ТОП 10:

Основні принципи та етапи формування асортименту товарів у магазиніФормування асортименту — процес підбору груп, видів і різновидів товарів за ознаками у відповідності до попиту насе­лення для його повного задоволення.

Принципи формування товарного асортименту:

— забезпечення у кожному магазині достатньої повноти то­варів постійного попиту, простого асортименту, незамінних і важко замінних у споживанні і попиті;

— забезпечення достатньої широти видів товарів по кожній групі і підгрупі залежно від асортиментного профілю мага­зину;

— встановлення визначеної кількості різновидів по кожному виду товарів залежно від товарного профілю і зони діяль­ності магазину;

— урахування і відображення в асортименті особливостей попиту в даній зоні діяльності.

Фактори, які визначають асортимент товарів у магазині:

— товарний профіль;

— тип магазину;

— ступінь спеціалізації;

— район діяльності;

— характер і обсяг купівельного попиту;

— методи продажів;

— площа торговельного залу;

— асортиментний перелік.

Процес формування асортименту товарів у магазинах скла­дається з трьох етапів аналогічно процесу в оптовій торгівлі. Але вони мають певні відмінності.

На першому етапі встановлюється груповий асортимент то­варів у магазині (тим самим визначається його асортиментний профіль). Ця робота проводиться на підставі маркетингових дос­ліджень в сфері цільового ринку. Залежно від цього будуть виз­начені місце і роль магазину в загальній системі торговельного обслуговування населення міста, району і т.п.

На другому етапі формування асортименту виробляються розрахунки структури групового асортименту, тобто визначають­ся кількісні співвідношення окремих груп товарів. Структура групового асортименту встановлюється з урахуванням торговель­ної площі магазину, його розміщення та інших факторів.

На третьому етапі визначається внутрішньогруповий (розгор­нутий) асортимент, тобто здійснюється підбір конкретних різно­видів товарів у межах кожної групи. Це найбільш відповідальний етап, тому що весь процес перетворення виробничого асорти­менту в торговельний по ланках товарообігу завершується в ос­танній ланці — магазині, і від того, наскільки правильно сформо­ваний тут асортимент товарів, у залишковому підсумку залежить задоволення попиту покупців цільового ринку. На заключному етапі робота з формування асортименту ведеться з урахуванням очікуваних змін у попиті населення, а також виходячи з наявних торгових і складських площ, розрахункових показників товарообі­гу, контингенту покупців, що обслуговуються, та інших факторів.

Деякі особливості є при підборі товарів для роздрібної торго­вельної мережі. Тут необхідно враховувати не тільки місце торгівлі, склад покупців, сезонність, але і функціональне призна­чення роздрібної торговельної мережі (мережа, що заміняє ма­газини, що доповнює їх, чи самостійного призначення).

Запитання для самоперевірки.

1. Які чинники впливають на побудову асортименту товарів у магазинах?

2. Які чинники входять до складу загальних і специфічних?

3. Назвіть основні напрями асортиментної політики роздрібних торговельних підприємств?

4. Назвіть три етапи формування асортименту товарів. Дайте їм характеристику.

5. Що таке асортименті переліки магазинів?

Тема 4.2. Товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

Самостійна робота № 10.

Тема самостійної роботи: «Товаропостачання роздрібної торговельної мережі».

Форма самостійної роботи - вивчення теоретичного матеріалу

Кількість годин. - 4

Основні підручники.:

1. В.В. Апопій «Комерційна діяльність», Київ «Знання», 2008 р.

2. Н.О. Криковьска, О.Б. Казакова «Комерційна діяльність», Навчальний посібник, Центр учбової літератури, Київ, 2007 р.

Студент повинні знати форми і методи товаропостачання;організацію оперативного обліку і контролю за виконання зобов’язань;забезпечення своєчасних розрахунків з постачальниками.

Студент повинен вміти складати замовлення на завезення товарів; оформляти документів оперативного обліку виконання договорів постачання.

Міждисциплінарна інтеграція :

Забезпечуючи дисципліни : “Організація і технологія торговельних процесів». Дисципліни, що забезпечуються : “Навчальна практика”.

Внутрішньо-предметна інтеграція :

Товари і послуги як об’єкти комерційної діяльності.

Питання для вивчення матеріалу ;

1. Товаропостачання роздрібної торговельної мережі.

2. Принципи товаропостачання та основні вимоги до його організації.

3. Управління товаропостачанням торговельної мережі.

Порядок, виконання самостійної роботи

1. Ознайомитись з метою самостійної роботи та методичними рекомендаціями стосовно її виконання.

2. Вивчити теоретичний матеріал, скласти конспект та схему класифікації торговельних послуг.

3. Відповісти на запитання для самоконтролю.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.217.107 (0.02 с.)