ТОП 10:

Товаропостачання роздрібної торговельної мережі.Методичні вказівки

Під час вивчення матеріалу важливо усвідомити, що однією з вирішальних умов забезпечення безперервності процесу товарного обігу і безперебійного задоволення попиту населення є регулярне забезпечення роздрібної торговельної мережі товарами народного споживання.

Процес доведення товарів від підприємств-виробників через підприємства оптової і роздрібної торгівлі до споживачів нази­вається товаропостачанням. Він включає не тільки фізичне пе­реміщення товарів із місць виробництва в місця споживання, але й операції, пов'язані з їх зберіганням, підсортуванням і підготов­кою до продажу на торговельних підприємствах.

На підприємствах торгівлі завершується процес кругообігу коштів, вкладених у вироблені предмети споживання, здійснюється перетворення товарної форми вартості в грошову і створюється економічна основа для відновлення виробництва товарів. Тому раціональна організація процесу товаропостачання є однією з важливих функцій торгівлі. З цією метою повинні визначатися найбільш сприятливі потоки і напрямки руху товарів, більш еко­номічні види транспорту для перевезень товарів із місць вироб­ництва в місця споживання, а також створюється відповідна ме­режа складів і баз. Від того, наскільки раціонально організовано процес товаропостачання, значною мірою залежать рівень торго­вельного обслуговування, а також час обертання товарно-матер­іальних цінностей. Тому товаропостачання передбачає створення технологічного ланцюга, який сприяє своєчасно і безперервно доводити товари від виробника до споживачів в необхідній кількості, широкому асортименті, високої якості, при мінімальних затратах праці, матеріальних засобів і часу.

Основними ланками технологічного ланцюга товаропостачан­ня є промислові і сільськогосподарські підприємства, що вироб­ляють товари народного споживання, оптові бази, магазини і інші пункти роздрібного продажу товарів.

Прямуючи із сфери виробництва в сферу споживання, това­ри можуть проходити через одну або декілька складських лан­цюгів. Раціональна організація процесу товаропостачання перед­бачає проходження товару через мінімальну кількість ланок.

На організацію товаропостачання впливає ряд чинників, які можна об'єднати в такі групи: виробничі, транспортні, соціальні і торговельні.

В групу виробничих чинників входять: розміщення виробниц­тва, спеціалізація виробничих підприємств, сезонність виробниц­тва окремих товарів.

Суттєвий вплив на процес товаропостачання відіграє розмі­щення виробництва товарів. Наближення виробничих підпри­ємств до джерел сировини часто приводить до нерівномірного розподілу їх на території держави, віддаленню від районів спо­живання, а це, в свою чергу, затрудняє процес товаропоста­чання, так як викликає необхідність перевезення товарів на ве­ликі відстані, сповільнює доведення їх від виробника до споживачів.

Не менший вплив на організацію товароруху має спеціаліза­ція виробничих підприємств на виробництво порівняно вузького асортименту товарів. Особливо це відноситься до товарів склад­ного асортименту. Оскільки дрібні магазини не в змозі отриму­вати їх без попереднього підсортування на підприємствах опто­вої торгівлі, це приводить до того, що більшість товарів, перш ніж потрапити на роздрібне підприємство, попередньо проходить через одну або більше ланок оптової торгівлі.

Виробництво деяких товарів народного споживання має яск­раво виражений сезонний характер, що, в свою чергу, пов'язано з сезонністю виробництва сировини для їх виготовлення, а також сезонністю придбання і споживання окремих товарів. У зв'язку з цим асортимент товарів, що бере участь у процесі товаропоста­чання, суттєво змінюється протягом року, що вимагає необхід­ності внесення відповідних корективів в організацію технологіч­ного процесу товароруху.

До транспортних чинників відносяться: стан транспортних шляхів сполучення, види транспорту, що використовується для перевезення товарів та ін.

На даний момент не всі регіони мають добре розвинену транспортну мережу, тому доставка товарів в деякі з них пов'я­зана з відповідними труднощами (носить сезонний характер, вимагає використовувати нераціональні види транспорту і т.д.). Структура парку транспортних засобів повинна також відповіда­ти вимогам раціональної організації процесу товароруху, для чого необхідна наявність відповідного спеціалізованого транспорту, транспортних засобів різної вантажопідйомності.

Важливий вплив на процес товаропостачання мають соціальні чинники, основними з яких є: розселення населення, рівень гро­шових доходів і т.д. Так, при невисокій густоті населення органі­зувати доставку товарів споживачам важче, ніж в райони з висо­кою густотою населення. На інтенсивність процесу товароруху має вплив і рівень грошових доходів населення.

На процес товаропостачання впливають такі торговельні чин­ники: розмір, спеціалізація і розміщення підприємств торгівлі, ступінь складності асортименту товарів і їх властивостей, рівень організації товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

Значною мірою процес товароруху залежить від асортименту і властивостей товарів.

По-різному протікає процес товароруху залежно від викори­стовуваної форми товаропостачання роздрібної торговельної мережі.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.220.31 (0.003 с.)