управляє організаціями, людина яка управляє сферою політичних та соціальних відносин, людина яка має вищу освіту

o Менеджмент, основи менеджменту, історія менеджмент

3. Підберіть поняття які знаходяться у відношенні перетину до наведених нижче:

координація, обов’язок, відповідальність,

4. Визначите, чи відповідають приведені нижче поняття і кругові схеми один одному.

 

 

ІІІ. Обмеження, узагальнення понять

Перевірте правильність узагальнення понять.

a) Чек - грошовий чек - грошовий документ.

b) Приватна власність підприємства - приватна власність - власність.

c) Виробництво - приватне виробництво - товарне виробництво.

Перевірте правильність обмеження понять.

a) Бухгалтерія - бухгалтерський облік - бухгалтер.

b) Працівник - керівник - директор-виконавчий директор.

c) Економіка - мікроекономіка - галузева економіка.

Узагальніть поняття.

Процент, нерухомість, пеня,

Обмежте поняття

Посередник, ринок, кредит, неустойка, амністія.

Узагальніть або обмежте наступні поняття.

Номінал, валюта, комівояжер, консорціум, економічне середовище.

(c) IV. Визначення понять

Встановіть правильність наступних визначень, а у неправильних визначеннях вкажіть, яке правило порушене.

a) Менеджер - керівник.

b) Фінансовий директор - особа що відповідає за капітал компанії.,

c) Власник - голова фірми.

2. У наведених нижче визначеннях укажіть помилки, якщо вони є.

a) Безробітним вважається особа, що не має місця роботи, а також той, хто працює неофіційно.

b) Керівник відділу - особа, яка не повинна бути суворою та грубою до працівників.

c) Маркетолог - особа, щ займається розповсюдженням товару.

Вкажіть, які поняття виражають відношення роду і виду, а які - цілого і частини.

a) Персонал компанії, головний менеджер.

b) Банки, ринкова інфраструктура.

c) Кредит, іпотека.

Встановіть правильність наступних визначень, а у неправильних визначеннях вкажіть, яке правило порушено.

a. Аукціоніст - посередник.

b. Банк - фінансова установа.

c. Інвестиції - грошовий вклад.

5. Визначне вид даного визначення:

a) Світове господарство – це господарство усіх країн світу, пов’язані економічними відносинами.

b) Пеня – законодавчо-фінансова міра впливу за порушення термінів сплати платежів і внесків.

c) Споживач – особа чи організація, яка споживає певний товар.

У наведених нижче визначеннях укажіть помилки, якщо вони є.

a) Контракт - угода між працівником і роботодавцем.

b) Маркетолог - рекламний агент.

c) Агент - посередник.

7. Зробіть аналіз визначення через рід і видову відмінність, вкажіть визначуване поняття (дефінієндум, і визначальне (дефінієнс), а в останньому - рід і видову відмінність.

a) Вакансія - не заміщена посада.

b) Юридичний вкладник - фінансовий посередник, який має цінні папери.

Вкажіть вид наступних визначень.

a) Асортимент - склад однорідної продукції за розміром, профілем та ін.

b) Стагнація - застій в економіці, виробництві, торгівлі.

c) Бізнесмен - особа, яка займається бізнесом.

(d) V. Поділ понять

Укажіть вид поділу понять, ділене поняття, члени розподілу, підставу поділу.

a) Існують три основних види земельної ренти: диференційна, абсолютна, монопольна.

b) У структурі АПК виділяють такі сфери: ресурсна, переробна, аграрно-сировинна, виробнича і соціальна інфраструктура.

c) Розрізняють ліквідні кошти банків, фірми, держави.

Тестові завдання

1) Зміст поняття це... а)сукупність ознак предметів; б) клас предметів; в) однорідність предметів
2) Оберіть правильний варіант операції обмеження поняття: а) держава - Африка - Конго б) юрист - слідчий - дільничний інспектор в) міністр закордонних справ - міністр закордонних справ України г) держава - демократична держава - демократична держава Україна
3) До якого виду за обсягом та змістом відноситься поняття "Україна": а) одиничне б) загальне в) універсальне г) абстрактне д) конкретне
4) Визначте вид поняття "населення країни" за обсягом. а) одиничне б) загальне в) збірне г) універсальне
5) Визначте вид поняття "ріка" за змістом. а) конкретне б) точне в) абстрактне г) ціле
6) Сутністю закону зворотного відношення між обсягом і змістом поняття є: a) Зі збільшенням змісту поняття зменшується його обсяг, а зі збільшенням обсягу – зменшується його зміст b) Зі збільшенням змісту поняття збільшується його обсяг, а зі збільшенням обсягу – збільшується його зміст c) Зі зменшенням змісту поняття зменшується його обсяг, а зі зменшенням обсягу – зменшується його зміст
7) В чому полягає логічна операція узагальнення поняття? a. Перехід від одних понять до інших b. Перехід від поняття з більшим обсягом до поняття з меншим c. Перехід від поняття з меншим обсягом до поняття з більшим d. Перехід від одиничних понять до загальних
8) В чому полягає логічна операція обмеження поняття? a. Перехід від одних понять до інших b. Перехід від поняття з меншим обсягом до поняття з більшим обсягом c. Перехід від поняття з більшим обсягом до поняття з меншим обсягом d. Перехід від загальних понять до одиничних понять  
9) В чому полягає логічна операція поділу поняття? a. Мислення розчленування цілого на частини b. Розподіл на види предметів що входять до обсягу даного поняття c. Розкриття змісту поняття d. Повна логічна характеристика ділимого поняття.  

 

Тема 3. Судження.

Логічні вправи

(e) 3.1. Судження і речення

Прості судження

Складні судження

Тестові завдання

 

1. Які речення ніколи не містять у своєму складі судження? а)прості б)складні в)одноособові г)запитальні
2. У судженні поняття, яке відображає предмет думки, називається –… а)суб’єкт б)предикат в)об’єкт г)зв’язка
3. У судженні поняття, яке відображає властивості та ознаки предмета думки, називається –… а)суб’єкт б)предикат в)об’єкт г)зв’язка
4. Слова "всі", "деякі", "кожен", "жоден","не всі" у судженні, називається –… а)кванторами б)суб’єктами в) об’єктами г)предикатами
5. Формулою якого виду судження є формула "А є В"? а)екзистенціального б)атрибутивного в)релятивного г)регулятивного
6. Визначте вид судження "Не існує вічного двигуна" а)екзистенціальне б)атрибутивне в)релятивне г)регулятивне
7. Визначте вид судження "Діти менші за своїх батьків" а)екзистенціальне б)атрибутивне в)релятивне г)регулятивне
8. Визначте вид судження за кількістю: "Деякі договори не мають юридичної сили" а)загальне б)часткове в)одиничне г)багаторазове
9. Визначте вид судження "Київ –столиця України" за кількістю. а)загальне б)часткове в)одиничне г)багаторазове
10. Наведеним видам простих категоричних суджень знайдіть відповідну літеру. Впишіть види простих категоричних суджень, яким не знайдено відповідної літери
загально-ствердне судження О
загально-заперечне судження А
  І
  Е

 

11. Наведеним видам простих категоричних суджень знайдіть відповідну структуру. Впишіть види простих категоричних суджень, яким не знайдено відповідної форми
Структурою загально-заперечного судження є Жодне S не є P
Структурою частково-ствердного судження є всі S є P
  Деякі S є P
  Деякі S не є P

 

12. Як називається термін у тому випадку, якщо він мислиться у судженні в повному обсязі а)розподільним б)не розподільним в)подільним г)неподільним
13. Як називається судження, які мають різні суб’єкти і предикати? а)сумісні б)непорівняльні в)несумісні г)порівняльні
14. За допомогою якого логічного сполучника утворюється дані судження  
еквівалентне судження а) "або…або"
кон’юнктивне судження б) "і", «та»
  в) "якщо…то"
  г) "якщо і тільки якщо"

Впишіть види складних суджень, яким не знайдено відповідного сполучника

15. Чи можуть бути одноразово істинними судження "ДЕЯКІ МЕТАЛИ НЕ ТОНУТЬ У ВОДІ" та "ДЕЯКІ МЕТАЛИ ТОНУТЬ У ВОДІ"? а) не може б) може
16. Оберіть структурні елементи судження Судження складається: а) із суб’єкта, умовиводу і зв’язки б) із предиката і категоричного судження в) із суб’єкта, предиката і зв’язки
17. Оберіть формулу імплікації а) А → В б) А ≡ В в) А V В г) А ∩ В
18. Оберіть формулу строгої диз’юнкції а) А → В б) А ≡ В в) А V В г) А ∩ В
19. Визначте формулу складного судження: „Платон мені друг, але істина дорожче” а) А → В б) А ≡ В в) А V В г) А ∩ В
20. У наведених суджень оберіть лише загально-ствердні та загально-заперечні: а) всі законні акти мають юридичну силу б) деякі юристи-адвокати в) крадіжка не є адміністративним правопорушенням г) жоден вирок суду не повинен бути необґрунтованим
21. Які з наведених суджень є частково-заперечними: а) всі злочини діяння суспільно небезпечні б) деякі соціальні норми не є правовими в) жоден свідок по даній справі не знає потерпілого г) громадянин К. заходів подавати на розвід, сподіваючись на примирення з дружиною
22. Із матерії істинного судження "Будь-який злочин суспільно небезпечний" (А) побудовані судження типу Е, І, О. За правилами логічного квадрату оберіть, які з них находяться у відношеннях контрадикторності. а) Е Жоден злочин не є суспільно небезпечний б) О Окремі злочини не є суспільно небезпечними в) І Деякі злочини суспільно небезпечні
23. З'ясуйте, які судження знаходяться у наведених відношеннях  
А - Е відношення ПРОТИВНОСТІ (КОНТРАРНОСТІ)
І - О відношення ПІДПОРЯДКУВАННЯ
Е - О відношення ПІДПРОТИВНОСТІ
І - Е  
А - О  

 

24. Встановіть відповідність типу відношень між судженнями та властивостями, що їм притаманні
Відношення (А - Е) а) противні судження не можуть бути обидва одночасно істинними, але обидва можуть бути одночасно хибними
Відношення (О - Е) б) з двох заперечних суджень одне обов'язково істинне, а друге хибне. Обидва заперечні судження не можуть бути істинними і не можуть бути хибними одночасно.
Відношення (А - О) в) із істинності підпорядковуючого судження випливає істинність підпорядкованого йому судження, але з істинності підпорядкованого судження не випливає з необхідністю істинність підпорядковуючого судження. В той же час, із хибності підпорядковуючого судження не випливає з необхідністю хибність підпорядкованого, але з хибності підпорядкованого судження необхідно випливає хибність відповідного підпорядковуючого судження.
Відношення (І - О) г) підпротивні судження не можуть бути одночасно хибними, але обидва можуть бути одночасно істинними

 

25. Визначить вид наданого у прикладі судження. "Крадіжка, скоєна повторно, або за попереднім домовленням групи осіб, або із застосуванням технічних засобів, карається..." а) умовне судження б) єднальне судження в) єднально-розподільне судження г) складне

 

 

Логічні вправи

Тестові завдання

1. Логічні закони – це -а) Внутрішній суттєвий зв’язок між судженнями під час міркування б) операціональні директиви мислення в) Внутрішній суттєвий, необхідний зв’язок між логічними формами у процесі побудови міркувань
2. Визначте головні логічні закони Закон тотожності, Закон суперечності, Закон збереження змісту, Закон виведення понять Закон достатньої підстави, Закон виключеного третього, Закон еквівалентності
3. Який закон відображається схемою «А є А»: а) закон подвійного заперечення б) закон достатньої підстави в) закон тотожності
4. Визначить, у яких парах висловлювань будуть порушені вимоги закону тотожності при ототожненні змісту висловлювань: а) вчора було холодно і йшов дощ. Холодна і дощова погода була вчора б) водій несе відповідальність за аварії. Причина аварії в діях водія в) невірно, що підприємство реалізувало більшість своїх виробів через фірмовий магазин. Підприємство не реалізувало більшість своїх виробів через фірмовий магазин
5. Оберіть, у яких відповідях на запитання дотримуються закону тотожності: а) Ви громадянин якої держави? я українець б) Ви підготовлені до іспиту? я готувався в) Яку найвищу вершину Ви знаєте? Монблан
6. Визначте, чи дотримуються вимоги закону достатньої підстави в наступних міркуваннях: "Вода гасить вогонь, тому що вона рідка й холодна". а) Так б) Ні в) Правильної відповіді немає
7. Визначте, чи дотримуються вимоги закону достатньої підстави у такому прикладі: "Студент почервонів, отже, він винний". а) Так б) Ні в) Правильної відповіді немає
8. Назвіть, вимоги якого формально логічного закону порушені у наведеному уривку: "Учитель: "Сподіваюся, Том, я не побачу, що ти списуєш з чужого зошита?" Том: "Я також на це сподіваюся". а) закон достатньої підстави б) закон виключення третього в) закон суперечності г) закон тотожності
9. Назвіть, вимоги якого формально логічного закону порушені у висловлюванні "Прошу Вашого дозволу розлучити мене з громадянином К. без моєї присутності, але я згоди на розлучення не даю". а) закон достатньої підстави б) закон виключення третього в) закон суперечності г) закон тотожності
10. Встановіть відповідність властивостей мислення назвам законів, що їх виражають
Обґрунтованість закон достатньої підстави
Послідовність закон виключеного третього
Визначеність закон тотожності
Несуперечність закон суперечності

 

 

Тема 5. Умовивід та практика подолання помилкових висновків

Логічні вправи

Індуктивний умовивід

Робіть висновок (якщо він відсутній), визначте ступінь імовірності висновку, знайдіть умовивід, що містить логічні помилки «поспішне узагальнення» і «після цього, через це». Виділіть умовивід за аналогією.

· Мої колеги, найвеселіші в той день коли видають зарплату. Імовірно, день видачі зарплати, для моїх колег, найщасливіший.

· Відомо, що менеджери, маркетологи, економісти - керівні посади які мають займати особи з вищою освітою. Отже, всі хто мають вищу освіту можуть займати керівні посади.

· Лебідь учора спізнився на роботу, сьогодні він теж спізнився. Як видно, Лебідь завжди і скрізь спізнюється.

Тестові завдання

1. Визначить дефініцію, що відповідає наданому дефінієндуму: АНАЛОГІЄЮ НАЗИВАЄТЬСЯ УМОВИВІД,... a) в якому від схожості в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів в інших ознаках b) в якому на основі знання частини предметів класу робиться висновок про всі предмети класу c) в якому висновок про окремий предмет класу робиться на підставі класу в цілому d) в якому висновок робиться з одного засновку шляхом його логічної зміни
2. Дослідження декількох однакових предмета за ознаками, що переносяться на властивості даних предметів називається аналогія… a) властивостей b) зв’язку c) відношення d) співвідношення
3. Аналогія що характеризує є відношення між двома предметами називається аналогія… a) властивостей b) взаємозв’язку c) співвідношення d) відношення
4. Аналогія – це... a) подібність предметів b) форма судження c) форма умовиводу d) умовивід на основі подібності
5. Умовивід про приналежність предмету певної ознаки на основі подібності у визначених ознаках з іншим предметом, називається… a) гіпотеза b) парадокс c) софізм d) аналогія
6. Визначте вид індуктивного умовиводу у наведеному прикладі. Березовський високо цінував народні мелодії. Бортнянський високо цінував народні мелодії. Вендель високо цінував народні мелодії. Лисенко високо цінував народні мелодії. Ревуцький високо цінував народні мелодії. Стеценко високо цінував народні мелодії. Отже, українські композитори високо цінували народні мелодії. a) повна індукція b) неповна індукція c) наукова індукція d) популярна індукція
7. Оберіть правильний висновок з наведених засновків: Козацько-селянські повстання під проводом К.Косинського (1591-1593 р.р.), С.Налівайка (1595-1596 р.р.), П.Бута (1637 р.) мали на меті звільнення України від польсько-шляхетського поневолення. Названі козацько-селянські повстання характеризують народні рухи України кінця XVI – першої половини XVII століть. Отже... a) народні рухи України кінця XVI – першої половини XVII століть мали на меті звільнення України від польсько-шляхетського поневолення. b) Козацько-селянські повстання – це народні рухи України c) висновок з необхідністю не випливає
8. Встановіть відповідність наведених визначень методів наукової індукції та назви даних методів. Впишіть визначення методів, що не наведені.
"Якщо випадок, у котрому досліджуване явище настає і випадок, у якому воно не настає, в усьому схожі й різні тільки в одній обставині, то ця обставина, наявна в першому і відсутня у другому, і є причиною явища, що вивчається". Метод єдиної схожості  
"Якщо два чи більше випадків досліджуваного явища мають спільну лише одну обставину, а всі інші обставини різні, то ця єдина схожа обставина і є причиною явища, що вивчається". Метод єдиної різниці
  Метод супутніх змін
  Метод залишків
  Сполучний метод схожості і різниці

 

9. З'ясуйте вид індуктивного умовиводу. На експертизу надійшло 17 квитанцій. Дослідивши кожну квитанцію, експерт зробив висновок, що підпис одержувача на всіх квитанціях підроблено a) повна індукція b) наукова індукція c) неповна індукція d) популярна індукція
10. Визначить дефініцію, що відповідає наданому дефінієндуму: ІНДУКЦІЄЮ НАЗИВАЄТЬСЯ УМОВИВІД,... a) в якому від схожості в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів в інших ознаках b) в якому на основі знання частини предметів класу робиться висновок про всі предмети класу c) в якому висновок про окремий предмет класу робиться на підставі класу в цілому d) в якому висновок робиться з одного засновку шляхом його логічної зміни

 

Тема 6. Умовивід та практика подолання помилкових висновків

Дедуктивні умовиводи

Логічні вправи

І. Встановіть правильність наступних силогізмів. Проілюструйте необхідність слідування висновку із засновків (або відсутність такої необхідності). Зобразіть у кругових схемах відношення між термінами - силогізмами.

1. Усі менеджери - економісти. Деякі працівники - менеджери. Деякі працівники - економісти.

2. Усі керівники - управляючі. Жоден управляючий - не людина. Жоден управляючий - не керівник.

3. Усі менеджери вищого рівня - майбутні керівники. Всі менеджери вищого рівня - вивчають менеджмент. Усі майбутні керівники - вивчають менеджмент.

VIII. Зробіть висновки із засновків там, де вони можливі. Встановіть правильність силогізмів, наведених нижче, за допомогою графічної схеми відношень між їхніми термінами. Визначте їх фігуру та модус.

1. Необхідність в управлінській діяльності виникла на перших етапах становлення людського суспільства. Необхідність в управлінській діяльності потребується багатьма фірмами. Багато фірм почали потребувати необхідність в управлінській діяльності на перших етапах людського суспільства.

2. Деякі юристи працівники КНТЕУ. Горбань працює в КНТЕУ.

3. Банкіри працюють в казначействі. Павленко - банкір.

Тестові завдання

1. Умовивід-це… a) логічна форма мислення, за допомогою якої щось стверджується або заперечується щодо предмета нашої думки; b) форма міркування, завдяки якій з одного або декількох суджень за визначеними правилами виводять нове судження
2. Як називається спосіб мислення від загального до часткового? a) індуктивний b) кон’юктивний c) дедуктивний d) загальний
3. До якого виду умовиводів належить дане міркування? Досліджуючи життєдіяльність нижчих і вищих організмів, вчені зробили висновок про те, що для всіх живих організмів властивий біологічний обмін речовин. a) традуктивний умовивід b) дедуктивний умовивід c) індуктивний умовивід
4. Визначить дефініцію, що відповідає наданому дефінієндуму: БЕЗПОСЕРЕДНІЙ УМОВИВІД - ЦЕ ТАКИЙ УМОВИВІД,... a) в якому від схожості в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів в інших ознаках b) в якому на основі знання частини предметів класу робиться висновок про всі предмети класу c) в якому висновок про окремий предмет класу робиться на підставі класу в цілому d) в якому висновок робиться з одного засновку шляхом його логічної зміни
5. Наведеним способам утворення безпосереднього умовиводу підберіть відповідну логічну операцію. Допишіть спосіб, якому не знайдено визначення
Обернення Операція, коли суб’єкт вихідного судження стає предикатом, а предикат – суб’єктом нового судження
Перетворення Операція, внаслідок якої вихідне судження перетворюється у судження рівнозначне за змістом, але іншої структури
  отримання у висновку такого нового судження, суб’єктом котрого є поняття, що суперечить предикату вихідного судження, а предикатом – суб’єкт вихідного судження

 

6. Визначте до якого виду умовиводів він відноситься: «Усі злочини є правопорушенням, шахрайство - злочин, отже шахрайство є правопорушення.» a) індуктивний умовивід b) дедуктивний умовивід c) традуктивний умовивід
7. Визначить дефініцію, що відповідає наданому дефієндуму: ДЕДУКЦІЄЮ НАЗИВАЄТЬСЯ УМОВИВІД,... a) в якому від схожості в одних ознаках робиться висновок про схожість цих предметів в інших ознаках b) в якому на основі знання частини предметів класу робиться висновок про всі предмети класу c) в якому висновок про окремий предмет класу робиться на підставі класу в цілому d) в якому висновок робиться з одного засновку шляхом його логічної зміни
8. Поняття, які входять до склад силогізму, називаються…______________________ силогізму. a) літерою b) поняттям c) знаком d) терміном
9. Які терміни входять до структури силогізму? a) середній, суб’єкт, предикат b) середній, крайній, більший c) суб’єкт, об'єкт, предикат
10. Скільки має бути термінів у кожному силогізмі?
три один два багато

 

11. Якою літерою позначається більший, менший і середній терміни силогізму?
A P S M С Н

 

12.

Заповніть таблицю. Які терміни силогізму містять предикат та суб’єкт висновку?

  меньший більший середній висновочний
суб’єкт висновку        
предикат висновку        

 

13. ФІГУРАМИ СИЛОГІЗМУ називаються форми силогізму, що відрізняються одна від одної... a) кількістю засновків b) наявністю у силогізмі заперечного засновку c) розташуванням середнього терміна в засновках
14. Оберіть відповідний дефієндум наданої у прикладі дефініції " Різновиди фігур, які відрізняються одна від одної кількістю і якістю суджень, котрі складають їх засновки й висновки називаються..." a) формами силогізму b) фігурами силогізму c) модусами силогізму
15. Визначить до якої фігури силогізму належать правила, наведені у прикладі.
=більший засновок має бути судженням загальним =один із засновків - судження заперечне І фігура
=менший засновок має бути ствердним =висновок завжди частковий ІІ фігура
=якщо більший засновок ствердний, то менший має бути загальним =якщо один із засновків заперечний, то більший засновок буде загальним ІІІ фігура
  VI фігура

Допишіть правила для фігур, яким не знайдено відповідних правил

16. Визначте, з яких суджень побудований даний силогізм? "Наклеп є поширення свідомо неправдивих вимислів, що ганьблять іншу особу. Дії Петренка не кваліфіковані як наклеп. Отже, Петренко не поширював явно неправдивих вимислів, що ганьблять Миколаєнка. a) суджень-визначень b) суджень можливості c) виділяючих суджень d) проблематичних суджень
17. Визначте модус силогізму: "Спроба вбивства можлива тільки з прямим умислом. В діях обвинувачуваного прямого умислу не встановлено. Отже, дія обвинувачуваного не може бути кваліфікована як замах на вбивство":   ЕАЕ АЕЕ ЕІО АОО
18. До якої фігури відносяться зазначенні модуси ААІ, ЕАО, ІАІ, ОАО, АІІ, ЕІО відносяться до…фігури I II III IV
19. Визначте вид силогізму: Крадіжку з заводу могли вчинити або Петренко, або Басов,або Кулік. Встановлено, що крадіжку скоїв Петренко. Отже, крадіжку не могли вчинити ні Бассов, ні Кулік a) умовно-категоричний b) розподільно-категоричний c) умовно-розподільний d) скорочений
20. Оберіть правильне визначення УМОВНО-РОЗПОДІЛЬНОГО силогізму: a) це такий силогізм, в якому перший або другий засновок є умовним судженням b) це такий силогізм, в якому більший засновок є умовним судженням, а менший - категоричним c) це силогізм, у котрому більший засновок є судженням умовним, а менший – розподільним.
21. Оберіть правильне визначення УМОВНО-КАТЕГОРИЧНОГО силогізму: a) це такий силогізм, в якому перший або другий засновок є умовним судженням b) це такий силогізм, в якому більший засновок є умовним судженням, а менший – категоричним c) це силогізм, у котрому більший засновок є судженням умовним, а менший – розподільним.
22. Встановіть вид умовиводу і, користуючись наведеною схемою, зробіть висновок Якщо N. діяв з власної волі, то він – людина нечесна. Якщо він діяв не з власної волі, то він маріонетка в руках іншого. Але N. діяв або з власної волі, або не з власної волі Отже: a) N. - або нечесна людина, або маріонетка в руках іншого (дилема) b) N. діяв з власної волі, то він не маріонетка в руках іншого (полісилогізм) c) Якщо N. маріонетка в руках іншого, то він – людина нечесна (соріт)
23. Чи правильно побудований даний силогізм? Якщо ні, то які загальні правила і правила фігур у них порушені: Деякі свідки у справі є родичами обвинувачуваного. Усі співробітники відділу збуту — свідки у справі. Отже, деякі співробітники відділу збуту родичі обвинувачуваного; a)правильно, не порушено жодного правила b) неправильно, порушено правило категоричного силогізму c) неправильно, порушено правило ІІ фігури d) немає жодної правильної відповіді
24. Категоричний силогізм має засновком виділяючи судження. Спираючись на основні правила силогізму, з’ясуйте, чи може бути правильним: a) силогізм з двома частковими засновками; b) силогізм, у якому один засновок – частковий, а висновок – загальний; c) силогізм другої фігури з двома ствердними засновкам; d) силогізм першої фігури, де менший засновок – заперечний
25. Визначте вид умовиводу. Посієш вчинок – звичку пожнеш. Посієш звичку – характер пожнеш. Посієш характер – долю пожнеш. Отже, посієш вчинок – долю пожнеш. a) ентимема b) епіхейрема c) соріт

Логічні вправи. Гіпотеза

Завдання 1.

Завдання 2.

Завдання 3.

Завдання 4.

Тестові завдання

 

Гіпотеза – це: а) форма мислення, що становить собою припущення про існування певного закономірного зв’язку між явищами, причина виникнення яких невідомі. б) припущення про певні закономірності, які стосуються тільки деяких елементів множини явищ відповідної предметної сфери. в) форма умовиводу, що являє собою судження про наявність різних зв’язків між явищами,причини виникнення яких невідомі.
Доведення це – … a) форма мислення, в який стверджується існування певного закономірного зв’язку між явищами, причини виникнення яких невідомі b) це процес мислення, що полягає в обґрунтуванні істинності якогось положення за допомогою інших положень, істинність яких встановлена раніше c) форма мислення, в якій засобами ствердження чи заперечення розкриваються зв’язки предметів з їх ознаками або відношення між предметами d) це положення, що підлягає в обґрунтуванні ряду інших положень через явища або події, що мають місце в дійсності e) логічний прийом переконання опонента в істинності висунутої тези f) логічна операція, що пов’язана з підбором вагомих аргументів на користь висунутої тези та преконанням опонента
У структурі доведення розрізняють: a) теза, демонстрація, аргументи; b) прості і складні судження; c) судження, умовивід, теза; d) суб’єкт, предикат, зв’язка
Розрізняють такі види доведень:
a) пряме, b) непряме, c) аналогічне, d) розділове.   e) непряме, f) одиничне, g) тимчасове, h) часткове  

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 496; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.94.18 (0.061 с.)