ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Моделювання поведінки споживача(2 год.)

Семінарське заняття № 7

(2 год.)

1. Крива “дохід-споживання“. Криві Енгеля.

2. Крива “ціна-споживання“. Індивідуальний та ринковий попит.

3. Споживчий надлишок.

4. Ефект доходу і заміщення.

 

5. Практичне завдання:

 

а) На придбання 2 благ (яблук і груш) споживач має 20 грн. Ціна яблук – 4грн/кг, а груш – 5 грн/кг. За таких умов споживач купує 2,5 кг яблук і
2 кг груш, максимізуючи корисність. При збільшенні доходу на 20 грн
оптимальний вибір споживача становить 5 кг яблук і 4 кг груш. При
збільшенні доходу ще на 10 грн – 5,5 кг яблук і 5,6 кг груш. Побудуйте лінію “дохід-споживання“.

 

б) Споживач весь свій дохід у 200 гр. од. витрачає на придбання товару Х по ціні 10 гр. од. і Y по ціні 20 гр. од. Вибір споживача, що максимізує корисність, включає 12 одиниць товару Х і 4 одиниці товару Y. Позначимо цей набір В (12; 4). Збільшення ціни товару Х до 20 гр. од. приводить до зміщення точки рівноваги в т. А (4; 6), а зниження до 5 гр. од. –
в т. С (20; 5).

1) Зобразіть графічно, як змінюватиметься положення бюджетної лінії у випадку зниження і підвищення ціни.

2) Побудуйте лінію “ціна-споживання”.

3) Використовуючи лінію “ціна-споживання”, побудуйте криву попиту споживача на товар Х.

 

в) Нижче наведена таблиця попиту споживачів А, В, С, на деякий
товар.

 

Ціна за одиницю товару (грн.) Обсяг попиту за тиждень (кількість одиниць)
Споживач А Споживач В Споживач С Ринковий попит
 
 
 
 

1) Зробіть графіки кривих попиту споживачів;

2) Визначте ринковий попит на даний товар. Дані занесіть в останню колонку таблиці.

3) Зобразіть на графіку криву ринкового попиту.

 

г) Нижче наведена таблиця пропозиції даного товару виробниками А, В, С.

 

Ціна за одиницю товару (грн.) Обсяг пропозиції за місяць (тис. шт.)
Виробник А Виробник В Виробник С Ринкова пропозиція
 
 
 
 
 

 

1) Зробіть графіки кривих пропозиції виробників А, В, С.

2) Визначте ринкову пропозицію даного товару. Дані занесіть в останню колонку таблиці.

3) Зобразіть на графіку криву ринкової пропозиції.

 

д) Припустимо, що на ринку певного товару є лише два покупці, індивідуальний попит яких характеризують дані таблиці:

 

Ціна товару, грн.
Обсяг попиту першого споживача
Обсяг попиту другого споживача

 

Побудуйте криві попиту кожного споживача та криву ринкового попиту.

 

е) Попит на користування тенісним кортом має такі показники:

 

Ціна гр. од. / год. Кількість год. / тиждень

 

• яким є максимум, що вони готові сплатити за годину на тиждень,
2 години на тиждень, 3 години на тиждень ?

• яким є їх споживчий надлишок, якщо ринкова ціна становить
20 гр. од., 15 гр. од., 7 гр. од. ?

 

Література:

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

Тема 8. Варіації факторів виробництва та
оптимум товаровиробника.

(4 год.)

Семінарське заняття № 8

(2 год.)

 

1. Мікроекономічна модель фірми.

2. Поняття виробничої функції. Виробнича функція з одним змінним фактором.

3. Сукупний, середній і граничний продукт. Закон спадної віддачі змінного фактору виробництва.

4. Стадії виробництва.

 

5. Практичне завдання:

 

а) Заповніть пропуски в наведеній нижче таблиці, що відображає зміну результативності виробництва при постійному обсязі капіталу й змінних обсягах праці.

 

Витрати праці чол. / день Обсяг виробництва, тис. од. / тиждень Граничний продукт, од. / чол.. Середній продукт праці од. / чол.
   
   
   
     
 

 

 

б) Обчисліть середній і граничний продукт фірми, якщо відомі такі
дані. Дані занесіть у таблицю.

Побудуйте криві загального продукту, граничного продукту,
середнього продукту.

Зробіть висновки.

 

Затрати капіталу K (робоча площа) Затрати праці L (юристи) Загальний продукт TP(Q) (обсяг виробництва – кількість юридичних послуг за день) Граничний продукт MP Середній продукт AP
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Література:

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

Семінарське заняття № 9

(2 год.)

1. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта. Карта ізоквант.

2. Ізокоста. Карта ізокост.

3. Рівновага виробника. Траєкторія розвитку фірми.

4. Закон ефекту масштабу.

 

5. Практичне завдання:

 

а) За даними таблиці, що відображає залежність між обсягом виробництва і кількістю використовуваних ресурсів праці і капіталу, побудуйте ізокванти, що відповідають обсягу випуску продукції в 65 од.,
98 од., 113 од.

 

Витрати капіталу Витрати праці

 

 

б) За даними виробничої сітки побудуйте ізокванти для Q=70 i Q=85. Обчисліть граничну норму технологічного заміщення капіталу працею для кожної точки:

Капітал, од. Праця, од.

в) До Вашої уваги графік ліній рівних витрат (рис. 1) і таблиця, яка відображає такі співвідношення одиниць факторів, за яких буде отримано однаковий обсяг продукції.

Використовуючи графік і таблицю графічно знайдіть точку , в якій виробництво тканин здійснюється з мінімальними витратами на ресурси. (Підказка: побудуйте графік ізокванти за даною таблицею)

 

Можливі співвідношення Машини, шт. Праця, дес. чол. (10)
а б в г д 0,5 0,7 0,9 1,2 2,7

 

Маш.,


шт.

 

 

 

1 TC1 TC2 TC3

 

0 1 2 3 4 5 праця, дес. чол.

Рис. 1

Ціна праці 10 чол. = ціні 1 машини. Які умови призведуть до зміни нахилу лінії рівних витрат або ізокости?

 

г) У виробництві певного виду товару потрібно 2 фактори: праця і
земля. В якому із нижче перерахованих випадків досягається мінімізація витрат?

 

  Граничний продукт землі Ціна землі Граничний продукт праці Ціна праці
а б в г

д) Використовуючи дані таблиці про витрати праці, капіталу та обсяги випуску, визначте характер економії від масштабу при переході від А до Б, від Б до В, від В до Г. Побудуйте карту ізоквант.

 

Варіанти виробництва Витрати праці Витрати капіталу Випуск
А Б В Г

 

Що можна сказати про зростання продуктивності виробничих факторів при переході від А до Б, від Б до В, від В до Г?

Література:

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.013 с.)