ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага(2 год.)

Семінарське заняття № 4

(2 год.)

1. Ціна рівноваги або ринкова ціна: причини формування та суть.

2. Зміна ринкової рівноваги під впливом дії нецінових факторів попиту і пропозиції.

3. Державне регулювання ринкової рівноваги та його наслідки:

а) законодавче встановлення максимальної ціни;

б) законодавче встановлення мінімальної ціни;

в) вплив податків і субсидій на попит і пропозицію.

 

4. Практичне завдання:

 

а) Дана крива попиту і пропозиції на товар:

 

Ціна (грн.) Обсяг попиту (млн. шт.) Обсяг пропозиції (млн. шт.)

 

1) визначте рівноважну ціну товару, рівноважний обсяг продажу.

2) якщо ціна товару становить 100 грн. за одиницю товару, скільки одиниць люди захочуть купити? Скільки в дійсності буде продано? Це надлишок чи нестача? У якій кількості?

 

б) Функція попиту населення на товар: Qd = 7 – P.

Функція пропозиції: Qs = - 8 + 4P.

1) визначте рівноважну ціну товару і рівноважний обсяг продажу.

2) припустимо, що ціна на товар становить 5 гр. од. Визначте величину надлишку товару.

3) якщо ціна даного товару складе 2 гр. од., яка величина дефіциту товару на ринку?

 

в) Функція попиту населення на даний товар: Qd = 8 – P.

Функція пропозиції товару: Qs = - 4 + 2P.

1) Визначте рівноважну ціну і обсяг продажу.

2) Припустимо, що ціна встановлена державою на рівні 5 гр. од. Визначте обсяги продажу і незадоволеного попиту. При розв’язуванні використайте графічний аналіз.

г) Крива попиту на товар описується наступними рівняннями:
Qd = 600 – 2P, крива пропозиції Qs = 300 + 4P. Визначити параметри
рівноваги на ринку. Припустимо, що максимально можлива ціна 10 грн. Підрахувати дефіцит чи надлишок на ринку.

 

д) З друку вийшов новий навчальний посібник з мікроекономіки.
Попит на посібник заданий рівнянням: Qd = 6 – P, пропозиція описує рівняння: Qs = P – 2.

• визначте параметри рівноваги. Подайте графічну ілюстрацію;

• припустимо, що уряд встановлює податок на продавця у розмірі
2 грн. з одного посібника. Визначте наявні параметри рівноваги.
Які зміни відбудуться на графіку?

 

ж) попит та пропозиція певного товару можуть бути описані рівняннями: Qd = 60 – 2P, Qs = 10 + 10P. Держава встановила податок з продажу на одиницю товару в розмірі 2,5 грн. Визначити, яка частина податку буде сплачуватися споживачем, а яка виробником;

 

з) функція попиту на мікроавтобуси має вигляд: Qd = 500 – P,
функція пропозиції: Qs = 2P – 100.

Визначте аналітично та покажіть графічно:

• рівноважну ціну та рівноважну кількість товару;

• уряд надає виробникам субсидію в розмірі 75 тис. грн. на одиницю товару. Як зміняться параметри рівноваги? Які зміни відбудуться на графіку?

 

 

Література:

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача

(2 год.)

Семінарське заняття № 5

(2 год.)

1. Потреби і блага. Поняття корисності, її особливості та спосіб досягнення. Функція корисності.

2. Види корисності та їх динаміка зміни. Перший закон Госсена.

3. Раціональний вибір споживача. Другий закон Госсена.

4. Визначення індивідуального попиту на благо.

 

5. Практичне завдання:

а) У набір споживача входять два товари: апельсини і яблука. Загальна їх корисність характеризується такими даними:

 

Кількість апельсин (кг) Загальна корисність Кількість яблук (кг) Загальна корисність

 

Ціна 1 кг апельсинів складає 10 гр. од., ціна 1 кг яблук 5 гр. од. Скільки кілограмів апельсинів і яблук купує раціональний споживач у стані рівноваги, якщо дохід, що він на них витрачає дорівнює
40 гр. од?

 

б) Студент читає журнали і слухає музику, записану на касети. Загальна корисність від використання цих товарів для студента наведена в таблиці:

 

Кількість Загальна корисність журналів Загальна корисність касет

 

Ціна журналу – 1 гр. од., а ціна касети – 3 гр. од. Якщо студент купить 4 касети і 2 журнали, скільки грошей він затратить? Яку корисність він отримає від такої комбінації товарів? Чи максимізує студент корисність? При якій комбінації двох товарів корисність виявиться максимальною?

 

в) робиться вибір між двома товарами Х і Y. Скільки одиниць кожного товару необхідно купити, щоб максимізувати корисність, якщо дохід становить 9 грн., а ціни товарів Х і Y відповідно 2 грн. та 1 грн.

 

Q MUx MUy

 

 

г) споживач витрачає 20 грн. на тиждень на придбання товарів А і Б.

 

Товари Ціна, грн/од. Кількість одиниць Загальна корисність, ют Гранична корисність, ют
А 0,7
Б 0,5

 

Чи є максимальною корисність від споживання товарів?

 

 

д) до набору споживача входять два товари А і Б. Загальна корисність характеризується табличними даними. Ціна одиниці товару А складає
10 грн., а товару Б – 5 грн. Загальний дохід споживача, який він витрачає на купівлю товарів, складає 75 грн.

Заповніть пусті колонки в таблиці. Яку кількість товару А і Б буде споживати індивід у стані рівноваги? Яку загальну корисність він отримає в цьому випадку?

 

Кількість товару, од. Товар А Товар Б
Загальна корисність, ют Гранична корисність, ют Відношення граничної корисності до ціни Загальна корисність, ют Гранична корисність, ют Відношення граничної корисності до ціни
       
       
       
       
       
       

 

е) Споживач витрачає 38 грн. на місяць на яблука і банани. Гранична корисність яблук для нього визначається виразом: 28-2х, де х – кількість яблук, кг. Гранична корисність бананів становить: 20-2у, де у – кількість бананів, кг. Ціна товарів відповідно: РХ = 2 грн., РУ = 4 грн.

Яку кількість яблук та бананів придбає раціональний споживач?

 

Література:

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

 

Тема 5. Ординалістська теорія поведінки споживача

(2 год.)

Семінарське заняття № 6

(2 год.)

 

1. Криві байдужості та їх властивості. Карта байдужості.

2. Бюджетна пряма та її властивості.

3. Споживча рівновага при бюджетному обмеженні.

 

4. Практичне завдання:

 

а) У таблиці представлено дані про набори байдужості товарів
Х і Y, які забезпечують споживачеві різну корисність.

 

Рівень корисності U1 Рівень корисності U2 Рівень корисності U3
Х Y Х Y Х Y

 

1) Зобразіть три криві байдужості.

2) Яка з даних кривих байдужості відображає найбільш високий рівень корисності?

3) Яка з кривих представляє найменший рівень корисності?

 

б) Побудуйте бюджетну лінію споживача, якщо відомо, що споживач купує два товари їжу і одяг. Ціна одиниці їжі дорівнює 2 грн., а ціна одиниці одягу дорівнює 4 грн. Дохід споживача становить 100 грн. Який вигляд буде мати бюджетна пряма, якщо дохід споживача зріс на 20 грн.? Зменшився на 10 грн.? Ціна одиниці одягу зросла до 5 грн.? Зобразіть ці бюджетні прямі.

 

 

г) Студент полюбляє чай з цукром, при цьому він завжди додає на склянку чаю 2 ложечки цукру. При іншому співвідношенні чаю та цукру він відмовиться від його споживання. Щотижневі видатки студента на чай з цукром становлять 4 грн., ціна ложки цукру 5 коп., ціна склянки
чаю 15 коп.

1. Накресліть криві байдужості та бюджетну лінію споживача.
Визначте точку рівноваги.

2. Яка кількість цукру та чаю є для студента оптимальною в межах
його бюджету?

 

д) Дані наведені в таблиці, характеризують криву байдужості деякого споживача. Зобразіть цю криву байдужості графічно, відкладаючи кількість товару Х на горизонтальній осі, а товару Y на вертикальній.

 

Набір Кількість одиниць товару Х Кількість одиниць товару Y
А 1
А 2
А 3
А 4
А 5

 

Проведіть бюджетну лінію споживача, якщо відомо, що ціни товарів
Х і Y становлять відповідно 10, та 7,5 гр. од. а дохід споживача 90 гр. од. Вкажіть оптимальний набір товарів Х і Y, купуючи який споживач максимізуватиме користь.

 

е) Ціни та товари Х та Y становлять відповідно 3 і 6 грн. Дохід споживача – 30 грн. Запишіть рівняння бюджетної лінії.

Намалюйте криву байдужості споживача за даними таблиці.

Вкажіть набір, при якому споживач максимізує корисність.

 

Набір Товар Х, од. Товар Y, од.
A B C D E

 

 

Література:

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.015 с.)