Виробничої педагогічної практики магістрантів у ВНЗМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виробничої педагогічної практики магістрантів у ВНЗВиробнича педагогічна практикастудентів-магістрів 5 курсу методистом з психології оцінюється за компонентами аналізу відповідно до розробленої системи балів (див. Табл.4.1):

Табл. 4.1

Оцінювання виконання студентами-магістрами завдання з психології

Компоненти аналізу Максимальна кількість балів
Оцінка особливостей планування та побудови лекції 10 балів
Аналіз якості поданої учбової інформації 10 балів
Психолого-педагогічна оцінка методичної сторони лекції 15 балів
Оцінка ефективності стимулювання потребово-емоційної активності студентів 15 балів
Управління пізнавальним процесами студентів 20 балів
Оцінка особливостей міжособистісної взаємодії 15 балів
Аналіз особливостей діяльності та поведінки студентів на лекції 10 балів
Загальні висновки 5 балів

Оцінку «відмінно» А, 90-100 балівстудент отримує, якщо результати його практичної роботи свідчать про глибоке розуміння ним основ педагогічної діяльності, аналіз лекції логічний, послідовний і доказовий, висновки і узагальнення точні. Документація оформлена за встановленими вимогами на належному рівні.

Оцінку «добре» В, 80-89 або С, 70-79, студент отримує, якщо результати його практичної роботи свідчать про розуміння ним основ педагогічної діяльності вище середнього рівня, аналіз лекції виконаний, у висновках та узагальненнях наявні окремі неточності; є незначні зауваження щодо змісту й оформлення документації.

Оцінку «задовільно» Д, 60-69 або Е, 50-59 студент отримує, якщо результати його практичної роботи свідчать про загальне розуміння ним основ педагогічної діяльності, аналіз лекції виконаний, проте з грубими порушеннями логічного викладу, слабко аргументовані висновки і узагальнення. В роботі наявні певні недоліки, зокрема, не проаналізовані окремі структурні компоненти лекції; є недоліки в аналізі фактів, в оформленні, порушені терміни подання звітної документації.

Оцінку “незадовільно” Fстудент отримує, якщо не виконав аналізу лекції або робота є плагіатом.

Порядок перерахунку показників балів у національну шкалу оцінювання та шкалу ECTS (див. Табл.4.2):

Табл.4.2

Співвідношення балів, шкали ECTS та дворівневої національної шкали

Бали Шкала ECTS Національна шкала
90-100 А Відмінно
80-89 В Добре
70-79 С Добре
60-69 D Задовільно
50-59 E Задовільно
25-49 FX Незадовільно
1-24 F Незадовільно

 

Рекомендована література:

Основна:

1. Галузинский В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні / В. М. Галузинский, М. В. Євтух. – Київ: Інтел, 1995. – 168 с.

2. Долинська Л. В. Діалогічна взаємодія викладача і студента як умова особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя / Л. В. Долинська // Психологія: зб. наук. праць. – Вип. 2. – Київ, 1998. – С. 93 – 97.

3. Долинська Л. В. Стилі педагогічного спілкування та можливості його формування в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя / Л. В. Долинська // Психологія: зб. наук. праць. – Вип. 1 (4). – Київ, 1999. – С. 64 – 69.

4. Жиляев А. А. Психологические особенности активизации учебно-познавательной деятельности в ходе лекции // Инновации в образовании. – 2001. – № 2. – С. 107 – 116.

5. Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Москва: Логос, 2004. – 384 с.

6. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – Київ: ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320 с.

 

Додаткова:

1. Аврамчук Л. А. Формування активної пізнавальної діяльності студентів / Л. А. Аврамчук // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3. – С. 122 – 125.

2. Айнштейн В. Преподаватель и студент: искусство общения / В. Айнштейн // Высшее образование в России. – 1999. – № 6. – С. 85 – 91.

3. Зайцева І. В. Мотивація учіння студентів: монографія / І. В. Зайцева. – Ірпінь, 2000. – 191 с.

4. Каминская М. В. Концепция профессионального развития учителя в системе образования Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова // Психологическая наука и образование. – 2004. – № 3. – С. 34 – 43.

5. Кан-Калик В. А. Основы профессионально-педагогического общения / В. А. Кан-Калик. – Грозный, 1979. – 186 с.

6. Кудіна В. В. Психологія вищої школи: курс лекцій / В. В. Кудіна, В. І. Юрченко . – Київ: КСУ, 2004. – 176 с.

7. Лапкин М. М. Мотивация учебной деятельности и успешность обучения студентов вузов / М. М. Лапкин, Н. В. Яковлева // Психологический журнал. – 1996. - № 4. – С. 134-140.

8. Мороз О. Г. Підготовка майбутнього викладача вищої школи: психолого-педагогічний ракурс / О. Г. Мороз, В. І. Юрченко // Наукові записки: зб. наук. статей НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2001. – Вип. 41. – С. 156-159.

9. Юрченко В. І. Вплив взаємин між студентами і викладачами на «Я – концепцію» майбутнього вчителя / В. І. Юрченко // Освіта і управління. – 1997. – № 1. – С. 119-123.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.007 с.)