ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Монополістична конкуренція та олігополія(2 год.)

Семінарське заняття № 14

(2 год.)

1. Монополістична конкуренція: суть та основні ознаки. Диференціація продукту. Нецінова конкуренція. Вплив рекламної діяльності на обсяг продажів і витрат.

2. Ціна і випуск продукції в умовах монополістичної конкуренції. Наслідки монополістичної конкуренції.

3. Олігополія: суть та основні ознаки.

4. Особливості організації олігополістичного ринку. Цінові моделі олігополії.

5. Економічна ефективність олігополії.

 

6. Практичне завдання:

 

а) Які із перерахованих характеристик кривої попиту властиві монополістичній конкуренції?

• абсолютна еластичність;

• висока еластичність;

• низька еластичність;

• абсолютна нееластичність;

• всі відповіді невірні.

 

б) На рис. 1 показано фірму в умовах монополістичної конкуренції:

• при якому обсязі випуску продукції фірма максимізує прибуток?

• якою буде ціна продукції?

• яким буде прибуток?

P

 

Q

Рис. 1

в) Як вплине на криву попиту збільшення витрат на рекламу та на інші нецінові форми конкуренції?

а) крива попиту зміститься вліво і стане менш еластичною;

б) крива попиту не зміститься, але стане більш еластичною;

в) крива попиту зміститься вправо і стане більш еластичною;

г) крива попиту зміститься вправо і стане менш еластичною;

д) крива попиту зміститься вліво і стане більш еластичною;

 

 

г) На олігополістичному ринку діють дві фірми, що вироблюють однорідний товар. Фірми на ринку мають однакові обсяги продукції і встановлюють однакові ціни на товар. В таблиці наведена інформація про попит на товар та витрати кожної фірми:

 

Ціна (дол.) Р Обсяг попиту (од.) Д Обсяг випуску (од.) Q Загальні витрати (дол.) ТС

 

• яка ціна буде встановлена на ринку, якщо припустити, що кожна фірма вибираючи ціну на свій товар, буде впевнена, що її конкурент вибере таку ж саму ціну?

• якщо буде збережена така сама пропозиція, який обсяг виробництва вибере кожна фірма?

• появляться на ринку чи ні нові фірми у довгостроковому періоді?

• мають фірми чи ні стимул призначити свою ціну на товар меншу за конкурента.

 

д) “Ламана” крива попиту для олігополіста передбачає:

а) розрив у кривій граничного доходу;

б) розрив у кривій граничних витрат;

в) що ціна товару не повинна бути вищою за граничний дохід;

г) що поведінка фірми неоптимальна.

е) “Ламана крива” попиту DD олігополії має в т. Е перегин, який характеризує стійкість (жорсткість) ціни РЕ , яка склалася на олігополістичного ринку. Чому ця ціна відзначається відомою стабільністю? В яких межах може змінюватися рівень граничних витрат (МС), не впливаючи на РЕ? Покажіть точно цей інтервал на осі ординат. (Підказка: не забувайте про криву MR).

Р

 

MC

РЕ D

Е

 

?

 

D

0 QЕ Q

Рис. 2

 

Література:

1. Закон України “Про обмеження монополізму та захист від недобросовісної конкуренції” // ВВРУ, 1992 р., № 21.

2. Закон України “Про антимонопольний комітет України” // ВВРУ,
1993 р., № 50.

3. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВРУ, 1996 р., № 36.

4. Будаговська С. Кілієвич О., Луніна І. та ін. Мікроекономіка та макроекономіка: - К.:, Основи., 1998.

5. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

6. Гребенников П. И., Леуский А. И., Тарасевич Л. С. Микроэкономика: Учеб. / Под. общ. ред. Л.С. Тарасевича. – С-Пб.: Изд-во С-Пб УЭФ, 1996.

7. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – Львів: Інтереко, 1998.

8. Макконнелл К. П., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з англ. 13-го вид. С. Панчишина, О.Ватаманюка, З.Ватаманюка; Керівник проекту З. Ватаманюк – Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999.

9. Максимова В.Ф. Микроэкономика: Учеб. – 3-е изд., перероб. И доп. – М.: Соминтэк. 1996.

10. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. – Москва: Прогресс, 1986.

11. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. – Москва: Экономика, 1996.

Тема 13. Ринок факторів виробництва

(4 год.)

Семінарське заняття № 15

(2 год.)

1. Ринок факторів виробництва та формування цін на економічні ресурси.

2. Особливості попиту та пропозиції на економічні ресурси. Попит на ресурси згідно теорії граничного продукту.

3. Ціноутворення на фактори виробництва.

4. Ринок праці. Особливості ціноутворення на досконалому ринку праці.

5. Особливості ціноутворення на недосконалому ринку праці.

 

6. Практичне завдання:

а) На основі даних про сукупний продукт праці малого підприємства по виробництві стільців визначте граничний продукт, сукупний дохід і граничну дохідність праці:

 

Одиниці праці, люд. / год. Сукупний продукт стільців Граничний продукт стільців, люд. / год. Ціна стільця, гр. од. Сукупний дохід, гр. од. Гранична дохідність, гр. од. / люд. год.
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

б) Заповніть таблицю попиту на працю для фірми, що наймає робочу силу в умовах конкуренції і реалізує свою продукцію на конкурентному ринку за такими даними:

 

Одиниці праці. люд./днів Загальний продукт од. Ціна одиниці продукту гр. од.

Скільки робітників найме фірма, якщо існуюча ставка заробітної плати становить 53 гр. од. люд. / день? Розв’язування задачі оформіть у вигляді таблиці.

в) Розгляньте дані таблиці:

 

Одиниці праці, (1) Сукупний продукт (2) Граничний продукт (3) Ціна (4) Сукупний дохід, (5) Граничний продукт в грошовій формі (6)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Заповніть порожні графи таблиці і побудуйте графік попиту на ресурс в умовах досконалої конкуренції, поясніть характер графіку.

В якій колонці таблиці вихідні дані змінюються в умовах недосконалої конкуренції? Як це буде впливати на графік?

 

г) Розгляньте таблицю:

 

Одиниці ресурсу, (1) Сукупний продукт (2) Граничний продукт (3) Ціна продукту грн. (4) Сукупний дохід, грн. (5) Граничний продукт в грошовій формі (6)
3,10    
3,00    
2,90    
2,80    
2,70    
2,60    
2,50    
2,40    
2,30    
2,20    
  2,10    

 

1. Заповніть порожні графи.

2. Скільки робітників Ви залучите на підприємство, сплачуючи
заробітну плату

а) 15,5 грн. за годину?

б) 16,0 грн. за годину?

в) 20,0 грн. за годину?

 

д) Уважно проаналізувавши поданий графік 1, дайте відповідь на такі запитання.

Як можна визначити рівень заробітної платні, використовуючи теорію граничної ефективності праці?

Що показано на рис. 1: попит і пропозиція окремої конкурентної
фірми чи в цілому на ринку?

 
 


RW

 

RW1 E (MRC)

 

D (MRP)

 

 

0 L

Рис. 1

 

MRC – граничні витрати на ресурс;

MRP – граничний продукт праці в грошовому виразі;

RW – ставка заробітної плати;

L – кількість праці;

E – точка рівноваги.

 

е) Уважно розглянувши рис. 2, спробуйте дати відповідь на наступні запитання:

1) Крива SL виражає ринкову, галузеву чи індивідуальну пропозицію праці?

2) Чому крива SL має позитивний нахил?

3) Яке економічне пояснення можна дати переміщенню пропозиції на працю із т. К в т. N?

 

RW

S

 

 

30 N

 

 

K

 

 

0 2 4 6 8 10 12 L

Рис. 2

 

 

є) Розглянувши рис. 3, дайте відповідь на наступні запитання:

1) Яке може бути економічне пояснення точок Е1 та Е2?

2) Які фактори впливають на зміну положення кривої від DL1 до DL2 на графіку 3?

 

RW

DL2

 

DL1

SL

 

RW2 E2

E1

RW1

0 L1 L2 L

Рис. 3

 

 

ж) Розглянувши рис. 4, поясніть:

1) Який економічний зміст перетину кривих DL та SL в точці Е на рівні RWE?

2) Який економічний зміст відрізка DL2 — SL2 на рівні RW2?

3) Що в економічній інтерпретації означає відрізок SL1 — DL1 на рівні RW1?

 

RW

 

DL SL

RW2

 

RWE E

 

RW1

 

 

0 DL2 SL1 LE DL1 SL2 L

Рис. 4

 

з) Ви маєте справу з ринком, де відсутня монопсонія (рис. 5). Як змінитсься ставка заробітної плати та рівень зайнятості на монопсонічному ринку? (вкажіть на графіку).

 
 


Ставка

заробітної

плати

S

 

 

W

 

MRP

 

 

0 Q Кількість праці

Рис. 5

 

Література:

1. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

2. Долан Э . Дж. Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. / Под. общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – С-Пб.: Э кон шк., 1994.

3. Долан Э. Дж. Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель /Пер с. англ. В. Лукашевича и др., Под. общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – С-Пб.: Экон шк., 1992.

4. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – Львів: Інтереко, 1998.

5. Макконнелл К. П., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з англ. 13-го вид. С. Панчишина, О.Ватаманюка, З.Ватаманюка; Керівник проекту З. Ватаманюк – Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999.

6. Максимова В.Ф. Микроэкономика: Учеб. – 3-е изд., перероб. И доп. – М.: Соминтэк. 1996.

7. Семюелсон П. А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. С. Панчишина, - К.: Основи 1998.

8. Стасюк І., Лех Г. Мікроекономіка. – Львів, 1997.

9. Піндайк Р. С., Рубінфельд Д.Л. Мікроекономіка., / Пер. з англ. А Олійника, Р.Скільського. – К.: Основи, 1996.

10. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалези Р. Экономика / Пер. англ. 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 1993.

 

 

Семінарське заняття № 16

(2 год.)

1. Капітал як ресурс тривалого використання.

2. Ринки капіталу.

3. Аналіз інвестиційних рішень. Дисконтування. Відсоток.

4. Ринок землі. Земельна рента та ціна землі.

 

5. Практичне завдання:

а) Купівля устаткування принесе фірмі за рік прибуток на суму
20 тис. грн., за другий – 30 тис. грн., третій – 30 тис. грн. Чи вигідно фірмі його купувати, якщо вартість устаткування 40 тис., ринковий процент – 10%?

 

б) Визначити, чи доцільними є інвестиції в купівлю нового верстату вартістю 100 тис. грн., якщо протягом 5 років очікуються наступні надходження від використання даного верстату:

• прибуток 1-го року – 50 тис. грн.;

• прибуток 2-го року – 40 тис. грн.;

• прибуток 3-го року – 30 тис. грн.;

• прибуток 4-го року – 20 тис. грн.;

• прибуток 5-го року – 10 тис. грн.

Дисконтна ставка становить 6%.

 

в) Обґрунтувати рішення щодо купівлі земельної ділянки, котра коштує 500 тис. грн., якщо відсоткова ставка дорівнює 15 %, земельна рента такої ділянки становитиме 60 тис. грн. на рік.

Література:

1. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

2. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – Львів: Інтереко, 1998.

3. Макконнелл К. П., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з англ. 13-го вид. С. Панчишина, О. Ватаманюка, З. Ватаманюка; Керівник проекту З. Ватаманюк – Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999.

4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учеб. для вузов, – М.: Издат. Група “НОРМА–ИНФРА” – М.: 1998.

5. Піндайк Р. С., Рубінфельд Д. Л. Мікроекономіка, / Пер. з англ. А Олійника, Р.Скільського – К.: Основи, 1996.

6. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика анализ и применение / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992, – Т. 1 и Т. 2.

7. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Знання, 1998.

 

 

Семінарське заняття № 17

(2 год.)

1. Аналіз загальної рівноваги.

2. Теорія добробуту та Парето-ефективність.

3. Обмежена спроможність ринкового регулювання та її причини.

4. Суспільні та приватні витрати.

5. Суспільні блага і послуги.

 

6. Практичне завдання:

а) заповніть пропуски в таблиці:

 

Додаткові одиниці праці у виробництві товару X Додаткове виробництво товару X Зменшення виробництва товару Y Гранична норма трансформації
 
6,3  
5,1   1,5
    1,1
2,5   0,5

 

б) У наведеній нижче таблиці показано загальні витрати і загальні вигоди (у млрд. грош. од.) від чотирьох природоохоронних програм; вартість кожної наступної програми перевищує попередні. Яку з програм слід реалізувати? Чому?

 

Програма Загальні витрати Загальні вигоди
A
B
C
D

 

в) Витрати на надання громадського блага задані функцією C = 50x.

Визначити, яким буде ефективний обсяг суспільного блага, якщо рішення приймають 5 індивідів, кожний з яких має функцію попиту на громадське благо x = 20 – p.

 

Література:

1. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

2. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – Львів: Інтереко, 1998.

3. Макконнелл К. П., Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з англ. 13-го вид. С. Панчишина, О. Ватаманюка, З. Ватаманюка; Керівник проекту З. Ватаманюк – Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999.

4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учеб. для вузов, – М.: Издат. Група “НОРМА–ИНФРА” – М.: 1998.

5. Піндайк Р. С., Рубінфельд Д. Л. Мікроекономіка, / Пер. з англ. А Олійника, Р.Скільського – К.: Основи, 1996.

6. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика анализ и применение / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992, – Т. 1 и Т. 2.

7. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Знання, 1998.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.026 с.)