ТОП 10:

Тема: Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства1. Поняття, види та підстави відповідальності в аграрному праві.

2. Дисциплінарна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного і корпоративного типів.

3. Матеріальна відповідальність працівників сільського господарства.

4. Майнова відповідальність працівників сільського господарства.

5. Адміністративна відповідальність працівників сільського господарства за порушення аграрного законодавства.

6. Кримінальна відповідальність за порушення аграрного законодавства.

Законодавство:1; 3; 6; 8-10; 12-16; 22-64; 71-86; 87-93; 127; 132; 213; 219; 221; 259.

Література:1; 3-14; 100; 102; 107; 120; 122; 130; 132; 136; 154; 158; 159.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:відповідальність; види відповідальності .

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Види відповідальності передбачені аграрним та іншим законодавством. При яких умов настає відповідальність та за які правопорушення. Специфіка дисциплінарної відповідальності працівників сільськогосподарських підприємств різних форм власності. Види дисциплінарних стягнень передбачених законодавством в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Види адміністративних та господарських санкцій. Особливості адміністративної і кримінальної відповідальності за проступки та злочини скоєні в аграрному секторі економіки України.

 

Практичні завдання

Завдання 1

Тракторист сільськогосподарського виробничого кооперативу "Мир" Цимбал 5.01.2011р., знаходячись у нетверезому стані, самовільно використав трактор у особистих справах. Вночі цей трактор був залишений без нагляду, заморозились двигун і радіатор, які вийшли із ладу. Кооперативу нанесено збитки в сумі на 12 тис. гривень.

Що слід включати до суми завданої шкоди ?

Яка юридична природа відносин по відшкодуванню збитків в даному випадку?

Яке конкретне законодавство регулює ці відносини і як?

Які види відповідальності буде нести тракторист Цимбал цього кооперативу?

 

Завдання 2

Шофер автомобіля, який належить товариству з обмеженою відповідальністю "Перемога" Іванюк, який працює по трудовому договору, у цьому товаристві у нетверезому стані наїхав на мотоцикліста Колоса, пошкодив мотоцикл та травмував Колоса. Адміністрація товариства Іванюку за ці дії оголосила догану і стягнула, без його згоди, нанесені збитки мотоциклісту і на користь товариства за пошкоджену автомашину, що належить йому.

Чи правомірні дії товариства?

До кого і в якому порядку повинні заявити претензії про відшкодування збитків товариству та громадянин Колос?

Які види відповідальності в даному прикладі можуть наступити з боку шофера Іванюка?

 

Завдання 3

Рішенням правління сільськогосподарського виробничого кооперативу від 01.07.2011 р. на підставі доповідної записки завферми, доярку Михайлову за невихід на ранішнє доїння корів було зобов'язано відшкодувати на користь кооперативу вартість недоодержаного молока в кількості 350 л. Сума збитку, на думку правління, склала понад місячного заробітку доярки.

Дайте правовий аналіз правомірності дій правління сільськогосподарського виробничого кооперативу .

Яка відповідальність може наступити з боку завферми і доярки?

 

Завдання 4

За допущене порушення трудової дисципліни, у зв'язку з невиходом на роботу без поважних причин 02.07.2011, рішенням правління сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Перемога" Климу 05.08.2011 було оголошено сувору догану і накладено грошове стягнення із оплати праці в розмірі 300 гривень.

Чи відповідає вимогам законодавства таке рішення правління товариства "Перемога"?

 

Завдання 5

Правління акціонерного сільськогосподарського товариства 07.06.2011р. розглянуло акт про падіж великої рогатої худоби за травень 2011 р. в кількості 3-х голів великої рогатої худоби загальною вагою 1200 кг. Вказані збитки в сумі 24 тис. грн. віднесено на рахунок товариства. Прокурор району, виходячи з того, що за висновками ветеринарного спеціаліста товариства, причиною загибелі тварин було допущено порушення з боку службових осіб ферми (завфермою, зоотехніка) зооветеринарних і санітарних правил, а також те, що худоба годувалась недоброякісними кормами, вніс протест правлінню товариства про відміну цього рішення.

Чи підлягає, згідно з вимогами законодавства, задоволенню протест прокурора?

Порядок відшкодування нанесених збитків?

 

Завдання 6

Рішенням правління сільськогосподарського виробничого кооперативу "Світанок" від 10.10.2010 за те, що член найманої бригади Яцюк, який працював в кооперативі на сільгоспроботах, взяв без дозволу керівника тракторної бригади трактор і використав його в своїх цілях, стягнуто з нього зарплату, вартість простою трактора, оголошено догану і передано документи відповідному правоохоронному органу на позбавлення прав керування трактором.

Дайте правовий аналіз правомірності прийнятого рішення правління кооперативу.

 

Завдання 7

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації звільнило з посади головного юрисконсульта управління в зв'язку з тим, що він не поїхав в господарський суд області і не виступив від імені сільськогосподарського акціонерного товариства "Нива" по захисту його інтересів. Крім того, головного юрисконсульта було попереджено про неповну службову відповідність.

Чи правомірне рішення управління райдержадміністрації?

Яким законодавством регулюється праця головного юрисконсульта управління?

 

Семінарське заняття 11

Тема: Юридичне обслуговування сільськогосподарських підприємств АПК України

1. Поняття та значення юридичного обслуговування та здійснення правової роботи в аграрних підприємствах.

2. Характеристика нормативно-правових актів про юридичну службу в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності.

3. Юридична служба в системі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

4. Організаційно-правові форми юридичного обслуговування аграрних підприємств.

5. Основні обов’язки, функції і права юридичної служби підприємств і організацій АПК України.

6. Методичне керівництво правовою роботою в сільськогосподарських підприємствах України.

Законодавство:1; 22-25; 80; 82; 168-6; 169; 206; 210; 211; 236.

Література:6-7; 32;40; 42; 50-52; 55; 56; 58; 63; 71; 72; 106; 122.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:юридичне обслуговування; юридична служба; форми юридичного обслуговування; обов’язки і права юридичної служби в сільському господарстві; методичне керівництво правовою роботою.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Характеристика законодавства про юридичну службу в сільському господарстві. Види суб’єктів – виконавців по юридичному обслуговуванню сільськогосподарських підприємств. Характеристика видів актів, які регулюють питання юридичного обслуговування державних та недержавних сільськогосподарських підприємств. Характеристика основних обов’язків і прав юридичної служби в сільському господарстві. Порядок здійснення методичного керівництва правовою роботою в сільськогосподарських підприємствах АПК України.

 

Семінарське заняття 12

Тема: Основні риси аграрного права зарубіжних країн

 

1. Структура аграрного права зарубіжних країн.,

2. Особливість систематизації та кодифікації аграрного законодавства зарубіжних країн.

3. Державне регулювання відносин у сільському господарстві зарубіжних країн.

4. Спільність та відмінність правового регулювання фермерського господарства за законодавством України, США і Республіки Казахстан.

5. Правове регулювання сільськогосподарської оренди в зарубіжних країн.

Законодавство:1; 28.

Література:1; 5-7; 11; 31; 34-36; 69; 81; 122; 136.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:

Аграрне право зарубіжних країн. Державне регулювання. Оренда.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Характеристика аграрного права зарубіжних країн. Особливості державного регулювання відносин у сільському господарстві зарубіжних країн. Порівняльна характеристика правового регулювання фермерських господарств за законодавством України, США і Республіки Казахстан. Правове регулювання сільськогосподарської оренди в зарубіжних країнах.

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом з курсу «Аграрне право України», яка виконується в поза аудиторний час, передбачений тематичним планом цієї навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички прийняття управлінських рішень. Відповіді на питання повинні бути законспектовані, їхнє викладення має бути стислим і чітким, обов‘язковими є посилання на використані джерела.

Форма контролю самостійної роботи – перевірка конспекту, реферату, обговорення на семінарському занятті або гуртку. Питання на самостійну роботу виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

За однією із тем, які виносяться на самостійну роботу, обов’язковим є виконання реферату із занесенням оцінки до документів обліку успішності студентів.

 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів:

1. Ознайомитися із питаннями, що виносяться на самостійне вивчення студентами.

2. Уважно прочитати матеріал, викладений на лекції і занотований студентами до відповідної теми.

3. Ознайомитися із рекомендованою літературою і нормативними актами до відповідної теми (як до семінарського заняття, так і самостійної роботи) і розширити одержані знання під час лекційного заняття.

4. Проаналізувати аграрне та інше законодавство, рекомендоване до відповідної теми, причому з’ясувати існуючі прогалини в аграрному праві та шляхи їх заповнення.

5. За бажанням студент може підготувати коротке повідомлення (до п’яти хвилин) з найбільш складного і актуального питання.

6. У випадку необхідності студент має право скористатися індивідуальними консультаціями викладача, який читає лекції, а також викладача, який проводить семінарські та практичні заняття у навчальній групі.

Перевірка самостійної роботи студентів здійснюється викладачами, які проводять семінарські та практичні заняття з навчальної дисципліни шляхом усного опитування, письмового опитування та шляхом написання рефератів (наукових, творчих робіт) по запропонованим темам.

Самостійній роботі студентів викладач приділяє значну увагу яка є важливою складовою частиною навчального процесу. Вона має на меті закріплення та поглиблення знань та навичок, одержаних на усіх видах навчальних занять; підготовку до наступних занять, екзамену; формування культури розумової праці з чинними правовими нормами аграрного та іншого законодавства та практикою його застування.

Під час самостійної підготовки уточнюється коло питань, що підлягають вивченню по конкретній темі аналізується та вивчається нормативний матеріал, наукові джерела, виконуються завдання.

Самостійна робота студентів має бути логічно пов’язана з іншими видами навчальних занять. Вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми не бажано починати з самостійної роботи студентів.

Від якості самостійної підготовки студентів залежить якість семінарських і практичних занять, глибина їх теоретичного змісту й активність студентів.

Самостійна робота є методом глибокого вивчення і творчого засвоєння студентами навчальної програми.

Самостійну роботу студентів організують куратори, а методичне керівництво нею здійснює викладач, який проводить семінарські та практичні заняття у відповідній навчальній групі.

На самостійне вивчення навчальної дисципліни аграрного права України виділяється 78 години. Години на самостійну роботу розподіляються за конкретними темами відповідно до тематичного плану та обсягу навчального матеріалу, який міститься у наповненні теми навчальної дисципліни.

 

 

 

 

 

Самостійна робота студентів

З навчальної дисципліни

"Аграрне право України"

 

Зміст роботи по опрацюванню наступних тем Кіль- кість годин Форми контролю
Змістовий модуль 1 Загальні питання аграрного права України
Тема 3. Аграрні правовідносини Усне опитування, перевірка конспекту
Тема 4. Правове становище сільськогосподарських підприємств ринкового типу Перевірка конспекту
Тема 7. Правове регулювання особистих селянських господарств Опитування, перевірка конспекту
Тема 9. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств різних форм власності Перевірка конспекту
Тема 10. Особливості правового регулювання приватизації в АПК України Перевірка конспекту
Тема 11. Правові засади раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів в аграрному виробництві Опитування, перевірка конспекту, вирішення практичних завдань
Тема 12. Правове регулювання демократії і колективного самовря-дування сільськогосподарських підприємств та їх представницьких органів Перевірка конспекту, опитування
Тема 13. Організаційно-правові форми управління діяльністю сільськогосподарських державних підприємств Перевірка конспекту, опитування
Всього з модулю 1 40  
Змістовий модуль 2 Правове регулювання виробничої, господарської, фінансової та окремих видів діяльності у сільському господарстві
Тема 14. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств Усне опитування, перевірка конспекту
Тема 15. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності Опитування, перевірка конспекту
Тема 17. Правове регулювання зовнішньоекономічних зв’язків з участю сільськогосподарських підприємств АПК України Опитування, перевірка конспекту
Тема 18. Правове регулювання організації праці в сільськогосподарських підприємствах Опитування, перевірка конспекту, вирішення практичних завдань
Тема 19. Правове регулювання організації дисципліни праці в агропідприємствах Опитування, перевірка конспекту, вирішення практичних завдань
Тема 20. Правове регулювання оплати праці в сільськогосподарських підприємствах Опитування, перевірка конспекту, вирішення практичних завдань
Тема 21.Правова охорона здоров’я працівників сільськогосподарських підприємств Перевірка конспектів
Тема 22.Трудові спори працівників сільськогосподарських підприємств Перевірка конспектів
Тема 24. Правове регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності Опитування, перевірка конспекту
Усього з модулю 2
Усього:
         

Завдання по виконанню самостійної роботи

Змістовий модуль 1

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.013 с.)