Тема 10: ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10: ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИННауковий керівник – к.е.н., доц. Чуприна О. О.

План

1. Теорії циклів: сутність, характерні риси та значення.

2. Великі цикли кон’юнктури М. Д. Кондратьєва.

3. Особливості циклічного розвитку економіки України в сучасних умовах.

Рекомендована література

Айвазов, А. Николай Кондратьев как зеркало кризиса [Электронный ресурс] / А. Айвазов, А. Кобяков // Аргументы и факты. – 21.01.2009. – Режим доступа : http://www.aif.ru/money/article/24053.

Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива [Текст] : моногр. / Д. Г. Лук’яненко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка, д-ра екон. наук, проф. А. М. - К : КНЕУ, 2010. - 334 с.

Антошкина, Л. И. Посткризисная экономика: проблемы и решения [Текст] : моногр. / Л. И. Антошкина, В. А. Висящев, В. К. Антошкин. - Донецк; Бердянск : Донбасс, 2011. - 558 с.

Балашова, Е. Финн Кюдланд и Эдвард Прескотт: движущие силы экономических циклов (Нобел. премия за 2004 г.) [Текст] / Е. Балашова // Вопр. экономики. – 2005. − № 1. − С. 133−134.

Бойкова, М. А. Циклічні фінансово-економічні кризи капіталізму: системні причини і правові шляхи вирішення проблеми [Текст] : моногр. / М. А. Бойкова, О. Ф. Омельченко. - К. : К.І.С., 2012. - 95 с.

Борейко, В. І. Цикли, кризи та проблеми розвитку [Текст] : моногр. / В. І. Борейко. – Рівне : Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 2012. – 393 с.

Волков, В. П. Малі економічні цикли: теорія та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / В. П. Волков, Л. А. Горошкова // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 270-275. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuec_2014_1_55.pdf

Гальчинский, А. С. Кризис и циклы мирового развития [Текст] / А. Гальчинский. – К. : АДЕФ-Украина, 2010. - 480 с.

Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні [Текст] : моногр. / В. П. Антонюк та ін.; наук. ред. В. І. Ляшенко. - Донецьк; К. : Юго-Восток, 2010. - 412 с.

Голян, В. А. Економічна криза в Україні: феномен "голландської хвороби" та рецидив "ресурсного прокляття" [Текст] / В. А. Голян // Економіка та держава. - 2016. - № 7. - С. 4-15.

Гриценко, А. А. Тема 26. Економічні цикли: об'єктивний характер і теорії [Електронний ресурс] / А. А. Гриценко, В. Г. Подлєсна // Економічна теорія. – 2014. – № 3. – С. 99-115. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecte_2014_3_9.pdf

Державний сектор і функції держави у період кризи [Текст] / О. Й. Пасхавер та ін. - К. : СПД Моляр С.В., 2009. - 130 с.

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.

Економічна криза: фактори, моделі та механізми подолання [Текст] : монографія / за заг. ред. С. А. Ткаченка, М. С. Пашкевич. - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 178 с.

Економічна теорія. Макроекономіка [Текст] : підруч. / за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 206 с.

Економічна теорія. Політекономія [Текст] : підруч. / за ред. В. Д. Базилевича. – 8-ме вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2012. – 702 с.

Кологривов, Я. І. Побудова сценаріїв розвитку світової економіки до 2030 р. у контексті великих економічних циклів Кондратьєва [Електронний ресурс] / Я. І. Кологривов // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 2. – С. 125-137. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sdtit_2012_2_13.pdf

Кондратьев, Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: Избранные труды [Текст] / Н. Д. Кондратьев / Международный фонд Н. Д. Кондратьева; Международный ин-т Питирима Сорокина – Николая Кондратьева. – М. : Экономика, 2002. – 767с.

Лютий, С. В. Циклічність як форма економічного розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Лютий // Экономика Крыма. – 2013. – № 2. – С. 74-78. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econkr_2013_2_17.pdf

Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. О. Пономаренко та ін.; за заг. ред. О. М. Кліменко. - Х. : ІНЖЕК, 2011. - 259 с.

Олефір, В. К. Економічні цикли і кризи: історія і сучасність [Текст] / В. К. Олефір // Актуальні проблеми економіки . – 2013. – № 10. – С. 23-35.

Онищенко, В. П. Онтологічний контекст економічної кризи [Текст] / В. П. Онищенко // Економіка України. – 2014. – № 4. – С. 4-17.

Основи економічної теорії [Текст] : підруч. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с.

Проноза, П. В. Патологические кризисные процессы в экономике Украины [Текст] : моногр. / П. В. Проноза. – Х. : ИНЖЭК, 2014. – 407 с.

Резнік, Н. П. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. П. Резнік, М. П. Талавиря, О. В. Пащенко. - Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К. : КиМУ, 2015. - 554 с.

Сердюк, В. Р. Антикризове управління: макроекономічний аспект [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Сердюк, І. В. Заюков. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 161 с.

Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

Стрижиченко, К. А. Циклічність розвитку економіки України в контексті її політико-правових трансформацій [Текст] / К. А. Стрижиченко // Проблеми економіки. - 2016. - № 2. - С. 194-199.

Ярошенко, І. В. Економічна криза 2014 р. в Україні та антикризова податкова політика [Текст] / І. В. Ярошенко, О. В. Костяна // Бізнес Інформ. – 2014. – № 10. – С. 318-323.


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.91.92.194 (0.008 с.)