Тема 8: ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8: ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ЯК ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУНауковий керівник – д.е.н., проф. Камінська Т. М.

План

1. Сутність, типи та моделі економічного зростання у ринковій економіці. Соціально-економічний розвиток.

2. Критерії, якісні показники та світові тенденції економічного зростання в сучасних умовах.

3. Шляхи досягнення сталого економічного зростання в Україні та її соціально-економічний розвиток.

Рекомендована література

Борейко, В. Шляхи виходу економіки України з кризи [Електронний ресурс] / В. Борейко // Економіст. – 2016. – № 1. – С. 17-19. Режим доступу : http://ua-ekonomist.com/archive/2016/2/Boreyko.pdf

Вдовиченко, А. Податкове навантаження і темпи економічного зростання в Україні [Текст] / А. Вдовиченко, Г. Орос // Економіка України. – 2014. – № 8. – С. 61-78.

Диба, О. Фінансування інноваційного розвитку: досвід Польщі та рекомендації для України [Електронний ресурс] / О. Диба, Ю. Гернего // Економіст. – 2015. – № 1. – С. 11-14. Режим доступу : http://ua-ekonomist.com/archive/2015/11/Dyba.pdf

Дорофієнко, В. Соціальний аспект сталого розвитку регіональної економіки: теорія та моделі [Електронний ресурс] / В. Дорофієнко, М. Пашкевич // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4. – С. 109-116. Режим доступу : http://uniep.km.ua/ upload-files/_4_2012.pdf

Єщенко, П. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки [Текст] / П. Єщенко // Економіка України. – 2013. – № 10. – С. 4-20.

Звєряков, М. Про зміну моделі економічного розвитку [Текст] / М. Звєряков // Економіка України. – 2015. – № 6.– С. 41-49.

Камінська, Т. Пріоритети соціальної модернізації національної економіки [Текст] / Т. Камінська // Вісник Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2011. – № 3 (6). – С.47-57.

Кіндзерський, Ю. Державне замовлення у світі та особливості його застосування у політиці розвитку: уроки для України [Текст] / Ю. Кіндзерський // Економіка України. – 2015. – № 3.

Москаленко, О. Соціальна орієнтація політики та можливості випереджального економічного розвитку в Україні [Текст] / О. Москаленко // Економіка України. – 2015. – № 6. – С. 82-91.

Онищенко, В. Реалії та можливості економічної стабілізації та розвитку України [Текст] / Л. Корнійчук, В. Шевчук // Економіка України. – 2015. – № 7.

Павлюк, А. Розвиток індустріальних парків в Україні [Електронний ресурс] / А. Павлюк // Економіст. – 2015. – № 1. – С. 11-14. Режим доступу : http://ua-ekonomist.com/archive/2016/1/Pavliuk.pdf

Программа развития ООН: Human development 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fwww.idss.org.ua%2Farhiv%2F2015_17_12UN_HDR.ppt

Савельєв, Є. Пріоритети у формуванні української економіки [Текст] / Є. Савельєв // Економіка України. – 2015. – № 5.– С. 79-89.

Список стран по ВВП на душу населения (ППС) [Электронный ресурс] / Википедия : свободная энциклопедия, 2016. – Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/

Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

Федулова, Л. І. Інноваційно-технологічні хаби – драйвери розвитку регіонів [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Зб.наук.праць Національного юридичного університету. Серія: Економічна теорія та право. – 2016. – № 1. – С. 11-27. – Режим доступу: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/1-11-27.pdf


 

Тема 9: Оцінка рівня людського розвитку в Україні та світі

Науковий керівник – к.е.н., доц. Чуприна О. О.

План

1. Концепції людського розвитку.

2. Методика розрахунку показників розвитку людського потенціалу.

3. Порівняльний аналіз рівня та закономірностей людського розвитку в Україні та світі. Людський розвиток регіонів України.

Рекомендована література

Антонюк, В. П. Оцінка взаємозв’язку людського розвитку та конкурентоспроможності на міжнародному рівні: рейтинговий аналіз [Текст] / В. П. Антонюк, О. Д. Прогнімак, Д. В. Кузнецова // Економіка промисловості. – 2013. – № 3. – С. 177-191.

Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с.

Бобух, І. М. Тенденції параметрів формування людського потенціалу України у міжнародному контексті [Електронний ресурс] / І. М. Бобух // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 3. - С. 334-341. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2014_3_44.

Гинда, О. М. Аналіз статистичних показників розвитку людського потенціалу регіонів України [Електронний ресурс] / О. М. Гинда // Науковий вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 25.2. - С. 236-242. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.

Гинда, О. М. Рейтингове оцінювання рівня розвитку людського потенціалу у регіонах України [Електронний ресурс] / О. М. Гинда // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.12. – С. 389-394. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ nvnltu_2013_23.12_63.pdf

Гинда, О. М. Сутність та вплив управління процесами розвитку людського потенціалу на економіку України [Електронний ресурс] / О. М. Гинда // Економіка і організація управління. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 74-79. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_1-2_12.

Грішнова, О. А. Людський розвиток [Текст] : навч. посіб. / О. А. Грішнова. – К. : КНЕУ, 2006. – 308 с.

Дані Державної служби статистики України щодо демографічних та соціально-економічних процесів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

Дані експертно-аналітичного порталу «Новости гуманитарных технологий» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru.

Звіти з людського розвитку на сайті Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hdr.undp.org.

Козарезенко, Л. В. Фінансова політика розвитку людського потенціалу [Текст] : монографія / Л. В. Козарезенко. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 411 с.

Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки [Текст] : колект. моногр. / Е. М. Лібанова та ін.; за ред. Е. М. Лібанової. - К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. - 319 с.

Макарова, О. В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів [Текст] / О. В. Макарова // Економіка України. – 2015. – № 3. – С. 41-53.

Мартинова, Л. Б. Еволюція наукових поглядів та концепцій формування і підвищення конкурентоспроможності людськогопотенціалу [Електронний ресурс] / Л. Б. Мартинова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 41(2). - С. 55-62. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2016_41(2)__11.

Нагірняк, М. І. Індекс людського розвитку [Електронний ресурс] / М. І. Нагірняк, У. І. Швед // Магістеріум. Економічні студії. – 2014. – Вип. 56. – С. 77-81. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Magisterium_ek_2014_56_23.pdf

Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз [Текст] : [монографія] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Нижника В. М. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 501 с.

Переверзєва, А. В. Удосконалення методики розрахунку індексу людського розвитку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / А. В. Переверзєва // Економіка і регіон. – 2013. – № 1. – С. 55-60. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ econrig_2013_1_11.pdf

Приймак, В. І. Управління процессами розвитку та реалізації людського потенціалу в економіці України [Текст] : моногр. / В. Приймак, О. Гинда. – Л. : Растр-7, 2013. – 436 с.

Регіональний людський розвиток [Електронний ресурс] : стат. бюл. / Держ. служба статистики України. – К. : [б. в.], 2014. – 62 с. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2014/bl/09/bl_rlr_13.zip

Саричев, В. І. Індекс людського розвитку: проблеми вимірювання на національному та світовому рівнях [Електронний ресурс] / В. І. Саричев, Г. Ю. Єлісєєва // Бізнес Інформ. – 2014. – № 2. – С. 220-227. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2014_2_40.pdf

Скиба, С. А. Методологія державного регулювання зростання та розвитку людського потенціалу [Електронний ресурс] / С. А. Скиба // Молодий вчений. - 2016. - № 1 (1). - С. 155-159. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1(1)__38.

Скиба, С. А. Механізм реалізації політики управління розвитком людського потенціалу [Електронний ресурс] / С.А. Скиба // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(2). - С. 117-124. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(2)__23.

Скиба, С. А. Особливості компонент людського потенціалу в умовах сталого розвитку [Електронний ресурс] / С. А. Скиба //International scientific journal. - 2016. - № 4 (2). - С. 94-98. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_4(2)__28.

Степанчук, С. О. Сучасний стан розвитку людського потенціалу в національній економіці України [Електронний ресурс] / С. О. Степанчук // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2015. - № 2. - С. 35-40. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2015_2_9.

Стрижак, О. О. Людський розвиток [Текст] : консп. лекцій / Стрижак О. О. - Х. : ХНЕУ, 2010. - 123 с.

Циганюк, А. В. Людський розвиток та рівень життя населення в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Циганюк, А. С. Музиченко // Наукові праці НДФІ. - 2015. - Вип. 3. - С. 105-118. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2015_3_10.

Чуприна, О. О. Міжнародні інтегральні оцінки як інструмент аналізу місця та перспективи України в сучасному світі [Текст] / О. О. Чуприна, О. А. Чуприна // Вісник Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2010. - № 2. – С. 82-91.
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.02 с.)