ТОП 10:

Фірми консигнаційної торгівліКонсигнація — форма комісійного продажу товарів, при якій їхній власник (консигнант) передає комісіонеру (консигнаторові) товар для продажу зі складу останнього, тобто надає товар у розпорядження комісіонера на визначений час для реалізації.

У консигнаційній торгівлі взаємодія сторін складається таким чином:

— вивчення кон'юнктури зовнішнього ринку;

— набір товарів для консигнації;

— підписання договору консигнації.

Консигнатор, по суті, є комісіонером по зовнішньоторговель­них операціях, з тією лише різницею, що здійснює продаж това­ру за ціною, установленою консигнантом. Право власності на товар, що надійшов на склад посередника, залишається за влас­ником (експортером) до того моменту, поки цей товар не буде ким-небудь куплений.

Договір консигнації дає консигнаторові можливість активно­го впливу на рівень цін реалізації товару на ринку. При досить активному збуті товарів консигнант може бути зацікавлений у тому, щоб підняти рівень цін реалізації товару і підвищити екс­портні ціни, у тому числі і на товари, що вже знаходяться на складі консигнатора. Право активного впливу на ціни слід обумовлюва­ти в консигнаційній угоді. Крім того, це право може бути реалі­зоване консигнантом, якщо угода передбачає виплату винаго­роди у вигляді відсотка із суми продажу, а не як різницю цін. Будь-яке підвищення консигнантом цін реалізації анулює зобо­в'язання і гарантії консигнатора щодо безповоротності товару.

Ярмарки

Ярмарок — періодичний захід (рідше — постійно діючий), тобто товарний ринок, який діє регулярно у відведеному місці, у визначений період, з одночасною масовою участю працівників промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі, інших галузей, а також посередницьких підприємств, організацій.

Ярмарки дають можливість широкому колу виготовлювачів, споживачів, посередників вступати в безпосередні комерційні контакти, які сприяють регулюванню попиту та пропозиції, акти­візації господарської ініціативи сторін.

За результатами ярмарку приймаються відповідні рішення про випуск продукції, відновленні її асортименту, підвищенні якості і поліпшенні дизайну.

На ярмарку предметом торгівлі можуть бути товари й інші матеріальні цінності, попередньо замовлені, заплановані до ви­робництва і постачання в найближчий період або виготовлені і раніше поставлені в деякі регіони, але накопичувані там, у над­лишку, які потребують повторного переміщення в інші райони, де вони користуються попитом.

Ярмарки функціонують з метою:

— демонополізації в сферах виробництва і обігу товарів;

— підвищення надійності товарного забезпечення споживачів;

— зниження товарного дефіциту;

— самостійного встановлення сторонами ділових і раціональ­них комерційно-господарських зв'язків;

— формування виготовлювачами виробничої програми, роз­ширення і відновлення її асортименту;

— збільшення випуску високоякісної, конкурентоздатної то­варної продукції з урахуванням попиту споживачів;

— залучення в господарський оборот не використовуваної, зайвої продукції і вторинних ресурсів, некондиційних ма­теріалів і виробів;

— активізації міжрегіональних товарообмінних операцій;

— пропаганди новітніх досягнень науки і техніки;

— популяризації нових високоякісних товарів;

— виявлення реального попиту ринку на конкретну товарну продукцію;

— надання суб'єктам товарного ринку послуг інформаційно-комерційного і посередницького характеру;

— пропаганди надійності виготовлювача, його іміджу.

Більшість товарів на ярмарку не реалізується, а представ­ляється в зразках, буклетах, проспектах, плакатах, кресленнях, фотознімках, слайдах, кіно- і відеороликах. Виставляються також науково-технічні розробки у вигляді натуральних експонатів, ма­кетів, конструкторсько-технологічної, патентно-ліцензійної доку­ментації і т.п.

Аукціони

Аукціонний спосіб продажу застосовується звичайно в тому разі, коли необхідно терміново реалізувати товари, комерційно використовувати при цьому їх дефіцитність, а іноді й унікальність. Нерідко буває необхідно за допомогою аукціонних торгів визна­чити справжню ціну тієї чи іншої продукції на підставі об'єктив­ного попиту та пропозиції,

Аукціонний продаж проводиться також з метою додаткового залучення на товарний ринок матеріально-технічних засобів із запасів підприємств і надлишків, що маються в сфері звертання.

На аукціонні торги підприємства можуть запропонувати про­дукцію виробничо-технічного призначення, яка не вимагається для власних нестатків. Нині ростуть надходження на аукціон ма­теріалів, виробів, майна, переданих для вільного продажу військо­вими відомствами й організаціями в ході конверсії.

Аукціон може проводитися на примусовій і добровільній ос­нові. Перший використовується, головним чином, державними органами для продажу незатребуваних, неоплачених, конфіско­ваних товарно-матеріальних цінностей, закладеного і не викуп­леного в термін майна і т. д. Аукціонні торги на добровільній ос­нові проводяться звичайно з ініціативи власників товарів, майна.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке аукціон?

2. Назвіть відмітні ознаки аукціону і ярмарку.

3. Назвіть основні завдання ярмарку.

4. Назвіть основні міжнародні товарні аукціони і дайте їм коротку характеристику.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.005 с.)