Перевірте правильність поділу понять, у неправильному поділі вкажіть які правила порушено. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Перевірте правильність поділу понять, у неправильному поділі вкажіть які правила порушено.a) Існують такі теорії грошей, як металева, номіналістична, кількісна.

b) Розрізняють функціональне та структурне безробіття.

c) Можливі такі форми державного підприємств:бюджетні, державні кооперативні, змішані акціонерні товариства.

Тестові завдання

1) Зміст поняття це... а)сукупність ознак предметів; б) клас предметів; в) однорідність предметів
2) Оберіть правильний варіант операції обмеження поняття: а) держава - Африка - Конго б) юрист - слідчий - дільничний інспектор в) міністр закордонних справ - міністр закордонних справ України г) держава - демократична держава - демократична держава Україна
3) До якого виду за обсягом та змістом відноситься поняття "Україна": а) одиничне б) загальне в) універсальне г) абстрактне д) конкретне
4) Визначте вид поняття "населення країни" за обсягом. а) одиничне б) загальне в) збірне г) універсальне
5) Визначте вид поняття "ріка" за змістом. а) конкретне б) точне в) абстрактне г) ціле
6) Сутністю закону зворотного відношення між обсягом і змістом поняття є: a) Зі збільшенням змісту поняття зменшується його обсяг, а зі збільшенням обсягу – зменшується його зміст b) Зі збільшенням змісту поняття збільшується його обсяг, а зі збільшенням обсягу – збільшується його зміст c) Зі зменшенням змісту поняття зменшується його обсяг, а зі зменшенням обсягу – зменшується його зміст
7) В чому полягає логічна операція узагальнення поняття? a. Перехід від одних понять до інших b. Перехід від поняття з більшим обсягом до поняття з меншим c. Перехід від поняття з меншим обсягом до поняття з більшим d. Перехід від одиничних понять до загальних
8) В чому полягає логічна операція обмеження поняття? a. Перехід від одних понять до інших b. Перехід від поняття з меншим обсягом до поняття з більшим обсягом c. Перехід від поняття з більшим обсягом до поняття з меншим обсягом d. Перехід від загальних понять до одиничних понять  
9) В чому полягає логічна операція поділу поняття? a. Мислення розчленування цілого на частини b. Розподіл на види предметів що входять до обсягу даного поняття c. Розкриття змісту поняття d. Повна логічна характеристика ділимого поняття.  

 

Тема 3. Судження.

Відношення між судженнями та логічні операції з ними

Логічні вправи

(e) 3.1. Судження і речення

Вкажіть речення, які виражають судження.

а Розробка бізнес-плану є процесом створення моделі підприємницької діяльності.

б Невже всі акції цієї компанії продано?

в Один з пунктів цього договору складено невірно, відмовтесь від його підписання.

г Я не можу повірити, ми встигли погасити кредит!

Прості судження

Серед перерахованих нижче суджень виділіть атрибутивні, екзистенціальні та релятивні судження.

а Дохід цього року за статистикою перевищує дохід попередніх двох років.

б Président є торговою маркою компанії Лактали.

в В економіці України немає стабільності.

г Серед видів банкрутства важливе місце займає фіктивне банкрутство.

У кожному з наведених нижче суджень виділіть суб’єкт і предикат.

а Аукціонер є потенціальним покупцем того товару, що виставляється на аукціоні.

б Для формування інноваційного бізнесу практично необхідні спеціалізовані організаційні утворення.

в Прибуток і рентабельність лише частково відображають результативність бізнесу.

Визначте вид судження в об’єднаній класифікації.

а Деякі компанії не є холдингами.

б Кожний пай має свою економічну цінність.

в Ніяких умов не було створено для успішного проведення переговорів.

Визначте об'єднану класифікацію суджень, зобразіть відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера, встановіть розподіл суб’єкта і предиката.

а Деякі студенти КНТЕУ навчаються на денній формі навчання.

б Коханню кожен вік підвладний.

в Майбутні економісти вивчають логіку.

Визначте об’єднану класифікацію суджень, наведіть їх схеми і прийняті в логіці позначення: А, Е, І, О.

а Логіка розвитку світового нафтового ринку актуалізує нові маршрути доставки нафти в Європу.

б Брокер діє за дорученням та за рахунок клієнтів.

в Щирі почуття не потребують багатослівності.

Встановіть, у якому відношенні знаходяться наступні судження.

а "Усі викладачі прекрасно читають лекції" і "Деякі викладачі прекрасно читають лекції".

б "Кожен, хто вчиться на економіста, вивчає основи економічної теорії" і "Є люди, які вчаться на економістів і не вивчають основи економічної теорії".

в "Кожна мати любить своїх дітей" і "Деякі матері не люблять своїх дітей".

Для кожного з простих суджень сформулюйте відповідне йому контрарне або субконтрарне судження.

а Ринок працює з урахуванням ПДВ.

б Товарообмін світу постійно зростає.

в Всі підприємці прагнуть завжди бути першими.

Запишіть заперечення (контрадикторність) наступних суджень.

а Деякі менеджери спільного підприємства “Sony” вивчали японську мову.

б Усі працівники нашого підприємства вірять у позитивні економічну зрушення.

в Кожен працівник мріє стати керівником фірми.

Складні судження

Установіть вид складного судження, вкажіть його складові частини (прості судження), запишіть судження за допомогою символів, використовуючи логічні зв’язки.

а Якщо скорочується реальний попит, то інфляція негативно впливає і на обсяги виробництва.

б На нинішньому етапі українська економіка і Українська держава потребують індивідуальностей з активною настановою на світ, професіоналів, які виведуть Україну у світле майбутнє.

в З переходом до ринових умов господарювання суттєво змінилися структура і співвідношення представників окремих правових форм роздрібних торговців, які тепер представлені підприємствами і організяціями колективної, приватної, державної, а також змішаних форм власності.

2. Визначте кон’юктивні і диз’юктивні судження, в останніх – вид диз’юнкції (строга або нестрога), зробіть символічний запис суджень. Якщо судження не виражене в явній логічній формі, сформулюйте його, використовуючи сполучники “і” та “або”.

а До кінця року на нас чекає або стабілізація економіки, або чергова криза.

б Продукція нашої фірми на міжнародній виставці одержала високу оцінку і була нагороджена сертифікатом якості.

в Менеджер у своїй роботі повинен розрізняти рішення за видами, а організація в цілому повинна мати визначений підхід до прийняття рішень.

Визначте антецедент і консеквент умовних суджень, зробіть символічний запис суджень.

а Якщо товар має високу конкурентоспроможність, то він може вийти на міжнародний ринок.

б Якщо завод не може сам продавати свою продукцію, то вдаються до послуг торговельних посередників.

в Економіка країни вважається відкритою, якщо частка експорту й імпорту перевищує 25 %.

Виразіть комбіновані складні судження в явній логічній формі, приведіть їх символічний запис.

а Якщо при виборі ділового партнера ви сумніваєтесь у його професіоналізмі, то необхідно звернутися до його попередніх партнерів, або перевірити його фірму у податковій інспекції.

б Для того, щоб привабити покупця, необхідно або частково знизити ціну на товар, або провести активну рекламну кампанію.

в Менеджер на фірмі може отримувати високу заробітну плату, якщо має достатньо досвіду у цій галузі і має вищу освіту, або стажувався за кордоном.

Тестові завдання

 

1. Які речення ніколи не містять у своєму складі судження? а)прості б)складні в)одноособові г)запитальні
2. У судженні поняття, яке відображає предмет думки, називається –… а)суб’єкт б)предикат в)об’єкт г)зв’язка
3. У судженні поняття, яке відображає властивості та ознаки предмета думки, називається –… а)суб’єкт б)предикат в)об’єкт г)зв’язка
4. Слова "всі", "деякі", "кожен", "жоден","не всі" у судженні, називається –… а)кванторами б)суб’єктами в) об’єктами г)предикатами
5. Формулою якого виду судження є формула "А є В"? а)екзистенціального б)атрибутивного в)релятивного г)регулятивного
6. Визначте вид судження "Не існує вічного двигуна" а)екзистенціальне б)атрибутивне в)релятивне г)регулятивне
7. Визначте вид судження "Діти менші за своїх батьків" а)екзистенціальне б)атрибутивне в)релятивне г)регулятивне
8. Визначте вид судження за кількістю: "Деякі договори не мають юридичної сили" а)загальне б)часткове в)одиничне г)багаторазове
9. Визначте вид судження "Київ –столиця України" за кількістю. а)загальне б)часткове в)одиничне г)багаторазове
10. Наведеним видам простих категоричних суджень знайдіть відповідну літеру. Впишіть види простих категоричних суджень, яким не знайдено відповідної літери
загально-ствердне судження О
загально-заперечне судження А
  І
  Е

 

11. Наведеним видам простих категоричних суджень знайдіть відповідну структуру. Впишіть види простих категоричних суджень, яким не знайдено відповідної форми
Структурою загально-заперечного судження є Жодне S не є P
Структурою частково-ствердного судження є всі S є P
  Деякі S є P
  Деякі S не є P

 

12. Як називається термін у тому випадку, якщо він мислиться у судженні в повному обсязі а)розподільним б)не розподільним в)подільним г)неподільним
13. Як називається судження, які мають різні суб’єкти і предикати? а)сумісні б)непорівняльні в)несумісні г)порівняльні
14. За допомогою якого логічного сполучника утворюється дані судження  
еквівалентне судження а) "або…або"
кон’юнктивне судження б) "і", «та»
  в) "якщо…то"
  г) "якщо і тільки якщо"

Впишіть види складних суджень, яким не знайдено відповідного сполучника

15. Чи можуть бути одноразово істинними судження "ДЕЯКІ МЕТАЛИ НЕ ТОНУТЬ У ВОДІ" та "ДЕЯКІ МЕТАЛИ ТОНУТЬ У ВОДІ"? а) не може б) може
16. Оберіть структурні елементи судження Судження складається: а) із суб’єкта, умовиводу і зв’язки б) із предиката і категоричного судження в) із суб’єкта, предиката і зв’язки
17. Оберіть формулу імплікації а) А → В б) А ≡ В в) А V В г) А ∩ В
18. Оберіть формулу строгої диз’юнкції а) А → В б) А ≡ В в) А V В г) А ∩ В
19. Визначте формулу складного судження: „Платон мені друг, але істина дорожче” а) А → В б) А ≡ В в) А V В г) А ∩ В
20. У наведених суджень оберіть лише загально-ствердні та загально-заперечні: а) всі законні акти мають юридичну силу б) деякі юристи-адвокати в) крадіжка не є адміністративним правопорушенням г) жоден вирок суду не повинен бути необґрунтованим
21. Які з наведених суджень є частково-заперечними: а) всі злочини діяння суспільно небезпечні б) деякі соціальні норми не є правовими в) жоден свідок по даній справі не знає потерпілого г) громадянин К. заходів подавати на розвід, сподіваючись на примирення з дружиною
22. Із матерії істинного судження "Будь-який злочин суспільно небезпечний" (А) побудовані судження типу Е, І, О. За правилами логічного квадрату оберіть, які з них находяться у відношеннях контрадикторності. а) Е Жоден злочин не є суспільно небезпечний б) О Окремі злочини не є суспільно небезпечними в) І Деякі злочини суспільно небезпечні
23. З'ясуйте, які судження знаходяться у наведених відношеннях  
А - Е відношення ПРОТИВНОСТІ (КОНТРАРНОСТІ)
І - О відношення ПІДПОРЯДКУВАННЯ
Е - О відношення ПІДПРОТИВНОСТІ
І - Е  
А - О  

 

24. Встановіть відповідність типу відношень між судженнями та властивостями, що їм притаманні
Відношення (А - Е) а) противні судження не можуть бути обидва одночасно істинними, але обидва можуть бути одночасно хибними
Відношення (О - Е) б) з двох заперечних суджень одне обов'язково істинне, а друге хибне. Обидва заперечні судження не можуть бути істинними і не можуть бути хибними одночасно.
Відношення (А - О) в) із істинності підпорядковуючого судження випливає істинність підпорядкованого йому судження, але з істинності підпорядкованого судження не випливає з необхідністю істинність підпорядковуючого судження. В той же час, із хибності підпорядковуючого судження не випливає з необхідністю хибність підпорядкованого, але з хибності підпорядкованого судження необхідно випливає хибність відповідного підпорядковуючого судження.
Відношення (І - О) г) підпротивні судження не можуть бути одночасно хибними, але обидва можуть бути одночасно істинними

 

25. Визначить вид наданого у прикладі судження. "Крадіжка, скоєна повторно, або за попереднім домовленням групи осіб, або із застосуванням технічних засобів, карається..." а) умовне судження б) єднальне судження в) єднально-розподільне судження г) складне

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 404; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.46.172 (0.03 с.)