Тема 24: Конкурентоспроможність національної економіки України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 24: Конкурентоспроможність національної економіки УкраїниНауковий керівник – к.е.н., доц. Чуприна О. О.

План

1. Поняття та складові конкурентоспроможності економіки країни.

2. Оцінка конкурентоспроможності української економіки.

3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності національної економіки України.

Рекомендована література

Балджи, М. Д. Конкурентоспроможність національної економіки в контексті управління розвитком інтеграційних зв’язків України [Електронний ресурс] / М. Д. Балджи // Економічний вісник університету. – 2014. – Вип. 22 (1). – С. 173-179. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2014_22(1)__33.pdf

Варналій, З. С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення [Текст] : моногр. / З. С. Варналій, О. П. Гармашова. – К. : Знання України, 2013. – 387 с.

Гамов, М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України [Текст] : навч. посіб. / М.С. Гамов, О. І. Шнирков. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 292 с.

Дані експертно-аналітичного порталу «Новости гуманитарных технологий» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru.

Звіти Світового економічного форуму щодо глобальної конкурентоспроможності країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org.

Квятко, Т. М. Конкурентоспроможність вітчизняної економіки у системі міжнародних економічних відносин: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / Т. М. Квятко // Вісник Хар. нац. агр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 7. – С. 99-104. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Vkhnau_ekon_2013_7_17.pdf

Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, компетенції [Текст] : моногр. / О. Б. Чернега та ін. - Донецьк : Ноулідж, Донец. вид-ня, 2010. - 591 с.

Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири [Текст] : моногр. / за наук. ред. З. Юринець. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 291 с.

Лагутін, В. Д. Конкурентоспроможність національної економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Лагутін , В. А. Романенко, Ю. М. Уманців; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. Д. Лагутіна. - К. : КНТЕУ, 2011. - 295 с.

Назиров, К. З. Конкурентоспроможність економіки України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / К. З. Назиров // Вісник НУ «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2013. – № 4. – С. 165-172. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnyua_etp_2013_4_18.pdf

Результати досліджень Міжнародного інституту розвитку менеджменту (Institute of management development, IMD) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imd.ch.

Романенко, В. Конкурентна політика та конкурентоспроможність національної економіки [Текст] / В. Романенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2016. - № 3. - С. 5-16.

Синюченко, М. І. Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження ефективності факторів зростання [Електронний ресурс] / М. І. Синюченко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 14-17. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2014_7_3.pdf

Скоринін, А. П. Конкурентоспроможність податкової політики України [Електронний ресурс] / А. П. Скоринін // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2015. - Вип. 2(2). - С. 159-167. - Режим доступу : http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/8789/c.159-167.pdf?sequence=1.

Ходжаян, А. О. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність, методи оцінювання, сучасний стан [Текст] : моногр. / А. О. Ходжаян. - Черкаси : Вертикаль, 2010. - 431 с.

Черленяк, І. І. Модернізаційний вибір країни та конкурентоспроможність національної економіки [Електронний ресурс] / І. І. Черленяк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 9-13. - Режим доступу : http://www.visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/images/pubs/44/44_4.pdf.

Чернега, О. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: цивілізаційні виміри та особливості управління в умовах глобалізації [Текст] : моногр. / О. Б. Чернега, Ю. Г. Бочарова. – Донецьк : Східний вид. дім, 2011. – 348 с.

Чорнодід, І. С. Соціальна конкурентоспроможність національної економіки: сутність, показники та чинники забезпечення [Текст] : монографія / Чорнодід І. С. ; Н.-д. екон. ін-т. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 383 с.

Чуприна, О. О. Міжнародні інтегральні оцінки як інструмент аналізу місця та перспективи України в сучасному світі [Текст] / О. О. Чуприна, О. А. Чуприна // Вісник Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2010. - № 2. – С. 82-91.

Швиданенко, О. А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] / О. А. Швиданенко - К. : КНЕУ, 2007. - 312 с.

Шнипко, О. С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації [Текст] : моногр. / О. С. Шнипко. - К. : Ін-т економіки та прогнозув., 2009. - 456 с.


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 150; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.211.110 (0.007 с.)