Зразок форми запису в щоденнику психолого-педагогічних спостереженьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок форми запису в щоденнику психолого-педагогічних спостереженьДата Зміст роботи Психолого-педагогічні спостереження
10.02.2015 Ознайомлення з методом анкетування, проведення анкети на вивчення мотивації учіння учнів. Школа № 130, 8Б клас   Була проведена анкета серед учнів 5Б класу, яка спрямована на вивчення особливостей мотивації учіння школярів. Дана анкета включає …………….. В анкетуванні взяло участь 27 дітей. Питань щодо ……………….. В ході аналізу отриманих даних нами були зроблені наступні висновки:  

 

Після завершення виконання усіх завдань необхідно написати звіт за другий тиждень практики. Звіт з психологічного тижня навчальної практики студентів 2 курсу повинен містити:

· основні досягнення студента (чому навчився?);

· опис методів психологічного дослідження, з якими ознайомився практикант,

· аналіз виконаних завдань (описати, чи виконаний план психологічного тижня практики в повній мірі, якщо ні, то вказати причини);

· Зауваження і пропозиції щодо практики.

· перераховані труднощі, які виникали протягом практики (вказати також і причини труднощів),

· зауваження та побажання студентів щодо вдосконалення змісту та процесу практики.


Критерії оцінювання

навчальної психолого-педагогічної практики студентів 2 курсу

(завдання з психології)

Навчальна психолого-педагогічна практикастудентів 2 курсу методистом з психології оцінюється за визначеними видами роботи відповідно до розробленої системи балів (див. Табл. 1.3):

Таблиця 1.3.

Оцінювання виконання студентами завдання з психології

Види роботи Максимальна кількість балів
Проведення та опрацювання анкети 5 балів
Проведення та інтерпретація результатів тестування 10 балів
Спостереження за пізнавальними процесами учнів та їх керівництвом з боку вчителя (записи в щоденнику за визначеним планом) 15 балів за кожен пізнавальний процес (максимально 60 б.)
Спостереження за виховним впливом вчителя на уроці (записи в щоденнику за визначеним планом) 10 балів
Використання методу продуктів діяльності та аналіз отриманих результатів 10 балів
Оформлення документації 5 балів

 

Оцінка за виконання психологічного завдання може знижуватися за наступних умов:

· студент під час проходження практики проявляв неодноразово недисциплінованість (був відсутній в школі без поважної причини, не з’являвся на консультації до методиста з психології; не демонстрував вчасно записи в щоденнику психолого-педагогічних спостережень, не виконував завдань, спрямованих на застосування методів психологічного дослідження);

· студентом порушувалися етичні норми поведінки;

· студент не надав у встановлені терміни необхідну документацію.

Порядок перерахунку рейтингових показників у національну дворівневу шкалу оцінювання та шкалу ECTS (Табл. 1.4):

Таблиця 1.4

Співвідношення балів, шкали ECTS та дворівневої національної шкали

Кількість балів Шкала ECTS Дворівнева шкала
90- 100 А Зараховано
80- 89 В
70 - 79 С
60 - 69 D
50 - 59 E
25 – 49 FX Не зараховано
1 – 24 F

 

«Зараховано»студент отримує за умови набрання не менше 50 балів за виконані завдання.

Якщо студент одержує від 0 до 49 балів, то в заліковій відомості буде записано «незараховано».

Якісні критерії оцінювання

«зараховано» (А), 90-100 балів студент отримує за умови повного виконання усіх визначених завдань, який вміло використав методи психологічного дослідження (спостереження, анкетування, тестування, аналіз продуктів діяльності) на практиці, грамотно з використанням наукової термінології описав досліджувані явища в щоденник психолого-педагогічних спостережень, проаналізував необхідну кількість уроків відповідно до дня практики.

«зараховано» (В), 80-89 балів одержує студент, який повністю і якісно виконав завдання психологічного тижня, правильно застосував отримані теоретичні знання для аналізу психологічних явищ, добре володіє психологічною термінологією, оформив звіт відповідно до вимог, але в психолого-педагогічних спостереженнях допустив незначні помилки та неточності.

«зараховано» (С), 70-79 балів отримує студент, який майже повністю виконав завдання психологічного тижня, добре володіє психологічною термінологією, оформив звіт відповідно до вимог і вчасно подав документацію на перевірку, але проаналізував не всю необхідну кількість уроків, аналіз окремих пізнавальних процесів не супроводжувався конкретними приклади з навчально-виховного процесу або ж застосував метод аналізу продуктів діяльності лише до одного учня.

«зараховано», (Д) 60-69 балів одержує студент, який виконав отримані завдання частково (напр., проаналізовано менше 5 уроків, не всі методи психологічного дослідження були використані), порушив логічну послідовність викладу матеріалу в щоденнику психолого-педагогічних спостережень, не використав конкретні приклади спостережень на уроках, не проаналізував результати анкетування чи тестування.

«зараховано» (Е) 50-59 балів отримує студент, який виконав отримані завдання менш, ніж наполовину: проаналізовано менше 5 уроків, використані не всі методи психологічного дослідження, психолого-педагогічні спостереження в щоденнику описані поверхово, без необхідної психологічної термінології; подав не вчасно документацію на перевірку.

«незараховано» (F) 25-49 балів одержує студент, який не в повному обсязі (менше третини завдань) та не в установлений строк виконав завдання психологічного тижня практики. «Незараховано» може бути отримано, якщо робота є плагіатом.

«незараховано» (FX) 1-24 балів отримує студент, який не виконав завдань практики і не представив вчасно звіт та іншу необхідну документацію за підсумками практики.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.162 (0.006 с.)