ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ковтун Л. П., ст. викладач кафедри економічної теорії ЛДФАБалагурак У. Д., ст. викладач кафедри економічної теорії ЛДФА

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної теорії

(протокол № 1 від 31 серпня 2010 року) для підготовки
бакалаврів галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” за напрямами підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030502 „Економічна кібернетика”, 6.030503 „Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”,

 

ББК

ЛДФА, 2010

 

Мікроекономіка – одна з базових економічних дисциплін. Мікроекономіка сформувалась в останній третині ХІХ ст. як теорія, яка пояснювала поведінку cуб’єктів на ринку. Мікроекономіка аналізує, оцінює поведінку окремої фірми, окремого господарства чи індивіда.

Виникнення мікроекономіки і мікроекономічної теорії, яка її вивчає, знаменувала якісний стрибок в розвитку економічної науки, так як саме мікроекономічна теорія звела поведінку виробника і споживача до раціональної поведінки – до прагнення максимальної влади кожним.

Предметом мікроекономіки є обґрунтування вибору, який роблять окремі економічні одиниці, використовуючи обмежені економічні ресурси, з метою досягнення своїх цілей.

Пропоновані плани семінарських занять складені на основі програми даного курсу, розробленої кафедрою економічної теорії ЛДФА. Ця програма відображає досягнення світової економічної науки і враховує досвід читання курсу мікроекономіки у вищих учбових закладах США і Західної Європи, а також у вищих учбових закладах м. Львова.

У планах семінарських занять приділяється велика увага вивченню сучасних інструментів мікроекономічного аналізу, знання яких дозволяє кожному, хто вивчає дану науку, самостійно аналізувати складні економічні явища і процеси, і приходити до правильних висновків. Щоб стимулювати сучасне економічне мислення і дати практичні навички економічного аналізу на кожному семінарському занятті виконуються практичні завдання. Щоб прийти до правильних висновків, потрібно добре засвоїти відповідний теоретичний матеріал. На семінарських заняттях слід організувати дискусії. Щоб зрозуміти механізм функціонування економіки слід широко застосовувати графіки. Вони допоможуть краще зрозуміти складні зв’язки і залежності між економічними явищами.

 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки.

Тема 2. Аналіз попиту і пропозиції.

Тема 3. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.

Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача.

Тема 5. Ординалістська теорія поведінки споживача.

Тема 6. Моделювання поведінки споживача.

Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника.

Тема 9. Витрати фірми, доходи та прибуток.

Тема 10. Ринок досконалої конкуренції.

Тема 11. Монопольний ринок.

Тема 12. Монополістична конкуренція та олігополія.

Тема 13. Ринок факторів виробництва.

 

 

Тема 1. Предмет і методи мікроекономіки

(2 год.)

Семінарське заняття № 1

(2 год.)

 

1. Мікроекономіка як розділ економічної теорії, її взаємозв’язок з макроекономікою. Етапи розвитку мікроекономіки як науки.

2. Предмет мікроекономіки, її суб’єкти та об’єкти.

3. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень. Позитивна і нормативна мікроекономіка.

4. Практичне завдання:

 

а) Визначте твердження, що відносяться до мікро- та макроекономіки.

1) уряд здійснює політику лібералізації цін;

2) відсутність дощів протягом тривалого періоду викликало в централь­них регіонах країни зниження врожайності зернових;

3) мінімальний рівень заробітної плати в країні складає 400 грн.;

4) ліквідація бюджетного дефіциту є одним із засобів зниження рівня інфляції;

5) зниження податкових ставок сприяє пожвавленню ділової активності в країні;

6) розмір стипендії студента залежить від середнього доходу його сім’ї або особистого доходу студента.

 

б) Якщо вартість проїзду у міському транспорті збільшується вдвічі, я буду ходити на роботу пішки. Я, звичайно, буду запізнюватися, проте це коштуватиме дешевше, та й що може бути краще ранкової прогулянки на свіжому повітрі!

Як Ви вважаєте, чи можна назвати таку поведінку раціональною?

 

в) Мале підприємство має технологію, використання якої дає можливість виготовити за добу або 30 одиниць товару А, або 50 одиниць
товару Б.

Побудуйте криву виробничих можливостей цього підприємства. Знайдіть точки на графіку для наведених у таблиці комбінацій виробництва товарів. Визначіть ефективний, неефективний і недосяжний варіанти виробництва;

 

Варіанти виробництва Товари
А Б

 

 

г) Робінзон за 1 годину збирає 10 кокосів чи ловить 2 риби, а П’ятниця – 30 кокосів чи 10 риб. Як потрібно розподілити обов’язки між ними за умов раціональності? Якими будуть результати такої праці за 3 години?

 

д) Визначте елементи позитивного та нормативного аналізу в наведених нижче положеннях.

1. При переході до ринкових відносин в Україні були порушені оптимальні границі диференціації доходів. Розрив у рівні грошових доходів 10% найбільш забезпечених та 10% найменш забезпечених сімей склав у січні – грудні 1996 р. 12,6 рази. Протягом цього періоду за межею бідності, за офіційними даними, перебувало 11,5 млн. чол., або 22% населення країни.

2. В умовах, що склалися, потрібно підвищувати роль податкової системи в ліквідації такої диференціації в рівнях доходу різних соціальних верств.

 

 

Література:

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

Тема 2. Аналіз попиту і пропозиції

(4 год.)

Семінарське заняття № 2

(2 год.)

 

1. Попит і закон попиту. Крива або графік попиту. Нецінові фактори зміни в попиті.

2. Пропозиція і закон пропозиції. Крива або графік пропозиції. Нецінові фактори зміни в пропозиції.

3. Практичне завдання:

 

а) покажіть з допомогою графіка функції попиту, в якому напрямку зміститься крива попиту в таких випадках:

• зменшився грошовий дохід покупців;

• змінилися смаки покупців під впливом моди: товар “вийшов з моди”

• очікується нове підвищення цін;

• збільшилася ціна на товар, що заміняє даний;

• збільшилася ціна товару, що використовується лише разом з даним.

 

б) покажіть з допомогою графіка функції пропозиції, в якому напрямку зміститься крива пропозиції в таких випадках:

• збільшилися ціни на сировину;

• вводиться податок на товар, який виплачує виробник;

• виробнику виплачується дотація на товар;

• почала застосовуватися нова технологія, яка забезпечує економію витрат;

• зросла ціна на альтернативний товар (тобто товар, який можна виробляти з тієї ж сировини).

 

в) наведено таблицю, що відображає величину попиту на певний товар при різних цінах

 

Ціна за од., грн
Обсяг попиту, шт.

 

Визначити вид функції попиту, записати її формулу та побудувати
графік.

 

г) наведено таблицю пропозиції товару

 

Ціна за од., грн
Обсяг пропозиції, шт.

 

Запишіть функцію пропозиції, накресліть її графік. Який нахил має ця крива і з чим це пов’язано?

 

д) Проаналізуйте графіки, наведені нижче:

 

 

P

 

 

P1

 

 

P2

P3

 

P4

P5 D

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q

Рис. 1

Дайте економічне пояснення функціональних зв’язків між попитом і ціною в динаміці P1Q1 – P2Q2 – P3Q3 – P4Q4 – P5Q5 (рис. 1).

 

 

е) Перерахувати чинники, які впливають на зміну положення кривої попиту.

Які фактори викликають правостороннє зміщення кривої, і які – лівостороннє зміщення (рис. 2)?

 

P

 

P1

D2

D1

D3

0 Q3 Q1 Q2 Q

Рис. 2

 

 

з) Дайте економічне пояснення функціональних зв’язків між пропозицією і ціною в динаміці P1Q1 – P2Q2 – P3Q3 – P4Q4 – P5Q5 (Рис. 3).

 

P

S

 

P5

 

 

P4

P3

 

P2

P1

 

0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q

Рис. 3

 

ж) Поясніть, які фактори викликають правостороннє або лівостороннє зміщення кривої S (Рис. 4)?

 

P

S3 S1

 

S2

 

 

P1

 

 

0 Q3 Q1 Q2 Q

Рис. 4

 

Література:

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

 

Семінарське заняття № 3

(2 год.)

 

1. Еластичність попиту і пропозиції:

а) суть цінової еластичності попиту і пропозиції;

б) дугова еластичність попиту і пропозиції;

в) точкова еластичність попиту і пропозиції;

г) фактори, що визначають цінову еластичність попиту і пропозиції.

2. Еластичність попиту і загальний дохід.

3. Інші концепції еластичності попиту:

а) перехресна еластичність попиту;

б) еластичність попиту за доходом;

4. Перехресна еластичність пропозиції та її вплив на стратегію товаро­виробника.

 

5. Практичне завдання:

 

а) У результаті підвищення ціни товару з 5 гр. од. до 7 гр. од. обсяг попиту скоротився з 10000 од. в місяць до 5000 од. в місяць. Визначте коефіцієнт еластичності попиту по ціні.

 

б)Визначте коефіцієнт еластичності пропозиції по ціні, якщо відомо, що при ціні 9 гр. од. обсяг пропозиції складає 6 000 од. товару в місяць, а при зростанні ціни до 11 гр. од – 10 000 од. товару в місяць.

 

в) У результаті підвищення ціни товару з 7 гр. од. до 9 гр. од. обсяг попиту скоротився з 10 000 од. до 5 000 од. в місяць. Визначте коефіцієнт дугової еластичності попиту по ціні.

 

г) Визначте коефіцієнт дугової еластичності пропозиції, якщо відомо, що при ціні 10 гр. од. обсяг пропозиції складає 7000 од. товару в місяць, а при зростанні ціни до 12 гр. од. – 11000 од. товару в місяць.

д) В таблиці подано обсяг попиту на морозиво при різних рівнях ціни.

1) Зобразіть криву попиту на морозиво.

2) Визначте витрати на морозиво при кожному значенні ціни, дані занесіть в таблицю.

3) Обчисліть коефіцієнт цінової еластичності попиту для всіх вказаних інтервалів ціни, одержані дані занесіть в таблицю.

4) При якій ціні виторг буде максимальним?

5) При якій ціні коефіцієнт цінової еластичності попиту
дорівнює 1?

6) При яких значеннях ціни попит є еластичний? Нееластичний?

 

Ціна за порцію (грн) Обсяг попиту (тис. порцій) Виторг (тис. грн) Коефіцієнт цінової еластичності попиту
2,10    
1,80    
1,50    
1,20    
0,90    
0,60    
0,30    

 

е) Припустимо, магазин, крім інших товарів, реалізує в день 200 кг
яблук по ціні 1,5 грн. за кг. Коефіцієнт еластичності попиту по ціні дорівнює 5. Продавці вдало використали високу еластичність попиту, зменшивши ціну за 1 кг яблук на 10%. Проаналізуйте, як змінився обсяг продажу і виторгу.

 

є) Визначте коефіцієнт перехресної еластичності попиту, якщо відомо, що коли ціна товару Y склала 5 грн. обсяг попиту на товар Х становить
5 тис. шт. в місяць, а збільшення ціни товару Y до 6 грн. привело до збільшення обсягу попиту на товар Х до 7 тис. шт. в місяць. Що можна сказати про товар Х і Y?

1) Товари Х і Y взаємодоповнюючі.

2) Взаємозамінюючі.

3) Незалежні.

 

ж) Визначте коефіцієнт еластичності попиту по доходу, якщо відомо, що при доході 2000 грн. в рік обсяг попиту на даний товар складає 40 кг, при доході 3000 грн. в рік – 52 кг в рік. Що можна сказати про даний товар: він нормальний чи неповноцінний.

з) Уважно розглянувши запропоновані графіки, узагальніть аналіз графіків (графік 1, варіант 1, 2, 3), спробуйте відповісти на питання:

 

1. Що таке еластичність попиту за ціною?

2. Як можна визначити коефіцієнт еластичності попиту за ціною?

3. Які ступені еластичності попиту за ціною Ви можете назвати?

4. Які ступені еластичності попиту за ціною зображені у випадках 1, 2, 3?

5. Як можна визначити коефіцієнт еластичності попиту залежно від
доходу покупців?

 

 
 


P P P

 

 

4 4 4

 

3 3 3

 

2 2 2

 

1 1 1

 

0 1 2 3 4 Q 0 1 2 3 4 Q 0 1 2 3 4 Q

Рис. 1

 

Література:

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – 4-те вид. випр.
і допов. – К.: Знання, 2006. – 723 с.

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навчальний посібник.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – 4-те., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 437 с.

3. Буряк П.Ю., Гупало О.Г., Стасюк І.В. Мікроекономіка: Навч. посіб. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2008. – 368 с.

4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 175 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина. – К.: Видавничий Дім “Альтернативи”, 2001. – 606 с.

6. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. - Ч. 2. Мікроекономіка / Пер. з анг. С. Панчишина, О. Ватаманюка, І. Бика. - Львів: Видавнича Спілка “Просвіта”, 1999. – 649 с.

7. Косік А. Ф. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416с.

8. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 517 с.

9. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – 2-е изд. изм. – М.: Издательство НОРМА, 1998. – 572 с.

10. Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

11. Стасюк І. В., Лех Г. А. Мікроекономіка. Навч. пос. для студ. економ. спец. - Львів, 1997.

12. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки: Підручник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.025 с.)