ТЕМА 22: СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ЕКОНОМІКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 22: СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ЕКОНОМІКАНауковий керівник – к.е.н., доц. Вовк І.А.

План

1. Поняття соціальних прав людини

2. Роль держави у забезпеченні соціальних прав

3. Значення економічного розвитку для соціальних прав

4. Соціальні права і економіка України

 

Рекомендована література

 

Баранник, Л. Б. Соціальний захист громадян [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Баранник. – Дніпропетровськ : Дніпропетровська державна фіскальна академія, 2010. – 276 с.

Верланов, С. О. Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження) [Текст] / С. О. Верланов. – Львів : Край, 2009. – 196 с.

Волкова, О. М. Соціальні права особи: поняття, сутність, особливості [Текст] / О. М. Волкова // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 39-43.

Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.66 р. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

Олефір, О. І. Економічні і соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні і гарантії її конституційного захисту [Текст] / О. І. Олефір // Треті конституційні читання : зб. тез наук. доп. і повідомл. міжнар. наук. конф. молодих учених, асп. і студ. присвяч. пам'яті академіка права Ю.М. Тодики (28-29 трав. 2010 р.) / ред. кол. А. П. Гетьман [та ін.] . – 2010. – С. 238-240.

Панкевич, О. Соціальна держава та права людини "другого покоління" : загально-теоретичне дослідження [Текст] / О. Панкевич. – Львів : "Світ", 2006. – 176 с. (Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. – Серія 1: Дослідження та реферати ; 2006, Вип.11).

Плахотнюк, Н. Г. Соціальні гарантії прав людини та економічні можливості держави [Текст] / Н. Г. Плахотнюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – N 3. – С. 77-85 : портр. – Бібліогр. : с. 82-85.

Руднєва, О. Економічні, соціальні і культурні права людини та механізми їх захисту [Текст] / О. Руднєва // Юридична Україна. – 2010. – 6. – С. 22-26.

Сенюта, І. Я. Право людини на охорону здоров'я та його законодавче забезпечення в Україні [Текст] / І. Я. Сенюта. – Львів : "Світ", 2007. – 224 с. (Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. – Серія 1: Дослідження та реферати ; 2007, Вип.14).

Соціальні права як передумова гідного існування людини [Текст] / Т. Іщук // Антропологія права: філософський та юридичний виміри. [Вип. 6] : Матеріали міжнар. "круглого столу" (м. Львів, 3-5 груд. 2010 р.) / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування , Львів. лаборат. прав людини і громад. – Львів : Галиц. друкар, 2010. – С. 255-260.

Терещенко, В. О. Соціально-економічні права людини у сфері праці як один з основних напрямків судового захисту загальних прав людини та громадянина [Електронний ресурс] // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1018-1023. – Режим доступу : http://forumprava.pp.ua.

Христова, Г. О. Типи позитивних зобов'язань держави щодо прав людини у світлі юриспруденції Страсбурзького суду [Текст] / Г. О. Христова // Юрист України : наук.-практ. журн. – 2013. – № 2. – С. 11-19.

Шевчук, С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції [Текст] / С. Шевчук. – Вид. 3-тє. – К.: Реферат, 2010. – 848 с. (глава ХІІІ).

 


Тема 23: ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Науковий керівник – д.е.н., проф. Гриценко О. А.

План

1. Принципи економічної поведінки та умови її відхилення від норми.

2. Норми поведінки, їх види та система.

3. Фактори, що зумовлюють економічну злочинність в Україні.

4. Види економічних злочинів, їх причини на наслідки.

Рекомендована література

 

Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х : Право, 2010. – 448 с.

Беккер, Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории [Текст] : пер. с англ. / Г. С. Беккер. – М. : ГУВШЭ, 2003. – 672 с.

Гончаров, А. А. Теневая экономика как экономическая категория [Текст] / А. А. Гончаров // Вісн Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Економ. серія. – 2007. – № 799. – С. 14-16.

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.

Кальман, О. Г. Стан і головні напрями попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми [Текст] / О. Г. Кальман. – Х., 2003. – 241 с.

Криміналістична профілактика економічних злочинів [Текст] : наук.–практ. посіб. – Х. : Харків юридичний, 2006. – 36 с.

Тамбовцев, В. Л. Право и экономическая теория [Текст] : учеб. пособ. / В. Л. Тамбовцев. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 224 с.

Тіньова економіка як предмет економічної кримінології [Текст] – К. : Правові джерела, 2008. – 448 с.

Україна. Всесвітній огляд економічних злочинів. Кіберзлочини в центрі уваги[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pwc.com/uk_UA/ua/press-room/assets/GECS_Ukraine_ua.pdf

Цуриков, А. Экономический подход к анализу корыстных преступлений [Текст] / А. Цуриков, В. Цуриков // Вопр. экономики. – 2007. – № 1. – С. 45-54.

Яковлев, А. М. Социология экономической преступности [Текст] / А. М. Яковлев – М. : Наука, 1998. – 256 с.

Posner, R. A. Economic Analisis of Low. [Text] / R. A. Posner. - Litter : Brown and Company. – 1992.

Tierney J. Criminology. Theory and context. [Text] / J. Tierney. - Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf. - 1996.

Criminology in the Making. An Oral History [Text] / J. H. Laub. – Boston : Northeastern University Press. - 1983. – C. 274.
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.026 с.)