НЕСТАНДАРТНІ СИТУАЦІЇ У ПАСАЖИРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (відповідно до вимог Інструкції провіднику пасажирських вагонів ЦЛ-0038)



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НЕСТАНДАРТНІ СИТУАЦІЇ У ПАСАЖИРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (відповідно до вимог Інструкції провіднику пасажирських вагонів ЦЛ-0038)



Порядок дій провідника при виникненні нестандартних ситуацій

У випадку виникнення короткого замикання на землю (корпус) будь-якого із полюсів електрообладнання вагона (одна лампа на щиті управління потухла, друга горить на повну потужність) відключити усі споживачі електроенер­гії, крім ланцюгів аварійного освітлення (вночі) та сигна­лізації, і викликати поїзного електромеханіка або начальника поїзда.

При виникненні несправності у вагоні, яка загро­жує життю людей або безпеці руху, стороннього шуму під вагоном, а також у випадку спрацювання системи сигналізації контролю нагрівання букс СКНБ (постійно працює акустичний сигнал і горить сигнальна лампа) негайно зупинити стоп-краном поїзд, по телефону (радіозв’язку) або ланцюжком викликати поїзного електромеханіка або начальника поїзда для прийняття оперативного рішення і на дотик визначати міру нагрівання букс вагона (усіх букс з обох сторін вагона). Начальник поїзда і машиніст приймають рішення згідно вимог Правил технічної експлуатації залізниць України. На вагонах, обладнаних СКНБ з позисторними термодатчиками, у разі розриву ланцюга від механічних пошкоджень провіднику вагона подається переривчастий акустичний сигнал. При появленні цих сигналів провідник повинен відключити СКНБ і викликати поїзного електромеханіка. Поїзд стоп-краном при цьому не зупиняти.

Під час руху поїзда на вагонах забороняється установлювати головний пакетний перемикач режимів роботи системи електропостачання в нульове положення, так як при цьому система контролю нагрівання букс виявляється відключеною.

У всіх випадках, при відключеному ланцюгу, який відмовив у системі контролю нагрівання букс, під час зупинок поїзда необхідно на дотик проконтролювати ступінь нагрівання букс.

У разі вимушеної зупинки пасажирського поїзда на перегоні, якщо рух поїзда не може бути відновлений протягом 20 і більше хвилин і немає можливості утримувати поїзд на місці автогальмами, провідники вагонів за сигналом машиніста локо­мотива "Гальмувати" (▬ ▬ ▬ три довгих свистки) - повинні при­вести у дію ручні гальма у вагонах, які вони обслуговують, а перед приведенням поїзда до руху за сигналом машині­ста локомотива "Відпустити гальма" (▬ ▬ два довгих свистки) - відпустити ручні гальма у вагонах, які вони обслуго­вують.

У випадку виявлення локомотивною бригадою відмови автогальм у поїзді, за марної спроби зупинити поїзд, остання подає сигнал загальної тривоги групами з одного довгого та трьох коротких звуків (▬ ● ● ●).

Провідник вагона, після того, як почув сигнал загальної тривоги або побачив сигнали зупинки, зобов’язаний відкрити стоп-кран і привести в дію ручне гальмо на вагоні, який він обслуговує.

У випадку спрацювання пожежної сигналізації провідник повинен переконатися у до­стовірності показань шляхом огляду цього місця та визначити місце пожежі; при по­милковому сигналі про пожежу викликати поїзного електро­механіка або начальника поїзда.

При виявленні пожежі провідники зобов'язані:

- зупинити поїзд стоп-краном, за винятком випад­ків, коли поїзд знаходиться в тунелі, на мосту, віадуці, шля­хопроводі, під мостом або в інших місцях, які не дають змо­ги організувати евакуацію пасажирів та заважають орга­нізації гасіння пожежі. Якщо пожежа виявлена при знаходженні поїзда у зазначених місцях, поїзд повинен бути зу­пинений після їх проходження;

- викликати по радіостанції або по ланцюжку начальника поїзда та по­їзного електромеханіка, сповістити про пожежу провідни­кам суміжних вагонів;

- відчинити зовнішні двері (при відсутності високої платформи) і фартухи обох тамбурів у аварійному вагоні та закріпити їх на клямки, відчинити аварійні виходи (там, де вони передбачені конструкцією вагона), двері у суміжні вагони та забезпечити прохід пасажирів;

- відчинити або розбити вікна, розташовані за осередком пожежі, евакуацію пасажирів (за можливості) здійснювати з ура­хуванням того, що вогонь розповсюджується у напрямку, протилежному руху поїзда;

- сповістити пасажирів, організувати їх евакуа­цію та надати допомогу тим, хто її потребує;

- перевірити, чи всі пасажири залишили вагон та приступити до гасіння (локалізації) пожежі наявними засобами пожежегасіння.

У разі виникнення пожежі на пультах та в щитах управління електрообладнання, світильниках, а також у зоні розміщення вентилятора приточної вентиляції від­ключити відповідними перемикачами усі споживачі елект­роенергії високої та низької напруги, крім ланцюгів ава­рійного освітлення вагона (уночі).

При виявленні несправності електрообладнання пультів та щитів управління провідник повинен сповістити про це начальника поїзда або поїзного електромеханікаю Провіднику забороняється ремонтувати та регулю­вати електрообладнання, а також установку пожежної сиг­налізації. При виявленні несправності він зобов'я­заний відключити всі споживачі електроенергії, крім чер­гового освітлення (уночі) та ланцюгів сигналізації, і викликати поїзного електромеханіка.

При екстреному гальмуванні (вимушеній зупинці пасажирського поїзда на перегоні із вагона поїзда стоп-краном) або через порушення цілісності гальмівної магістралі провідник повинен з’ясувати причину зупинки поїзда шляхом візуального огляду у своєму вагоні ходових частин, букс, кріплення деталей автогальм та електрообладнання. У випадку виявлення несправності у цьому вагоні, яка є перешкодою для подальшого руху поїзда, провідник зобов’язаний негайно подати сигнал зупинки у бік локомотива і викликати начальника поїзда, який організовує усунення несправності або приймає рішення про можливість подальшого прямування поїзда.

Після відпускання машиністом локомотива автогальм, провідник вагона зобов’язаний перевірити відпускання гальм у вагоні, який обслуговується ним, а після відправлення поїзда провідники вагонів повинні з тамбура спостерігати за рухом поїзда, і, у випадку невідпускання гальм, іскріння або інших несправностей - ужити заходів до зупинки поїзда.

При виникненні саморозчеплення автозчепу у складі поїзда, провідники, після зупинки вагонів, негайно приводять у дію ручне гальмо, кожний у своєму вагоні. Провідник вагона, у якому стався саморозчеп, після зупинки, приведення у дію ручного гальма, дотримуючись заходів безпеки повинен оглянути автозчіпний пристрій вагона, звертаючи увагу на наявність сторонніх предметів або криги у зіві головки автозчепу, на центруючій балочці, стан маятникових підвісок, стан елементів розчіпного приводу. Звернути особливу увагу на положення замка автозчепу (нормальне положення, утоплений, виступаючий) та важеля розчіпного приводу (нормальне положення або лежить на поличці кронштейна). Після прибуття начальника поїзда, поїзного електромеханіка та членів локомотивної бригади скласти первинний акт огляду автозчепів, де зазначити вищенаведені несправності. До прибуття начальника поїзда, поїзного електромеханіка, членів локомотивної бригади забороняється торкатися будь-яких деталей розчіпного приводу або автозчепу, приводити їх у нормальне положення тощо. Після з’єднання частин поїзда, що розчепилися, провідники суміжних вагонів, де сталося саморозчеплення, повинні зачинити перехідні тамбурні двері на спеціальний ключ (зі сторони саморозчеплення).

При отриманні від начальника поїзда інформації про зміну маршруту провідник сповіщає паса­жирів про порядок прямування поїзда за новим маршрутом.

У випадку відчеплення вагона через несправність завчасно інформувати пасажирів про їх розміщення в інших вагонах поїзда.

Про нещасний випадок, що трапився з пасажиром у поїзді, провідник повинен терміново повідомити начальника поїзда, прийняти участь у складанні акта встановленого зразка та надати потерпілому першу долікарняну допомогу.



Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.01 с.)