Тема 11: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИНауковий керівник – к.е.н., доц. Набатова О. О.

План

1. Необхідність, сутність та цілі державного регулювання національної економіки.

2. Економічні функції держави. «Провали» держави.

3. Методи та інструменти державного регулювання економіки.

4. Трансформація ролі держави в економічних системах пострадянських країн.

 

Рекомендована література

Архипова, О. В. Эволюция понятий «функции государства» и «провалы государства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.lib.csu.ru/vch/187/009.pdf.

Головінов, О. М. До питання про дихотомію ринкового саморегулювання й державного регулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2010_3/Golov.pdf.

Кахович, О. О. Особливості державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / О. О. Кахович, Р. С. Южека // Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – Вип. 75. – С. 119-126. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2015_75_19.pdf.

Кіртока, Р. Г. Підвищення конкурентоспроможності як мета державного регулювання національної економіки [Електронний ресурс] / Р. Г. Кіртока // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 1. – С. 49-54. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uazt_2014_1_9.pdf.

Колесніченко, І. М. Теоретичні засади нейтралізації "провалів" та відновлення ефективності інституту держави в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Колесніченко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 4. – С. 8-12. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_4_2.

Марущак, В. П. Державно-правове регулювання: економіка і ціни [Текст] : моногр. / В. П. Марущак, О. В. Юрченко. – Одеса : ВМВ, 2014. – 189 с.

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. К. Лебедєва та ін. / за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

Національна економіка [Текст] : підруч. / за ред. П. В. Круша. – К. : Каравела, 2008. – 428 с.

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / За заг. ред. Л.С. Шевченко. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2011. – 182 с.

Овсієнко, О. В. Державне регулювання та його вплив на формування правової економіки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Овсієнко // Економічний простір. – 2015. – № 98. – С. 105-115. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_98_13.

Павленко, В. П. Державне регулювання національної економіки: методологія та перспективи розвитку [Текст] : моногр. / В. П. Павленко. – К. : Фенікс, 2015. – 303 с.

Сенишин, О. С. Державне регулювання економіки [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 334 с.

Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку [Текст] : колект. моногр. / В. М. Анісімов; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Кендюхова. – К. : Центр навчальної літератури, 2015. – 216 с.

Чечель, О. М. Принципи та механізм державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / О. М. Чечель // Демократичне врядування. – 2014. – Вип. 13. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeVr_2014_13_8.pdf.

Шайдоров, О. І. Мінімізація тіньового сектору економіки в умовах реформування системи державного регулювання [Електронний ресурс] / О. І. Шайдоров // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 38. – С. 39-46. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzuk_2014_38_8.pdf.


Тема 12: БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Науковий керівник – к.е.н., доц. Левковець О. М.

План

 

1. Банківська система: сутність, структура, функції.

2. Центральний банк: сутність, функції, монетарна політика.

3. Комерційні банки, їх операції та послуги.

4. Тенденції розвитку та напрями стабілізації банківської системи України.

Рекомендована література

 

Аналітичні записки «Основні загрози безпеці банківської системи України та шляхи їх подолання», «Стабілізація банківської системи шляхом підвищення довіри до банків та забезпечення прозорості діяльності НБУ», грудень 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.niss.gov.ua, розділ «Аналітичні матеріали»

Банківська система [Текст]: навч. посіб. / М. І. Крупка,Є. М. Андрущак, І. В. Барилюк та ін.; за ред. М. І. Крупки. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 554 с.

Банківська система [Текст]: навч. посіб. (у 2 т.) / Н. І. Волкова, Р. А. Герасименко, О. І. Карпова та ін. – Донецьк: НОУЛІДЖ, 2013. – Т.1. – 374 с.

Банківська система [Текст]: навч. посіб. (у 2 т.) / Н. І. Волкова, Р. А. Герасименко, О. І. Карпова та ін. – Донецьк: НОУЛІДЖ, 2013. – Т.2. – 297 с.

Банківська система 2015: виклики та перспективи. Лютий 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua

Банківські операції [Текст] : підруч. / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапут та ін. / за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль: Терно-граф, 2013. – 687 с.

Звіт про фінансову стабільність (червень 2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=32241744

Любіч, О. О. Сигнали раннього попередження банківських криз [Текст] / О. О. Любіч, Г. Г. Бортніков , А. О. Дробязко // Фінанси Україи. – 2015. – № 7. – С. 24-38

Річний звіт НБУ за 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=31669311

Ставицький, А. В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі [Текст] / А. В. Ставицький // Фінанси України. – 2015. – №1. – С.47-58

Офіційний сайт НБУ. Розділи «Банківський нагляд» та «Монетарна політика»[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua

Череп, А. В. Банківські ризики і фінансова стійкість комерційних банків [Текст] : моногр. / А. В. Череп та ін. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 135 с.

Шаповал, В. Ю. Концентрація в банківському секторі України: тенденції та перспективи [Текст] / В. Ю. Шаповал // Економіка і прогнозування. – 2016. – №1. – С.157-159

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.01 с.)