ТОП 10:

Тема: Юридична відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств1. Поняття, види та підстави відповідальності в аграрному праві.

2. Майнова відповідальність в аграрному праві.

3. Дисциплінарна відповідальність в аграрному праві.

4. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств.

5. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.

6. Кримінальна відповідальність за порушення аграрного законодавства.

Лекційне заняття 11

Тема: Юридичне обслуговування аграрних підприємств

1. Поняття, значення юридичного обслуговування та проблеми здійснення правової роботи в аграрних підприємствах.

2. Юридична служба в системі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3. Організаційно-правові форми юридичного обслуговування аграрних підприємств.

4. Основні обов’язки, функції і права юридичної служби підприємств і організацій АПК України.

5. Здійснення методичного керівництва правовою роботою в сільськогосподарських підприємствах АПК України.

Лекційне заняття 12

Тема: Основні риси аграрного права зарубіжних країн

 

1. Структура аграрного права зарубіжних країн.

2. Особливість систематизації та кодифікації аграрного законодавства зарубіжних країн.

3. Регулювання державних відносин у сільському господарстві зарубіжних країн.

4. Спільність та відмінність правового регулювання фермерського господарства за законодавством України, США і Республіки Казахстан.

 

2.3. Зміст семінарських (практичних) занять

Змістовий модуль 1

Загальні питання аграрного права України

Семінарське заняття 1

Тема: Предмет, система і особливості аграрного права України та його завдання і функції

1. Правове регулювання аграрної реформи в Україні.

2. Поняття і особливості аграрного права, як галузі права.

3. Предмет аграрного права.

4. Принципи аграрного права, його призначення.

5. Методи правового регулювання в аграрному праві.

6. Система аграрного права.

7. Завдання аграрного права.

8. Аграрне право, як галузь юридичної науки.

9. Аграрне право, як навчальна дисципліна.

Законодавство:1; 2; 147-152; 155; 159; 162; 164.

Література:1,2; 3; 4, 5-17; 25; 26; 32; 55; 69; 70; 82; 93; 111; 118; 121; 122, 125; 133; 139; 140; 153; 156; 158.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:аграрна реформа, поняття, предмет, принципи, методи, система аграрного права, аграрна юридична наука.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Основні етапи здійснення аграрної реформи в Україні, їх особливості. Що є предметом аграрного права? Що таке сільськогосподарська діяльність? Які правовідносини складаються в процесі аграрного господарювання. Методи аграрного права. Що являють собою принципи аграрного права? Особливість аграрного права як галузі права. Місце аграрного права в системі права України. Що вивчає наука аграрного права?

 

Семінарське заняття 2

Тема: Джерела аграрного права України

1. Поняття і види джерел аграрного права України.

2. Характеристика джерел аграрного права України:

2.1.Конституція України – правова основа аграрного права;

2.2.Закони України як основні джерела аграрного права;

2.3. Підзаконні нормативні акти:

2.3.1.Постанови Верховної Ради України;

2.3.2.Укази Президента України, як джерела аграрного права;

2.3.3.Акти Кабінету Міністрів України, як джерела аграрного права;

2.3.4.Відомчі нормативно-правові акти інших органів виконавчої влади - як джерела аграрного права;

2.3.5.Локальні акти сільськогосподарських підприємств.

3.Проблеми і шляхи вдосконалення аграрного законодавства України.

Законодавство:1; 2-28; 65; 68; 70-86.

Література:1,3-13; 22; 32; 53; 54; 59; 69; 70; 82; 93; 98; 108; 120; 122, 134; 137; 156; 160.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:джерела аграрного права, закони і підзаконні акти, вдосконалення аграрного законодавства.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Джерела аграрного права, їх класифікація. Значення Конституції і законів України як джерел аграрного права. Місце і значення актів Президента України, постанов Уряду, центральних органів державної виконавчої влади в системі джерел аграрного права. Класифікація і юридична сила локальних актів, як джерел аграрного права. Значення судової практики у забезпеченніналежного правозастосування в АПК. Проблемивдосконалення аграрного законодавства.

 

 

Семінарське заняття 3

Тема: Право членства та право засновництва (участі) громадян в сільськогосподарських підприємствах кооперативного і корпоративного типів

1. Поняття права засновництва громадян сільськогосподарських підприємств корпоративного типу.

2. Правові підстави та наслідки припинення права участі в сільськогосподарських підприємствах корпоративного типу.

3. Право членства громадян у сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу та їх види.

4. Права та обов’язки членів сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.

5. Підстави і порядок припинення членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу.

6. Наслідки припинення права участі в аграрних суб’єктах кооперативного типу.

Законодавство:1; 3; 6; 22-25; 48; 51-53; 56-58; 215; 265; 286.

Література:1; 3-5; 6-15; 28; 33; 37; 47; 48; 65; 66; 74; 75; 77; 78; 87-92; 95; 97; 101; 103; 109; 116; 122; 123; 131; 142-144; 146; 150; 151.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття:право засновництва, підстави та наслідки припинення участі в сільськогосподарських підприємствах кооперативного і корпоративного типів громадян, їх права і обов’язки.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

Членство і засновництво громадян в сільгосппідприємствах. Які підстави припинення членства або засновництва, їх наслідки? В яких випадках зберігається членство осіб в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу, які не працюють?

Практичні завдання

Завдання 1

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Вільна Україна" розробив і прийняв на загальних зборах його членів статут цього кооперативу. В статуті визначено умови і порядок вступу в члени кооперативу. Оскільки кооператив має значні доходи і багато осіб бажають вступити в кооператив, то в статуті було зроблений запис такого змісту: "Особи, які бажають вступити в кооператив, повинні попередньо пройти конкурс і працювати в ньому із іспитовим терміном протягом шести місяців. Після проходження конкурсу і терміну випробування, питання про прийом в члени сільськогосподарського кооперативу по поданню правління вирішується загальними зборами кооперативу".

Державний реєстратор відмовив у реєстрації статуту зі змінами, посилаючись на те, що аграрне законодавство України не передбачає встановлення в сільгосппідприємствах проходження конкурсу та випробного терміну для вступу в сільгоспкооператив. Голова кооперативу звернувся із скаргою до голови райдержадміністрації, наполягавши на збереження вищеназваної норми в статуті кооперативу, так як, на його думку, ця норма не допустить прийому в члени кооперативу випадкових осіб та у зв'язку із відсутністю робочих місць.

Чи може бути зареєстрований статут з пропозиціями голови сільськогосподарського кооперативу про вказаний порядок прийняття осіб в члени кооперативу?

Які умови і порядок вступу в члени сільськогосподарського виробничого кооперативу визначено законодавством про сільськогосподарські кооперативи?

Завдання 2

До дирекції сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Південний Буг" поступила заява Іванова про прийом його в учасники цього товариства. Директор товариства відмовив в задоволені заяви.

Чи законні та компетентні дії директора товариства з обмеженою відповідальністю?

Яким законодавством врегульоване це питання?

Хто може бути учасником або засновником товариства з обмеженою відповідальністю?

Завдання 3

Громадянин Стецюк подав заяву про прийом в члени сільськогосподарського виробничого кооперативу. 11 січня 2011 р. ця заява була розглянута на засіданні правління кооперативу "Україна" і задоволена повністю. Через 4 місяці Стецюк довідався, що в його трудовій книжці вказано про те, що він є членом кооперативу з 12 квітня 2011 року, з дня, коли відбулися загальні збори кооперативу.

Які умови і порядок прийому в члени цього кооперативу?

Яким законодавством врегульовані такі правові відносини?

З якого періоду гр. Стецюк, згідно до вимог аграрного законодавства, є членом виробничого сільськогосподарського кооперативу "Україна"?

 

Завдання 4

Сільськогосподарський виробничий кооператив "Росія" дляздійснення будівництва тваринницького приміщення тимчасово, за рішенням загальних зборів, які відбулися в складі 229 присутніх його членів (із загального складу - 496 членів), було прийнято 12 чоловік, які є членами сільсьгосподарського виробничого кооперативу "Галиччина" Івано-Франківської області.

Яким аграрним законодавством регулюються такі правовідносини?

Чи відповідає рішення загальних зборів членів сільськогосподарського виробничого кооперативу нормам чинного аграрного законодавства України?

Завдання 5

В раду сільськогосподарського акціонерного товариства приватного типу поступила заява від громадян Миронова і Чернишова про прийом їх в члени цього товариства.

Які органи мають право прийняти в члени акціонерного товариства цих громадян?

Дайте характеристику законодавству яке регулює це питання?

Завдання 6

До відкритого сільськогосподарського акціонерного товариства "Дружба народів" поступила заява від Ворони про прийом його в акціонерне товариство та прийняття його на роботу. Загальнізбори акціонерного товариства підмовили Вороні у прийомі як учасникомв акціонерне товариство та в надані роботи, посилаючись на статутні норми акціонерного товариства про те, що громадянин відмовився внести майнові паї або викупити запропоновані йому акції.

Яким законодавством і як врегульоване це питання?

Чи правильно акціонерне товариство відмовило гр. Воронін в прийомі його учасником товариства та в наданні роботи?

Завдання 7

Загальні збори сільськогосподарського виробничого кооперативу "Нове життя" виключило із членів цього кооперативу члена Мороз за систематичне порушення трудової і виробничої дисципліни без видачі йому вступних та членських внесків.

Яким аграрним законодавством врегульовані такі правовідносини?

Чи правомірне рішення загальних зборів кооперативу?

Завдання 8

Правління виробничого сільськогосподарського кооперативу дозволило Лазареву працювати на постійній основі в фермерському господарстві "Добра мета". Ревізійна комісія, вважаючи, що таке рішення суперечить чинному законодавству про сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства звернулась до загальних зборів сільськогосподарського кооперативу про відміну такого рішення.

Чи відповідає вимога ревізійної комісії цього кооперативу чинному аграрному законодавству?

Яке повинно бути рішення загальних зборів сільськогосподарського виробничого кооперативу, враховуючи, що Лазарев одночасно являється членом іншого сільськогосподарського кооперативу "Добра мета"?

 

 

Семінарське заняття 4Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.007 с.)