ТОП 10:

Оптові закупівлі товарів на ярмарках, виставках, аукціонах, міжнародних торгах (тендерах)Прогресивною формою оптових закупівель є висновок дого­ворів на поставку товарів на оптових ярмарках (виставках).

Ярмарки і виставки набувають все більшого поширення в торгівлі. Така форма торгівлі, організована у вигляді виставок-продажів або виставок-салонів, забезпечує проведення розпро­дажу товарів з певною наочністю. Завдання ярмаркових і вис­тавкових торгів — оптовий продаж і закупівля товарів, висновок операцій і прямих контрактів на реалізацію товарів за представ­леними зразками. На оптових ярмарках посилюється дія торго­вельних організацій на виробництво товарів щодо їх асортимен­ту і якості, прискорюється процес висновку договорів, оскільки постачальники і покупці перебувають у безпосередньому контакті.

В ринковій економіці отримали розвиток оптові ярмарки міжнародного або загальнодержавного масштабу, а також оптові ярмарки регіонального (місцевого) значення. В міжнародних або загальнодержавних оптових ярмарках беруть участь міжнародні компанії — постачальники товарів з ближнього або дальнього зарубіжжя. їх організовують державні органи управління, а та­кож крупні комерційні структури. На оптових ярмарках місцевого масштабу, на відміну від постійно діючих товарних бірж по торгівлі однорідними стандартизованими товарами, здійснюються опе­рації по купівлі-продажу товарів складного асортименту, що ви­пускаються місцевими виробничими підприємствами. На таких оптових ярмарках покупці скоюють закупівлі товарів за вільними цінами на основі індивідуального підбору, порівняння і вибору з асортименту продукції різних виробників.

На аукціонах представляють до продажу товари, які володі­ють індивідуальними властивостями і цінностями. До них відно­сяться витвори мистецтва, ювелірні вироби, предмети антиква­ріату, унікальні колекції, хутровина і ін. Висунуті на аукціон товари реалізуються гласно, в заздалегідь установлений час і у визна­ченому місці.

Аукціонні торги — вид ринкової торгівлі, при якій продавець, бажаючи отримати максимальний прибуток, використовує пря­му конкуренцію декількох покупців, присутніх при продажу. При цьому продавець призначає стартову ціну товару, яка збільшуєть­ся в ході аукціону до граничного рівня, виходячи з платоспро­можності присутніх при продажу покупців.

Цей вид торгівлі використовується переважно для збуту по­рівняно обмеженого переліку товарів: хутровина, предмети ан­тикваріату, художні вироби, вироби з дорогоцінних металів і ін.

Аукціони організовуються підприємствами, що спеціалізують­ся на їх проведенні, наприклад, акціонерними товариствами, коо­перативами, асоціаціями і т.п. Аукціони можуть проводитися і підприємствами, для яких торги не є основним видом діяльності, проте статутом передбачено право на їх проведення. До цієї орга­нізаційної форми відносять аукціони, що проводяться біржами, са­лонами художників, музеями, постійно діючими виставками і ін.

Одним з методів розміщення замовлень на поставку товарів і підрядів на виконання певних робіт є проведення конкурсу або тендеру (міжнародного торгу).

Конкурс (тендер) — особлива форма видачі замовлень на поставку товарів або підрядів на виконання робіт, яка припускає залучення пропозицій від декількох постачальників або підряд­чиків з метою забезпечення найвигідніших комерційних і інших умов операції для організаторів торгів.

Суть конкурсних торгів стисло можна охарактеризувати та­ким чином: покупець (замовник) оголошує конкурс для продавців (постачальників) на товар або послуги заздалегідь з певними ха­рактеристиками і після порівняння отриманих пропозицій підпи­сує договір з тим продавцем (постачальником) або підрядчиком, який запропонував найвигідніші для покупця умови.

В сучасних умовах конкурсні торги є поширеним способом розміщення державними організаціями, а також підприємства­ми приватного сектора замовлень на поставку машин, устатку­вання, військової техніки, великих партій сировини, виконання наукових, проектних робіт, споруди промислових і соціальних об'єктів. Окрім висновку договорів купівлі-продажу і підряду, кон­курси можуть застосовуватися при висновку орендувати і лізин­гових угод, здійсненні інвестиційних і інших проектів.

Розміщення замовлень через торги дає значну перевагу по­купцям. Проведення торгів загострює конкуренцію між постачаль­никами, а у разі участі в них консорціумів піднімає її на рівень змагання союзів найбільших компаній. У результаті такого заго­стрення конкурентної боротьби замовлення отримують компанії або консорціуми фірм, що нерідко користуються економічною підтримкою.

Залежно від способу проведення розрізняють торги відкриті і закриті. До участі у відкритих торгах притягуються всі бажаючі фірми і організації: як місцеві, так і іноземні. Шляхом відкритих торгів в основному розміщуються замовлення на стандартне і універсальне устаткування, а також на невеликі за об'ємом підрядні роботи.

До участі в закритих торгах запрошуються лише певні фірми, яким висилають спеціальні запрошення. Через закриті торги розміщуються замовлення на унікальне, складне і спеціальне устаткування, комплектні вироби і ін.

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає особливість продажу товарів на товарних аукціонах?

2. Які товари є предметом міжнародних торгів?

3. З яких етапів складається, проведення, аукціону?

4. Які операції потрібно провести з підготовки аукціону?

5. Чим відрізняється англійський аукціон від голландського?

6. Як оформити результати аукціону?

4. Закупівля товарів на аукціонах і міжнародних торгах.

Товарні аукціони являють собою спеціально організовані і періодично діючі у визначених місцях ринки, на яких шляхом, публічних торгів в раніше в казаний час і у спеціально призначеному місці відбувається продаж попередньо оглянутих покупцем товарів, які переходять у власність того, хто запропонував найвищу ціну,

У вітчизняній практиці аукціони для гуртової закупівлі товарів використовуються, меншою мірою. Однак у міжнародній комерційній практиці вони є основною формою закупівлі товарів. Тому сучасні українські, комерсанти з метою закупівель окремих товарів за кордоном повинні знати процедуру проведення аукціонів.

У проведенні, аукціону розрізняють 4 стадії:

Підготовка аукціону - товар доставляється на. склад аукціонної кампанії. Фахівці сортують і підбирають товари за однорідними якісними ознаками. Розсортований товар поділяють на партії - лоти . кожному лоту присвоюється номер, під яким він заноситься в каталог.

Огляд товарів покупцями здійснюється, за тиждень або 10 днів до початку роботи аукціону. Учасник огляду можуть придбати зразки товарів з окремих лотів для додаткового визначення якісних, характеристик.

Аукціонний торг проводиться, у спеціальному аукціонному залі. Веде торг аукціонатор.

За технологією проведення аукціони бувають :

Англійські ~ торги починаються з оголошення, мінімальної ціни, встановленою продавцем, після чого покупці роблять до неї надбавки на величину не нижче мінімальної надбавки, вказаної в правилах проведення, торгу ;

Голландські - ведуться з поступовим зниження ціни (стартової) доти, поки один з покупців не висловить згоди купити, даний товар за цією ціною.

Оформлення аукціонної угоди і передавання товару покупцю проводиться, в день аукціону, або на наступний день.

Аукціонний контракт має типову форму і підписується покупцем. Він служить підставою для. виписування рахунку і наступної оплати вартості закупленої партії товарів.

Торги починаються в певний день і годину і проводяться в основному в спеціальному аукціонному залі.

При гласному способі аукціоніст оголошує номер чергового лота, називає початкову ціну і запитує: «Хто більше?» Якщо чер­гового підвищення ціни не пропонується, аукціоніст після трира­зового запитання «Хто більше?» ударяє молотком, підтверджую­чи, що даний лот проданий останньому, хто назвав найвищу ціну.

Покупець, бажаючий придбати товар, піднімає сигнальну таб­личку, лицьова сторона якої звернена до аукціоніста, і оголошує ціну, що перевищує стартову. Аукціоніст повторює кожну запро­поновану покупцями ціну і називає місце, звідки надійшла ціна. Після закінчення торгів по даному лоту покупець оформляє аук­ціонну операцію. Для оплати купленого на аукціоні товару бух­галтер виписує товарний чек в двох примірниках, в якому указує найменування товару, номер інформаційної карти, номер лота, остаточну аукціонну ціну, відомості про покупця, дату продажу. На підставі сплаченого товарного чека бухгалтер реєструє про­даж товарів в аукціонній відомості для подальшого розподілу аукціонної виручки (різниці між стартовою і продажною цінами) між власником товару і організаторами аукціону.

Порядок розподілу аукціонної виручки передбачається в аук­ціонній угоді.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.220.31 (0.007 с.)