ТОП 10:

Тема 20. Міжнародне регулювання міжфірмових ринкових відносин20.1. багатобічне регулювання міжнародної конкуренції. Конкуренція у світово­му господарстві. Особливості міжнародної конкуренції в сучасних умовах. Регулювання міжнародної конкуренції на багатобічній основі. Міжнародне регулювання несумлінної конкуренції. Протидії демпінгу. Упорядкування практики субсидіювання.

20.2. Обмежувальна ділова практика і її міжнародно-правове регулювання.

Сутність обмежувальної ділової практики (ОДП). Індивідуальна і групова ОДП. Регулю­вання ОДІ І, здійснюваної на світовому ринку. Об'єкти регулювання Міжнародного ко­дексу поведінки в галузі передачі технології.

20.3. Багатобічне регулювання міжнародної діяльності ТНК. Процес трансна-
ціоналізації, його характерні риси і особливості. Діяльність ТНК з регулювання міжна­родних господарських зв'язків. Діяльність міжнародних організацій з міждержавного ба­
гатостороннього регулювання міжнародної діяльності ТНК.

Тема 21. Регулювання підприємницької діяльності в ЄС

21.1. Основні напрямки регулювання підприємницької діяльності в ЄС. На­прямки механізму дії ЄС. Мета регулювання підприємницької діяльності в ЄС. Основні
напрямки регулювання підприємницької діяльності в рамках єдиного внутрішнього рин­ку ЄС, в рамках єдиного митного союзу, в галузі антимонопольного законодавства.

21.2. Регулювання підприємницької діяльності в рамках єдиного внутрішньо­го ринку ЄС. Організаційно-правове регулювання утворення і діяльності компаній. Ди­рективи, прийняті Радою ЄС. Транснаціоналізація господарських зв'язків І утворення єв­ропейських компаній. Єдина промислова політика ЄС. Регулювання підприємницької
структури і підприємницького середовища.

21.3. Регулювання міжфірмових ринкових відносин. Регулювання конкуренції в
ЄС і обмежувальна ділова практика (ОДП). Основні напрямки єдиної політики ЄС в га­
лузі конкуренції. Антимонопольна практика. Правила, що контролюють злиття і погли­нання фірм у ЄС. Антидемпінгові заходи, що застосовуються в ЄС.

Тема 22. Регулювання міжнародного інвестування

Та багатостороннього науково-технічного і промислового співробітництва

22.1. Зміст поняття «міжнародне інвестування» та значення прямих іноземних
інвестицій у світо господарських зв'язках. Сутність міжнародного інвестування. Фор­ми, у яких можуть здійснюватися іноземні інвестиції. Напрямки регулювання міжнарод­ного інвестування.

22.2. Багатобічне регулювання інвестування в рамках міжнародних і регіо­нальних економічних організацій. Всесвітня торговельна організація — ВТО. Міжна­родний банк реконструкції і розвитку — МБРР і Міжнародний валютний фонд — МВФ.
Багатобічне агентство з інвестиційних гарантій БАІГ. Організація економічного спів­
робітництва і розвитку — ОЕСР. Договір до Енергетичної хартії. Північноамериканська
зона вільної торгівлі — НАФТА.

22.3. Двосторонні міжнародні інвестиційні угоди. Мета двосторонніх міжнародних
інвестиційних угод. Зобов'язання держав, що включаються в типові інвестиційні угоди.

22.4. Регулювання багатобічного науково-технічного і промислового співробіт­ництва. Види і напрямки і форми науково-технічного співробітництва. Діяльність 00Н
в галузі науково-технічного і промислового співробітництва. Всесвітній план дій в галузі
науки І техніки. Програма ЕВРИКА.

Тема 23. Міжнародні неурядові підприємницькі організації — МНПО

23.1. Значення міжнародних неурядових організацій, їх цілі і види. Сутність
міжнародних неурядових підприємницьких організацій (МНПО). Цілі і функції МНПО.
Міжнародні союзи підприємців. Торговельні палати.

23.2. Міжнародні об'єднання підприємців і їх діяльність в галузі регулюван­ня міжнародного бізнесу. Тристороння комісія. Круглий стіл КО. Європейський діло­
вий конгрес — ЄДК. Міжнародна асоціація комерційних банків — МАКОБ. Міжнародна
асоціація з охорони промислової власності — АІППІ. Асоціація торговців цукром-ра-
фінадом. Інститут міжнародних фінансів — ІМФ. Міжнародна асоціація з товарної ну­мерації — Асоціація ЕАН. Тихоокеанська економічна рада — ТЕР. Рада тихоокеанського
економічного співробітництва — РТЕС. Асоціація інститутів фінансування розвитку в
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні — АІФРАТР.

23.3. Міжнародна торговельна палата — МТП. Створення МТП. Членство в МТП.
Основні напрямки діяльності МТП. Служби МТП по боротьбі з економічною злочинністю.

23.4. Конфедерація Азіатсько-тихоокеанських торгово-промислових палат —
КАТТІІП. Членство в КАТТПП. Цілі й основні напрямки діяльності КАТТПП.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.61.235 (0.005 с.)