Тема 13: СТРАХОВИЙ РИНОК: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13: СТРАХОВИЙ РИНОК: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІНауковий керівник – д.е.н., проф. Нечипорук Л. В.

План

  1. Сутність страхового ринку. Формування попиту та пропозиції на страхову послугу.
  2. Учасники страхового ринку України.
  3. Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку України.

Рекомендована література

«4P» маркетингу страхових компаній [Текст] : моногр. / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін.; кер. авт. кол. д.е.н., проф. О. В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 432 с.

Говорушко, Т. А. Страхові послуги [Текст] : підруч. / Т. А. Говорушко. – К. : Центр навч. літ-ри, 2011. – 376 с.

Інформація Ліги страхових організацій України про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uainsur.com.

Інформація Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dfp.gov.ua.

Нечипорук, Л. В. Особенности формирования страхового рынка в контексте создания правовой экономики (на примере Украины и Грузии) [Текст] / Л. В. Нечипорук, Л. Лордкипанидзе // Економічна теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 56 – 66.

Нечипорук, Л. В. Cтрахова складова формування стратегії суб’єктів господарювання [Текст] / Л. В. Нечипорук, Є. Є. Бамбізов // Стратегічне управління суб’єктами господарювання : проблеми теорії та практики : моногр. / авт. кол. О. Л. Яременко, Г. В. Строкович та ін. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 504 с., С. 302-335.

Нечипорук, Л. В. До визначення поняття «страхова група» [Текст] / Л. В. Нечипорук // Вісник НУ «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 4 (15). – С. 35-43.

Нечипорук, Л. В. Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації [Текст] : моногр. / Л. В. Нечипорук. – Х. : Право, 2010. – 280 с.

Нові вектори розвитку страхового ринку України [Текст] : моногр. / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін.; кер. авт. проекту д.е.н., проф. О. В. Козьменко. — Суми : Університетська книга, 2012. – 315 с.

Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації [Текст] : моногр. / О. В. Козьменко, С. М. Козьменко, Т. А. Васильєва та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с.

Страховий менеджмент [Текст] : підруч. / С. С. Осадець, О. В. Мурашко, В. М. Фурман, А. Л. Баранов, О. В. Баранова, О. М. Залєтов, В. І. Нечипоренко; за ред. д-ра економ. наук, проф. С. С. Осадця. – К. : КНЕУ, 2011. – 333 с.

Insurance as a factor ensuring sustainable development Nechyporuk L., Dobrorez O.// Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978 – 83 – 62683 –78 – 9 (Paper); pp. 444, illus., tabs., bibls., р. 118 – 125.


Тема 14: ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА, ЖИТТЯ, Відповідальності

Науковий керівник – д.е.н., проф. Нечипорук Л. В.

План

1. Страхування майна: сутність та види.

2. Види страхування життя.

3. Напрямки вдосконалення страхування майна та життя в Україні.

Рекомендована література

Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху [Текст] : кол. моногр. / О. М. Залєтов, О. В. Кнейслер, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко та ін.; наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О. М. Залєтов. – К. : Міжнародна агенція „BeeZone”, 2012. – 509 с.

Гаманкова, О. О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика [Текст] : моногр. / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с.

Говорушко, Т. А. Страхові послуги [Текст] : підруч. / Т. А. Говорушко. – К. : Центр навч. літ-ри, 2011. – 376 с.

Інформація Ліги страхових організацій України про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.uainsur.com.

Інформація Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dfp.gov.ua.

Нечипорук, Л. В. Особенности формирования страхового рынка в контексте создания правовой экономики (на примере Украины и Грузии) [Текст] / Л. В. Нечипорук, Л. Лордкипанидзе // Економічна теорія та право. – 2016. – № 1 (24). – С. 56 – 66.

Нечипорук, Л. В. Страховий захист: сутність та модернізація в умовах формування соціальної держави в Україні [Текст] / Л. В. Нечипорук // Соціальна держава: досвід політико-економічного аналізу : моногр. / за ред. докт. екон. наук, професора Л.С. Шевченко. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 275 с.

Нечипорук, Л. В.Теоретичні аспекти дослідження потреб споживачів страхових послуг [Текст] / Л. В. Нечипорук // Вісник НУ «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право.– 2014. – № 2 (17). – С. 127-137.

Охріменко, І. О. Фінансовий механізм системи охорони здоров’я України [Текст] / І. О. Охріменко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2014. – Випуск 38. – С. 367-379

Страховая индустрия Украины: стратегия развития [Текст] : моногр. / А. Ф. Филонюк, А. Н. Залетов // К. : Междунар. агенция “Бизон”, 2008. – 448 с.

Страхування [Текст] : підруч. / В. Д. Базилевич, О. Ф. Філонюк, К. С. Базилевич та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008 . – 1019 с.

Insurance as a factor ensuring sustainable development Nechyporuk L., Dobrorez O.// Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978 – 83 – 62683 –78 – 9 (Paper); pp. 444, illus., tabs., bibls., р. 118 – 125.
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.008 с.)