ТОП 10:

Маркетингу в комерційній діяльності.Методичні вказівки до розкриття даного питання.

Під час вивчення матеріалу необхідно звернути увагу на поняття та суть

комерційної діяльності, на ефективне використання елементів маркетингу та на організаційно-правові форми суб’єктів комерційної діяльності.

У сучасній літературі одні автори ототожнюють поняття комерційної і підприємницької діяльності, інші стверджують, що комерційна діяльність ширше, ніж підприємницька або навпаки.

Комерсант – особа, яка займається приватною торгівлею, комерцією, тобто діяльністю, спрямованою на одержання прибутку. Комерсант є учасником господарського обороту з комерційним успіхом.

Комерція (від лат. сommercium, торгівля) – торгівля і торгово-посередницька діяльність, участь у продажі чи сприянні продажу товарів і послуг, у широкому значенні слова – підприємницька діяльність.

Комерційна діяльність (підприємництво) – ініціативна, самостійна, здійснювана від свого імені, на свій ризик, під свою майнову відповідальність діяльність громадян, фізичних і юридичних осіб, спрямована на одержання доходу, прибутку від користування майном, продажу товарів, виконаних робіт, надання послуг.

Отже комерційною діяльністю є сукупність фінансово-економічних, правових та організаційних знань, навичок і дій, які направлені на організацію, проведення та удосконалення процесів обігу (купівлі, продажу) товарів та послуг з метою задоволення попиту споживачів і отримання прибутку.

Комерція (від латинського «commercium») означає «торгівля». Але термін «торгівля» має подвійне значення: в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства, а в іншому – торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів. Комерційна діяльність пов'язана з іншим поняттям торгівлі – торговими процесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою отримання прибутку.

У маркетингу і комерційній діяльності спільним є те, що результати маркетингової діяльності набувають завершеності в процесі здійснення комерційної діяльності.

Маркетинг вивчає організацію збуту товарів, просування нових товарів до споживача стратегію реклами. В основі маркетингових методів стимулювання продажу (збуту) лежить діяльність фірми по поширенню відомостей про переваги свого товару і переконанню цільових споживачів купувати його.

Головний засіб для реалізації завдань маркетингу – реклама.

Знання вказаних питань необхідне для успішного ведення комерційної діяльності.

Комплекс маркетингу – сукупність маркетингових засобів (товар, ціна, розподіл, просування), певна структура яких забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань.

Усі елементи маркетингу відіграють важливу роль в комерційній діяльності. Не можна досягти комерційного успіху, якщо підприємства невдало проводить свою товарну та цінову політику та не ефективно організовує розподіл та просування товарів на ринку.

Кон’юнктура ринку – це реальна економічна ситуація, яку характеризують співвідношення між попитом та пропозицією, рівень і динаміка цін, товарних запасів, а також інші показники та чинники.

Потенційна місткість ринку – це максимально можливе обсяги продажу товарів за конкретний проміжок часу, яких можна досягти завдяки реалізації відповідних маркетингових програм.

Суттєве значення в системі маркетингових досліджень має аналіз конкурентного середовища і конкурентів.

Конкуренція – властиве товарному виробництву змагання між окремими економічними суб’єктами (конкурентами), зацікавленими у створенні найвигідніших умов виробництва та збуту товарів.

Види конкуренції

 

з/n Ознака класифікації Вид конкуренції Сутність конкуренції
Родова ознака Вільна (досконала) Боротьба між великою кількістю відносно невеликих підприємств
Монополістична Боротьба між великими підприємствами, які утворились у результаті концентрації виробництва
Межа взаємозамінності продукції Конкуренція торгових марок Боротьба між підприємствами, які пропонують подібні продукти тим самим цільовим групам покупців за однаковими цінами
Галузева Боротьба між підприємствами, які працюють в одній галузі
Формальна Боротьба між підприємствами, що пропонують продукцію з такими самими характеристиками
Загальна Боротьба між різними підприємствами, які працюють на тому самому ринку
Головна форма виявлення Цінова пряма Безпосереднє зниження цін
Цінова непряма Виведення на ринок нових товарів за цінами попередніх, тобто менш ефективних
Товарна Функціональна Конкурування різних товарів, що задовольняють однакові потреби
Товарна видова Конкуренція товарів, що різняться за певним суттєвим параметром, але призначені для задоволення однакових потреб
Товарна предметна Конкуренція між ідентичними товарами

 

Аналіз конкурентів підприємства включає оцінку їх сильних та слабких сторін, а також можливої реакції на дії конкурентів.

Запитання для самоперевірки

1. Що є спільного в маркетингу і комерційній діяльності?

2. Що вивчає маркетинг?

3. Що слід розуміти під комплексом маркетингу?

4. Яку роль відіграє в комерційній діяльності товарна політика?

5. Яка роль ціни в комерційній діяльності?

6. Як організувати збут товарів?

7. Яка роль реклами, стимулювання збуту товарів в комерційній діяльності?

8. Яка маркетингова інформація потрібна в комерційній діяльності?

Література : С.С. Гаркавенко “Маркетинг", с. 20-23, 60-65, 201- 210, 281-291, 364-365, 409-441.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.006 с.)