ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Витрати фірми, доходи та прибуток(4 год.)

Семінарське заняття № 10

(2 год.)

1. Витрати. Бухгалтерські і економічні витрати.

2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

3. Витрати фірми у довгостроковому періоді. Оптимальний випуск продукції фірмою у довгостроковому періоді.

 

4. Практичне завдання:

а) Визначити бухгалтерські і економічні витрати на основі наступних даних: підприємець фірми по виробництву сувенірів наймає собі одного помічника з оплатою 3 000 грн. в рік, виплачує заробітну плату 4 робітникам в сумі 10 000 грн., за оренду приміщення сплачує 2 000 грн. орендної плати в рік. Сировина для виробництва сувенірів обходиться підприємцю у 12 000 грн., в обладнання ним вкладено 20 000 грн. власних коштів, які могли б при іншому використанні дати йому 2 000 грн. річного доходу. В іншій фірмі підприємцю пропонували робоче місце з оплатою 5 000 грн. Свій підприємницький талант власник фірми по виробництву сувенірів оцінює 1 500 грн. в рік.

 

б) Постійні витрати фірми по виробництву годинників складають 200 тис. гр. од. в місяць. Змінні витрати при виробництві 4000 годинників в місяць становлять 160 тис. гр. од. Обчисліть величину загальних витрат, середніх загальних витрат, середніх постійних витрат і середніх змінних витрат.

 

в) На основі даних фірми по виробництву порцелянових виробів про залежність загальних витрат від обсягу випуску продукції в короткому періоді визначте витрати: постійні, змінні, граничні, середні загальні, середні постійні, середні змінні.

 

Обсяг виробництва

сервізів в од. часу. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Загальні витрати

гр. од. 40 80 102 118 130 144 160 180 203 234 280 348

 

Розв’язок оформіть у вигляді таблиці. Зобразіть ці величини графічно.

 

 

г) Між середніми (АTС) та середніми змінними (АVС) витратами відстань – заштрихований простір на рис. 1. Яка величина цієї відстані між АTС та АVС? Знайдіть точку, яка піднімається на якомусь інтервалі. Дайте економічне обґрунтування своєї відповіді.

 

ATC

i

AVC

 

ATC

 

 

AVC

 

 

0 Q Q

Рис. 1

 

 

д) Чому криві AVC та MC починаються з однієї точки (рис. 2)? Яка економічна інтерпретація цього графічного зображення?

 

МC

i

AVC

 

МC

 

 

AVC

 

 

0 Q

Рис. 2

 

 

Література:

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

Семінарське заняття № 11

(2 год.)

 

1. Суть доходу та його види. Загальний, середній, граничний доход.

2. Суть прибутку та його види. Економічний, бухгалтерський та нормальний прибуток.

3. Максимізація прибутку: два підходи.

 

4. Практичне завдання:

а) Розрахуйте загальний, середній і граничний дохід на основі таких
даних:

 

Ціна одиниці продукції (гр. од.)
Кількість проданого товару, (од.)

 

Зобразіть ці величини графічно.

 

б) Підприємець, який займається тиражуванням відеокасет орендує приміщення за 1000 гр. од. в рік. Використовувана ним апаратура вартістю 2000 гр. од. спрацьовується за 2 роки. До відкриття власної справи підприємець працював в студії звукозапису, де його річна зарплата становила 4000 гр. од. Зайнявшись бізнесом він став щорічно отримувати 6 500 гр. од. доходу. Обчисліть бухгалтерські і економічні витрати підприємця, а також величину бухгалтерського і економічного прибутку, якщо реальна процентна ставка в національному банку становить приблизно
60 % річних.

 

в) Ви збираєтеся відкрити мале підприємство. Придбання устаткування обійдеться вам у 50 тис. власних коштів, які при альтернативному їх використанні могли б щорічно приносити 5 тис. грн. доходу. Устаткування розраховано на 10 років роботи. Місячний фонд оплати праці робітників становитиме 2 тис. грн., оренда виробничого приміщення – 6 тис. грн. за рік, а на сировину, матеріали та електроенергію витрачатиметься 14 тис. грн. щорічно. Річний дохід підприємства після оплати податків становитиме 70 тис. грн. На іншому підприємстві вам пропонують посаду менеджера з річною оплатою 7,2 тис. грн. обчисліть розміри бухгалтерського та економічного прибутку підприємства.

 

г) Максимум прибутку можна визначити, виходячи з різниці між валовим доходом (TR) та валовими витратами (ТС). Графічно – це максимальна відстань між TR i TC (рис. 1). Як би Ви визначили нахил цих кривих в точці А та в точці В? Яка економічна інтерпретація цього нахилу? Що вона дає нам для розуміння процесу максимізації прибутку?

 

TR

i A TR

TC

 

B TC

 

 

0 Q1 Q

Рис. 1

 

 

д) Підприємець володіє невеликою фірмою. Він наймає робітників з оплатою 12 тис. грн. на рік. Платить 5 тис. грн. орендної плати за виробниче приміщення. Сировина коштує 20 тис. грн. на рік. Вартість виробничого обладнання – 40 тис. грн. (із власних коштів підприємця). При іншому варіанті вкладу ці кошти могли б приносити 4 тис. грн. річного доходу. Конкурент запропонував підприємцю робоче місце з оплатою в
15 тис. грн. на рік. Свій підприємницький талант підприємець оцінює в
13 тис. грн. річних. Сумарний річний дохід підприємця складає
82 тис. грн. Підрахуйте бухгалтерський і економічний прибуток.

 

Література:

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.01 с.)