ТОП 10:

Оптові і дрібнооптові магазиниОптові і дрібнооптові магазини — торговельні підприємства, що здійснюють продаж товарів виробничо-технічного призначен­ня чи споживчого користування порівняно невеликими партіями в різноманітному асортименті.

Діяльність цих магазинів обумовлена поділом суспільної праці в сфері товароруху, забезпечення покупців потрібним товаром у необхідній кількості й у зручний час. Оптові і дрібнооптові мага­зини наближені до покупців і дозволяють останнім істотно ско­рочувати час, необхідний для придбання потрібного товару.

Послугами оптових чи дрібнооптових магазинів користуються торговці-перекупники, підприємства середньої і дрібної роздрібної мережі, окремі споживачі, що здобувають товари дрібним і се­реднім оптом.

При розрахунках з покупцями можуть бути використані наяв­ний і безготівковий способи оплати.

Оптові і дрібнооптові магазини виконують такі основні завдан­ня і функції:

— безперебійне забезпечення товарами покупців регіону, району, міста, визначення попиту на товари в обсягах се­редніх і дрібних оптових партій;

— виявлення і реєстрація потенційних постачальників і покупців;

— розширення і відновлення товарного асортименту;

— створення необхідних і комплектних запасів товарів, що ко­ристуються попитом;

— рекламування товарів і послуг;

— приймання, збереження, відпускання, реалізація товарів;

— розфасування, сортування, упакування товарів;

— виставляння товарів чи їхніх зразків для демонстрації в тор­говельно-виставковому залі;

— централізоване постачання товарів покупцям;

— ведення кількісного, номенклатурного, асортиментного об­ліку товарів;

— участь в оптових ярмарках, аукціонах, товарних біржах.

Товарна продукція надходить в оптові чи дрібнооптові мага­зини від виготовлювачів, підприємств оптової торгівлі, громадян, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю, продавців комісійної торгівлі, з аукціонів, оптових ярмарків, а також шля­хом завезення з інших регіонів.

Оптові і роздрібні ринки

Мережа оптових і роздрібних ринків постійно розвивається. Помітне поширення набувають оптові продовольчі ринки.

Продавцями товарної продукції на цих ринках можуть бути власники товарів (виробники в особі представників сільського господарства, спеціалізована структура, аграрно-промисловий комплекс, заготівельні об'єднання, створювані в рамках між фермерської кооперації, різного роду посередники — приватні під­приємства чи їхні повноважні представники, що мають право здійснювати торговельні операції на ринку.

Сучасний оптовий продовольчий ринок повинен мати:

— відповідні під'їзні колії;

— необхідні інженерні комунікації (внутрішні дороги);

— холодильники;

— складське господарство;

— лабораторію якості товарної продукції;

— підготовчий цех (виробництво харчового льоду);

— цехи по ремонту тари, стелажів, піддонів, вагових приладів, автомобілів, мотоциклів;

— медичний пункт з аптекою;

— інформаційно-рекламний і консультаційний центр;

— відділення банку і страхової компанії;

— вузол зв'язку (пошта, телефон, телефакс);

— готель чи гуртожиток;

— їдальню (кафе, бар);

— охорону і службу безпеки.

Адміністрація ринку несе відповідальність за загальний сані­тарний стан ринку і прилеглої до нього території, організацію роботи служби ваговимірювальних, інших приладів.

Товарні біржі

Товарні біржі — підприємства, що здійснюють оптові і дрібнооптові торговельні угоди купівлі-продажу товарів за стандарта­ми, зразками, макетами з попередньою експертизою.

Органами керування біржею є загальні збори засновників і членів біржі, біржовий комітет (сонет).

Вищим органом, що керує діяльністю біржі, є загальні збори засновників і членів біржі.

У період між загальними зборами керування біржею здійснює біржовий комітет, очолюваний головою.

Для організаційно-господарського функціонування даної біржі комітет створює виконавчий орган — правління (дирекцію) на чолі з керуючим чи генеральним директором біржі.

Товарна біржа має відповідні структурні підрозділи — торговий відділ, реєстраційний комітет, розрахункову палату, планово-фінан­сову комісію, комітет зі стандартів і якості, котирувальну комісію, комітет із правил біржової торгівлі, арбітражну і ревізійну комісії й ін. Реєстраційний комітет здійснює реєстрацію заявок брокерів і угод, підготовляє відповідні матеріали для біржового комітету, контролює дотримання правил біржової торгівлі; котирувальний комітет здійснює облік цін, попиту та пропозиції, змінює ціни, підготовляє інформацію про довідкові ціни, регулярно видає біржовий бюлетень; розрахункова палата реєструє всі угоди, укладені на біржі, здійснює безготівкові розрахунки між членами біржі, робить перерахунки; арбітражний комітет заслуховує, роз­слідує, регулює суперечки, що виникають на біржових торгах; ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю дирекції, дот­риманням законодавчих актів, станом каси і майна, розглядає скарги.

Головна мета товарної біржі — організація проведення вільних торгів, продажів, складання контрактів і господарських договорів щодо закупівлі, продажу товарів за ринковими цінами, які скла­даються під впливом попиту та пропозиції.

Торгові дома

Торгові дома — тип великих торговельних підприємств, орга­нізацій, найважливішою особливістю яких є активне проникнення в сферу виробництва товарів, організація кооперації виробниц­тва товарів, участь у кредитно-фінансових операціях, здійснення експортно-імпортних операцій по широкій номенклатурі товарів і послуг.

Торговим домом прийнято вважати велику оптово-роздрібну фірму, тією чи іншою мірою інтегровану в сферу виробництва і фінансів.

Торговий дім — це прагнучий максимально якісно задоволь­нити суспільні потреби добровільний асоціативний союз вироб­ничих, транспортних, будівельних, торговельних, банківських, страхових організацій.

Торгові дома нерідко діють як акціонерні товариства, заснов­никами й учасниками яких є різні підприємства, фінансові струк­тури, у тому числі комерційні банки, брокерські фірми, холдинги і т. п. Торгові дома можуть організовуватися шляхом перетворен­ня товарних бірж, оптових баз, великих підприємств роздрібної торгівлі.

Статус торгових домів здобувають іноді великі брокерські фірми, що займаються в основному угодами з реальним това­ром за власний рахунок чи за рахунок підприємств, організацій, зайнятих торгівлею конкретними товарами, а також виконують доручення комерційних структур щодо угод на ф'ючерсній біржі.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.011 с.)