ТОП 10:

За національною шкалою та шкалою ЄКТС 

Семестрова оцінка
За національною Кількість набраних балів За шкалою ЄКТС
5-бальною шкалою розширеною шкалою
відмінно 90 і вище А
4,5 дуже добре 80–89 В
добре 65–79 С
3,5 задовільно 55–64 D
достатньо 50–54 E
незадовільно   35–49 FX (з можливістю повторного складання)
неприйнятно 1–34 F (з обов’язковим повторним курсом)

 

3.4.4. Студент може отримати без складання семестрового екзамену оцінку “відмінно” за національною шкалою та відповідну оцінку у 100 балів за шкалою ЄКТС, якщо він за поточну успішність і модульні контролі за шкалою ЄКТС набрав 60 балів, за національною шкалою мав лише відмінні оцінки, проявляв активність на семінарських (практичних) заняттях і виконував самостійну роботу та індивідуальні завдання.

3.4.5. Студент вважається таким, що склав екзамен, якщо він за результатами складання екзамену набрав не менше 20 балів.

3.4.6. У разі отримання оцінки „незадовільно” за результатами складання екзамену студент має право на два перескладання: викладачу та комісії. Замість перескладання екзамену комісії студент може вибрати повторне вивчення дисципліни в наступному навчальному періоді.

У разі отримання оцінки „неприйнятно” за розширеною шкалою (1-34 бали за шкалою ЄКТС) студент зобов‘язаний повторно вивчити дисципліну в наступному навчальному періоді.

3.4.7. Повторний підсумковий семестровий контроль (перескладання викладачу) у формі екзамену проводиться в такій самій формі як і первинний.

3.4.8. Результат екзамену фіксує викладач, який читає лекційний курс.

3.4.9. Семестрова оцінка виставляється у відомості обліку успішності та індивідуальному навчальному плані студента.

3.5. Критерії оцінювання знань студентів

Поточний контроль

3.5.1.1. Оцінювання знань студентів під час проведення семінарських (практичних) занять здійснюється за результатами усних виступів, письмового чи електронного експрес-тестування, виконання письмових нетестових завдань тощо.

3.5.1.2. Згідно з пунктом 3.1.3 цієї Програми за результатами поточного оцінювання знань студентам виставляються за національною шкалою оцінки 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2; 1 (“відмінно”, “дуже добре”, “добре”, “задовільно”, „достатньо”, „незадовільно”, „неприйнятно”), яким відповідає рівень знань студентів, поданий у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Критерії

поточного оцінювання знань студентів

Оцінка за націо-нальною шкалою Зміст критеріїв оцінки
Усні виступи Письмові нетестові завдання Тестові завдання
однакового рівня складності різних рівнів складності
(відмінно) Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі або не менше 90 % письмових завдань. Студент правильно вирішив усі або не менше 90 % тестових завдань. Студент набрав не менше 90 % від максимально можливої кількості балів.
4,5 (дуже добре) Студент досить повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, Студент правильно вирішив 80 – 89 % тестових завдань. Студент набрав 80 – 89 % від максимально можливої кількості
  використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Однак під час викладання деяких питань допускаються при цьому окремі несуттєві неточності. Правильно вирішив 80 – 89 % письмових завдань.   балів.
(добре) Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Однак під час викладання деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 65 – 79 % письмових завдань. Студент правильно вирішив 65 – 79 % тестових завдань. Студент набрав 65 – 79 % від максимально можливої кількості балів.
3,5 (задовільно) Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних та письмових відповідей, але з не зовсім глибоким та всебічним аналізом, обґрунтуванням та аргументацією, з недостатнім використанням необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі несуттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 55 - 64 % письмових завдань. Студент правильно вирішив 55 - 64 % тестових завдань. Студент набрав 55 - 64 % від максимально можливої кількості балів.
3 (достатньо) Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час усних та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, Студент правильно вирішив 50 - 54 % тестових завдань. Студент набрав 50 - 54 % від максимально можливої кількості
  без використання необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 50 - 54 % письмових завдань.   балів.
2 (незадовільно) Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, стисло без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, поверхово розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. Правильно вирішив 35 – 49 % письмових завдань. Студент правильно вирішив 35 – 49 % тестових завдань. Студент набрав 35 – 49 % від максимально можливої кількості балів.
1 (неприйнятно) Студент частково володіє навчальним матеріалом, не у змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив 1 – 34 % письмових завдань. Студент вирішив 1 – 34 % тестових завдань. Студент набрав 1 – 34 % від максимально можливої кількості балів.

3.5.1.3. Зазначені в табл. 3.4 критерії поточного оцінювання знань студентів можуть уточнюватися з урахуванням специфіки навчальних дисциплін.

Модульний контроль

3.5.2.1. Відповідно до розділу 3.3. цього Положення оцінювання знань студентів за результатами модульного контролю здійснюється у межах кількості балів, визначених на відповідний модульний контроль робочою програмою навчальної дисципліни, і в оцінки за національною шкалою не переводиться.

3.5.2.2. Залежно від обсягу змісту навчального матеріалу відповідного змістового модуля, кількості та рівня складності винесених на модульний контроль питань визначається максимально можлива сума балів, яку студент може набрати за результатами виконання завдань модульного контролю. У результаті ділення максимально можливої суми балів на кількість балів, визначених на відповідний модульний контроль робочою програмою навчальної дисципліни, отримується ціна одного бала модульного контролю. Унаслідок ділення суми балів, набраних студентом за виконання завдань модульного контролю, на ціну одного бала модульного контролю, визначається кількість балів, яка є оцінкою складання студентом модульного контролю.

Приклад розрахунку оцінювання знань студентів за результатами модульного контролю наведено у табл. 3.4.

 

 

Таблиця 3.4

Розрахунок

оцінювання знань студентів за результатами модульного контролюПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.003 с.)