Тема 5: Інноваційне підприємництво як чинник соціально--економічного розвиткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5: Інноваційне підприємництво як чинник соціально--економічного розвиткуНауковий керівник – д.е.н., проф. Марченко О. С.

План

1. Інноваційне підприємництво: головні характеристики та роль у інноваційному процесі.

2. Головні організаційні форми інноваційного підприємництва.

3. Умови та фактори розвитку інноваційного підприємництва в Україні.

Рекомендована література

Бабець, І. Г. Обґрунтування напрямів розвитку інноваційного підприємництва з урахуванням світового досвіду [Електронний ресурс] / І. Г. Бабець, Ю. В. Полякова, О. А. Мокій. – Режим доступу : http://niss.lviv.ua/analytics/65.htm.

Бояринова, К. О. Державне сприяння розвитку організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова. – Режим доступу : http://economy.kpi.ua/files/files/21_kpi_2009.pdf

Друкер, П. Бизнес и инновации [Текст] / Питер Ф. Друкер; пер. с англ. К. С. Головинского. – М. : Вильямс, 2007. – 432 с.

Зянько, В. В. Роль інноваційного підприємництва у розвитку економіки України [Електронний ресурс] / В. В. Зянько. – Режим доступу : http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/Збірник /2011-1/ Зянько.pdf

Марченко, О. С. Національна інноваційна система як інтегратор знань [Текст] : моногр. / О. С. Марченко, О. В. Ярмак. – Х. : Инжек, 2012. – 250 с.

Марчук, Ю. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні: досвід Польщі [Електронний ресурс] / Ю. Марчук. – Режим доступу : http://ukrpolnauka.wordpress.com/2014/01/04/.

Нематеріальна економіка: управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2014. – 404 с.

Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям [Электронный ресурс] / Совместная публикация ОЭСР и Евростата. – Режим доступа : mon.gov.ru›files/materials/7766/ruk.oslo.doc

Сизоненко, В. О. Інноваційне підприємство – форма реалізації інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. О. Сизоненко, Л. В. Овчарено. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_others/syzonenko.htm

Стельмащук, А. М. Розвиток малих інноваційних підприємств – ефективна форма позитивних технологічних змін [Електронний ресурс] / А. М. Стельмащук. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek.pdf

Ткаченко, Т. П. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Т. П. Ткаченко, Р. В. Тульчинський. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evkpi/2010 /8.Innov-Invest/.pdf

Топух, І. П. Розвиток підприємства на основі соціально-орієнтованих інновацій [Електронний ресурс] / І. П. Топух. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/7_NITSB_2013/Economics/10_129996.doc.htm h

Федулова, Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України [Текст ] / Л. І. Федулова // Економіка України. – 2013. – № 4. – С. 15-23; № 5. – С. 30-37.

Федулова, Л. І. Технологічна політика: глобальний контекст та українська практика [Текст ] : моногр. / Л. І. Федулова. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 844 с.


Тема 6: РИНОК ПРАЦІ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Науковий керівник – д.е.н., проф. Шевченко Л. С.

План

 

1. Сутність ринку праці.

2. Базова (конкурентна) модель ринку праці.

3. Особливості державної політики зайнятості в сучасних умовах.

 

Рекомендована література

Баришнікова, О. Є. Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку [Електронний ресурс] / О. Є. Баришнікова // Ефективна економіка. – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4668.

Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с.

Дідківська, О. Актуальні проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України [Текст] / О. Дідківська // Україна: аспекти праці. – 2014. - № 7. – С. 18-25.

Добренко, О. Економічні категорії професійного ринку праці [Текст] / О. Добренко // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 7. – С. 39-42.

Іляш, О. І. Особливості системи регулювання ринку праці України [Електронний ресурс] / О. І. Іляш. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2009_3/1366.pdf.

Коваленко, Н. С. Концептуальні підходи до трактування сутності сегментації ринку праці [Електронний ресурс] / Н. С. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – Т. 3. – С. 139-142. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_2_3/139-142.pdf.

Перехід на ринок праці молоді України [Електронне видання] / Е. Лібанова, О. Цимбал, Л. Лісогор, І. Марченко, О. Ярош / Міжнародне бюро праці. – Женева, 2014, 80 с. – Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_302648.pdf.

Петрова, І. Ринок інноваційної праці [Текст] / І. Петрова //Україна: аспекти праці. – 2013. – № 5. – С. 3-7.

Сандугей, В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток українського ринку праці [Текст] / В. Сандугей // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 1. – С. 29-34.

Чернявська, О. В. Ринок праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Чернявська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 522 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Rynok_prazi_Cherniavska.pdf

Шевченко, Л. С. Контракт про найом працівника: економічна сутність та функції [Текст] / Л. С. Шевченко // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – 2010. – № 3. – С. 73-85.

Шевченко, Л. С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 336с.

Шевченко, Л. С. Соціальні ризики і соціальна безпека праці [Текст] : моногр. / Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2009. – 280 с.

Юрчик, Г. Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах [Текст] / Г. Юрчик // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 3. – С. 11-20.
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.005 с.)