Тема 25: МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 25: МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ, МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯНауковий керівник – д.е.н., проф. Шевченко Л. С.

План

 

1. Сутність та економічні чинники міжнародної трудової міграції.

2. Розвиток міграційних процесів в Україні.

3. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.

 

Рекомендована література

Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с.

Вербовий, М. Доктринальні засади міжнародної трудової міграції [Електронний ресурс] / М. Вербовий // Демократичне врядування. Науковий вісник. – 2011. – Вип. 7. – Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik7/fail/verbovyj.pdf

Вороніна, А.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Вороніна, К. М. Ніколаєва // Молодий вчений. – 2015. – № 2(17). – С. 167-170. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/39.pdf

Горбачова, І. Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації [Текст] / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 5. – С. 39-44.

Грішнова, О. Конкурентоспроможність висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку праці: проблеми і виклики [Текст] / О. Грішнова, В. Синенко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 1. – С. 3-8.

Економічна безпека держави: сутність та напрями формування [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 312 с.

Закон України «Про імміграцію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про міграцію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Кириленко, О. М. Розвиток міграційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Кириленко, В. О. Ільєнко. – Режим доступу : http://piei.iem.nau.edu.ua/numbers/37/Kyryl.pdf

Кравчук, К. Трудова міграція як фактор економічного зростання в Україні : аналітична записка [Електронний ресурс] / К. Кравчук. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/PB_M3_2014_ukr.pdf

Кукурудза, І. І. Україна у світових процесах трудової міграції [Текст] : моногр. / І. І. Кукурудза, Т. І. Ромащенко. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 252 с.

Мостова, І. О. Деякі параметри міграційного руху населення в Україні в 2010-2014 рр.: динаміка змін [Електронний ресурс] / І. О. Мостова // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 195-207. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2016_2_17

Мостова, І. О. Зовнішні трудові міграції у довгостроковому соціально-економічному розвитку країн-експортерів [Електронний ресурс] / І. О. Мостова // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 153-163. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_2_14

Осокіна, В. Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку [Текст] / В. Осокіна, Н. Руденко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія : Економіка. – 2013. – № 10 (151). – С. 67-72.

Пітюлич, М. І. Новітні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції та їх наслідки для України [Текст] / М. І. Пітюлич // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 96-100.

Романюк, М. Д. Міграційні загрози національній безпеці України: сучасні виклики, проблеми подолання [Текст] / М. Д. Романюк // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 3. – C. 99-111.

Сирочук, Н. А. Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського Союзу: фактори впливу [Електронний ресурс] / Н. А. Сирочук // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2014. – № 12. – Режим доступу : http://economy.kpi.ua/uk/node/622

Узнародов, И. М. Проблема иммигрантов в странах Запада на современном этапе [Текст] / И. М. Узнародов // TERRA ECONOMICUS. – 2014. – Т. 12. – № 1. – С. 115-122.

Шевченко, Л. С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 336 с.

Шевченко, Л. С. Соціальні ризики і соціальна безпека праці [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 280 с.


Тема 26: Офшорний бізнес

Науковий керівник – к.е.н., доц. Овсієнко О. В.

План

1. Офшорні зони: сутність та класифікація.

2. Схеми міжнародних офшорних операцій. Переваги та недоліки офшорного бізнесу.

3. Регулювання офшорного бізнесу.

 

Рекомендована література

Баймуратов, М. О. Офшорні зони у сучасному всесвіті: питання теорії та практики [Текст] : моногр. / М. О. Баймуратов, О. І. Зоріна – О. : Фенікс, 2010. – 173 с.

Вергун, В. А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький. – К. : Київський університет, 2012. – 415 с.

Гаверський, В. В. Форми і методи регулювання офшорного підприємництва [Електронний ресурс] / В. В. Гаверський // Південноукраїнський правничий часопис. – 2013. – № 1. – С. 252-255. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2013_1_84.pdf.

Гамбаров, Г. Д. Механізм міжнародно-правового співробітництва у сфері боротьби з офшорними схемами ухилення від сплати податків [Електронний ресурс] / Г. Д. Гамбаров // Фінансове право. – 2013. – № 3. – С. 18-21. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fp_2013_3_7.pdf.

Д’яконова, І. І. Діяльність офшорних зон у міжнародних фінансових відносинах: значення та регулювання [Електронний ресурс] / І. І. Д’яконова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – Вип. 38. – С. 14-20. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pprbsu_2014_38_4.pdf.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_029

Левковець, О. М. Модернізаційні перспективи України: офшорні зони як фактор ризику [Текст ] / О. М. Левковець // Вісник НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2011. – № 4 (7).

Лещенко, Р. М. Офшорні юрисдикції: історія виникнення, поняття та класифікація [Електронний ресурс] / Р. М. Лещенко // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 1. – С. 148-154. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chkup_2014_1_35.pdf.

Лещенко, Р. М. Проблеми вдосконалення фінансово-правового регулювання офшорних механізмів у законодавстві України [Електронний ресурс] / Р. М. Лещенко // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 148-154. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chkup_2014_2_35.pdf.

Манзюк, О. О. Негативні наслідки діяльності офшорних зон та шляхи їх подолання в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Манзюк // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – № 2. – С. 172-178. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ever_2013_2_21.pdf.

Манзюк, О. О. Проблема класифікації та визначення офшорних зон [Електронний ресурс] / О. О. Манзюк. // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_50.pdf.

Манзюк, О. О. Роль офшорних зон у соціально-економічному розвитку країни [Електронний ресурс] / О. О. Манзюк // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 38. – С. 478-483. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/efdu_2014_38_60.pdf.

Манзюк, О. О. Світовий досвід мінімізації негативної ролі офшорних юрисдикцій на економіку [Електронний ресурс] / О. О. Манзюк // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 33-41. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2015_1_8.pdf.

Оффшорные компании [Текст] : путеводитель / [А. А.-А. Ницевич и др. ; под ред. И. А. Воеводиной] ; Междунар. Юрид. Служба InterLegal. – 2-е изд., изм. и доп. – Одесса : Феникс, 2015. – 74 с.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №977-р «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/977-2015-р

Руденко, В. В. Інвестиційна діяльність в офшорних зонах: особливості реалізації та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Руденко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 1. – С. 133-138. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2015_1_26.pdf.

Товкун, І. М. Міжнародно-правові засоби функціонування офшорних фінансових центрів [Електронний ресурс] / І. М. Товкун // Проблеми законності. – 2013. – Вип. 123. – С. 115-126. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pz_2013_123_14.pdf.

Удачина, І. М. Офшорний сектор світової економіки [Текст] : моногр. / І. М. Удачина, В. А. Новицький, Н. М. Борейко. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2011. – 149 с.

Черленяк, І. І. Міжнародний офшорний бізнес та глобальна фінансова система [Електронний ресурс] / І. І. Черленяк, О. М. Дюгованець // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 24-29. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pekon_2014_2_3.pdf.

Чубенко, А. Г. Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, через офшорні юрисдикції: фінансово-правовий аспект [Електронний ресурс] / А. Г. Чубенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2014. – № 1. – С. 108-112. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2014_1_27.pdf.

Чуфаров, И. Трансфертное ценообразование 2.0 [Электронный ресурс] / И. Чуфаров // Зеркало недели. – 26 дек. 2014. – Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/finances/transfertnoe-cenoobrazovanie-2-0-_.html.

Шэксон, Н. Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах [Текст] / Шэксон Николас. – М. : Эксмо, 2012. – 281 с.


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.008 с.)