Тема 3: КОНКУРЕНЦІЯ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3: КОНКУРЕНЦІЯ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇВ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Науковий керівник – д.е.н., проф. Шевченко Л. С.

План

 

1. Сутність, види і функції конкуренції.

2. Методи конкуренції.

3. Конкурентна політика держави в сучасних умовах.

 

Рекомендована література

Гурова, К. Д. Конкурентна політика держави в умовах економічної глобалізації [Текст] / К. Д. Гурова, Л. І. Пронкіна // Вісник НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Економічна теорія та право. – 2012. – № 1(8). – С. 58-68.

Дерій, Ж. В. Формування конкурентної політики держави на засадах інституційної архітектоніки [Електронний ресурс] / Ж. В. Дерій, Т. І. Зосименко // Регіональна бізнес-економіки та управління. – 2013. – № 1 (37). – С. 11-17. – Режим доступу : http://vfeu.edu.ua/uploads/files/default/deriy1.pdf

Звіт Антимонопольного комітету України за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=110270&schema=main

Кірєєв, С. Стан конкурентного середовища в економіці України [Електронний ресурс] / С. Кірєєв, Т. Куць // Конкуренція. – 2013. – № 1. – С. 35-39. – Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=101144&schema=main

Концепція Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2013-2023 роки. Схвалена КМУ 19 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.potential.org.ua

Лисицина, М. И. Трансформация условий конкуренции в современной экономике [Электронный ресурс] / М. И. Лисицина. – Режим доступа : http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=23000.

Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку : затверджена розпорядженням Антимонопольного комітету України 05.03.2002 р. № 49-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02

Портер, М. Конкуренция. Обновленное и расширенное издание : пер. с англ. / М. Портер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2010. – 592 с.

Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 12, ст.64. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

Пронкіна, Л. І. Конкурентоспроможність та якість продукції підприємств: взаємозв’язок змісту та управління [Текст] / Л. І. Пронкіна. – Економічна теорія та право. – 2015. – № 3. – C. 36-45.

Райс, Эл. Маркетинговые войны. Юбилейное издание / Э. Райс, Д. Траут. – СПб. : Питер, 2014. – 304 с.

Тарануха, Ю. В. Конкуренція та конкурентні стратегії [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Тарануха. – К. : Справа і Сервіс, 2008. – 272 с.

Филюк, Г. Адвокатування конкуренції як складова конкурентної політики [Текст] / Г. Филюк // Конкуренція. Вісник АМК України. – 2011. – № 1. – С. 38-43.

Шевченко, Л. С. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, В. И. Торкатюк, Н. А. Кизим, А. Л. Шутенко. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2008. – 240 с.

Шевченко, Л. С. Конкурентна діагностика юридичної фірми: світовий досвід та його запровадження в Україні [Текст] / Л. С. Шевченко // Економічна теорія та право. – 2016. – № 1. – С. 76-86.

Шевченко, Л. С. Конкурентное управление [Текст] : учеб. пособ. / Л. С. Шевченко. – Х. : Эспада, 2004. – 520 с.

Щербакова, Т. А. Модифікація конкурентної політики за умови трансформації економічних відносин [Текст] / Т. А. Щербакова // Економіка України. – 2016. – № 4. - C. 45-56.


Тема 4: ДОМОГОСПОДАРСТВО ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ СУБ’ЄКТ

Науковий керівник – к.е.н., доц. Набатова О. О.

План

 

1. Основні теоретичні підходи до визначення поняття "домогосподарство".

2. Соціально–економічні функції домогосподарств.

3. Особливості економічної поведінки домогосподарств в Україні.

Рекомендована література

Бабій, М. В. Адаптивна поведінка домогосподарств і ризики інституційних пасток в умовах трансформаційних процесів [Текст] / М. В. Бабій // Бізнес Інформ. – 2016. – № 6. – С. 13-19.

Богиня, Д. П. Домогосподарство: гомеостатичний підхід [Електронний ресурс] / Д. П. Богиня, С. В. Бурлуцький // Економічна теорія. – 2014. – № 3. – С. 60-71. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/ecte_2014_3_6.pdf.

Бубенов, Ю. В. Особливості формування заощаджень домогосподарств [Електронний ресурс] / Ю. В. Бубенов // Економічний форум. – 2014. – № 4. – С. 175-187. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/ecfor_2014_4_31.pdf.

Бурлуцький, С. В. Система наукових принципів дослідження домогосподарства [Електронний ресурс] / С. В. Бурлуцький // Економічний простір. – 2014. – № 85. – С. 45-53. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/ecpros_2014_85_7.pdf.

Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України : офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Жилінська, О. І. Трансформація інвестиційної поведінки домогосподарств як фактор розвитку венчурних компаній [Електронний ресурс] / О. І. Жилінська // Фінанси України. – 2014. – № 3. – С. 83-99. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Fu_2014_3_9.pdf.

Жук, М. О. Аналіз структури та функцій системи домогосподарств України на макроекономічному рівні [Електронний ресурс] / М. О. Жук, В. В. Здрок // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.9. – С. 237-243. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/nvnltu_2014_24.9_45.pdf.

Задоя, О. А. Споживання та заощадження домогосподарств: доходні та недоходні фактори [Електронний ресурс] / О. А. Задоя // Академічний огляд. – 2016. – № 1. – С. 13-21. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2016_1_3

Здрок, В. В. Управління економічною діяльністю домогосподарств: теорія, моделювання, практика [Текст] : моногр. / В. В. Здрок, М. О. Жук. – Львів : Растр-7, 2015. – 391 с.

Зухба, О. М. Інститут домогосподарства в національній економіці [Текст] : моногр. / О. М. Зухба. – Донецьк : Донбас, 2014. – 511 с.

Коцюрубенко, Г. Залучення заощаджень домогосподарств України до фінансового ринку: сучасні реалії [Електронний ресурс] / Г. Коцюрубенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2014. – № 7. – С. 48-58. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Nv_2014_7_7.pdf.

Кучеренко, Є. В. Споживання та доходи домогосподарств України: структура, динаміка та вплив на соціально–економічний розвиток [Електронний ресурс] / Є. В. Кучеренко // Економічний простір. – 2015. – № 104. – С. 102-109. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_104_11.

Ліпич, Л. Г. Формування системи управління доходами та витратами домогосподарств [Текст] : моногр. / Л. Г. Ліпич, О. А. Івашко, С. В. Мостенець. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 203 с.

Македон, Г. М. Заощадження домогосподарств: економічна сутність та фактори впливу [Електронний ресурс] / Г. М. Македон // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 2. – С. 151-157. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_2_23.

Мостенська, Т. Г. Продовольча безпека на рівні домогосподарств [Електронний ресурс] / Т. Г. Мостенська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2015. – Т. 21, № 1. – С. 121-133. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Npnukht_2015_21_1_17.pdf.

Пачковський, Ю. Ф. Споживча поведінка українських домогосподарств [Текст] : моногр. / Ю. Ф. Пачковський, А. О. Максименко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 289 с.

Рамський, А. Ю. Заощадження домогосподарств як інвестиційний ресурс сталого розвитку економіки [Електронний ресурс] / А. Ю. Рамський // International scientific journal. – 2015. – № 2. – С. 73-75. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_2_15.

Рамський, А. Ю. Інвестиційний потенціал домогосподарств [Текст] : моногр. / А. Ю. Рамський А. Ю. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 350 с.

Ревенко, А. Як ми живемо: гнітючі підсумки 2015-го та перспективи 2016-го / А. Ревенко [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 2016. – № 26. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/macrolevel/yak–mi–zhivemo–gnityuchi–pidsumki–2015–go–ta–perspektivi–2016–go–_.html.

Сидорчук, А. А. Необхідність формування інвестиційного портфеля домогосподарств [Електронний ресурс] / А. А. Сидорчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2016. – Вип. 1(1). – С. 402-404. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(1)__68.

Станкевич, Ю. Ю. Методологічні особливості дослідження економічної природи домогосподарства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Станкевич // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 2. – С. 23-27. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_2_7.

Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні [Текст] : моногр. / В. М. Мельник. – Херсон : Гельветика, 2014. – 211 с.

Шаманська, О. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, мотиви, види та чинники [Електронний ресурс] / О. Шаманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 2. – С. 104-111. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Vtneu_2014_2_12.pdf.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.013 с.)