ТОП 10:

Організація роботи комерційної діяльності з метою досягнення успіху.Методичні вказівки

Торгівля, будучи одним з видів комерційної діяльності, має винятково важливе значення при реалізації продукції через оптові і роздрібні підприємства. Особливо це відноситься до споживчих товарів, що швидко реалізуються. Торгівлю, чи мистецтво торгівлі, можна визначити як психологічний вплив на покупця в момент реалізації чи придбання виробу без допомоги торгового працівника.

Діяльність підприємства роздрібної торгівлі повинна бути спрямована на ріст прибутків, як власних, так і постачальника.

Якщо підприємству роздрібної торгівлі зроблені дві пропозиції на придбання аналогічної продукції з аналогічними вартістю і термінами постачання, то воно повинно віддати перевагу фірмі, персонал якої допоміг їй у минулому і, ймовірно, допоможе в майбутньому в збільшенні прибутків.

У результаті торгової діяльності комерційного підприємства можуть збільшитися обсяги реалізації продукції і забезпечитися ріст прибутків за рахунок збільшення числа замовників в обсязі реалізованої продукції, а також у результаті зниження цін.

Для збільшення кількості замовників дуже важливо постійне удосконалювання викладення товарів. Запаси продукції повинні бути виставлений на огляд покупців, тобто весь магазин повинний являти собою суцільну вітрину товарів, що залучають увагу потенційних споживачів.

Завжди варто пам’ятати про те, що заповнені товаром вітрини сильно впливають на покупця, залучають його увагу, позитивно позначаються на обсягах реалізації продукції.

Самообслуговування як форма продажу товарів сприяє зниженню витрат роздрібного торговця і дозволяє збільшити обсяги реалізації продукції в порівнянні із системами обслуговування покупців за прилавком.

Отже, люди займаються комерційною діяльністю для того, щоб досягти своє цілей: одержання прибутку, реалізації своїх ділових здібностей, морального задоволення від усвідомлення користі своєї діяльності для себе і всього суспільства. Очевидно, що комерційна діяльність тільки тоді вважається успішної, коли вона в якомусь ступені досягає поставлених цілей, коли вона приносить свої відчутні результати.

Шляхів для досягнення успіху в комерційній діяльності багато, як багато, в принципі, і самих цілей. Економічна ситуація в країні дає можливості досягти успіху заповзятливим людям, і уже від них самих залежить, наскільки успішно вони за допомогою ділових і професійних якостей зуміють скористатися цими можливостями.

Але успішність діяльності комерсанта не в останню чергу залежить від його особистих якостей: комунікабельності, доброзичливості, порядності. Етичний фактор — не останній у формуванні комерційного успіху.

Вченими і практиками розроблено багато рекомендацій, що дозволяють досягти більшого успіху в комерційній діяльності. Сюди, насамперед, відносяться рекомендації, що стосуються ефективності рекламної діяльності, менеджменту і керування персоналом комерційної організації. Але одних тактичних умінь мало для успіху — потрібно уміти виробляти ефективні стратегії комерційної діяльності, перетворювати свої невдачі в нові і більш широкі можливості для успіху.

Суть і зміст комерційного ризику.

Методичні рекомендації

Під час вивчення матеріалу важливо звернути увагу на те, що комерційна діяльність пов'язана з чинниками випадковості, розпливчатості, неповноти інформації, тобто з ризиком. Важливо визначити способи зниження загрози збитків (банкрутства), що пов'язані з певними ризиками.

Діяльність підприємства завжди пов'язана з невизначеністю. Наявність невизначеності в діяльності комерційних суб'єктів, або іншими словами, ймовірного характеру в проходженні подій, пов'язаних з функціонуванням всіх елементів ринку, обумовлює виникнення ризиків, без врахування яких неможливий ефектив­ний розвиток підприємств.

Економічний ризик — об'єктивно-суб'єктивна категорія, яка пов'язана з подоланням невизначеності та конфліктності у ситу­ації неминучого вибору і відображає міру (ступінь) досягнення сподіваного результату, невдачі та відхилення від цілей з ураху­ванням впливу контрольованих та неконтрольованих чинників за наявності прямих і зворотних зв'язків.

Особливо обтяжена ризиком комерційна діяльність.

Комерційний ризик - це ризик, що виникає внаслідок будь-яких видів діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів.

Визначають ризик як загрозу зазнати збитків у вигляді додат­кових затрат, непередбачених у прогнозах, проектах, планах, про­грамах, або ж отримані доходи, менші за очікувані. Причому, якщо затрати необхідні у будь-якому разі, то збитки є наслідком не­визначеності.

Об'єктом ризику називають економічну систему, ефективність та умови функціонування якої наперед точно не відомі.

Під суб'єктом ризику розуміють особу (індивід або колектив), яка зацікавлена в наслідках керування об'єктом ризику і компе­тентна приймати рішення щодо об'єкта ризику.

Джерело ризику — це чинники (явища, процеси), які спричи­няють невизначеність результатів (конфліктність).

Конкуренція змушує комерсантів активно вивчати інформацію, щоб уникнути можливих помилок під час здійснення обтяжених ризиком виробничих, фінансових, комерційних та інших операцій.

Ризик визначається багатьма причинами. В найбільш загаль­ному вигляді комерційний ризик, основним джерелом якого є внутрішня і зовнішня невизначеність, можливий через такі головні причини:

— непередбачені зміни у зовнішньому середовищі, що неспо­дівано настали, які відображаються (чи можуть відобрази­тися) на діяльності підприємств (зміни цін, зміни в подат­ковому законодавстві, коливання валютного курсу, зміни в соціально-політичній ситуації тощо);

Ризики класифікують за такими ознаками:

1. За належністю до країни функціонування господарського суб'єкта ризики можуть бути поділені на:

— внутрішні ризики, які виникають в певній країні і впливають на діяльність тільки її господарських суб'єктів;

— зовнішні ризики, джерело виникнення яких для внутрішніх виробників перебуває за межами їх власної країни.

2. За рівнем виникнення ризики можуть бути класифіковані на:

— ризики, що виникають на мікрорівні, тобто безпосередньо на підприємстві або в приватних осіб;

— ризики галузевого походження, які виникають в цілої гру­пи підприємств, що відносяться до певної галузі і, відпов­ідно, впливають на свою галузь;

— ризики міжгалузевого походження, наявність яких обумов­лена впливом і залежністю окремих галузей і сфер еконо­мічної діяльності між собою;

— регіональні ризики, які можуть виникати через наявність специфіки розвитку і управління окремими регіонами все­редині країни.

— державні ризики, які виникають на макрорівні і впливають на всі господарські суб'єкти даної країни;

— глобальні (світові) ризики, які виникають в економіці де­кількох країн або усього світового співтовариства, вплива­ючи при цьому на діяльність господарських суб'єктів цих країн. Найчастіше такі ризики можуть бути представлені геополітичними ризиками (наприклад, зміною світової рівноваги, глобальними екологічними і демографічними проблемами тощо).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.186.117 (0.007 с.)